Hawthorn tincture aveco - suukaudsed tilgad, lahus (1ml 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: C01EB80
Toimeaine: viirpuuvili
Tootja: UAB Aveco

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HAWTHORN TINCTURE AVECO, suukaudsed tilgad, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Viirpuu tinktuur

1 ml lahust sisaldab 1 ml viirpuumarjade tinktuuri (tinctura Crataegi) 1:10, ekstrahent 70 mahu% etanool.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

See ravim sisaldab 65 mahu% etanooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Suukaudsed tilgad, lahus.

Kollakaspunane, selge, imalmagusa maitsega lahus. Säilitamisel võib tekkida sade.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Taimne ravim südame funktsioonihäirete, kerge kroonilise südamepuudulikkuse (NYHA I ja II) ja I astme arteriaalse hüpertensiooni sümptomite leevendamiseks täiskasvanutel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Esimesed 3...4 päeva võtke 20...30 tilka veega lahjendatult 3 kuni 4 korda päevas; hiljem vähendage annust 15...20 tilgani 2 kuni 3 korda päevas.

Lapsed

Kasutamine alla 18-aastastel lastel ei ole kindlaks tehtud ja seetõttu ei ole soovitatav.

Eakad patsiendid:

Vanurite jaoks puuduvad annuste erisoovitused, seetõttu tuleb kasutada tavalisi annuseid.

Neeru- ja maksapuudulikkusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientide puhul on soovitatav ettevaatlikkus. Selle taimse ravimi tarvitamist tuleks vältida, kui teie arst ei ole arvamusel, et võimalik tarvitamisest saadav kasu kaalub üles võimaliku riski. Teile vajaliku annuse määrab kindlaks arst.

Kui teil on neerukahjustus, tuleb kasutada tavalist täiskasvanutele ette nähtud annust, kuid te peate olema arsti hoolika järelvalve all.

Seda taimset ravimit ei tohi tarvitada, kui teil on äge neeru- või maksapuudulikkus.

Manustamisviis

Suukaudne. Enne tarvitamist loksutada.

Viirpuutinktuuri tuleb tarvitada enne sööki.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine suhtes. Rasedus ja imetamine.

Ülitundlikkus rooside (Rosaceae) perekonna taimede suhtes. Äge neeru- ja/või maksapuudulikkus.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui ilmnevad südamereuma sümptomid või vereringehäired (düspnoe ehk hingamisraskused, jalgade turse, huulte ja küünte sinakaks muutumine, arütmia ja/või südamepekslemine), tuleb kohe nõu pidada arstiga.

See ravim sisaldab 65 mahu% etanooli. Üks annus sisaldab kuni 324 mg puhast alkoholi, mis vastab 6,4 ml-le õllele ja 2,7 ml-le veinile annuses. Kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele. Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul, nt maksahaigused või epilepsia.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Viirpuu tinktuur võib põhjustada koostoimeid teiste ravimitega (nt südameglükosiidid, beetablokaatorid ja kaltsiumikanali blokaatorid), mis mõjutavad südame funktsioone nagu ka lipiidisisaldust muutvad ained. Neid ravimeid ei tohi kasutada samaaegselt viirpuu tinktuuriga.

Viirpuu tinktuuri ei ole soovitatav võtta samaaegselt koos disulfiraamiga (kasutatakse kroonilise alkoholismi ravimiseks) ja metronidasooliga, kuna see võib põhjustada sarnast reaktsiooni disulfiraamiga.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud. Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole taimse ravimi kasutamine raseduse ja imetamise ajal soovitatav.

Fertiilsus

Andmed fertiilsuse kohta puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid mõju kohta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedused on liigitatud järgnevalt: väga sage (<1/10), sage (1/100 kuni <1/10), aeg ajalt (1/1000 kuni <1/100), harv (1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Seedetrakti häired

Teadmata: iiveldus, seedetrakti verejooks.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: nahalööve.

Närvisüsteemi häired

Teadmata: uimasus, peavalu, migreen.

