Hawthorn tincture aveco - suukaudsed tilgad, lahus (1ml 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01EB80
Toimeaine: viirpuuvili
Tootja: UAB Aveco

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Hawthorn tincture Aveco, suukaudsed tilgad, lahus

Viirpuu tinktuur

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte , sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud
 • Kui pärast 4 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Hawthorn tincture Aveco ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Hawthorn tincture Aveco võtmist
 3. Kuidas Hawthorn tincture Aveco’t võtta k
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Hawthorn tincture Aveco säilitamine
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Hawthorn tincture Aveco ja milleks seda kasutatakse

Hawthorn tincture Aveco on taimne ravim, mida kasutatakse südame talitlushäirete, kerge kroonilise südamepuudulikkuse ja 1. astme arteriaalse hüpertensiooni (kõrgenenud vererõhk) nähtude leevendamiseks.

Mida on vaja teada enne Hawthorn tincture Aveco võtmist

Ärge võtke Hawthorn tincture Aveco’t:

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on neeru ja/või maksapuudulikkus.
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Hawthorn tincture Aveco võtmist pidage nõu oma arsti, apteekeri või meditsiiniõega. Kui tekib valu rinnus või turse või hingamisraskused suurenevad, pidage nõu oma arstiga.

Kui ilmnevad südamereuma sümptomid, vereringehäired, düspnoe (hingamisraskused), jalgade turse, huulte ja küünte sinakaks muutumine, arütmia ja/või südamepekslemine, pidage kohe nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Hawthorn tincture Aveco

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Hawthorn tincture Aveco võib põhjustada koostoimeid teiste ravimitega (nt südameglükosiidid, beetablokaatorid ja kaltsiumikanali blokaatorid), mis mõjutavad südametalitlust nagu ka lipiidisisaldust muutvad ained (ravimid, mis vähendavad lipiidide sisaldust veres), seega ei tohi neid kasutada samaaegselt koos Hawthorn tincture Aveco’ga.

Hawthorn tincture Aveco ei ole soovitatav võtta samaaegselt koos disulfiraamiga (kasutatakse alkoholsõltuvuse ravimiseks) ja metronidasooliga (antibiootikum), kuna see võib põhjustada sarnast reaktsiooni disulfiraamiga.

Hawthorn tincture Aveco koos toidu, joogiga ja alkoholiga

Hawthorn tincture Aveco’t tuleb tarvitada enne sööki.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Seda ravimit ei ole soovitav kasutada raseduse ja imetamise ajal. Andmed mõju kohta viljakusele puuduvad.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Mõju autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud.

Hawthorn tincture Aveco sisaldab

See taimne ravim sisaldab 65 mahu% etanooli. Üks annus sisaldab kuni 324 mg puhast alkoholi, mis vastab 6,4 ml-le õllele ja 2,7 ml-le veinile annuses.

Kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele.

Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul, nt maksahaigused või epilepsia.

Kuidas Hawthorn tincture Aveco’t võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst,või apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, või apteekri või meditsiiniõega.

Suukaudne. Enne kasutamist loksutada.

Esimesed 3 kuni 4 päeva võtke 20 kuni 30 tilka veega lahjendatult, 3 kuni 4 korda päevas, hiljem vähendage annust 15 kuni 20 tilgani 2 kuni 3 korda päevas. Taimset ravimit tuleb kasutada 4...8 nädalat.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kasutamine alla 18-aastastel lastel ei ole soovitatav.

Annused erirühmadesse kuuluvate patsientide korral:

Eakate puhul puuduvad erisoovitused ja neil tuleb kasutada tavalisi annuseid.

Neeru ja/või maksakahjustusega patsiendid peavad konsulteerima enne preparaadi tarvitamist oma arstiga.

Kui võtate Hawthorn tincture Aveco’t rohkem kui on ette nähtud

Kui teie või keegi teine on võtnud liiga palju Hawthorn tincture Aveco’t, pidage kindlasti nõu oma arstiga või minge kohe lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

Kui unustate võtta Hawthorn tincture Aveco’t

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Hawthorn tincture Aveco võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): iiveldus, seedetrakti verejooks, nahalööve, higistamine, väsimus, peavalu, migreen ja sedatsioon.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas säilitada Hawthorn tincture Aveco’t

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida sisaldab Hawthorn tincture Aveco

 • Toimeaine on tinktuur, mis on valmistatud viirpuu marjadest. 1 ml lahust sisaldab 1 ml tinktuuri viirpuu marjadest 1:10 (ekstrahent 70 mahu% etanool).
 • Abiained puuduvad.

Kuidas Hawthorn tincture Aveco välja näeb ja pakendi sisu

Kollakaspunane, selge, imalmagusa maitsega lahus. Säilitamisel võib tekkida sade.

25 ml või 80 ml lahus tumedas klaaspudelis plastikust tilgutiga ja plastikust keeratava korgiga. Pudel on välispakendis koos pakendi infolehega. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: UAB “Aveco” Ateities g. 15 LT-08303 Vilnius Leedu

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Tel.: +370 37350461 Fax: +370 37406709

Tootja:

UAB „Valentis“,

Molėtų pl. 11,

LT-08409 Vilnius,

Leedu

Tel.: +370 5 2701225

Fax: +370 5 2701223

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Recesus

Kopli 25-302b

10412 Tallinn

Tel: +372 6455050

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.