Haloperidol-richter - suukaudsed tilgad, lahus (2mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AD01
Toimeaine: haloperidool
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale Haloperidol-Richter, 2 mg/ml suukaudsed tilgad, lahus haloperidool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Haloperidol-Richter ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Haloperidol-Richter’i võtmist
 3. Kuidas Haloperidol-Richter’it võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Haloperidol-Richter’it säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Haloperidol-Richter 2 mg/ml suukaudsed tilgad, lahus ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Haloperidol-Richter.

Haloperidol-Richter sisaldab toimeainet haloperidooli. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks.

Haloperidol-Richter’it kasutatakse täiskasvanutel, noorukitel ja lastel selliste haiguste korral, mis mõjutavad mõtlemist, tundeid või käitumist. Siia kuuluvad vaimse tervise probleemid (nt skisofreenia ja bipolaarne häire) ja käitumishäired.

Need haigused võivad põhjustada järgmist:

 • Segasustunne (deliirium)
 • Tegelikult mitte olemasolevate asjade nägemine, kuulmine, tunnetamine või haistmine (hallutsinatsioonid)
 • Tegelikkusele mittevastavate asjade uskumine (luulud)
 • Tavalisest kahtlustavam olek (paranoia)
 • Väga erutatud, rahutu, entusiastlik, impulsiivne või hüperaktiivne olek
 • Väga agressiivne, vaenulik või vägivaldne olek.

Noorukitel ja lastel kasutatakse Haloperidol-Richter’it skisofreenia raviks 13- kuni 17-aastastel patsientidel ja käitumisprobleemide raviks 6- kuni 17-aastastel patsientidel.

Haloperidol-Richter’it kasutatakse ka:

 • 10 kuni 17aastastel lastel ja noorukitel ning täiskasvanutel tahtele allumatute liigutuste või häälitsuste (tikid), nt raske Tourette’i sündroom, raviks.
 • Täiskasvanutel Huntingtoni tõve korral esinevate liigutuste kontrollimiseks.

Haloperidol-Richter’it kasutatakse mõnikord ka juhul kui muud ravimid või raviviisid ei ole aidanud või on põhjustanud vastuvõetamatuid kõrvaltoimeid.

Mida on vaja teada enne Haloperidol-Richter’i võtmist

Ärge võtke Haloperidol-Richter’it:

 • kui olete haloperidooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui teie teadlikkus ümbritsevast on vähenenud või teie reaktsioonid on ebatavaliselt aeglased
 • kui teil on Parkinsoni tõbi
 • kui teil on teatud tüüpi dementsus, mida nimetatakse Lewy kehakeste dementsuseks
 • kui teil on progresseeruv supranukleaarne paralüüs (PSP)
 • kui teil on südamehaigus, mida nimetatakse QT aja pikenemiseks või mis tahes muu probleem südamerütmiga, mis on nähtav kõrvalekaldena EKGl (elektrokardiogramm)
 • kui teil on südamepuudulikkus või teil oli hiljuti südameinfarkt
 • kui teie veres on madal kaaliumi tase, mis on ravimata
 • kui te võtate mis tahes ravimit, mis on loetletud lõigus „Muud ravimid ja HaloperidolRichter Ärge võtke HaloperidolRichter’it, kui te võtate teatud ravimeid järgmiste haiguste puhul“.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta, ärge võtke seda ravimit. Kui te ei ole päris kindel, pidage enne Haloperidol-Richter’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Haloperidol-Richter võtmist, pidage nõu oma arstiga.

Tõsised kõrvaltoimed

Haloperidol-Richter võib põhjustada südameprobleeme, raskusi keha või jäsemete liigutuste kontrollimisel ja tõsist kõrvaltoimet, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks. See võib põhjustada ka raskeid allergilisi reaktsioone ja verehüübeid. Kui te võtate Haloperidol-Richter’it, peate olema teadlik tõsistest kõrvaltoimetest, sest võite vajada kiiret arstiabi. Vt „Olge tähelepanelik tõsiste kõrvaltoimete suhtes“ lõigus 4.

