Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ifenin - õhukese polümeerikattega tablett (400mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AE01
Toimeaine: ibuprofeen
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

(käsimüügiravim*)

Ifenin, 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ibuprofeen

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Te peate võtma ühendust oma arstiga, kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini:

-lapsed ja noorukid pärast 3 päeva möödumist

-täiskasvanud pärast 7 päeva möödumist.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ifenin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ifenin’i võtmist

3.Kuidas Ifenin’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ifenin’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ifenin ja milleks seda kasutatakse

Ifenin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse MSPVA’teks (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid). Nendel ravimitel on valuvaigistav, põletikuvastane ja palavikku alandav toime.

Ifenin’i kasutatakse palaviku ja nõrga kuni mõõduka valu leevendamiseks, nagu peavalu (kaasa arvatud migreen), hambavalu, menstruatsioonivalu.

2. Mida on vaja teada enne Ifenin`i võtmist

Ärge võtke Ifenin’i:

-kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon, nagu nt astma, vesine nina, sügelev nahalööve või huulte, näo, keele või kõri turse pärast atsetüülsalitsüülhapet sisaldava ravimi (nt aspiriin) või teiste valu ja põletikku leevendavate ravimite kasutamist (MSPVA’d).

-kui teil on olnud mao- või kaksteistsõrmikuhaavand või veritsus, mis on seotud MSPVA-te eelneva kasutamisega.

-kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavand või veritsus või kui teil on varem esinenud kaks või rohkem sellist episoodi.

-kui teil on raske maksa-, neeru- või südamehaigus (sh südame pärgarterite (koronaaride) haigus).

-kui te olete viimast kolme kuud rase.

-kui teil esineb märkimisväärne vedeliku vaegus organismis ehk dehüdratsioon (oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedeliku tarbimise tõttu).

-kui teil on äge verejooks (sh ajus).

-kui teil on teadmata päritoluga seisund, mille tulemuseks on vererakkude ebanormaalne moodustumine.

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Ärge andke Ifenin, 400 mg õhukese polümeerikattega tablette alla 12-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ifenin’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil on süsteemne Lupus erythematosus (SEL) või muu autoimmuunne haigus.

-kui teil on pärilik hemoglobiinihäire (porfüüria).

-kui teil on krooniline põletikuline soolehaigus, nagu nt käärsoolepõletik koos haavanditega (haavandiline koliit), seedetrakti hõlmav põletik (Crohni tõbi), või teised mao- või soolehaigused.

-kui teil on vererakkude moodustumise häired.

-kui teil on probleeme vere loomuliku hüübimisega.

-kui teil esineb allergiaid, heinapalavikku, astmat, nina limaskestade, kõrvalurgete, adenoidide kroonilist turset, või kroonilist obstruktiivset hingamisteede kahjustust, kuna sellisetel juhtudel on risk hingamisteede ahenemiseks koos hingamisraskustega (bronhospasm) suurem.

-kui teil esineb käte või jalgade arterites vereringeprobleeme.

-kui teil on maksa-, neeru- või südameprobleemid või kõrge vererõhk.

-kui teile on hiljuti tehtud suurem operatsioon.

-kui te olete esimesed kuus kuud rase.

-kui te toidate rinnaga.

Eakad

Kui te olete eakas, on teil suurem võimalus kõrvaltoimete, eriti seedetrakti veritsuse ja mulgustumise tekkeks, mis võivad olla eluohtlikud.

Mao või soolte haavandid, mulgustus ja veritsus

Kui teil on varem olnud mao või soolte haavandeid, eriti kui sellega on kaasnenud mulgustus või veritsus, peate te olema tähelepanelik iga ebatavalise kõhuõõnega seotud sümptomi suhtes ja teavitama nendest koheselt oma arsti, eriti kui need sümptomid ilmnevad ravi alguses. Seda seetõttu, et seedetrakti veritsuse ja haavandumise risk on sel juhul suurem, iseäranis eakatel patsientidel. Kui ilmneb seedetrakti veritsust või haavandumist, tuleb ravi lõpetada.

Veritsus, haavandumine või mulgustus maos või soolestikus võib ilmneda ilma ühegi hoiatava nähuta ja seda isegi patsientidel, kellel varem ei ole selliseid probleeme olnud. Need võivad olla ka eluohtlikud.

Ibuprofeeni suured annused suurendavad üldiselt haavandite, mulgustuste või veritsuste riski maos või soolestikus. Samuti on risk suurem, kui ibuprofeeniga samaaegselt võetakse teisi teatud kindlaid ravimeid (vt allpool „Muud ravimid ja Ifenin”).

Nahareaktsioonid

Lõpetage Ifenin’i võtmine esimeste nahalööbe, limaskestade haavandite või teiste allergiliste reaktsioonide ilmnedes, kuna need võivad olla esimesed nähud tõsistest nahareaktsioonidest (eksfoliatiivne dermatiit, multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, Lyelli sündroom), mis mõnikord võivad olla ka surmaga lõppevad. Nende reaktsioonide tekkimise suurim risk on ravi esimesel kuul.

Toimed südamele ja ajule

Ravimeid, nagu Ifenin, võib seostada veidi suurenenud riskiga südameataki (müokardi infarkt) või insuldi tekkeks. See risk on tõenäolisem suurte annuste ja pikaajalise ravi puhul. Ärge ületage soovituslikku raviannust ega ravi kestvust (7 päeva täiskasvanute puhul või 3 päeva noorukite puhul).

