Iberogast - suukaudne vedelik - Pakendi infoleht

ATC Kood: T01RS01
Toimeaine: taimsed preparaadid
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Iberogast, suukaudne vedelik

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Iberogast ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Iberogast’i võtmist
 3. Kuidas Iberogast’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Iberogast’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Iberogast ja milleks seda kasutatakse

Iberogast on taimne ravim, mida kasutatakse seedetrakti funktsionaalsetest ja liikuvuse häiretest (funktsionaalne seedehäire ja ärritunud soole sündroom) tingitud sümptomite (nt täiskõhutunne, kõhupuhitus, kõhuvalu, iiveldus) leevendamiseks.

Mida on vaja teada enne Iberogast’i võtmist

Ärge võtke Iberogast’i

 • kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Piisava kogemuse puudumise tõttu ei tohi Iberogast’i anda alla 3-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ravim sisaldab 31 mahu% etanooli (alkohol), st kuni 240 mg annuses, mis vastab 6,2 ml õllele või 2,6 ml veinile. Ravim on kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele. Seda tuleb arvestada ka rasedate või rinnaga toitvate naiste puhul, samuti annustamisel lastele ja kõrgesse riskirühma kuuluvatele (nt maksahaiguse või epilepsiaga) patsientidele.

Kui teil tekivad maksakahjustusele viitavad sümptomid, nagu naha kollasus (ikterus), tume uriin või hele väljaheide, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Kui teie kaebused püsivad või te ei tunne end paremini pärast 7-päevast ravimi kasutamist, konsulteerige oma arstiga.

Alla 6-aastaste laste puhul konsulteerige kõhuvalu esinemisel alati arstiga.

Muud ravimid ja Iberogast

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kuna andmed Iberogast'i kasutamisest rasedatel puuduvad või on piiratud, on ettevaatusabinõuna

soovitatav Iberogast'i kasutamist raseduse ajal vältida.

Kuna puudub piisav teave Iberogast'i ja selle metaboliitide imendumisest rinnapiima, ei saa riski rinnapiimatoidul olevale imikule välistada. Tuleb otsustada, kas katkestada imetamine või katkestada/vältida ravi Iberogast'iga.

Iberogast sisaldab etanooli

See ravim sisaldab annuse kohta 31 mahu% etanooli (alkohol), vt ka lõik "Hoiatused ja ettevaatusabinõud".

Kuidas Iberogast’i võtta

Kui arst ei ole määranud teisiti, siis tuleb Iberogast’i võtta koos vähese vedelikuga enne sööki või söögi ajal järgmiselt:

 • täiskasvanud ja üle 13aastased noorukid: 20 tilka korraga 3 korda päevas;
 • 6…12aastased lapsed: 15 tilka korraga 3 korda päevas;
 • 3…5aastased lapsed: 10 tilka korraga 3 korda päevas.

Ärge andke Iberogast'i alla 3-aastastele lastele.

Enne kasutamist loksutada!

Kui te võtate Iberogast’i rohkem kui ette nähtud

Jätkake järgmine kord ravimi võtmist nii, nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud selles infolehes.

Teated üleannustamisjuhtude kohta puuduvad.

Kui te unustate Iberogast’i võtta

Jätkake järgmine kord ravimi võtmist nii, nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud selles infolehes.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võivad ilmneda allergilised reaktsioonid nagu sügelus, erinevad nahareaktsioonid või hingeldushood. Teatatud on üksikutest maksakahjustuse juhtudest.

Nende kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb Iberogast’i kasutamine lõpetada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Iberogast’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda. Pärast pudeli esmast avamist võib ravimit kasutada 8 nädalat.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

 

Mida Iberogast sisaldab

 

 

100 ml vedeliku koostis:

 

 

Mõru ibeeris - värske taim

(1 : 1,5-2,5)

15,0 ml

(ekstrahent: 50% etanool (v/v)

 

 

Kikkaputke juured

(1 : 2,5-3,5)

10,0 ml

Kummeli õied

(1 : 2-4)

20,0 ml

Köömned

(1 : 2,5-3,5)

10,0 ml

Hariliku maarjaohaka viljad

(1 : 2,5-3,5)

10,0 ml

Melissi lehed

(1 : 2,5-3,5)

10,0 ml

Piparmündi lehed

(1 : 2,5-3,5)

5,0 ml

Vereurmarohi

(1 : 2,5-3,5)

10,0 ml

Lagritsa juured

(1 : 2,5-3,5)

10,0 ml

(ekstrahent: 30% etanool (v/v)

 

 

Ravim sisaldab 31 mahu% etanooli.

Kuidas Iberogast välja näeb ja pakendi sisu

Iberogast on tumepruuni värvusega, selge või kergelt hägune vedelik, mis on pruunist klaasist pudelis, millel on tilguti ja keeratav kork.

Kui vedelik on muutunud häguseks või sellesse on tekkinud sade, ei avalda see mõju ravimi toimele.

Pudelis on 20 ml, 50 ml või 100 ml vedelikku.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH

Havelstraße 5

64295 Darmstadt

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Bayer OÜ

Lõõtsa 12

11415 Tallinn

Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018