Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Infanrix Penta - Infanrix Penta toote info LISA I

ATC Kood: J07CA12
Toimeaine: diphtheria toxoid / tetanus toxoid / Bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin) / hepatitis-B surface antigen / poliovirus (inactivated) (type 1 (Mahoney strain), type 2 (MEF-1 strain), type 3 (Saukett strain))
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Artikli sisukord

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Infanrix Penta, süstesuspensioon.

Difteeria (D), teetanuse (T), läkaköha (atsellulaarne, komponent) (Pa), hepatiit B (rDNA) (HBV) ja poliomüeliidi (inaktiveeritud) (IPV) vaktsiin (adsorbeeritud).

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 annus (0,5 ml) sisaldab:

difteeriatoksoidi1 ≥30 IU

teetanusetoksoidi1 ≥40 IU

Bordetella pertussise antigeene:

läkaköhatoksoidi1 25 mikrogrammi

filamentoosset hemaglutiniini1 25 mikrogrammi

pertaktiini1 8 mikrogrammi

hepatiit B pinnaantigeeni2,3 10 mikrogrammi

polioviirusi (inaktiveeritud):

tüüp 1 (Mahoney tüvi) 4 40 D-antigeenset ühikut

tüüp 2 (MEF-1 tüvi) 4 8 D-antigeenset ühikut

tüüp 3 (Saukett’i tüvi) 4 32 D-antigeenset ühikut

1adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile (Al(OH)3) 0,5 milligrammi Al3+

2toodetud pärmirakkudes (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantse DNA tehnoloogia abil

3adsorbeeritud alumiiniumfosfaadile (AlPO4) 0,2 milligrammi Al3+

4kasvatatud VERO rakkudel

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Infanrix Penta on hägune valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Väljaspool riiklikku vaktsineerimisprogrammi difteeria-, teetanuse-, läkaköha-, hepatiit B ning poliomüeliidivastane aktiivne immuniseerimine imikutel ja väikelastel.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Esmane vaktsinatsioon:

Esmane vaktsinatsioon koosneb kolmest 0,5 ml-st annusest (näiteks 2., 3. ja 4. kuul; 3., 4. ja 5. kuul; 2., 4. ja 6. kuul) või kahest annusest (näiteks 3., 5. kuul). Minimaalne intervall manustamiskordade vahel on 1 kuu.

Laiendatud Immuniseerimisprogrammi skeemi (manustades vaktsiini 6., 10. ja 14. elunädalal) võib kasutada vaid juhul, kui 1 annus hepatiit B vastast vaktsiini on juba vahetult pärast sündi manustatud.

Vaatamata vaktsineerimisele tuleb kinni pidada immunoprofülaktilistest meetmetest hepatiit B vältimiseks.

Kui hepatiit B vastane vaktsineerimine on vahetult pärast sündi teostatud, võib Infanrix Penta’t kasutada hepatiit B vaktsiini täiendavate annuste asendusena alates 6. elunädalast. Kui teine annus on vaja manustada varem, tuleb kasutada monovalentset hepatiit B vaktsiini.

Revaktsinatsioon:

Infanrix Penta 2 annusega vaktsineerimise (nt 3. ja 5. kuul) järgselt tuleb revaktsinatsiooniannus manustada vähemalt 6 kuud pärast viimast esmase vaktsineerimise annust, eelistatult 11...13 kuu vanuses.

Infanrix Penta 3 annusega vaktsineerimise (nt 2., 3. ja 4. kuul; 3., 4. ja 5. kuul; 2., 4. ja 6. kuul) järgselt tuleb revaktsinatsiooniannus manustada vähemalt 6 kuud pärast viimast esmase vaktsineerimise annust ning eelistatult enne 18. elukuud.

Revaktsineerimine peab olema kooskõlas ametlike soovitustega.

Infanrix Penta manustamist revaktsineerimisena võib kaaluda juhul, kui selle koostis on vastavuses ametlike soovitustega.

Lapsed

Infanrix Penta ei ole sobiv kasutamiseks üle 36-kuu vanustel lastel.

Manustamisviis

Infanrix Penta’t tuleb manustada sügava intramuskulaarse süstena, vahetades igal järgneval manustamiskorral süstekohta.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine või neomütsiini ja polümüksiini suhtes.

Ülitundlikkus pärast difteeria-, teetanuse-, läkaköha-, hepatiit B või poliovaktsiini eelnevat manustamist.

Infanrix Penta on vastunäidustatud juhul, kui lapsel on eelnevalt läkaköhakomponenti sisaldava vaktsiini manustamisel või kuni 7 päeva hiljem tekkinud entsefalopaatianähud. Sellistel juhtudel tuleb läkaköhavaktsiin ära jätta ning jätkata vaktsinatsioone vaid difteeria-teetanuse, hepatiit B ja poliovaktsiiniga.