Kui teil on probleeme südamega, läbipõetud insult või kui te arvate, et teil võib olla risk nende seisundite tekkeks (nt kui teil on kõrge vererõhk, diabeet või kõrge kolesteroolitase või kui te suitsetate), küsige ravi puhul nõu oma arstilt või apteekrilt.

Toimed neerudele

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Ibuprofeen võib põhjustada neeruprobleeme ja seda isegi patsientidel, kellel pole varem neeruprobleeme olnud. Selle tulemuseks võib olla jalgade turse ja see võib viia vastuvõtlikel isikutel isegi südamepuudulikkuseni või kõrge vererõhuni.

Ibuprofeen võib põhjustada neerukahjustust, eriti patsientidel, kellel on juba olemasolev neeru-, südame- või maksakahjustus või kes võtavad diureetikume või AKE-inhibiitoreid ja ka eakatel. Üldiselt viib ibuprofeeni võtmise lõpetamine nende seisundite paranemiseni.

Teised ettevaatusabinõud

Valuvaigistite pikaajalisel kasutamisel suurtes annustes võib ilmneda peavalu, mida ei tohi selle ravimi suurte annustega ravida. Harjumuslik valuvaigistite kasutamine võib põhjustada püsivat neerukahjustust ja riski neerupuudulikkuse tekkeks.

Ibuprofeen võib peita või varjata infektsiooni sümptomeid (palavik, valu ja turse) ning ajutiselt pikendada veritsusaega.

Ifenin võib vähendada teie võimalusi rasestuda. Teavitage oma arsti, kui teil on plaanis rasestuda või kui teil on probleeme rasestumisega.

Lapsed ja noorukid

Ifenin’i ei tohi anda alla 12-aastastele lastele.

Dehüdreeritud lastel ja noorukitel võib ibuprofeen põhjustada neeruprobleeme.

Muud ravimid ja Ifenin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teatud ravimite samaaegsel kasutamisel võivad Ifenin’i kõrvaltoimed suureneda. Ja samuti võib Ifenin’i samaaegne võtmine teiste ravimitega suurendada või vähendada teiste ravimite toimet või kõrvaltoimete esinemist.

Palun öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate:

-teisi MSPVA’sid

-atsetüülsalitsüülhapet (aspiriin)

-antikoagulante (hüübimise vastu), nagu varfariin või hepariin

-trombotsüütide kokkukleepumise inhibiitoreid (hüübimise vastu), nagu tiklopidiin või klopidogreel

-metotreksaati (kasutatakse vähi ja autoimmuunhaiguste ravis)

-digoksiini (erinevates olukordades kasutatav südameravim)

-fenütoiini (kasutatakse epileptiliste krampide vältimiseks)

-liitiumi (kasutatakse mania ja depressiooni raviks)

-diureetikume (veetabletid), sh kaaliumisäästvad diureetikumid

-kõrge vererõhu vastaseid aineid, nagu nt:

-AKE-inhibiitorid, nagu kaptopriil

-beeta-retseptoreid blokeerivad ravimid

-angiotensiin II antagonistid

-kolestüramiini (kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme raviks)

-aminoglükosiide (teatud liiki bakterite vastased ravimid)

-SSRI’d (depressiooniravimid), nagu paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam

-moklobemiidi (RIMA – depressiooni või sotsiaalse foobia raviks kasutatav ravim)

-tsüklosporiini, takroliimust (organismi immuunsüsteemi mahasurumiseks pärast organsiirdamist)

-sidovudiini või ritonaviiri (kasutatakse HIV-infektsiooni raviks)

-mifepristooni

-probenetsiidi või sulfiinpürasooni (podagra raviks)

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

-kinoloonantibiootikume

-sulfonüüluureaid (II-tüüpi diabeedi raviks)

-kortikosteroide (kasutatakse põletike raviks)

-bisfosfonaate (kasutatakse osteoporoosi, Pageti tõve ja kõrge kaltsiumitaseme raviks)

-okspentifülliini ((pentioksfülliin) kasutatakse käte või jalgade arterite tsirkulatoorsete häirete ravis)

-baklofeeni (lihaselõõgasti).

Kui te kasutate mõnda eelpool nimetatud ravimitest, konsulteerige enne Ifenin’i võtmist arstiga.

Ifenin koos toidu ja joogiga

Neelake Ifenin’i tablett alla koos klaasitäie veega, kas söögi ajal või pärast sööki.

Vältige alkoholi tarbimist, kuna see võib tugevdada Ifenin’i kõrvaltoimeid, eriti neid, mis mõjutavad magu, soolestikku või aju.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ibuprofeeni ei tohi võtta raseduse viimase 3 kuu ajal, kuna see võib sündimata lapsele põhjustada olulisi südame-, kopsu- ja neeruhäireid. Kui ravimit kasutatakse raseduse lõpus, võib see põhjustada nii emal kui lapsel kalduvusi veritsusele ja nõrgestada emaka kokkutõmmete tugevust, pikendades nõnda sünnitust. Ifenin’i tohib raseduse esimese 6 kuu jooksul võtta ainult siis, kui teie arst on seda öelnud ja kui see on vältimatult vajalik.

