Hedonin 25 mg + 100 mg - õhukese polümeerikattega tablett (100mg/25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AH04
Toimeaine: kvetiapiin
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Hedonin 25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Hedonin 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Hedonin 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Hedonin 300 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Hedonin 25 mg + 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Kvetiapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Hedonin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Hedonin’i võtmist
 3. Kuidas Hedonin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Hedonin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Hedonin ja milleks seda kasutatakse

Hedonin sisaldab toimeainena kvetiapiini. See kuulub antipsühhootiliste ainete rühma. Hedonin’i võib kasutada mitmete haiguslike seisundite raviks, näiteks

bipolaarne depressioon ehk haiguslik kurvameelsus, mille korral võite tunda masendust, süütunnet, jõuetust, kaotada söögiisu või ei saa magada;

mania, mille puhul võite tunda ennast väga erutatuna, elevil, rahutuna, entusiastlikuna või üliaktiivsena; teie otsustusvõime võib olla häiritud, võite olla agressiivne või konfliktialdis;

skisofreenia, mille puhul te võite kuulda või tajuda asju, mida pole olemas, uskuda asju, mis ei vasta tõele või tunda ennast ebatavaliselt kahtlustavana, ärevana, segaduses, süüdi, pinges või masenduses.

Isegi teie enesetunde paranedes võib arst jätkata teie ravi Hedonin’iga.

Mida on vaja teada enne Hedonin’i võtmist Ärge võtke Hedonin’i:

kui olete kvetiapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • mõned inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) vastased ravimid,
 • asooli tüüpi ravimid (seennakkuste raviks),
 • erütromütsiin või klaritromütsiin (bakternakkuste raviks),
 • nefasodoon (depressiooni raviks).

Vt lõik „Muud ravimid ja Hedonin“.

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta, ärge võtke Hedonin’i. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Hedonin’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Hedonin’i võtmist pidage nõu oma arstiga, kui

teil või mõnel teie lähisugulasel on või on olnud probleeme südamega, nt südame rütmihäired, südamelihase nõrkus või põletik, või kui te kasutate ravimeid, mis võivad mõjutada teie südametööd;

teil on madal vererõhk;

teil on olnud ajurabandus, eriti kui olete eakas;

teil on probleeme maksaga;

teil on kunagi olnud krampe;

teil on suhkurtõbi või oht haigestuda suhkurtõppe – sellisel juhul võib arst kontrollida teie veresuhkrut ravi ajal Hedonin’iga;

te teate, et valgete vereliblede arv teie veres on olnud väike (see võis, kuid ei pruukinud olla põhjustatud ravimitest);

te olete eakas ja teil on vanadusnõtrus (dementsus, ajutalitluse halvenemine) – sellisel juhul ei tohi Hedonin’i võtta, sest ravimid nagu Hedonin võivad eakatel vanadusnõtrusega inimestel suurendada ajurabanduse tekkeohtu ning mõnel juhul surma tõenäosust;

teil või kellelgi teie pereliikmetest on diagnoositud trombe (soonesisesed verehüübed), sest seda tüüpi ravimid võivad olla seotud trombide tekkimisega;

teil on või on olnud seisund, mille korral teie hingamine seiskub lühiajaliselt, kui te magate (nimetatakse uneapnoeks), ning te võtate ravimeid, mis aeglustavad normaalset ajutegevust;

teil on või on olnud seisund, mille korral te ei suuda oma põit lõpuni tühjendada (uriinipeetus), teil on suurenenud eesnääre, sooleummistus või silma siserõhu tõus; neid seisundeid võivad mõnikord põhjustada teatud ravimid, millel on antikoliinergiline toime närvirakkudele;

te olete kuritarvitanud ravimeid või alkoholi.

Teatage viivitamatult oma arstile, kui teil pärast Hedonin’i võtmist tekib ükskõik mis järgnevalt loetletud nähtudest:

palavik koos tugeva lihasjäikuse, higistamise või teadvuse hägunemisega (nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks) – võite vajada kohest arstiabi;

tahtele allumatud tõmblused, eriti näos või keeles;

peapööritustunne või väljendunud unisus; see võib suurendada kukkumisohtu eakatel patsientidel;

krambid;

kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Need tervisehäired võivad olla tingitud seda tüüpi ravimist.