Eakad patsiendid ja dementsusega patsiendid

Eakatel dementsusega patsientidel, kes võtavad antipsühhootikume, on teatatud vähesest surmade ja insultide esinemissageduse suurenemisest. Rääkige oma arsti või apteekriga enne Haloperidol- Richter’i võtmist, kui te olete eakas, eriti juhul kui teil on dementsus.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui teil esineb:

 • Aeglane südamerütm, südamehaigus või kui keegi teie lähisugulastest on surnud äkki südamehaiguse tõttu
 • Madal vererõhk või pearinglustunne istuma või püsti tõustes
 • Kaaliumi või magneesiumi (või teiste elektrolüütide) vähesus veres. Teie arst otsustab, kuidas seda ravida
 • Teil on kunagi olnud ajuverejooks või kui arst on teile öelnud, et teil on teistest inimestest suurem risk insuldi tekkeks
 • Epilepsia või kui teil on kunagi olnud tõmblused (krambid)
 • Neerude, maksa või kilpnäärme probleemid
 • Hormoon prolaktiini kõrge tase veres või vähktõbi, mis võib olla põhjustatud kõrgest prolaktiini tasemest veres (nt rinnavähk)
 • Teil on kunagi olnud verehüüve (tromb) või kellelgi teie perekonnast on olnud verehüüve
 • Depressioon või kui teil on bipolaarne häire ja te hakkate tundma masendust.

Võimalik, et teid peab hoolikamalt jälgima ning teie Haloperidol-Richter’i annuseid tuleb muuta.

Kui te ei ole päris kindel, kas midagi eelnevast kehtib teie kohta, pidage enne Haloperidol-Richter’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Meditsiinilised läbivaatused

Võimalik, et teie arst soovib teha teile elektrokardiogrammi (EKG) enne ravi alustamist või Haloperidol-Richter’i ravi ajal. EKG mõõdab teie südame elektrilist aktiivsust.

Vereanalüüsid

Võimalik, et teie arst soovib kontrollida kaaliumi või magneesiumi (või teiste elektrolüütide) sisaldust teie veres enne ravi alustamist või Haloperidol-Richter’i ravi ajal.

Alla 6-aastased lapsed

Haloperidol-Richter’it ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel, sest seda ravimit ei ole selles vanuserühmas piisavalt uuritud.

Muud ravimid ja Haloperidol-Richter

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke Haloperidol-Richter’it, kui te võtate teatud ravimeid järgmiste haiguste puhul:

 • Probleemid südamelöökidega (nt amiodaroon, dofetiliid, disopüramiid, dronedaroon, ibutiliid, kinidiin ja sotalool)
 • Depressioon (nt tsitalopraam ja estsitalopraam)
 • Psühhoosid (nt flufenasiin, levomepromasiin, perfenasiin, pimosiid, prokloorperasiin, promasiin, sertindool, tioridasiin, trifluoperasiin, triflupromasiin ja tsiprasidoon)
 • Bakteriaalsed infektsioonid (nt asitromütsiin, klaritromütsiin, erütromütsiin, levofloksatsiin, moksifloksatsiin ja telitromütsiin)
 • Seeninfektsioonid (nt pentamidiin)
 • Malaaria (nt halofantriin)
 • Iiveldus ja oksendamine (nt dolasetroon)
 • Vähktõbi (nt toremifeen ja vandetaniib).

Samuti rääkige oma arstile, kui te võtate bepridiili (rindkerevalu tõttu või vererõhu langetamiseks) või metadooni (valuvaigisti või narkosõltuvuse ravim).

Need ravimid võivad suurendada südamehaiguste tekkeriski, seepärast rääkige oma arstile, kui võtate mõnda neist ravimitest ning ärge võtke Haloperidol-Richter’it (vt „Ärge võtke Haloperidol- Richter’it“).

Te võite vajada erijälgimist, kui te võtate samaaegselt liitiumi ja Haloperidol-Richter’it.

Rääkige kohe oma arstile ja lõpetage mõlema ravimi võtmine, kui teil on tekkinud:

 • Selge põhjuseta palavik või tahtele allumatud liigutused
 • Segasus, desorientatsioon, peavalu, tasakaaluprobleemid ja unisustunne.

Need on tõsise seisundi tunnused.