See ravim kuulub ravimite gruppi (MSPVA’d), mis võib kahjustada naiste viljakust. See toime on ravimi kasutamise lõpetamisel pöörduv.

Ibuprofeeni esineb rinnapiimas väga väikestes kogustes ja tavaliselt ei ole lühiajalise ravi ajal tarvis rinnaga toitmist katkestada. Kui aga on määratud pikemaajaline ravi, tuleks kaaluda imiku rinnast võõrutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ibuprofeenil ei ole üldiselt kõrvaltoimeid autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. Kuid kuna suurte annuste võtmisel võivad esineda kõrvaltoimed, nagu väsimus, unisus, vertiigo (teatatud sageli) ja nägemishäired (teatatud aeg-ajalt), võib mõnedel juhtudel autojuhtimise või masinate käsitsemise võime olla häiritud. See toime võimendub samaaegsel alkoholi manustamisel.

3.Kuidas Ifenin`i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat toimivat annust lühima sümptomite kontrollimiseks vajaliku aja jooksul.

Täiskasvanud ei tohi võtta Ifenin’i kauem kui 7 päeva ilma arsti soovituseta. Noorukid ei tohi võtta Ifenin’i kauem kui 3 päeva ilma arsti soovituseta Ibuprofeeni annus sõltub patsiendi vanusest ja kehakaalust. Soovituslik annus on:

Kerge kuni mõõdukas valu ja palavik

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid (≥40 kg):

½…1 tabletti ühekordse annusena või 3…4 korda ööpäevas, intervalliga 4…6 tundi. Migreeni korral peaks annus olema: 1 tablett ühekordse annusena, vajadusel 1 tablett intervalliga 4…6 tundi. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada 3 tabletti (1200 mg).

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Menstruatsioonivalu

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

½…1 tabletti 1…3 korda ööpäevas, intervalliga 4…6 tundi, vastavalt vajadusele. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada 3 tabletti (1200 mg).

Tablett tuleb neelata alla koos klaasitäie veega, kas söögi ajal või pärast sööki. Neelamise hõlbustamiseks või annuse kohandamiseks saab tableti jagada kaheks võrdseks annuseks.

Kui te olete täiskasvanu ja teie seisund ei ole 7 päeva jooksul paranenud või on halvenenud, peate ühendust võtma arstiga. Kui nooruk vajab seda ravimit kauem kui 3 päeva või kui sümptomid süvenevad, tuleb konsulteerida arstiga.

Kasutamine lastel

Ifenin, 400 mg õhukese polümeerikattega tablette ei tohi anda alla 12-aastastele lastele.

Eakad

Kui te olete eakas, peate te enne Ifenin’i kasutamist alati rääkima oma arstiga, kuna teil võivad esineda kõrvaltoimed sagedamini, eriti seedetrakti veritsus ja perforatsioon, mis võivad olla eluohtlikud. Teie arst annab teile vastavat nõu.

Vähenenud neeru- või maksafunktsioon

Kui teil esineb vähenenud neeru- või maksafunktsioon,rääkige alati enne Ifenin’i kasutamist oma arstiga, Teie arst annab teile vastavat nõu.

Kui teil on tunne, et Ifenin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ifenin’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju Ifenin’i, pöörduge arsti poole või lähimasse haiglasse.

Üleannustamise sümptomid võivad olla: iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu või kõhulahtisus. Samuti võivad ilmneda kumin kõrvus, peavalu, pearinglus, vertiigo ja veritsus maost või soolestikust. Tõsisematel üleannustamise juhtudel võivad esineda uimasus, ärrituvus, desorienteeritus, kooma, krambid (eriti lastel), nägemise ähmastumine ja silmaprobleemid, neerupuudulikkus, maksakahjustus, madal vererõhk, hingamise aeglustumine, huulte, keele ja sõrmede sinakas värvus ning suurenenud kalduvus veritsustele. Samuti võib astmaatikutel ilmneda astma ägenemine.

Kui te unustate Ifenin’i võtta

Kui olete unustanud annuse õigel ajal võtta, võtke see kohe, kui see teile meenub, välja arvatud siis, kui järgmise annuseni on jäänud vähem kui 4 tundi.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on tõenäolisemad suurtel annustel ja pikaajalise ravi puhul.

Ravimeid, nagu Ifenin, võib seostada veidi suurenenud riskiga südameataki (müokardi infarkt) või insuldi tekkeks. MSPVA’de kasutamisega seoses on teatatud vedelikupeetusest (ödeem), kõrgest vererõhust ja südamepuudulikkusest.

Kõrvaltoimed on liigitatud vastavalt nende esinemissagedusele. Kasutatud on järgmist hindamist: Väga sage: võib mõjutada rohkem kui ühte inimest 10’st

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10’st

Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100’st

Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1000’st

Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000’st

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Järgnevad kõrvaltoimed on olulised ja nõuavad ilmnemisel kohest sekkumist. Te peate lõpetama Ifenin’i võtmise ja pöörduma koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad järgmised sümptomid:

Sage:

-Must tõrva-moodi väljaheide või verine okse (seedetrakti veritsev haavand)..

Väga harv:

-Näo, keele või kõri turse, mis võib põhjustada suuri hingamisraskusi (angioödeem), kiire südame löögisagedus, tugev vererõhu langus või eluohtlik šokk.

