Isdn-ratiopharm 5 mg - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01DA08
Toimeaine: isosorbiitdinitraat
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ISDN-ratiopharm 5 mg tabletid isosorbiitdinitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on ISDN-ratiopharm 5 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ISDN-ratiopharm 5 mg kasutamist
 3. Kuidas ISDN-ratiopharm 5 mg kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ISDN-ratiopharm 5 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on ISDN-ratiopharm 5 mg ja milleks seda kasutatakse

ISDN-ratiopharm 5 mg on südame pärgarterite verevoolutust parandav ravim.

Näidustus:Ägeda stenokardiahoo profülaktika ja ravi (valud südames pärgarterite verevarustushäirete tõttu).

Mida on vaja teada enne ISDN-ratiopharm 5 mg kasutamist

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 5 mg järgmistel juhtudel:

 • kui olete ülitundlik isosorbiitdinitraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • äge vereringe puudulikkus (šokk, vereringe kollaps)
 • kardiogeenne šokk, juhul kui intraaortaalne kontrapulsatsiooni või positiivsete inotroopsete preparaatide abil saavutatud piisavat vasaku vatsakese/lõppdiastoolse rõhu tõusu
 • väga madal vererõhk (väljendunud hüpotensioon: süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)
 • hüpertroofiline, obstruktiivne kardiomüopaatia (südamelihase haigus, mille tõttu on südamemaht vähenenud), konstriktiivne perikardiit (ahendav südamepaunapõletik) ja perikardi tamponaad (südamepauna tamponaad)
 • samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardenafiili ja tadalafiili manustamine, kuna need ravimid võivad isosorbiitdinitraadi vererõhku alandavat toimet oluliselt võimendada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ISDN-ratiopharm 5 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on:

 • hüpertroofiline, obstruktiivne kardiomüopaatia
 • perikardi tamponaad
 • madal täitumisrõhk, nt äge südamelihase infarkt, vasaku vatsakese funktsiooni langus (vasaku poole puudulikkus). Vältida tuleks süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg
 • aordi ja/või mitraalklapi ahenemine (aordi ja/või mitraalstenoos)
 • kalduvus madalast vererõhust tingitud vereringehäirete (ortostaatiliste vereringehäirete) tekkeks
 • koljusisese (intrakraniaalse) rõhu tõusu põhjustavad haigused (siiamaani on koljusisise rõhu tõusu täheldatud ainult glütseroolnitraadi suurte annuste intravenoossel manustamisel)

Muud ravimid ja ISDN-ratiopharm 5 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Samaaegne teiste veresooni laiendavate ravimite (vasodilataatorite), vererõhku langetavate (antihüpertensiivsete), beeta-adrenoblokaatorite, vett väljutavate ravimite (diureetikumide), AKE- inhibiitorite, kaltsiumikanalite antagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja alkoholi manustamine võib suurendada ISDN-ratiopharm 5 mg vererõhku alandavat toimet.

Lämmastikmonooksiidi doonorite (nt ISDN-ratiopharm 5 mg toimeaine) ja samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardenafiili ja tadalafiili kasutamisel võib vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda (vt “Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 5 mg järgmistel juhtudel”).

Annustamisintervall eelpool toodud ravimite ja isosorbiitdinitraadi vahel peaks olema vähemalt 24 tundi.

ISDN-ratiopharm 20 mg võib dihüdroergotamiiniga (DHE) samaaegsel kasutamisel põhjustada DHE plasmakontsentratsiooni suurenemist ja sellest tingitud vererõhu tõusu.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal võib isosorbiitdinitraati kasutada vaid äärmise ettevaatlikkusega arsti selgete ettekirjutuste järgi, sest rasedatel kasutamise kohta puuduvad piisavad kogemused. Loomkatsetes ei ole täheldatud loodet kahjustavaid toimeid.

Imetamine

Ei ole teada, kas isosorbiitdinitraat eritub rinnapiima. Enne ravimi kasutamist teavitage oma arsti, et toidate last rinnaga. Imetamise ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isosorbiitdinitraat võib ka soovitatud annuste kasutamisel vähendada reaktsioonivõimet, mille tõttu võib olla häiritud auto juhtimise, masinate käsitsemise ja ilma kindla toeta töötamise võime. Eelkõige kehtib see ravi alustamisel, annuste suurendamisel ja ravimite vahetamisel ning samuti samaaegsel alkoholi tarvitamisel.

ISDN-ratiopharm 5 mg sisaldab laktoosi ja mannitooli

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab abiainena mannitooli, mis võib omada nõrka lahtistavat toimet.

Kuidas ISDN-ratiopharm 5 mg kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Annustamine on individuaalne, sõltuvalt vajadusest. Kui ei ole teisiti määratud, kehtivad järgmised annustamisjuhised:

Sublingvaalne ehk keelealune manustamine

Stenokardiahoo puhul või enne koormust lasta tabletil keele all või põses sulada või tablett närida ja ilma alla neelamata suhu jätta. Kasutamise kestuse üle otsustab arst.

Kui teil on tunne, et ISDN-ratiopharm 5 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Märkus:

Kirjeldatud on harjumuse ehk tolerantsuse kujunemist isosorbiitdinitraadi suhtes ning ristuva tolerantsuse teket teiste nitropreparaatidega. Toime nõrgenemise või kadumise vältimiseks tuleks hoiduda suurte annuste pidevast kasutamisest.

Kui te võtate ISDN-ratiopharm 5 mg rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtlusest teavitage koheselt oma arsti.

Manustatud kogusest sõltuvalt võib tekkida tugev vererõhu langus (hüpotoonia) koos pulsi reflektoorse kiirenemise, nõrkusetunde, peapöörituse ja uimasuse ning samuti peavalu, nahaõhetuse, iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisusega.

Kui te unustate ISDN-ratiopharm 5 mg kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ISDN-ratiopharm 5 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks on kasutusel järgmine klassifikatsioon:

Väga sage

võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Sage

võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

Aeg-ajalt

võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

Harv

võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

Väga harv

võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st

Teadmata

Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Teadmata: pearinglus

Südamehäired

Teadmata: südamepekslemine, tahhükardia

Vaskulaarsed häired

Teadmata: nahaõhetus, ortostaatiline hüpotensioon (vererõhu langus püstitõusmisel), minestamine (vererõhu langusest tingitud)

Seedetrakti häired

Teadmata: iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: nahalööve

Väga harv: tõsised nahareaktsioonid, angioödeem

Üldised häired ja reaktsioonid manustamiskohas

Teadmata: rinnakutagune ebamugavustunne

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ISDN-ratiopharm 5 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimipreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ISDN-ratiopharm 5 mg sisaldab

Toimeaine on isosorbiitdinitraat. Üks tablett sisaldab 5 mg isosorbiitdinitraati.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, D-mannitool, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, kopovidoon, talk, ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumtsüklamaat.

Kuidas ISDN-ratiopharm 5 mg välja näeb ja pakendi sisu

ISDN-ratiopharm 5 mg on ümmargused valged kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel pool ja märgis „D/5“ samal poolel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ravim on blisterpakendis, mis sisaldab, 50 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Saksamaa

Tootja:

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3,

89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.