Teatud ravimid võivad mõjutada Haloperidol-Richter’it toimet või suurendada südamehaiguste tõenäosust

Rääkige oma arstile, kui te võtate järgmisi ravimeid:

 • Alprasolaam või buspiroon (ärevuse raviks)
 • Duloksetiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, nefasodoon, paroksetiin, sertraliin, naistepuna ürt (Hypericum perforatum) või venlafaksiin (depressiooni raviks)
 • Bupropioon (depressiooni raviks või suitsetamise mahajätmisel)
 • Karbamasepiin, fenobarbitaal või fenütoiin (epilepsia raviks)
 • Rifampitsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks)
 • Itrakonasool, posakonasool või vorikonasool (seeninfektsioonide raviks)
 • Ketokonasooli tabletid (Cushing’i sündroomi raviks)
 • Indinaviir, ritonaviir või sakvinaviir (inimese immuunpuudulikkuse viiruse ehk HIV raviks)
 • Kloorpromasiin või prometasiin (iivelduse ja oksendamise raviks)
 • Verapamiil (vererõhu või südameprobleemide raviks).

Samuti rääkige oma arstile, kui te võtate mis tahes muud ravimit vererõhu langetamiseks, nt veeväljutajaid (diureetikumid).

Võimalik, et arst peab muutma teie Haloperidol-Richter’i annust, kui te võtate mõnda neist ravimitest.

Haloperidol-Richter võib mõjutada järgmist tüüpi ravimite toimet

Teatage oma arstile, kui te võtate ravimeid järgmiste seisundite puhul:

 • Rahustamiseks või uinumise soodustamiseks (trankvillisaatorid)
 • Valu (tugevad valuvaigistid)
 • Depressioon (tritsüklilised antidepressandid)
 • Vererõhu langetamiseks (nt guanetidiin ja metüüldopa)
 • Rasked allergilised reaktsioonid (adrenaliin)
 • Aktiivsus ja tähelepanuhäire (ATH) või narkolepsia (nimetatakse stimulantideks)
 • Parkinsoni tõbi (nt levodopa)
 • Vere vedeldamiseks (fenindioon).

Rääkige oma arstile enne Haloperidol-Richter’i võtmist, kui te võtate mõnda neist ravimitest.

Haloperidol-Richter koos alkoholiga

Alkoholi joomine Haloperidol-Richter’i ravi ajal võib teid muuta uniseks ja vähendada tähelepanuvõimet. See tähendab, et te peate olema hoolikas, et mitte juua liiga palju alkoholi. Rääkige oma arstiga alkoholi joomisest Haloperidol-Richter’i võtmise ajal ning teatage arstile, kui palju te alkoholi tarbite.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst võib teile soovitada, et te ei võtaks Haloperidol- Richter’it raseduse ajal.

Vastsündinutel, kelle emad võtsid Haloperidol-Richter’it viimasel 3 raseduskuul (viimasel trimestril), võib esineda järgmisi probleeme:

 • Lihasvärinad, lihaste jäikus või nõrkus
 • Unisus või rahutus
 • Hingamis või toitmisraskused.

Nende probleemide täpne esinemissagedus on teadmata. Kui te võtsite raseduse ajal Haloperidol- Richter’it ja teie lapsel on tekkinud mõni neist kõrvaltoimetest, peate pöörduma oma arsti poole.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha, sest see ravim võib väikestes kogustes jõuda ema rinnapiima kaudu lapseni. Teie arst kaalub riske ja imetamisest saadavat kasu, kui te võtate Haloperidol-Richter’it.

Viljakus

Haloperidol-Richter võib suurendada hormoon prolaktiini sisaldust teie organismis, mis võib mõjutada meeste ja naiste viljakust. Kui teil on selle kohta küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Haloperidol-Richter võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Kõrvaltoimed nagu unisus võivad vähendada teie tähelepanelikkust, eeskätt juhul kui alustate ravimi võtmist või pärast annuse suurendamist. Ärge juhtige autot ega käsitsege mingeid tööriistu või masinaid, kui te ei ole sellest kõigepealt oma arstiga rääkinud.

Haloperidol-Richter sisaldab parahüdroksübensoaati. Parahüdroksübensoaat, üks Haloperidol- Richter abiaine, võib põhjustada allergilisi reaktsioone (need võivad esineda viivitusega) ning

äärmuslikel juhtudel- bronhospasmi.

Kuidas Haloperidol-Richter’it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju ravimit võtta

Teie arst räägib teile, kui palju ravimit te peate võtma ja kui kaua. Samuti ütleb arst teile, kas te peate võtma Haloperidol-Richter’it üks kord päevas või mitu korda päevas. Enne kui tunnete täielikku ravitoimet, võib kuluda teatud aeg. Tavaliselt annab arst teile ravi alguses väikseid annuseid ning seejärel kohandab annuseid vastavalt teie vajadusele. On väga tähtis, et võtate ravimit õigetes annustes.