-Ootamatu allergiline reaktsioon, millega kaasneb hingeldus, kähisev hingamine ja vererõhu langus.

-Raskekujuline lööve, millega kaasnevad villid nahal, eriti jalgadel, käsivartel, kätel ja jalalabadel, kuid mis võivad levida ka näole ja huultele (multiformne erüteem, Stevensi- Johnsoni sündroom). See seisund võib areneda ka raskekujulisemaks villid muutuda suuremaks ja laieneda ning nahk võib hakata kooruma (Lyelli sündroom). Võib esineda ka raske infektsioon koos naha, nahaaluskoe ja lihaste hävimisega (nekroos).

Lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole, kui teil tekivad järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage:

- Kõrvetised, kõhuvalu, seedehäired.

Aeg-ajalt:

-Ähmane nägemine või teised silmaprobleemid, nagu nt valgustundlikkus.

-Ülitundlikkusreaktsioonid, nagu nahalööve, sügelus, astmahood (mõnikord koos madala

vererõhuga).

Harv:

- Nägemise kaotus.

Väga harv:

-Ootamatu kopsude täitumine veega, mille tulemuseks on hingamisraskused, kõrge vererõhk, vedelikupeetus ja kehakaalu suurenemine.

Teised Ifenin’i võimalikud kõrvaltoimed on:

Väga sage:

-Seedetrakti häired, nt kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, soolegaasid, kõhukinnisus.

Sage:

-Seedetrakti haavand, kas mulgustumisega või ilma.

-Soolepõletik ja käärsoole- (koliit) ja seedetrakti põletiku (Crohn’i tõbi) ägenemine ning jämesoole väljasopistumisega seotud tüsistused (perforatsioon või fistul).

-Mikroskoopiline veritsus soolestikust, mille tulemuseks võib olla aneemia.

-Haavandid ja põletik suuõõnes.

-Peavalu, unisus, vertiigo, pearinglus, väsimus, ärevus, unetus ja ärrituvus.

Aeg-ajalt:

-Mao limaskesta põletik.

-Neeruprobleemid, sh tursete kujunemine, neerupõletik ja neerupuudulikkus.

-Vesine nina.

-Hingamisraskused (bronhospasm).

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Harv:

-Depressioon, segasus, hallutsinatsioonid.

-Erütematoosne luupus.

-Vere uurea, lämmastiku ja teiste maksaensüümide taseme suurenemine, hemoglobiini ja hematokriti väärtuste langus, trombotsüütide kokkukleepumise pärssumine ja pikenenud veritsusaeg, seerumi kaltsiumisisalduse vähenemine ja kusihappe sisalduse suurenemine.

Väga harv:

-Südame rütmihäired, südamepuudulikkus, südameatakk või kõrge vererõhk.

-Vererakkude moodustumise häired (koos sümptomitega, nagu: palavik, kurguvalu, suu limaskestade haavandid, gripi-laadsed sümptomid, raskekujuline väsimus, nina- ja nahaveritsus).

-Helin või kumin kõrvus.

-Söögitoru- või kõhunäärmepõletik.

-Soolesulgus.

-Äge maksapõletik, naha või silmavalgete kollasus, maksafunktsioonihäire, maksakahjustus või –puudulikkus.

-Ajukelmepõletik (ilma bakteriaalse infektsioonita).

-Neerukoe kahjustus.

-Juuste väljalangemine.

Teadmata:

-Kihelus kätel ja jalgadel.

-Ärevus.

-Kuulmiskahjustus.

-Üldine halb enesetunne.

-Nägemisnärvi põletik, mis võib põhjustada nägemishäireid.

Ifenin võib vähendada valgevereliblede arvu ja seega võib väheneda teie vastupanuvõime infektsioonidele. Kui teil esineb infektsiooni, sümptomitega nagu palavik ja teie üldseisundi tõsine halvenemine, või palavik koos infektsiooni lokaalsete sümptomitega, nagu kurgu/kõri karedus või urineerimishäired, pöörduge koheselt arsti poole. Vere valgeliblede arvu võimaliku vähenemise (agranulotsütoos) kontrollimiseks võetakse vereanalüüs. On oluline, et teie arst teaks, et te seda ravimit võtate.

Ibuprofeenravi ajal on täheldatud mõningaid meningiidi juhtumeid (avaldub kaela jäikuse, peavalu, iivelduse, oksendamise, palaviku või desorienteeritusena) patsientidel, kellel on olemasolevad autoimmuunsed häired, nagu süsteemne erütematoosne luupus või segavormiline sidekoehaigus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ifenin`i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ifenin sisaldab

-Toimeaine on ibuprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüdroksüpropüültselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, kroskarmelloosnaatrium, talk.

Tableti kate (Opadry (valge) 06B28499): hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Ifenin välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Valged, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annuseks.

Pakendi suurused:

Blister: 6, 10 ja 12 õhukese polümeerikattega tabletti.

Tabletipurk: 10 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootjad

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Ühendkuningriik

või

Balkanpharma – Dupnitsa AD,

3, Samokovsko Shosse Str.,

2600 Dupnitsa,

Bulgaaria

või

Medis international, a.s.,

Výrobní závod Bolatice

Prumyslová 961/16, 747 23 Bolatice,

Tšehhi

või

Balkanpharma-Razgrad AD 68 Aprilsko vastanie Blvd Razgrad 7200

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2016.