Teatage esimesel võimalusel oma arstile, kui teil on

palavik, gripi-sarnased sümptomid, kurguvalu või mõni muu nakkuslik põletik, sest need võivad olla tingitud valgete vereliblede vähesusest; vajalik võib olla ravi lõpetamine Hedonin’iga ja (või) muu ravi;

kõhukinnisus koos püsiva kõhuvaluga või kõhukinnisus, mis ei allu ravile, sest see võib põhjustada tõsist sooleummistust.

Suitsiidimõtted (enesetapumõtted) ja depressiooni süvenemine

Kui teil on depressioon, võivad teil aeg-ajalt tekkida mõtted enesevigastamisest või enesetapust. Selliseid mõtteid võib rohkem olla ravi alguses, sest ravitoime tekkeks kulub aega, tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, mõnikord rohkem. Need mõtted võivad tugevneda ka juhul kui te järsku lõpetate oma ravimi võtmise. Need mõtted tekivad tõenäolisemalt siis, kui te olete noor täiskasvanu. Kliiniliste uuringute tulemused näitavad, et depressiooniga noortel täiskasvanutel, kes on nooremad kui 25 aastat, on enesetapumõtete ja -käitumise risk suurem.

Kui teil tekivad mõtted enese vigastamisest või tapmisest ükskõik mis ajal, rääkige sellest otsekohe oma arstile või minge viivitamatult haiglasse. Te võite saada abi sellest, kui räägite oma sõbrale või pereliikmele teid tabanud depressioonist ning palute temal pakendi infoleht läbi lugeda. Te võite neil

paluda endale öelda, kui nende meelest teie depressioon süveneb või kui nad on mures mingite muutuste pärast teie käitumises.

Kehakaal

Hedonin’iga ravitavate patsientide kehakaal võib tõusta. Te peate koos oma arstiga kehakaalu regulaarselt kontrollima.

Lapsed ja noorukid

Hedonin’iga ei tohi ravida lapsi ja noorukeid vanuses kuni 18 aastat.

Muud ravimid ja Hedonin

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke Hedonin’i, kui te võtate mis tahes järgnevaid ravimeid:

mõned inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) vastased ravimid,

asooli tüüpi ravimid (seennakkuste raviks),

erütromütsiin või klaritromütsiin (bakternakkuste raviks),

nefasodoon (depressiooni raviks).

Teatage oma arstile, kui te kasutate mis tahes järgnevaid ravimeid:

epilepsiavastased ravimid (nt naatriumvalproaat, fenütoiin või karbamasepiin);

vererõhku langetavad ravimid;

barbituraadid (unehäirete korral);

tioridasiin või liitium (teised psühhoosivastased ravimid);

ravimid, mis mõjutavad südame rütmi, nt ravimid, mis võivad põhjustada elektrolüütide tasakaaluhäireid (kaaliumi või magneesiumi madal tase) nagu diureetikumid („veetabletid“) või teatud antibiootikumid;

kõhukinnisust põhjustavad ravimid;

antikoliinergilise toimega ravimid, mis mõjutavad närvirakkude talitlust teatud haigusseisundite raviks.

Enne kui te lõpetate mis tahes ravimi võtmise, pidage nõu oma arstiga.

Hedonin koos toidu, joogi ja alkoholiga

Hedonin’i võib võtta koos söögiga või ilma.

Vältige alkoholi tarbimist. Hedonin’i ja alkoholi kooskasutamine võib muuta teid uniseks. Ärge jooge greibimahla, kui võtate Hedonin’i, sest see võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Raseduse ajal ei tohi te Hedonin'i võtta ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Hedonin'i võtta.

Kui raseduse viimasel trimestril (raseduse kolm viimast kuud) on võetud kvetiapiini, võivad vastsündinul ilmneda järgnevad sümptomid: värisemine, lihasjäikus ja (või) nõrkus, unetus, ärevus, hingamishäired ja toitumishäired. Kui teie lapsel tekib mõni nendest sümptomitest, teavitage sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kvetiapiin võib teid muuta uniseks. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme enne, kui teate, kuidas ravim teid mõjutab.