Nagu teistegi vaktsiinide puhul, tuleb Infanrix Penta manustamine edasi lükata patsientidel, kes põevad ägedat raskekujulist febriliteediga kulgevat haigust. Kerged haigusnähud ei ole vaktsineerimisele vastunäidustuseks.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne vaktsineerimist tuleb patsienti anamnestiliselt uurida (eriti eelnevate vaktsineerimiste ja kõrvaltoimete tekkimise suhtes) ning teostada üldine meditsiiniline läbivaatus.

Kui mõni järgnevatest nähtudest on ilmnenud ajalises seoses läkaköhavaktsiini kasutamisega, tuleb tõsiselt kaaluda järgmise annuse manustamata jätmist:

• kehatemperatuur ≥40 oC kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist muu teadaoleva põhjuseta,

• kollaps või šokitaoline seisund (hüpotoonilis-hüporeflektiivne episood) kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

• püsiv lohutamatu nutt kestusega üle 3 tunni, mis tekib kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

• krambid koos või ilma palavikuta, mis tekivad kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist.

Teatud tingimustel, näiteks kui läkaköhasse haigestumise risk on väga kõrge, võib vaktsineerimisest saadav kasu ületada võimalikud ohud.

Nagu kõigi vaktsineerimiste puhul, tuleb hoolikalt kaaluda riski-kasu suhet enne Infanrix Penta manustamist või manustamise edasi lükkamist, kui teie imik või laps kannatab tõsise neuroloogilise haiguse uue alguse või progressiooni all.

Nagu teistegi süstitavate vaktsiinide puhul, tuleb patsienti pärast vaktsineerimist mõnda aega jälgida ning vajalikud esmaabivahendid harvaesineva anafülaktilise reaktsiooni puhuks käepärast hoida.

Infanrix Penta’t tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel esineb trombotsütopeenia või hüübimishäire, kuna intramuskulaarse süstega kaasneb verejooksurisk.

Infanrix Penta’t ei tohi mingil tingimusel veresoonde ega nahasisesi manustada.

Infanrix Penta ei enneta haigusi, mida põhjustavad muud patogeenid kui Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, hepatiit B viirus või polioviirus. Siiski on oodata, et immunisatsioon hoiab ära hepatiit D tekke, sest hepatiit D (mida põhjustab delta agent) ei esine hepatiit B infektsiooni puudumisel.

Nagu kõik vaktsiinid, ei pruugi see kõikides vaktsineeritutes kaitsvat immuunvastust esile kutsuda (vt 5.1).

Febriilsed krambid anamneesis, krambid ega vastsündinu äkksurma sündroom (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) perekonnaanamneesis ei ole Infanrix Penta kasutamisele vastunäidustuseks. Vaktsineeritavaid, kelle anamneesis on febriilsed krambid, tuleks hoolikalt jälgida, sest sellised kõrvalmõjud võivad esineda 2-3 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

HIV-infektsiooni ei peeta vastunäidustuseks. Siiski võib immunosupressiooniga haigetel osutuda immunoloogiline vastus vaktsineerimisele ebaefektiivseks.

Võimalikku apnoe riski ja vajadust respiratoorse seire järele 48-72 tunni jooksul peab kaaluma manustades esmase immuniseerimise seeriat väga enneaegsetele imikutele (sünd ≤ 28 raseduse nädal) ja eriti neile kellel on eelnevalt täheldatud respiratoorset ebaküpsust.

Kuna kasu vaktsineerimisest selles imikute rühmas on kõrge, ei tohi vaktsineerimist ära jätta ega sellega viivitada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilised uuringud on näidanud, et Infanrix Penta’t võib manustada samaaegselt Haemophilus influenzae b vaktsiiniga. Kliinilistes uuringutes kasutati vaktsiinide manustamiseks erinevaid süstekohti.

Puuduvad andmed Infanrix Penta ja LMP- (Leetrid-Mumps-Punetised-) vaktsiini samaaegse kasutamise efektiivsuse ja ohutuse kohta.

Nagu teistegi vaktsiinide puhul, võib immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel osutuda vaktsineerimine ebaefektiivseks.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kuna Infanrix Penta ei ole mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel, puuduvad kohased andmed vaktsiini kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal inimestel ning reproduktsiooniuuringud loomadel.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

• Kliinilised uuringud

Allpool esitatud ohutusprofiil põhineb rohkem kui 10 000 subjekti andmetel. Peaaegu kõigil juhtudel manustati Infanrix Penta’t samaaegselt Hib vaktsiiniga.

