Hechocur pekana - pillid - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: PEKANA Naturheilmittel GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HECHOCUR PEKANA, pillid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

 

 

 

10 grammi suukaudseid pille sisaldab:

 

 

 

Toimeained

 

 

 

Chionanthus virginicus

Dil

D2

0.014 g

Iberis amara

Dil

D6

0.014 g

Lycopodium clavatum

Dil

D4

0.014 g

Mandragora e radice siccato. spag. Peka

Dil

D12

0.014 g

Phosphorus

Dil

D10

0.014 g

Peumus boldus spag. Peka

Dil

D6

0.006 g

Cynara scolymus

Dil

D8

0.010 g

Taraxacum officinale spag. Peka

Dil

D8

0.014 g

Teadaolevat toimet omav abiaine: sahharoos.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Valged, homogeensed pillid suukaudseks kasutamiseks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Homöopaatiline preparaat.

Annustamine ja manustamisviis

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus:

täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed – 10 pilli 4…5 korda päevas; 6…12 aasta vanused lapsed – 8 pilli 3…4 korda päevas;

Alla 6 aasta vanused lapsed – 5 pilli 3…4 korda päevas.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist ning üldiselt ei ole piiratud.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab sahharoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole täheldatud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Viited ohule kasutamisel raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Raseduse ja imetamise ajal peab kasutama ettevaatusega.

Toime reaktsioonikiirusele

HECHOCUR PEKANA kasutamine ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Sahharoos.

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

5 aastat. Pärast esmast avamist säilib 12 kuud.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25º C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

III tüüpi pruun klaaspudel kartongkarbis, keeratava polüpropüleenist korgiga ja läbipaistva polüetüleenist tilgutiga. Pakendis on 10 grammi suukaudseid pille.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

PEKANA® Naturheilmittel GmbH

Raiffeisenstrasse 15

D-88353 Kisslegg

Tel. +49 7563 91160

Faks.+49 7563 2862

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

september 2015