Toime ravimite sõeluuringutele uriiniproovist

Kui te ravi ajal Hedonin’iga peate andma uriiniproovi ravimite sõeluuringuks, võivad mõned analüüsimeetodid anda positiivse vastuse metadooni või tritsükliliste antidepressantide (teatud

depressiooniravimid) suhtes, vaatamata sellele, et te ei ole võtnud metadooni ega tritsüklilisi antidepressante. Sellisel juhul on vajalik kordusanalüüs spetsiifilisema meetodiga.

Hedonin sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Hedonin sisaldab letsitiini (soja)

Letsitiin võib sisaldada sojavalku ja võib tekitada allergiat, kui olete allergiline soja suhtes.

Kuidas Hedonin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile algannuse. Säilitusannus (ööpäevane annus) sõltub teie haigusest ning vajadusest, olles tavaliselt vahemikus 150 milligrammi kuni 800 milligrammi.

Tablette peab võtma üks kord ööpäevas enne magamaminekut või kaks korda päevas, sõltuvalt teie haigusest.

Neelake tabletid tervelt (katki närimata) koos veega.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Ärge jooge greipfruudimahla, kui te võtate Hedonin’i. See võib mõjutada ravimi toimet.

Ravimi manustamist ei tohi ise lõpetada ka siis, kui tunnete end hästi. Ravi lõpetamise üle otsustab teie arst.

Maksaprobleemid

Kui teil on probleeme maksaga, võib arst kohandada ravimi annust.

Eakad

Kui olete eakas, võib arst kohandada ravimi annust.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Hedonin’iga ei tohi ravida lapsi ja noorukeid vanuses kuni 18 aastat.

Hedonin 100 mg ja 300 mg õhukese polümeerikattega tablette saab jagada võrdseteks annusteks.

Kui teil on tunne, et Hedonin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Hedonin’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud rohkem Hedonin tablette, kui arst soovitas, võite te muutuda uniseks, tunda pööritustunnet ja südamerütmihäireid. Võtke viivitamatult ühendust arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke Hedonin’i tabletid endaga kaasa.

Kui te unustate Hedonin’i võtta

Kui olete Hedonin’i ühe manustamiskorra unustanud, võtke ravim niipea, kui see teile meenub. Kui on peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, oodake see ära. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Hedonin’i kasutamise

Kui te lõpetate järsku Hedonin’i võtmise, võivad teil tekkida unehäired (insomnia), iiveldus või peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus või ärrituvus. Arst võib soovitada teil ravi lõpetamisel annust vähendada järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (esinevad enam kui 1 inimesel 10-st)

Peapööritustunne (võib põhjustada kukkumist), peavalu, suukuivus.

Unisus (võib põhjustada kukkumist); unisus võib Hedonin’i tablettide manustamist jätkates mööduda.

Ärajätusümptomid (ilmnevad Hedonin’iga ravi katkestamise järgselt), sh võimetus magada (insomnia), iiveldus, peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pööritustunne ja ärrituvus. Soovitatav on järk-järguline ravi lõpetamine 1...2 nädala vältel.

Kehakaalu tõus.

Ebatavalised lihastõmblused, sealhulgas raskus liikumise alustamisel, värisemine, rahutus või mittevalulik lihasjäikus.

Teatud rasvade sisalduse vähenemine veres (triglütseriidid ja üldkolesterool).

Sage (esinevad vähem kui 1 inimesel 10-st)

Kiire südame löögisagedus.

Väljendunud, kiire või vahelöökidega südametöö.

Kõhukinnisus, maoärritus (seedehäire).

Nõrkustunne.

Käte või jalgade turse.

Püsti tõusmisel madal vererõhk. See võib põhjustada peapööritustunnet või minestamist (võib põhjustada kukkumist).

Veresuhkru sisalduse tõus.

Hägune nägemine.

Ebaharilikud unenäod ja õudusunenäod.

Näljatunne.

Ärritunud olek.

Kõne-ja keelehäired.

Suitsiidimõtted ja depressiooni süvenemine.

Hingeldus.

Oksendamine (peamiselt eakatel).

Palavik.

