Intermec - süstelahus (10mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP54AA01
Toimeaine: ivermektiin
Tootja: Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Intermec, 10 mg/ml, süstelahus veistele, lammastele ja sigadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harjumaa 74013

Eesti

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Intermec, 10 mg/ml, süstelahus veistele, lammastele ja sigadele ivermektiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

 

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Ivermektiin.........................

10,0 mg

Abiained:

Formaalglütserool

Propüleenglükool

NÄIDUSTUS(ED)

Veis: Seedetrakti ümarusside, kopsuusside, silmausside, kiinide, lestade ja täide tõrje.

Seedetrakti ümarussid:

Ostertagia lyrata - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Ostertagia ostertagi - täiskasvanud vormid, vastsed L4 ja inhibeeritud L4;

Cooperia oncophora, C. pectinata, C. punctata - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Cooperia spp - vastsed L3;

Haemonchus placei - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4;

Mecistocirrus digitatus - täiskasvanud vormid;

Trichostrongylus axei - täiskasvanud vormid, vastsed L4; Trichostrongylus colubriformis - täiskasvanud vormid, vastsed L4; Bunostomum phlebotomum - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4; Oesophagostomum radiatum - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4;

Strongyloides papillosus - täiskasvanud vormid; Nematodirus helvetianus - täiskasvanud vormid; Nematodirus spathiger - täiskasvanud vormid;

Kopsuussid: Dictyocaulus viviparus - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Silmaussid: Thelazia spp;

Niitussid: Parafilaria bovicola - täiskasvanud vormid;

Kiinid (parasiitsed vormid): Hypoderma bovis, H. lineatum, Dermatobia homini; Sügelislestad: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis;

Täid: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

Püsiv toime: Ravimi manustamine soovitatavas annuses, 0,2 mg ivermektiini kg kehamassi kohta,

hoiab ära looma taasnakatumise ümarussidega järgmiselt: Cooperia spp 7 päeva; Ostertagia spp 7 päeva; Dictyocaulus viviparus 14 päeva.

Lammas: seedetrakti ümarusside, kopsuusside, ninakiinide ja sügelislestade tõrje.

Seedetrakti ümarussid:

Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta- täiskasvanud vormid, L3, L4 ja inhibeeritud L4 vastsed;

Teladorsagia (Ostertagia) trifurcata - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Haemonchus contortus - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4;

Trichostrongylus axei - täiskasvanud vormid;

T.colubriformis - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4; T.vitrinus - täiskasvanud vormid;

Cooperia curticei - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Oesophagostomum columbianum - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4; O.venulosum - täiskasvanud vormid;

Nematodirus filicollis - täiskasvanud vormid ja L4 vastsed; Chabertia ovina - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4; Trichuris ovis - täiskasvanud vormid;

Gaigeria pachyscelis - L4 vastsed;

Kopsuussid:

Dictyocaulus filaria - täiskasvanud vormid, vastsed L3 ja L4;

Protostrongylus rufescens - täiskasvanud vormid; Ninakiin: Oestrus ovis;

Sügelislestad: Psoroptes communis var. ovis.

Siga: Seedetrakti ümarusside, kopsuusside, täide ja sügelislestade tõrje.

Seedetrakti ümarussid:

Ascaris suum - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Hyostrongylus rubidus - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Oesophagostomum spp - täiskasvanud vormid, vastsed L4;

Strongyloides ransomi – täiskasvanud vormid;

Kopsuussid: Metastrongylus spp - täiskasvanud vormid;

Täid: Haematopinus suis;

Sügelislestad: Sarcoptes scabiei var. suis.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada intramuskulaarselt või intravenoosselt. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust ivermektiini suhtes.

Ravim on ettenähtud kasutamiseks veistel, sigadel ja lammastel, seda ei tohi kasutada teistel loomaliikidel, kuna see võib kaasa tuua tõsiseid kõrvaltoimeid, kaasa arvatud surmajuhtumid koertel.

KÕRVALTOIMED

Sigadel on vahetult pärast ravimi subkutaanset manustamist täheldatud mööduvat ebamugavustunnet. Veisel ja lammastel on pärast subkutaanset manustamist täheldatud mööduvat ebamugavustunnet. Harvadel juhtudel on süstekohal täheldatud pehmete kudede turset.

Need reaktsioonid mööduvad ilma ravita.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1l loomal 10st ravitud loomast)
  • sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st ravitud loomast)
  • aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st ravitud loomast)
  • harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10000st ravitud loomast)

- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Veis, lammas ja siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Subkutaanseks manustamiseks.

Soovitatav annus:

Veis: 0,2 mg ivermektiini kg kehamassi kohta ühekordse süstina, see vastab 1 ml preparaadile 50 kg kehamassi kohta. Preparaat manustada naha alla, kaela keskmisse kolmandikku või õlavarretagusesse piirkonda.

Lammas: 0,2 mg ivermektiini kg kehamassi kohta ühekordse süstina, see vastab 0,5 ml preparaadile 25 kg kehamassi kohta. Preparaat manustada kaelapiirkonda.

Siga: 0,3 mg ivermektiini kg kehamassi kohta ühekordse süstina, see vastab 1 ml preparaadile 33 kg kehamassi kohta. Preparaat manustada naha alla kaela kõrvatagusesse piirkonda.

Õige annuse määramisel on abiks allolev tabel:

Veis (1 ml/50kg)

 

Lammas (0,5 ml/25 kg)

Siga (1 ml/33 kg)

 

Kehamass (kg)

Annus (ml)

Kehamass (kg)

Annus (ml)

Kehamass (kg)

Annus (ml)

Kuni 50

1.0

Kuni 5

0,1

0,25

 

 

 

 

 

 

51-100

2,0

5,1-10

0,2

8-16

0,5

101-150

3,0

10,1-15

0,3

17-33

1,0

151-200

4,0

15,1-25

0,5

34-50

1,5

201-250

5,0

25,1-50

1,0

51-66

2,0

251-300

6,0

50,1-75

1,5

67-99

3,0

301-350

7,0

75,1-100

2,0

100-133

4,0

351-400

8,0

 

 

134-166

5,0

 

 

 

 

167-200

6,0

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida alaannustamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Preparaat on mõeldud ainult subkutaanseks manustamiseks. Järgida aseptika nõudeid.

KEELUAEG

Veis:

Lihale ja söödavatele kudedele: 49 päeva.

 

Piimale: mitte manustada lehmadele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

 

Mitte kasutada tiinetel mittelakteerivatel piimalehmadel ja mullikatel 60 päeva enne

 

poegimist.

Lammas:

Lihale ja söödavatele kudedele: 63 päeva.

 

Piimale: mitte kasutada uttedel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Järgmistest kasutamisviisidest tuleb hoiduda, sest see suurendab resistentsuse tekke riski ja lõppkokkuvõttes võib ravi ebaõnnestuda:

liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;

alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi annustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest.

Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi. Preparaat toimib veise nahakiini erineva kasvujärgu vastsetesse, seetõttu on ravi ajastus väga oluline.

Täiskasvanud kiinid on aktiivsed enamasti suvel, mõned ka hilissuvel ja sügisel. Ravi tuleb alustada kohe pärast kiinide aktiivsusperioodi. Hypoderma liikide vastsete surm võib põhjustada loomal kõrvaltoimeid just detsembrist märtsini, kui vastsed on veise elutähtsates piirkondades. Hypoderma lineatum`i tõrje ajal, kui vastsed on söögitoru seina sidekoes, võib põhjustada suurenenud süljeeritust ja turset. H. bovis`e tõrje kui vastsed on lülisambakanalis võib põhjustada liikumishäireid või halvatust.

Veiseid tuleb ravida kas enne või pärast larvide nimetatud piirkondadesse jõudmist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Preparaat ei sisalda antimikroobset säilitusainet. Enne iga annuse võtmist puhastada pudeli kork.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Preparaadiga töötamise ajal mitte suitsetada, süüa ega juua. Pärast preparaadiga töötamist pesta käed.

Vältida ravimi süstimist iseendale: preparaat võib põhjustada paikset ärritust ja/või valu süstekohas.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed puuduvad.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ivermektiini toksilisuse kliinilised sümptomid võivad muuhulgas olla ataksia ja depressioon. Antidooti ei ole teada.

Üleannustamise korral rakendada sümptomaatilist ravi. Toksilisuse nähte ei ole täheldatud loomadel, kellele on manustatud soovitatud annusest kolm korda suuremaid annuseid.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ÄÄRMISELT OHTLIK KALADELE JA TEISTELE VEEORGANISMIDELE.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Intermec ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2018

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, Harjumaa 74013, Eesti

Tel.: +372 6 005 005

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.