Hipra gumboro gm97 - suukaudse suspensiooni lüofilisaat (1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI01AD09
Toimeaine: lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin
Tootja: Laboratorios Hipra, S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

HIPRA GUMBORO GM97, suukaudse suspensiooni lüofilisaat

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Laboratorios Hipra, SA.

Avda. La Selva, 135.

17170 - AMER (Girona) Spain.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

HIPRA GUMBORO GM97

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks annus sisaldab: lindude nakkava bursiidi (IBD) elusviiruse tüvi GM97: 102–103 EID50 (50% embrüoid nakatav annus)

Välimus: punakas tablett.

NÄIDUSTUS(ED)

Kanad: broilerite, kelle maternaalsete antikehade tase on ≤ 500 ELISA ühikut, aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Gumboro haigusest tingitud suremust, kliinilisi haigustunnuseid ja kloaagipauna kahjustusi. Linde saab vaktsineerida alates esimesest elupäevast. Immuunsus tekib 14 päeva pärast vaktsineerimist ning kestab 43 päeva pärast vaktsineerimist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Haigeid linde mitte vaktsineerida.

Mitte kasutada, kui nakatunud karjas esinevad kliinilised tunnused.

Mitte kasutada muna- ja sugukanadel.

KÕRVALTOIMED

Ühe annuse manustamine põhjustab lümfotsüütide hulga vähenemist Fabriciuse paunas (50–75% folliikulites). Lümfotsüütide taastumist on täheldatud 14 päeva pärast vaktsineerimist, 28 päeva pärast vaktsineerimist võib täheldada veel mõningast lümfotsütopeeniat (5–25% folliikulites). See lümfotsüütide hulga vähenemine ei põhjusta immunosupressiooni.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kana (broilerid).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Annus: 1 annus linnu kohta.

Manustamistee: suukaudne.

Kõrvaldage klaasviaalis olev vaakum, lisades sellesse 10 ml kloorimata ja desinfektsioonivahendivaba joogivett. Enne manustamist raputage viaali õrnalt, kuni külmkuivatatud pulber on täielikult resuspendeerunud.

Annustamine

Negatiivse seroloogilise leiuga linde võib vaktsineerida esimesest elupäevast. Optimaalse vaktsineerimiseks sobiva vanuse saab arvutada päevavanuste tibude maternaalsete antikehade sisalduse põhjal (Kouwenhoveni valem), testides kanakarjast vähemalt 18 lindu (eelistatavalt 24) järgmise tabeli alusel. Kõiki linde tuleb vaktsineerida ainult üks kord.

KESKMINE

ELISA

TIITER

OPTIMAALNE VAKTSINEERIMISEKS

ESIMESEL ELUPÄEVAL

 

SOBIV AEG (PÄEVADES)

≤ 500

 

 

≤ 750

 

 

2–3

≤ 1000

 

 

≤ 1250

 

 

5–6

≤ 1500

 

 

≤ 2000

 

 

≤ 2500

 

 

≤ 3000

 

 

12–13

≤ 3500

 

 

≤ 4000

 

 

15–16

≤ 4500

 

 

≤ 5000

 

 

≤ 5500

 

 

≤ 6000

 

 

Manustamisviis

Vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks vajamineva vee kogus sõltub lindude vanusest ja pidamistingimustest. Üldiselt on iga eluea päeva kohta vaja 2 liitrit vett 1000 broileri kohta. Seega kulub 1000-le 14. päeva vanusele broilerile 1000 vaktsiiniannuse manustamiskõlblikuks muutmiseks 28 liitrit vett. Kui lindude vedelikuvajadus on suurem või väiksem, kohandage annuseid.

Vaktsiini manustamisviis on ülimalt tähtis. Järgmiste hooldusmeetmete korral on täheldatud vaktsiini paremat omandamist.

Kogu manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini tarbimise tagamiseks 1…2 tunni jooksul ei tohi linde enne vaktsineerimist 1–2 tundi joota.

Kuppeljooturite puhul: tühjendage ja puhastage jooturid ajal kui vett ei anta. Valmistage vaktsiin soovituste alusel ette ja pärast jootmise piiramise lõppu täitke kõik jooturid vaktsiini sisaldava veega. Nippeljooturite puhul: pärast jootmise piiramise lõppu võib torustikus veel olla arvestatav hulk vett. Soovitatav on torustik tühjendada ja täita need vaktsiini sisaldava veega enne, kui lubate linde uuesti nippeljooturite juurde. Valmistage vaktsiin ette ja lisage paaki. Arvutage välja allapoole väljalaskeava jääva vee hulk ja veenduge, et arvestate sellega lisatavate annuste arvutamisel.

Vaktsineerimise ajal tuleb veenduda, et söök oleks saadaval (linnud ei joo, kui neil süüa ei ole). Kui vaktsiini sisaldav vesi on ära joodud, lülitage süsteem ümber tavalisse veevõrku.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ärge kasutage vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks vett, milles on kloori või desinfektsioonivahendite jääke.

Pärast kasutamist peske ja desinfitseerige käed ja seadmed.

KEELUAEG

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida ja transportida külmas (2 °C – 8 °C). Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil/karbil.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 1 tund.

12. ERIHOIATUSED

 

Kasutada üksnes madala maternaalse antikehade tasemega kanakarjades (ELISA keskmine

tiiter

≤ 500). Maternaalsete antikehadega broilerite optimaalne vaktsineerimispäev arvutatakse

välja

Kouwenhoveni valemi alusel (vt lõik 4.9 „Annustamine ja manustamisviis“).

 

Antud vaktsiin on kloaagipauna suhtes jääkpatogeensusega ning seetõttu võib seda kasutada vaid vvIBDV-ga nakatunud piirkondades, v.a nakatunud ja kliiniliste haigustunnustega lindudel.

Andmed antud vaktsiini sobivuse kohta kasutamiseks koos teiste vaktsiinidega puuduvad. Seetõttu ei ole antud ravimi ohutus ja efektiivsus kasutamisel koos teiste vaktsiinidega (kas samal päeval või erinevatel aegadel) ei ole tõestatud.

Mitte segada teiste vaktsiinide ega immunoloogiliste ravimitega.

Kümnekordse annuse manustamine kutsub esile lümfotsüütide hulga vähenemise Fabriciuse paunas (ligikaudu 75% folliikulites). Lümfotsüütide taastumist on täheldatud 14 päeva pärast vaktsineerimist, 28 päeva pärast vaktsineerimist on kahjustatud vähem kui 25% folliikulitest.

Vaktsiinitüvi kandub üle vaktsineerimata kanadele.

Vaktsiinitüve ülekandumise vältimiseks vastuvõtlikele liikidele tuleb rakendada asjakohaseid veterinaar- ja loomakasvatusmeetmeid.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel, kokkupuutel silmadega või sattumisel nahale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Jäätmed tuleb hävitada keetmise, tuhastamise või pädevate asutuste soovitatud desinfektsioonivahendis immutamise teel.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2018

LISAINFO

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

Pakendid:

Pakend 1 klaasviaaliga, milles on 1000 annust. Pakend 1 klaasviaaliga, milles on 5000 annust. Pakend 10 klaasviaaliga, igas viaalis on 1000 annust. Pakend 10 klaasviaaliga, igas viaalis on 5000 annust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.