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

(retseptiravim*)

Ifenin, 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ibuprofeen

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ifenin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ifenin’i võtmist

3.Kuidas Ifenin’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ifenin’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ifenin ja milleks seda kasutatakse

Ifenin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse MSPVA’teks (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid). Nendel ravimitel on valuvaigistav, põletikuvastane ja palavikku alandav toime.

Ifenin’i kasutatakse palaviku ja nõrga kuni mõõduka valu leevendamiseks, nagu peavalu (kaasa arvatud migreen), hambavalu, menstruatsioonivalu.

2. Mida on vaja teada enne Ifenin`i võtmist

Ärge võtke Ifenin’i:

-kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon, nagu nt astma, vesine nina, sügelev nahalööve või huulte, näo, keele või kõri turse pärast atsetüülsalitsüülhapet sisaldava ravimi (nt aspiriin) või teiste valu ja põletikku leevendavate ravimite kasutamist (MSPVA’d).

-kui teil on olnud mao- või kaksteistsõrmikuhaavand või veritsus, mis on seotud MSPVA-te eelneva kasutamisega.

-kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavand või veritsus või kui teil on varem esinenud kaks või rohkem sellist episoodi.

-kui teil on raske maksa-, neeru- või südamehaigus (sh südame pärgarterite (koronaaride) haigus).

-kui te olete viimast kolme kuud rase.

-kui teil esineb märkimisväärne vedeliku vaegus organismis ehk dehüdratsioon (oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedeliku tarbimise tõttu).

-kui teil on äge verejooks (sh ajus).

-kui teil on teadmata päritoluga seisund, mille tulemuseks on vererakkude ebanormaalne moodustumine.

Ärge andke Ifenin, 400 mg õhukese polümeerikattega tablette alla 12-aastastele lastele.

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ifenin’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil on süsteemne Lupus erythematosus (SEL) või muu autoimmuunne haigus.

-kui teil on pärilik hemoglobiinihäire (porfüüria).

-kui teil on krooniline põletikuline soolehaigus, nagu nt käärsoolepõletik koos haavanditega (haavandiline koliit), seedetrakti hõlmav põletik (Crohni tõbi) või teised mao- või soolehaigused.

-kui teil on vererakkude moodustumise häired.

-kui teil on probleeme vere loomuliku hüübimisega.

-kui teil esineb allergiaid, heinapalavikku, astmat, nina limaskestade, kõrvalurgete, adenoidide kroonilist turset, või kroonilist obstruktiivset hingamisteede kahjustust, kuna sellisetel juhtudel on risk hingamisteede ahenemiseks koos hingamisraskustega (bronhospasm) suurem.

-kui teil esineb käte või jalgade arterites vereringeprobleeme.

-kui teil on maksa-, neeru- või südameprobleemid või kõrge vererõhk.

-kui teile on hiljuti tehtud suurem operatsioon.

-kui te olete esimesed kuus kuud rase.

-kui te toidate rinnaga.

Eakad

Kui te olete eakas, on teil suurem võimalus kõrvaltoimete, eriti seedetrakti veritsuse ja mulgustumise tekkeks, mis võivad olla eluohtlikud.

Mao või soolte haavandid, mulgustus ja veritsus

Kui teil on varem olnud mao või soolte haavandeid, eriti kui sellega on kaasnenud mulgustus või veritsus, peate te olema tähelepanelik iga ebatavalise kõhuõõnega seotud sümptomi suhtes ja teavitama nendest koheselt oma arsti, eriti kui need sümptomid ilmnevad ravi alguses. Seda seetõttu, et seedetrakti veritsuse ja haavandumise risk on sel juhul suurem, iseäranis eakatel patsientidel. Kui ilmneb seedetrakti veritsust või haavandumist, tuleb ravi lõpetada.

Veritsus, haavandumine või mulgustus maos või soolestikus võib ilmneda ilma ühegi hoiatava nähuta ja seda isegi patsientidel, kellel varem ei ole selliseid probleeme olnud. Need võivad olla ka eluohtlikud.

Ibuprofeeni suured annused suurendavad üldiselt haavandite, mulgustuste või veritsuste riski maos või soolestikus. Samuti on risk suurem, kui ibuprofeeniga samaaegselt võetakse teisi teatud kindlaid ravimeid (vt allpool „Muud ravimid ja Ifenin”).

Nahareaktsioonid

Lõpetage Ifenin’i võtmine esimeste nahalööbe, limaskestade haavandite või teiste allergiliste reaktsioonide ilmnedes, kuna need võivad olla esimesed nähud tõsistest nahareaktsioonidest (eksfoliatiivne dermatiit, multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, Lyelli sündroom), mis mõnikord võivad olla ka surmaga lõppevad. Nende reaktsioonide tekkimise suurim risk on ravi esimesel kuul.

Toimed südamele ja ajule

Ravimeid, nagu Ifenin, võib seostada veidi suurenenud riskiga südameataki (müokardi infarkt) või insuldi tekkeks. See risk on tõenäolisem suurte annuste ja pikaajalise ravi puhul. Ärge ületage soovituslikku raviannust ega ravi kestvust (7 päeva täiskasvanute puhul või 3 päeva noorukite puhul).