Südame häired

Teadmata: südamepekslemine.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: higistamine, väsimus.

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Inimestel ei ole teadaolevaid üleannustamise juhtumeid esinenud. Üleannustamine põhjustab hiirtel sedatsiooni, piloerektsiooni, värinaid või düspnoed.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühma: teised südamesse toimivad preparaadid

ATC-kood: C01EB80

Toimemehhanism

Viirpuu-tinktuuril on selle koostise tõttu antioksüdantne, hüpolipideemiline, hüpotensiivne ja antiarütmiline toime. Viirpuu tinktuuri olulisteks koostisosadeks on flavonoidid (P-vitamiin, hüperosiid, viteksiin, viteksiin-2'-O-ramnosiid, atsetüülviteksiin-2'-O-ramnosiid) ja sellega seotud proantotsüanidiinid. Esmased flavonoidide derivaadid lehtedes on epikatehhiin ja katehhiin ning seotud protsüanidiinid, mis on tekkinud monomeerühendite kondenseerumise käigus katehhiinidest koos oligomeersete protsüanidiinidega. On leitud ka lihtfenoolhappeid (nt klorogeen- ja kohvhape). Mittefenoolsed komponendid, nt ursoolhape, oleanoolhape ja masliinhape kuuluvad samuti põhikomponentide hulka.

Farmakodünaamilised toimed

Tuvastatud aktiivsete komponentide hulgas on tähtsaimateks fenoolid, täpsemalt flavonoidid ja oligomeersed protsüanidiini (OPC) fraktsioonid, mis on tuletatud katehhiinist ja epikatehhiini keemilistest komponentidest. Viirpuu tinktuuri toime südamele on positiivne inotroopne ning negatiivne kronotroopne, dromotroopne ja batmotroopne efekti. Polüfenoolsetel protsüanidiinidel on antioksüdantne ja radikaalidest vabastav mõju, samal ajal kui madala polümerisatsiooni astmega polüfenoolid parandavad verevoolu südame pärgarterites ning vähendavad vererõhku. Paljud protsüanidiinide omadused põhinevad nende struktuuri võimel moodustada ühendeid valkude ja polüsahhariidega. Need võivad läbida nii molekulisiseseid kui ka molekulidevahelisi vesiniksidemeid.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Arvukad uuringud on läbi viidud ka kasutades isoleeritud ühendeid. Toimet südamele on uuritud in vitro ning loomadel ja inimestel läbi viidud kliinilistes uuringutes. Suukaudselt manustatavatel preparaatidel on uuringute tulemuste järgi pikaajalisem mõju kui süstitavatel preparaatidel.

Uuringute tulemused näitavad, et viirpuu peamine mõju on südame verevarustuse parandamine. See võib olla tingitud pärgarterite lõdvestumisest, mis otseselt suurendab vere hulka südames; võib olla põhjustatud kokkutõmmete ja lõdvestumiste kiiruse suurenemisest, mis omakorda suurendab diastoolset intervalli ja võimaldab seega suuremal hulgal verel südame artereid läbida. Positiivne mõju südamelihase kokkutõmbumise jõule, mida kutsutakse inotroopseks tegevuseks, võib olla tingitud ka

südamelihast piiravast Na+/K+ ATP ensüümist – see on tähtis membraanensüüm, mis tagab südame puhkepotentsiaali. Viirpuu suurendab veidi ka kokkutõmmete tugevust ja vähendab vererõhku.

Üks mehhanismidest, mida kasutatakse kõige sagedamini viirpuu südamele avalduva toime kirjeldamiseks , on selle võime inhibeerida ensüümi fosfodiesteraas, mille tagajärjel suureneb rakusiseste tsükliliste nukleotiidide arv ja sellele järgnev positiivne inotroopne efekt. Kasutades arvuti teel juhitavat mudelanalüüsi uuriti viirpuu koostisosi: katehhiini, flavonoid viteksiini ja flavonool kamferooli. Leiti, et need on struktuurilt sarnased papaveriinile ja teofülliinile (kaks keemilist ainet, mis teadaolevalt pärsivad fosfodiesteraasi). Sama analüüsi põhjal avastati, et viirpuu teine komponent, ursoolhape, reageerib samuti Na+/K+ ATP digitaloidide seondumiskohaga. Viirpuul võib olla ka südant kaitsev mõju, mis on seotud selle omadusega vähendada südamekoe hapnikuvajadust.