Kilpnäärme hormoonide sisalduse muutused teie veres.

Teatud vererakkude arvu vähenemine.

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine veres.

Hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine veres. Prolaktiini sisalduse suurenemine võib harva põhjustada

 • rinnanäärmete turset ja ootamatut eritist rinnanäärmest naistel ja meestel,
 • menstruaaltsükli lakkamist või häireid naistel.

Aeg-ajalt (esinevad vähem kui 1 inimesel 100-st)

Tõmblused või krambid.

Allergilised reaktsioonid, sh kühmud (laigud), turse nahal ja suu ümbruses.

Ebamugavustunne jalgades (nn rahutute jalgade sündroom).

Neelamisraskus.

Tahtmatud liigutused, peamiselt näos või keelel.

Seksuaalse talitluse häired.

Suhkruhaigus.

Südame elektrilise aktiivsuse muutused EKG-s (QT-intervalli pikenemine).

Südame löögisageduse aeglustumine, mis võib tekkida ravi alguses ja olla seotud madala vererõhu ja minestamisega.

Urineerimisraskus.

Minestamine (võib põhjustada kukkumist).

Ninakinnisus.

Punaste vererakkude arvu vähenemine.

Naatriumi sisalduse vähenemine veres.

Harv (esinevad vähem kui 1 inimesel 1000-st)

Kõrge kehatemperatuur (palavik) koos higistamise, lihasjäikuse, väljendunud unisuse või minestamisega (häiret nimetatakse pahaloomuliseks neuroleptiliseks sündroomiks).

Naha ja silmade kollasus (kollatõbi).

Maksapõletik (hepatiit).

Kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Rinnanäärmete turse ja ootamatu rinnapiima teke (galaktorröa).

Menstruatsioontsükli häired.

Verehüübed (trombid) veenides, eriti jalaveenides (sümptomiteks on jala turse, valu ja punetus), mis võivad veresoonte kaudu liikuda kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskust. Kui teil tekib mis tahes nimetatud sümptomitest, otsige viivitamatult arstiabi.

Kõndimine, rääkimine, söömine või muud tegevused une ajal.

Kõhunäärmepõletik.

Kehatemperatuuri langus (hüpotermia).

Seisund (nimetatakse metaboolne sündroom), mille korral võib teil esineda kombinatsioon 3-st või enamast järgmisest tunnusest: kõhurasva hulga suurenemine, nn hea kolesterooli (HDL) sisalduse vähenemine, rasvade, mida nimetatakse triglütseriidideks, sisalduse suurenemine teie veres, kõrge vererõhk ja veresuhkru taseme tõus.

Kombinatsioon palavikust, gripi-sarnastest sümptomitest, kurguvalust või muudest infektsioonidest koos valgete vererakkude väga väikese arvuga, sellist seisundit nimetatakse agranulotsütoosiks.

Sooleummistus.

Kreatiniinfosfokinaasi (lihastes sisalduv aine) sisalduse suurenemine veres.

Väga harv (esinevad vähem kui 1 inimesel 10000-st)

Raskekujuline lööve, villide või punaste laikude teke nahal.

Raske allergiline reaktsioon (nimetatakse anafülaksiaks), mis võib põhjustada hingamisraskust või šokki.

Kiirelt tekkiv turse nahal, tavaliselt silmade, huulte ja kõri ümbruses (angioödeem).

Tõsine seisund, mille korral tekivad villid nahal, suus ja genitaalidel (Stevensi-Johnsoni sündroom).

Uriini kogust reguleeriva hormooni ebapiisav sekretsioon.

Lihaskiudude lagunemine ja lihasvalu (rabdomüolüüs).

Olemasoleva diabeedi süvenemine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Nahalööve koos punaste ebaühtlaste laikudega (multiformne erüteem).

Raske, ootamatu allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on palavik ja villide teke nahal ning naha irdumine (epidermise toksiline nekrolüüs).

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse ajal kvetiapiini kasutanud, võivad tekkida ärajätusümptomid.

Hedonin kuulub ravimite rühma, mis võivad põhjustada südame rütmihäireid, mis võivad olla tõsised ning rasketel juhtudel lõppeda surmaga.