Teie haloperidooli annus sõltub järgmistest asjaoludest:

 • Teie vanus
 • Seisund, mida teil ravitakse
 • Kas teil esineb neeru või maksahaigusi
 • Teised ravimid, mida te võtate.

Täiskasvanud

 • Teie annus on tavaliselt vahemikus 0,5 mg kuni 10 mg iga päev.
 • Arst võib teie annust kohandada, et leida teile kõige paremini sobiv annus.
 • Suurim annus, mida täiskasvanud võtavad, sõltub ravitavast haigusest ning on vahemikus 5 mg kuni 20 mg iga päev.

Eakad

 • Eakad alustavad tavaliselt ravi annusega 0,5 mg iga päev või täiskasvanute väikseimast annusest poole väiksema annusega.
 • Seejärel kohandatakse teie poolt võetavat HaloperidolRichter’i annust, kuni arst leiab teile kõige paremini sobiva annuse.
 • Suurim annus, mida eakad võtavad, on 5 mg iga päev, välja arvatud juhul kui teie arst peab vajalikuks suuremat annust.

6- kuni 17-aastased lapsed ja noorukid

 • Teie annus on tavaliselt vahemikus 0,5 mg kuni 3 mg iga päev.
 • Skisofreenia või käitumisprobleemide ravi saavate kuni 17aastaste noorukite annus võib olla suurem, kuni 5 mg iga päev.

Kui te võtate Haloperidol-Richter’it rohkem kui ette nähtud

Kui võtate Haloperidol-Richter’it rohkem kui teile öeldi või kui keegi teine on võtnud Haloperidol- Richter’it, pidage nõu oma arstiga või minge kohe lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Haloperidol-Richter’it võtta

 • Kui unustate annuse võtmata, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Seejärel jätkake ravimi võtmist nii nagu arst on teile soovitanud.
 • Ärge võtke kahekordset annust.

Kui te lõpetate Haloperidol-Richter’i võtmise

Välja arvatud juhul kui arst on teisiti soovitanud, tuleb Haloperidol-Richter’i võtmine lõpetada järk- järgult annust vähendades. Ravi järsk lõpetamine võib põhjustada kõrvaltoimeid, näiteks:

 • Iiveldus ja oksendamine
 • Unehäired.

Järgige alati hoolikalt arsti soovitusi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olge tähelepanelik tõsiste kõrvaltoimete suhtes

Teatage kohe oma arstile, kui te märkate või kahtlustate endal midagi järgnevast. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Probleemid südamega:

 • Südame rütmihäired – süda ei saa normaalselt töötada ja võite kaotada teadvuse
 • Ebanormaalselt kiire südame löögisagedus
 • Südame vahelöögid.

Haloperidol-Richter’it saavatel inimestel esineb südameprobleeme aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st). Selle ravimi kasutajatel on esinenud äkksurma juhtusid, kuid nende surmade täpne esinemissagedus on teadmata. Inimestel, kes võtavad antipsühhootikume, on esinenud ka südameseiskust (süda ei löö enam).

Tõsine probleem, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks. See põhjustab kõrget palavikku, tugevat lihasjäikust, segasust ja teadvuskadu. Haloperidol-Richter’it saavatel inimestel esineb seda harva (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st).

Probleemid keha- ja jäsemete liigutuste kontrollimisel (ekstrapüramidaalhäire), näiteks:

 • Suu, keele, lõua ja mõnikord jäsemete liigutused (tardiivdüskineesia)
 • Rahutustunne või võimetus vaikselt paigal istuda, kehaliigutuste intensiivistumine
 • Aeglased või vähenenud kehaliigutused, tõmblevad või väänlevad liigutused
 • Lihastreemor või jäikus, lohisev kõnnak
 • Võimetus liigutada
 • Normaalse miimika kadumine, mis mõnikord muudab näo maskilaadseks.

Haloperidol-Richter’it võtvatel inimestel esineb neid probleeme väga sageli (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st). Kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest, võidakse teile lisaks anda teist ravimit.

Rasked allergilised reaktsioonid, mille hulka võivad kuuluda:

 • Näopiirkonna, huulte, suu, keele või kurgu paistetus
 • Neelamis või hingamisraskus
 • Sügelev lööve (nõgestõbi).

Haloperidol-Richter’it võtvatel inimestel esineb allergilist reaktsiooni aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st).