Viirpuu koostisosade positiivset inotroopset mõju on näidatud nii in vitro) kui ka in vivo. Positiivset toimet seostatakse üldiselt flavonoidide ja protsüanidiini komponentidega. Alkoholekstraktil, ekstrakti flavonoididel ja protsüanidiini fraktsioonidel ning isoleeritud koostisosadel (näit. biogeensed amiinid, foolhape, epikatehhiin, hüperosiid, luteoliin 7-glükosiid, P-vitamiin ja viteksiin) oli positiivne inotroopne mõju ja need pikendasid refraktoorset toimet südamelihase rakkudes, eraldi papillaarlihastes ja katseloomade isoleeritud südametel. Katseloomade isoleeritud südamete perfusioonil ühtlasel rõhul standardse ekstarktiga 3 µg/ml suurendas südame kontraktiilsust 9,5 Standardne ekstrakt suurendas südamelihase rakkude kokkutõmbuvust 153%, kontsentratsioonil 120 µg/ml. Lehtede ja õite vesiekstrakt, kaks proantotsüanidiini fraktsiooni ja kaks flavonoidi fraktsiooni laiendasid südameveresooni ja neil oli positiivne inotroopne toime katseloomade isoleeritud südametele (fraktsiooni ekstrakt 0,05 mg/ml).

Võrsete, õite või lehtede matseraadi või vedelekstrakti maosisene manustamine rottidele (12,5...25,0 mg kehakaalu kilogrammi kohta) pärssis oluliselt akontiini, kaltsiumkloriidi või kloroformi/epinefriini poolt indutseeritud arütmiat (p<0,05). Ekstrakt vähendas ka rottidel samas annuses vererõhku. Küülikutel saadi akontiini poolt indutseeritud arütmiate inhibeerimine koore ja lehtede 95% etanoolilahuse (50 mg kehakaalu kilogrammi kohta) intravenoosset manustamist. Lehtede ja õite flavonoididega rikastatud ekstrakti intravenoosne manustamine küülikutele (20 mg kehakaalu kilogrammi kohta) või rottidele (2 mg kehakaalu kilogrammi kohta) inhibeeris baariumkloriidi poolt indutseeritud arütmiaid. Standardse ekstrakti oligomeerse protsüanidiinifraktsiooni maosisene manustamine koertele annuses 12...70 mg kehakaalu kilogrammi kohta kolm korda ööpäevas 60 päeva jooksul suurendas verevoolu müokardis.

Müokardi isoleeritud preparaatidel tehtud uuringutes tõestati negatiivne batmotroopne toime. Kõrgemast erutuslävest tulenevalt pikeneb refraktoorperioodi pikkus (eriti vatsakeste lihases). Viirpuu aktiivsed koostisosad stabiliseerivad rakumembraane, mistõttu väheneb naatriumiioonide transport, kuid samal ajal säilib kaltsiumiioonide transport (mis säilitab müokardi põhilist kontraktiilsust või suurendab seda).

Vesiekstrakt inhibeeris in vitro baariumkloriidi poolt indutseeritud kontraktsioone küüliku sooles.