Mõned kõrvaltoimed on tuvastatavad ainult vereanalüüsi kaudu, näiteks teatud rasvade (triglütseriidid ja üldkolesterool) või veresuhkru sisalduse suurenemine, kilpnäärme hormoonide sisalduse muutused, maksaensüümide aktiivsuse tõus, teatud vererakkude arvu vähenemine, punaste vererakkude arvu vähenemine, kreatiinfosfokinaasi (lihastes sisalduv aine) sisalduse suurenemine veres, naatriumi

sisalduse vähenemine veres ning hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine veres. Prolaktiini sisalduse suurenemine veres võib harva põhjustada:

rinnanäärmete turset ja ootamatut eritist rinnanäärmest naistel ja meestel

menstruaaltsükli lakkamist või häireid naistel.

Vastavalt vajadusele võib arst määrata teile vereanalüüse.

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel võivad tekkida samad kõrvaltoimed, mis täiskasvanutel.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud sagedamini lastel ja noorukitel või neid ei ole täheldatud täiskasvanutel.

Väga sage (esinevad enam kui 1 inimesel 10-st)

Prolaktiini (teatud hormoon) sisalduse suurenemine veres. Harvadel juhtudel võib prolaktiini sisalduse suurenemine põhjustada:

 • poisslastel ja tütarlastel rinnanäärmete turset ja ootamatut eritist rinnast;
 • tütarlastel menstruaaltsükli kadumist või ebaregulaarsust.

Söögiisu tõus.

Oksendamine.

Ebatavalised lihastõmblused. Siia hulka kuuluvad raskus liikumise alustamisel, värisemine, rahutus või mittevalulik lihasjäikus.

Vererõhu tõus.

Sage (esinevad vähem kui 1 inimesel 10-st)

Nõrkustunne, minestamine (võib põhjustada kukkumist).

Ninakinnisus.

Ärrituvus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Hedonin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hedonin sisaldab

Hedonin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Toimeaine on kvetiapiin (kvetiapiinfumaraadina).

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg kvetiapiini (kvetiapiinfumaraadina).

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon, magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, letsitiin, titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, talk, punane raudoksiid (E 172) ja kollane raudoksiid (E 172).

Hedonin 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Toimeaine on kvetiapiin (kvetiapiinfumaraadina).

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg kvetiapiini (kvetiapiinfumaraadina).

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon, magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, letsitiin, titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, talk ja kollane raudoksiid (E 172).

Hedonin 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Toimeaine on kvetiapiin (kvetiapiinfumaraadina).

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg kvetiapiini (kvetiapiinfumaraadina).

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon, magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, letsitiin, titaandioksiid (E 171), makrogool 3350 ja talk.

Hedonin 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Toimeaine on kvetiapiin (kvetiapiinfumaraadina).

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg kvetiapiini (kvetiapiinfumaraadina).

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon, magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, letsitiin, titaandioksiid (E 171), makrogool 3350 ja talk.

Hedonin 25 mg + 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid (stardipakend) (skisofreeniaravi esimeseks neljaks päevaks)

Üks pakend sisaldab 11 õhukese polümeerikattega tabletti (6 Hedonin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletti ja 5 Hedonin 100 mg õhukese polümeerikattega tabletti).

Kuidas Hedonin välja näeb ja pakendi sisu

Hedonin 25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid: virsikuvärvi, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Hedonin 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid: kollased, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon*.

Hedonin 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid: valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Hedonin 300 mg, õhukese polümeerikattega tabletid: valged, kapslikujulised, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon*.

*Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Hedonin tabletid on müügil blisterpakendites. Pakendi suurused:

Hedonin 25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 10, 30, 60 tabletti blisterpakendites.

Hedonin 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 30, 60, 90 tabletti blisterpakendites.

Hedonin 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 30, 60, 90 tabletti blisterpakendites.

Hedonin 300 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 10, 20, 30, 60, 90 tabletti blisterpakendites.

Hedonin 25 mg + 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid (stardipakend) 1 blisterpakend sisaldab 6 Hedonin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletti.

1 blisterpakend sisaldab 5 Hedonin 100 mg õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti

Tel: 6600945,

Faks: 6600946

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.