Verehüübed veenis, tavaliselt säärtes (süvaveenitromboos ehk SVT). Sellest on teatatud antipsühhootikume kasutavatel inimestel. Sääre SVT tunnusteks on sääre paistetus, valu ja punetus, kuid verehüüve võib edasi liikuda kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Verehüüve võib olla väga tõsine kõrvaltoime, seega rääkige kohe arstile, kui te märkate mõnda sellistest probleemidest.

Teatage kohe arstile, kui märkate mõnda eespool kirjeldatud tõsistest kõrvaltoimetest.

Muud kõrvaltoimed

Teatage oma arstile, kui te märkate või kahtlustate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest.

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

 • Rahutustunne
 • Unehäired
 • Peavalu.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

 • Tõsised vaimse tervise probleemid, näiteks tegelikult mitte olemasolevate asjade uskumine (luulud) või nägemine, tunnetamine, kuulmine või haistmine (hallutsinatsioonid)
 • Depressioon
 • Ebanormaalne lihaspinge
 • Pearinglustunne, kaasa arvatud istuma või püsti tõustes
 • Unisus
 • Silmade ülespöördumine või kiired silmaliigutused, mis ei allu tahtele
 • Nägemishäired, nt hägune nägemine
 • Madal vererõhk
 • Iiveldus, oksendamine
 • Kõhukinnisus
 • Suukuivus või suurenenud süljevool
 • Nahalööve
 • Võimetus urineerida või põit täielikult tühjendada
 • Raskus saavutada ja säilitada erektsiooni (impotentsus)
 • Kehakaalu tõus või langus
 • Muutused maksa vereanalüüsides.
 • Aegajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):
 • Mõju vererakkudele – igat tüüpi vererakkude arvu vähenemine, kaasa arvatud valgevereliblede hulga raskekujuline vähenemine ja vereliistakute (rakud, mis osalevad vere hüübimises) vähesus
 • Segasustunne
 • Suguiha kadumine või vähenemine
 • Tõmblused (krambid)
 • Lihaste ja liigeste jäikus
 • Lihasspasmid, tõmblused või kontraktsioonid, mis ei allu tahtele, kaasa arvatud kaela spasm, mille tõttu pea pöördub ühele küljele
 • Kõndimishäired
 • Hingeldus
 • Maksapõletik või maksaprobleem, mis põhjustab naha või silmade muutumist kollaseks (ikterus)
 • Naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes
 • Sügelus
 • Liigne higistamine
 • Menstruaaltsükli muutused, nt menstruatsiooni puudumine või kauakestvad rohked valulikud menstruaalverejooksud
 • Ootamatu rinnapiima teke
 • Valu või ebamugavustunne rinnanäärmetes
 • Kõrge kehatemperatuur
 • Paistetus, mis tekib vedeliku kogunemise tõttu teie organismis.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st):

 • Hormoon prolaktiini kõrge tase veres
 • Hingamisteede ahenemine kopsudes, mis põhjustab hingamisraskust
 • Raskused suu avamisel või võimetus suud avada
 • Seksuaalfunktsiooni probleemid.

On teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest, mille esinemissagedus on teadmata:

 • Antidiureetilise hormooni kõrge tase veres (antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom)
 • Madal veresuhkru tase
 • Hääleaparaadi piirkonna turse või häälepaelte lühiajaline spasm, mis võib põhjustada kõnetakistust või hingamisraskust
 • Äkki tekkinud maksapuudulikkus
 • Sapivoolu vähenemine sapiteedes
 • Naha ketendus või irdumine
 • Väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab väikeste punaste või lillade täppidega nahalöövet
 • Lihaskoe lagunemine (rabdomüolüüs)
 • Püsiv valulik peenise erektsioon
 • Rinnanäärmete suurenemine meestel
 • Madal kehatemperatuur.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Haloperidol-Richter’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Haloperidol-Richter sisaldab:

 • Toimeaine on haloperidool. 1 ml lahust sisaldab 2 mg haloperidooli.
 • Abiained on: metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, piimhape, puhastatud vesi.

Kuidas Haloperidol-Richter välja näeb ja pakendi sisu

Selge värvitu lahus.

Valatud klaasist 10 ml pruun tilgapudel tamper-proof (rikkumiskindla) korgiga, sees pipett. Tilgapudel on pakitud volditud pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 19-21

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018