  1. Lehtede ja õite flavonoididega rikastatud ekstrakt inhibeeris nii histamiini kui ka nikotiini poolt indutseeritud kontraktsiooni küüliku sooles in vitro, kuid eelkõige inhibeeris baariumkloriidi, atsetüülkoliini või serotoniini poolt indutseeritud kontraktsioone (ED50 0,02 mg/ml). Lehtede ja õite flavonoididega rikastatud ekstrakti intravenoosne manustamine kassidele (20 mg kehakaalu kilogrammi kohta) inhibeeris soole silelihase kontraktsioone. Hiirtel inhibeeris intraperitoneaalne süstimine (400 mg kehakaalu kilogrammi kohta) äädikhappe poolt indutseeritud tõmblusi.
  2. Mitmesugustes patoloogilistes protsessides (sh südame isheemia) osalevad nii vabade radikaalide tootmine kui ka lipiidide peroksüdeerimine. Nagu in vitro uuringutes näidatud, seob viirpuu vabu radikaale ja omab antioksüdatiivseid toimeid. Standardse ekstrakti oligomeerne protsüanidiinifraktsioon inhibeeris roti maksa mikrosoomides lipiidide peroksüdeerumist (IC50 23 mg/l).

Lehtede ja õite vesi- või metanoolekstrakt, kuid ka hüperosiid, viteksiin ja viteksiinramnosiid, inhibeerisid merisea või roti isoleeritud südames tsüklilisest AMP-st sõltuvaid fosfodiesteraase.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Lehtede ja õite standardsete ekstraktide C-märgistusega oligomeerse protsüanidiinfraktsiooni imendumist mõõdeti hiirtel pärast maosisest manustamist (0,6 mg). Tulemused näitasid, et 20...30% kogu fraktsioonist, 40...81% trimeersetest protsüanidiinidest ja 16...42% oligomeersetest protsüanidiinidest imendus 1...7 tunni jooksul pärast manustamist.

Biotransformatsioon Andmed puuduvad Eritumine

7 tunni pärast elimineeriti 0,6% oligomeersete protsüaniidide kogu fraktsiooni radioaktiivsusest väljahingamise ja 6,4% uriini kaudu.

Prekliinilised ohutusandmed

Viirpuutinktuuri kohta puuduvad prekliinilised ohutusandmed. Tegemist on vana, neogaleenilise taimse preparaadiga. Arvestades seda, et viirpuutinktuur ja viirpuu kuivekstrakt esinevad vaid kvantitatiivselt, esitatakse käesolevalt viirpuu kuivekstrakti prekliinilised ohutusandmed.

Äge toksilisus

Hiirte ja rottide uuringutes, milles loomadele manustati suu kaudu või peritoneaalse süste kaudu viirpuu kuivekstrakti vähem kui 3000 mg kehakaalu kilogrammi kohta, ei surnud ükski loom. Viirpuu kuivekstrakti süstimisel annuses 3000 mg kehakaalu kilogrammi kohta täheldati intoksikatsiooni sümptomeid, näiteks treemor, piloerektsioon, hingamisraskused ja sedatsioon.

Korduvtoksilisus

Koertele ja rottidele manustati suu kaudu 30, 90 või 300 mg viirpuu kuivekstrakti kehakaalu kilogrammi kohta 26 nädala jooksul, kuid toksilisi toimeid ei märgatud.

Teratogeenne toime

Viirpuu kuivekstrakti maosisesel manustamisel annuses kuni 1,6 g kehakaalu kilogrammi kohta ei täheldatud teratogeenseid toimeid rottide ja küülikute loodetele ja esimese põlvkonna järglastele. Preparaat ei mõjutanud nende kasvamist ja fertiilsust.

Kartsinogeenne ja mutageenne toime

In vitro uuringutel viirpuu kuivekstrakti toime kohta rakukultuurides ei täheldatud mutageenset ega kartsinogeenset toimet.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Puudub.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Säilivusaeg

4 aastat.

Erinõuded säilitamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

Pakendi liik ja sisu

25 ml või 80 ml lahus tumedas klaaspudelis plastikust tilgutiga ja plastikust keeratava korgiga. Pudel on välispakendis koos pakendi infolehega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erinõuded utiliseerimisel

Puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

UAB “Aveco”

Ateities g. 15

LT-08303 Vilnius

Leedu

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

01.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2017