Kui teil on probleeme südamega, läbipõetud insult või kui te arvate, et teil võib olla risk nende seisundite tekkeks (nt kui teil on kõrge vererõhk, diabeet või kõrge kolesteroolitase või kui te suitsetate), küsige ravi puhul nõu oma arstilt või apteekrilt.

Toimed neerudele

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Ibuprofeen võib põhjustada neeruprobleeme ja seda isegi patsientidel, kellel pole varem neeruprobleeme olnud. Selle tulemuseks võib olla jalgade turse ja see võib viia vastuvõtlikel isikutel isegi südamepuudulikkuseni või kõrge vererõhuni.

Ibuprofeen võib põhjustada neerukahjustust, eriti patsientidel, kellel on juba olemasolev neeru-, südame- või maksakahjustus või kes võtavad diureetikume või AKE-inhibiitoreid ja ka eakatel. Üldiselt viib ibuprofeeni võtmise lõpetamine nende seisundite paranemiseni.

Teised ettevaatusabinõud

Valuvaigistite pikaajalisel kasutamisel suurtes annustes võib ilmneda peavalu, mida ei tohi selle ravimi suurte annustega ravida. Harjumuslik valuvaigistite kasutamine võib põhjustada püsivat neerukahjustust ja riski neerupuudulikkuse tekkeks.

Ibuprofeen võib peita või varjata infektsiooni sümptomeid (palavik, valu ja turse) ning ajutiselt pikendada veritsusaega.

Ifenin võib vähendada teie võimalusi rasestuda. Teavitage oma arsti, kui teil on plaanis rasestuda või kui teil on probleeme rasestumisega.

Lapsed ja noorukid

Ifenin’i ei tohi anda alla 12-aastastele lastele.

Dehüdreeritud lastel ja noorukitel võib ibuprofeen põhjustada neeruprobleeme.

Muud ravimid ja Ifenin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teatud ravimite samaaegsel kasutamisel võivad Ifenin’i kõrvaltoimed suureneda. Ja samuti võib Ifenin’i samaaegne võtmine teiste ravimitega suurendada või vähendada teiste ravimite toimet või kõrvaltoimete esinemist.

Palun öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate:

-teisi MSPVA’sid

-atsetüülsalitsüülhapet (aspiriin)

-antikoagulante (hüübimise vastu), nagu varfariin või hepariin

-trombotsüütide kokkukleepumise inhibiitoreid (hüübimise vastu), nagu tiklopidiin või klopidogreel

-metotreksaati (kasutatakse vähi ja autoimmuunhaiguste ravis)

-digoksiini (erinevates olukordades kasutatav südameravim)

-fenütoiini (kasutatakse epileptiliste krampide vältimiseks)

-liitiumi (kasutatakse mania ja depressiooni raviks)

-diureetikume (veetabletid), sh kaaliumisäästvad diureetikumid

-kõrge vererõhu vastaseid aineid, nagu nt:

-AKE-inhibiitorid, nagu kaptopriil

-beeta-retseptoreid blokeerivad ravimid

-angiotensiin II antagonistid

-kolestüramiini (kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme raviks)

-aminoglükosiide (teatud liiki bakterite vastased ravimid)

-SSRI’sid (depressiooniravimid), nagu paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam

-moklobemiidi (RIMA – depressiooni või sotsiaalse foobia raviks kasutatav ravim)

-tsüklosporiini, takroliimust (organismi immuunsüsteemi mahasurumiseks pärast organsiirdamist)

-sidovudiini või ritonaviiri (kasutatakse HIV-infektsiooni raviks)

-mifepristooni

-probenetsiidi või sulfiinpürasooni (podagra raviks)

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

-kinoloonantibiootikume

-sulfonüüluureaid (II-tüüpi diabeedi raviks)

-kortikosteroide (kasutatakse põletike raviks)

-bisfosfonaate (kasutatakse osteoporoosi, Pageti tõve ja kõrge kaltsiumitaseme raviks)

-okspentifülliini ((pentioksfülliin) kasutatakse käte või jalgade arterite tsirkulatoorsete häirete ravis)

-baklofeeni (lihaselõõgasti).

Ifenin koos toidu ja joogiga

Neelake Ifenin’i tablett alla koos klaasitäie veega, kas söögi ajal või pärast sööki.

Vältige alkoholi tarbimist, kuna see võib tugevdada Ifenin’i kõrvaltoimeid, eriti neid, mis mõjutavad magu, soolestikku või aju.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ibuprofeeni ei tohi võtta raseduse viimase 3 kuu ajal, kuna see võib sündimata lapsele põhjustada olulisi südame-, kopsu- ja neeruhäireid. Kui ravimit kasutatakse raseduse lõpus, võib see põhjustada nii emal kui lapsel kalduvusi veritsusele ja nõrgestada emaka kokkutõmmete tugevust, pikendades nõnda sünnitust. Ifenin’i tohib raseduse esimese 6 kuu jooksul võtta ainult siis, kui teie arst on seda öelnud ja kui see on vältimatult vajalik.

See ravim kuulub ravimite gruppi (MSPVA’d), mis võib kahjustada naiste viljakust. See toime on ravimi kasutamise lõpetamisel pöörduv.