Nagu ka DTPa ja teiste DTPa-d sisaldavate vaktsiinide korral on täheldatud, ilmnes pärast revaktsineerimist Infanrix Penta’ga lokaalse reaktogeensuse ja palaviku esinemissageduse tõus võrrelduna esmase vaktsineerimisega.

- Kõrvaltoimete kokkuvõte (kliinilised uuringud)

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Esinemissagedused annuse kohta on toodud järgmiselt:

Väga sage: (≥1/10)

Sage: (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt: (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv: (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv: (<1/10 000)

Närvisüsteemi häired:

Aeg-ajalt: somnolentsus

Väga harv: krambid (koos palavikuga või ilma)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiiniumi häired:

Aeg-ajalt: köha

Seedetrakti häired:

Sage: kõhulahtisus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Aeg-ajalt: dermatiit, lööve

Väga harv: urtikaaria

Ainevahetus- ja toitumishäired:

Väga sage: isukaotus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Väga sage: palavik ≥ 38oC, süstekoha paikne turse (≤ 50 mm), väsimus, valu, punetus

Sage: palavik >39°C, süstekoha paikne turse (> 50 mm)*, reaktsioonid süstekohas, kaasaarvatud induratsioon

Aeg-ajalt: süstimiseks kasutatud jäseme difuusne turse, mis mõnikord haarab lähedase liigese*

Psühhiaatrilised häired:

Väga sage: ebatavaline nutt, ärrituvus, rahutus

Aeg-ajalt: närvilisus

• Turustamisjärgsed uuringud

Närvisüsteemi häired:

Kollaps või šokitaoline seisund (hüpotoonilis-hüporeflektiivne episood)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Apnoe [apnoe väga enneaegsetel imikutel (≤ 28 raseduse nädal) – vt lõik 4.4]

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Kogu süstimiseks kasutatud jäseme turse*

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, kaasaarvatud anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid

• Hepatiit B vaktsiini kasutamise kogemus:

Üksikjuhtudena on esinenud paralüüsi, neuropaatiat, Guillain-Barré sündroomi, entsefalopaatiat, entsefaliiti ja meningiiti. Põhjuslik seos vaktsiiniga jäi paljudel juhtudel tõestamata.

Hepatiit B vaktsiini kasutamisel on kirjeldatud trombotsütopeeniat.

* Lastel, kes said esmaseks vaktsinatsiooniks atsellulaarseid läkaköha vaktsiine, tekivad revaktsineerimise järgselt tursed suurema tõenäosusega kui lastel, kes said esmaseks vaktsinatsiooniks täisrakulisi vaktsiine. Need reaktsioonid taanduvad keskmiselt 4 päeva jooksul.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Bakteriaalsed ja viirusvaktsiinid, nende kombinatsioonid,

ATC-kood: J07CA12

Kliinilistest uuringutest teadaolevad andmed üksikkomponentide kohta on esitatud järgnevates tabelites.

Osalejate protsent, kelle antikehade tiiter oli üks kuu pärast esmast Infanrix Penta vaktsinatsiooni ≥ kui uuringu lõpetamisel Antikeha

(lõpetamisel)

3-5 kuud

N= 168

6-10-14

nädalat

N= 362

1.5-3.5-6 kuud

N= 55

2-3-4 kuud

N= 326

2-4-6 kuud

N= 1146)

3-4-5 kuud

N= 884

3-4.5-6 kuud

N=554

Anti-difteeria

(0.1 IU/ml) †

97.6

99.2

100

99.7

99.7

99.3

100

Anti-teetanus

(0.1 IU/ml) †

99.4

100

100

100

100

99.4

100

Anti-PT

(5 EL.U/ml)

100

99.7

100

100

99.7

99.4

100

Anti-FHA

(5 EL.U/ml)

100

99.4

100

100

100

99.5

100

Anti-PRN

(5 EL.U/ml)

100

100

100

100

99.8

99.5

100

Anti-HBs

(10 mIU/ml) †

96.8

98.7*

100

98.4

99.4

98.2

99.6

Anti-Polio tüüp 1

(1/8 lahjendus) †

97.4

99.4

KT

99.6

99.7

99.5

100

Anti-Polio tüüp 2

(1/8 lahjendus) †

94.7

99.2

KT

97.1

99.6

99.5

100

Anti-Polio tüüp 3

(1/8 lahjendus) †

99.3

99.4

KT

99.6

99.9

99.5

100

N = osalejate arv

KT = kindlaks tegemata

* alagrupis, kus imikutele ei manustatud hepatiit B vaktsiini sünnil, oli 80.2% osalejatel anti-HBs tiiter ≥ 10 mIU/ml

† lõpetamine tunnustatud kui efektiivsuse märk

Osalejate protsent, kelle antikeha tiiter üks kuu pärast Infanrix Penta revaktsinatsiooni ≥ kui uuringu lõpetamisel Antikeha

