Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Javlor

ATC Kood: L01CA05
Toimeaine: vinflunine
Tootja: Pierre Fabre Médicament

Artikli sisukord

Javlor

Mis on Javlor?

Javlor on kontsentraat, millest valmistatakse infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus). Ravim sisaldab
toimeainena vinfluniini (25 mg/l).

Milleks Javlorit kasutatakse?

Javlorit kasutatakse täiskasvanutel uroteeli kaugelearenenud või metastaatilise transitoorrakulise
kartsinoomi (kusepõie ja kuseteede limaskesta vähk) raviks. „Metastaatiline” tähendab, et vähk on
levinud organismis ka mujale. Javlorit kasutatakse juhul, kui varasem ravi plaatinat sisaldava
vähiravimiga pole tulemusi andnud.
Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Javlorit kasutatakse?

Ravi Javloriga võib alustada üksnes vähiravimite kasutamise pädevusega arsti järelevalve all. Enne
Javlori manustamist tuleb patsiendile teha vereanalüüs, et kontrollida neutrofiilide (teatud valgelibled)
sisaldust, kuna ravimi sagedane kõrvalnäht on neutropeenia (neutrofiilide vähesus).
Manustatav Javlori annus määratakse patsiendi kehapindala alusel (arvutatakse pikkuse ja kaalu järgi).
Soovitatav annus on 320 mg/m2. Javlorit manustatakse 20 minutit kestva veeniinfusiooniga iga kolme
nädala tagant. Arst võib annust kohandada, võttes arvesse patsiendi üldist terviseseisundit, varasemat
ravi ja seda, kas patsiendil esineb neutropeeniat või maksa- või neeruprobleeme.

Kuidas Javlor toimib?

Javlori toimeaine vinfluniin kuulub vähiravimite vinka-alkaloidide rühma. See kinnitub rakkudes
sisalduvale valgule tubuliinile, mis on tähtis rakkude jagunemiseks vajaliku raku sisetoe
moodustumisel. Kinnitudes vähirakkudes sisalduvale tubuliinile, takistab vinfluniin rakutoe
moodustumist ning hoiab ära vähirakkude jagunemise ja levimise.

Kuidas Javlorit uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Javlori toimet muude katsetega.
Ühes põhiuuringus, kus osales 370 uroteeli kaugelearenenud või metastaatilise transitoorrakulise
kartsinoomiga täiskasvanut, võrreldi patsiente, kes said ravi Javloriga, patsientidega, kes ei saanud
mingeid vähiravimeid. Uuringu jooksul said kõik patsiendid parimat toetavat ravi (mis tahes muud
ravimid ja raviviisid, mis patsienti aitavad, peale teiste vähiravimite). Kõik patsiendid olid varem
saanud ravi plaatinat sisaldava ravimiga, mis ei andnud tulemusi. Efektiivsuse põhinäitaja oli
patsientide elulemus. Uuringus vaadeldi eraldi ka nende patsientide tulemusi, kes vastasid rangetele
kriteeriumitele, näiteks haiguse süvenemine pärast ravi plaatinat sisaldava ravimiga.

Milles seisneb uuringute põhjal Javlori kasulikkus?

Javlor koos parima toetava raviga oli uroteeli kaugelearenenud või metastaatilise transitoorrakulise
kartsinoomiga patsientide eluea pikendamisel efektiivsem kui üksnes parim toetav ravi. Kõigi
uuringus osalenud patsientide hulgas ei ilmnenud selgeid tõendeid erinevuste kohta elulemuses
patsientidel, kes said ja kes ei saanud Javlorit. Erinevus ilmnes aga patsientide hulgas, kes vastasid
uuringus osalemise rangetele kriteeriumitele. Selles rühmas elasid Javlorit saanud patsiendid 6,9 kuud,
võrreldes 4,3 kuuga patsientidel, kes ei saanud Javlorit.

Mis riskid Javloriga kaasnevad?

Javlori kõige sagedasemad kõrvalnähud (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on neutropeenia,
leukopeenia (vere valgeliblede vähesus), aneemia (vere punaliblede vähesus), trombotsütopeenia
(trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus), isukaotus, perifeerne sensoorne neuropaatia (väljaspool
aju ja seljaaju asuvate närvide kahjustus, mille tagajärjeks on vähenenud tundlikkus), kõhukinnisus,
kõhuvalu, oksendamine, iiveldus, stomatiit (suu limaskesta põletik), kõhulahtisus, alopeetsia (juuste
väljalangemine), müalgia (lihasevalu), asteenia (nõrkus), süstekoha reaktsioon, palavik ja kehakaalu
vähenemine. Javlori kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Javlorit ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla vinfluniini või teiste vinka-alkaloidide suhtes
ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kellel on või oli viimase kahe nädala
jooksul raske infektsioon, ja patsientidel, kelle neutrofiilide sisaldus on alla 1500/mm3 või
trombotsüütide sisaldus on alla 100 000/mm3. Samuti ei tohi ravimit kasutada imetamise ajal.

Miks Javlor heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Javlori kasulikkus uroteeli kaugelearenenud või metastaatilise
transitoorrakulise kartsinoomi ravis pärast seda, kui varasem ravi plaatinat sisaldavate ravimitega ei
andnud tulemusi, on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Javlorile müügiloa.

Muu teave Javlori kohta

Euroopa Komisjon andis Javlori müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele
Pierre Fabre Médicament 21. septembril 2009.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2009.