Ibuprofeeni esineb rinnapiimas väga väikestes kogustes ja tavaliselt ei ole lühiajalise ravi ajal tarvis rinnaga toitmist katkestada. Kui aga on määratud pikemaajaline ravi, tuleks kaaluda imiku rinnast võõrutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ibuprofeenil ei ole üldiselt kõrvaltoimeid autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. Kuid kuna suurte annuste võtmisel võivad esineda kõrvaltoimed, nagu väsimus, unisus, vertiigo (teatatud sageli) ja nägemishäired (teatatud aeg-ajalt), võib mõnedel juhtudel autojuhtimise või masinate käsitsemise võime olla häiritud. See toime võimendub samaaegsel alkoholi manustamisel.

3.Kuidas Ifenin`i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat toimivat annust lühima sümptomite kontrollimiseks vajaliku aja jooksul.

Täiskasvanud ei tohi võtta Ifenin’i kauem kui 7 päeva ilma arsti soovituseta. Noorukid ei tohi võtta Ifenin’i kauem kui 3 päeva ilma arsti soovituseta Ibuprofeeni annus sõltub patsiendi vanusest ja kehakaalust. Soovituslik annus on:

Kerge kuni mõõdukas valu ja palavik

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid (≥40 kg):

½…1 tablett ühekordse annusena või 3…4 korda ööpäevas, intervalliga 4…6 tundi. Migreeni korral peaks annus olema: 1 tablett ühekordse annusena, vajadusel 1 tablett intervalliga 4…6 tundi. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada 3 tabletti (1200 mg).

Menstruatsioonivalu

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

½…1 tabletti 1…3 korda ööpäevas, intervalliga 4…6 tundi, vastavalt vajadusele. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada 3 tabletti (1200 mg).

Tablett tuleb neelata alla koos klaasitäie veega, kas söögi ajal või pärast sööki. Neelamise hõlbustamiseks või annuse kohandamiseks, saab tableti jagada kaheks võrdseks annuseks.

Kui te olete täiskasvanu ja teie seisund ei ole 7 päeva jooksul paranenud või on halvenenud, peate ühendust võtma arstiga. Kui nooruk vajab seda ravimit kauem kui 3 päeva või kui sümptomid süvenevad, tuleb konsulteerida arstiga.

Kasutamine lastel

Ifenin, 400 mg õhukese polümeerikattega tablette ei tohi anda alla 12-aastastele lastele.

Eakad

Kui te olete eakas, peate te enne Ifenin’i kasutamist alati rääkima oma arstiga, kuna teil võivad esineda kõrvaltoimed sagedamini, eriti seedetrakti veritsus ja perforatsioon, mis võivad olla eluohtlikud. Teie arst annab teile vastavat nõu.

Vähenenud neeru- või maksafunktsioon

Kui teil esineb vähenenud neeru- või maksafunktsioon, rääkige alati enne Ifenin’i kasutamist oma arstiga. Teie arst annab teile vastavat nõu.

Kui teil on tunne, et Ifenin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ifenin’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju Ifenin’i, pöörduge arsti poole või lähimasse haiglasse.

Üleannustamise sümptomid võivad olla: iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu või kõhulahtisus. Samuti võivad ilmneda kumin kõrvus, peavalu, pearinglus, vertiigo ja veritsus maost või soolestikust. Tõsisematel üleannustamise juhtudel võivad esineda uimasus, ärrituvus, desorienteeritus, kooma, krambid (eriti lastel), nägemise ähmastumine ja silmaprobleemid, neerupuudulikkus, maksakahjustus, madal vererõhk, hingamise aeglustumine, huulte, keele ja sõrmede sinakas värvus ning suurenenud kalduvus veritsustele. Samuti võib astmaatikutel ilmneda astma ägenemine.

Kui te unustate Ifenin’i võtta

Kui olete unustanud annuse õigel ajal võtta, võtke see kohe, kui see teile meenub, välja arvatud siis, kui järgmise annuseni on jäänud vähem kui 4 tundi.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on tõenäolisemad suurtel annustel ja pikaajalise ravi puhul.

Ravimeid, nagu Ifenin, võib seostada veidi suurenenud riskiga südameataki (müokardi infarkt) või insuldi tekkeks. MSPVA’de kasutamisega seoses on teatatud vedelikupeetusest (ödeem), kõrgest vererõhust ja südamepuudulikkusest.

Kõrvaltoimed on liigitatud vastavalt nende esinemissagedusele. Kasutatud on järgmist hindamist: Väga sage: võib mõjutada rohkem kui ühte inimest 10’st

Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10’st Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100’st

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1000’st

Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000’st

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Järgnevad kõrvaltoimed on olulised ja nõuavad ilmnemisel kohest sekkumist. Te peate lõpetama Ifenin’i võtmise ja pöörduma koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad järgmised sümptomid:

Sage:

-Must tõrva-moodi väljaheide või verine okse (seedetrakti veritsev haavand).

Väga harv:

-Näo, keele või kõri turse, mis võib põhjustada suuri hingamisraskusi (angioödeem), kiire südame löögisagedus, tugev vererõhu langus või eluohtlik šokk.

-Ootamatu allergiline reaktsioon, millega kaasneb hingeldus, kähisev hingamine ja vererõhu langus.

-Raskekujuline lööve, millega kaasnevad villid nahal, eriti jalgadel, käsivartel, kätel ja jalalabadel, kuid mis võivad levida ka näole ja huultele (multiformne erüteem, Stevensi- Johnsoni sündroom). See seisund võib areneda ka raskekujulisemaks, villid muutuda suuremaks ja laieneda ning nahk võib hakata kooruma (Lyelli sündroom). Võib esineda ka raske infektsioon koos naha, nahaaluskoe ja lihaste hävimisega (nekroos).

Lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole, kui teil tekivad järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage:

- Kõrvetised, kõhuvalu, seedehäired.

Aeg-ajalt:

-Ähmane nägemine või teised silmaprobleemid, nagu nt valgustundlikkus.

-Ülitundlikkusreaktsioonid, nagu nahalööve, sügelus, astmahood (mõnikord koos madala

vererõhuga).

Harv:

- Nägemise kaotus.

Väga harv:

-Ootamatu kopsude täitumine veega, mille tulemuseks on hingamisraskused, kõrge vererõhk, vedelikupeetus ja kehakaalu suurenemine.

Teised Ifenin’i võimalikud kõrvaltoimed on:

Väga sage:

-Seedetrakti häired, nt kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, soolegaasid, kõhukinnisus.

Sage:

-Seedetrakti haavand, kas mulgustumisega või ilma.

-Soolepõletik ja käärsoole- (koliit) ja seedetrakti põletiku (Crohn’i tõbi) ägenemine ning jämesoole väljasopistumisega seotud tüsistused (perforatsioon või fistul).

-Mikroskoopiline veritsus soolestikust, mille tulemuseks võib olla aneemia.

-Haavandid ja põletik suuõõnes.

-Peavalu, unisus, vertiigo, pearinglus, väsimus, ärevus, unetus ja ärrituvus.

Aeg-ajalt:

-Mao limaskesta põletik.

-Neeruprobleemid, sh tursete kujunemine, neerupõletik ja neerupuudulikkus.

-Vesine nina.

-Hingamisraskused (bronhospasm).

Harv:

-Depressioon, segasus, hallutsinatsioonid.

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

-Erütematoosne luupus.

-Vere uurea, lämmastiku ja teiste maksaensüümide taseme suurenemine, hemoglobiini ja hematokriti väärtuste langus, trombotsüütide kokkukleepumise pärssumine ja pikenenud veritsusaeg, seerumi kaltsiumisisalduse vähenemine ja kusihappe sisalduse suurenemine.

Väga harv:

-Südame rütmihäired, südamepuudulikkus, südameatakk või kõrge vererõhk.

-Vererakkude moodustumise häired (koos sümptomitega, nagu: palavik, kurgu karedus, suu limaskestade haavandid, gripi-laadsed sümptomid, raskekujuline väsimus, nina- ja nahaveritsus).

-Helin või kumin kõrvus.

-Söögitoru- või kõhunäärmepõletik.

-Soolesulgus.

-Äge maksapõletik, naha või silmavalgete kollasus, maksafunktsioonihäire, maksakahjustus või –puudulikkus.

-Ajukelmepõletik (ilma bakteriaalse infektsioonita).

-Neerukoe kahjustus.

-Juuste väljalangemine.

Teadmata:

-Kihelus kätel ja jalgadel.

-Ärevus.

-Kuulmiskahjustus.

-Üldine halb enesetunne.

-Nägemisnärvi põletik, mis võib põhjustada nägemishäireid.

Ifenin võib vähendada valgevereliblede arvu ja seega võib väheneda teie vastupanuvõime infektsioonidele. Kui teil esineb infektsiooni, sümptomitega nagu palavik ja teie üldseisundi tõsine halvenemine või palavik koos infektsiooni lokaalsete sümptomitega, nagu kurgu/kõri karedus või urineerimishäired, pöörduge koheselt arsti poole. Vere valgeliblede arvu võimaliku vähenemise (agranulotsütoos) kontrollimiseks võetakse vereanalüüs. On oluline, et teie arst teaks, et te seda ravimit võtate.

Ibuprofeenravi ajal on täheldatud mõningaid meningiidi juhtumeid (avaldub kaela jäikuse, peavalu, iivelduse, oksendamise, palaviku või desorienteeritusena) patsientidel, kellel on olemasolevad autoimmuunsed häired, nagu süsteemne erütematoosne luupus või segavormiline sidekoehaigus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest..

5.Kuidas Ifenin`i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ifenin sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüdroksüpropüültselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, kroskarmelloosnaatrium, talk.

Tableti kate (Opadry (valge) 06B28499): hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Ifenin välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Valged, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annuseks.

Pakendi suurused:

Blister: 20, 24, 30, 36, 50 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Tabletipurk: 20, 30 ja 50 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootjad

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Ühendkuningriik

või

Balkanpharma – Dupnitsa AD,

3, Samokovsko Shosse Str.,

2600 Dupnitsa,

Bulgaaria

või

Medis international, a.s.,

Výrobní závod Bolatice

Prumyslová 961/16, 747 23 Bolatice,

Tšehhi

või

Balkanpharma-Razgrad AD 68 Aprilsko vastanie Blvd Razgrad 7200

Bulgaaria

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2016.

* Selgitus: 6, 10, 12 tk pakendis - käsimüügiravim; 20, 24, 30, 36, 50, 100 tk pakendis - retseptiravim