(lõpetamisel)

Revaktsinatsioon 11/12 kuu vanuselt pärast 3-5 kuu esmast vaktsineerimist

N = 168

Revaktsinatsioon teise eluaasta jooksul pärast kolme annuselist esmast vaktsineerimist N = 350

Anti-difteeria

(0.1 IU/ml) †

100

100

Anti-teetanus

(0.1 IU/ml) †

100

100

Anti-PT

(5 EL.U/ml)

100

99.7

Anti-FHA

(5 EL.U/ml)

100

99.7

Anti-PRN

(5 EL.U/ml)

100

99.7

Anti-HBs

(10 mIU/ml) †

100

98.8

Anti-Polio tüüp 1

(1/8 lahjendus) †

100

99.7

Anti-Polio tüüp 2

(1/8 lahjendus) †

100

100

Anti-Polio tüüp 3

(1/8 lahjendus) †

100

100

N = osalejate arv

† lõpetamine tunnustatud kui efektiivsuse märk

Kuna Infanrix Penta manustamise järgne immuunvastus läkaköha antigeenidele on ekvivalente Infanrixi manustamise järgsele immuunvastusele, eeldatakse, et nende kahe vaktsiini kliiniline efektiivsus on ekvivalentne.

Infanrixi läkaköha-komponendi kliiniline efektiivsus MTO poolt defineeritud tüüpilise läkaköha (paroksüsmaalne köha ≥21 päeva vältel) vastu oli järgmine:

- 88,7% Saksamaal läbi viidud prospektiivse perekondliku kokkupuute pimeuuringu põhjal (pärast manustamist 3., 4. ja 5. kuul);

- 84% Itaalias läbi viidud uuringu põhjal (pärast manustamist 2., 4. ja 6. kuul). Samas uuringugrupis osutus vaktsiin efektiivseks ka 60 kuud hiljem hinnatuna, ilma 4. annuse manustamiseta.

Pikaajalise jälgimisperioodi tulemused Rootsis näitavad, et rakuvabad läkaköha vaktsiinid on väikelastel tõhusad, manustatuna vastavalt 3 ja 5 kuu primaarsele vaktsineerimisplaanile ning

revaktsinatsiooni annus manustatakse ligikaudu 12 kuu vanuselt. Andmed näitavad, et selle 3-5-12 kuud plaaniga võib kaitse läkaköha vastu kahaneda 7-8 aasta vanuselt. Seetõttu on soovitatud teine läkaköhavaktsiini revaktsiini annus lastel vanuses 5-7 aastat, kes on varasemalt selle plaani järgi vaktsineeritud.

On tõestatud, et rohkem kui 90%-l lastest, kellele manustatakse neli kombineeritud vaktsiini annust, mis sisaldab sama HB antigeeni kui Infanrix Penta, püsivad hepatiit B vastu kaitsvad antikehad vähemalt 3,5 aastat. Antikeha tasemed ei erinenud sellest, mida täheldatud paralleelses rühmas, kellele manustati 4 annust monovalentset hepatiit B vaktsiini.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Vaktsiinide puhul ei ole farmakokineetiliste omaduste hindamine vajalik.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, spetsiifilise toksilisuse, kroonilise toksilisuse ja sobimatuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid (NaCl)

Medium 199, mille koostisse kuuluvad peamiselt aminohapped, mineraalsoolad, vitamiinid

Süstevesi

Adjuvandid vt lõik 2.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Külmikust välja võetuna (temperatuuril 21oC) püsib lahus stabiilsena kuni 8 tundi.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2...8°C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml suspensiooni kolvi ja (butüül-)korgiga eeltäidetud süstlas (I tüüpi klaas).

Pakendis 1, 10, 20 või 50 koos või ilma nõelata komplekti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded hävitamiseks ja muuks käsitlemiseks

Suspensiooni säilitamisel võib tekkida valge sade ja läbipaistev hõljum. See ei ole riknemise tunnus.

Enne kasutamist tuleb süstelit hoolikat loksutada homogeense hägusa valkja suspensiooni kujunemiseni.

DTPa-HBV-IPV komponente sisaldavat suspensiooni tuleb enne segamist visuaalselt kontrollida; võõrosakeste esinemisel või ebatavalise välimuse korral tuleb preparaat hävitada.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/00/152/001

EU/1/00/153/002

EU/1/00/153/003

EU/1/00/153/004

EU/1/00/153/005

EU/1/00/153/006

EU/1/00/153/007

EU/1/00/153/008

EU/1/00/153/009

EU/1/00/153/010

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 23. oktoober 2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23. oktoober 2005

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel