Hechocur pekana - pillid

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: PEKANA Naturheilmittel GmbH

Artikli sisukord

HECHOCUR PEKANA
pillid


Pakendi infoleht: teave kasutajale

HECHOCUR PEKANA

Suukaudsed pilid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

  • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
  • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
  • Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
  • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma

ühendust arstiga.

- Infolehe sisukord

MIS RAVIM ON HECHOCUR PEKANA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

  1. Mis preparaat HECHOCUR PEKANA ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne HECHOCUR PEKANA kasutamist
  3. Kuidas HECHOCUR PEKANA võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas HECHOCUR PEKANA säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave

HECHOCUR PEKANA on homöopaatiline preparaat.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE HECHOCUR PEKANA KASUTAMIST

Ärge võtke HECHOCUR PEKANA, kui te olete allergiline või ülitundlik HECHOCUR PEKANA mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

Muud ravimid ja HECHOCUR PEKANA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Viited ohule kasutamisel raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Raseduse ja imetamise ajal peab kasutama ettevaatusega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

HECHOCUR PEKANA kasutamine ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

HECHOCUR PEKANA sisaldab sahharoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne HECHOCUR PEKANA kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS HECHOCUR PEKANA KASUTADA

Võtke HECHOCUR PEKANA alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus:

täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed – 10 pilli 4…5 korda päevas; 6…12 aasta vanused lapsed – 8 pilli 3…4 korda päevas;

Alla 6 aasta vanused lapsed – 5 pilli 3…4 korda päevas.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist ning üldiselt ei ole piiratud.

Kui sümptomid ei leevendu peale ühenädalast ravikuuri, pidage nõu arstiga.

Kui Teil on tunne, et HECHOCUR PEKANA toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate HECHOCUR PEKANA rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud.

Kui te unustate HECHOCUR PEKANA võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate HECHOCUR PEKANA võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka HECHOCUR PEKANA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

KUIDAS HECHOCUR PEKANA SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25º C. Pärast esmast avamist säilib 12 kuud.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage HECHOCUR PEKANA pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

 

 

 

Mida HECHOCUR PEKANA sisaldab

 

 

 

Toimeained: 10grammi suukaudseid pille sisaldab:

 

 

 

Chionanthus virginicus

Dil

D2

0.014 g

Iberis amara

Dil

D6

0.014 g

Lycopodium clavatum

Dil

D4

0.014 g

Mandragora e radice siccato spag. Peka

Dil

D12

0.014 g

Phosphorus

Dil

D10

0.014 g

Peumus boldus spag. Peka (=Boldo)

Dil

D6

0.006 g

Cynara scolymus

Dil

D8

0.010 g

Taraxacum officinale spag. Peka

Dil

D8

0.014 g

Abiaine: sahharoos

Kuidas HECHOCUR PEKANA välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles on klaaspudel 10grammi pillidega.

Valged, homogeensed pillid suukaudseks kasutamiseks.

Müügiloa hoidja ja tootja

PEKANA® Naturheilmittel GmbH

Raiffeisenstrasse 15

D-88353 Kisslegg

Tel. +49 7563 91160

Faks. +49 7563 2862

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS Võru tn 11 13612 Tallinn Eesti

Tel. +372 6328 830 E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2015.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HECHOCUR PEKANA, pillid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

 

 

 

10 grammi suukaudseid pille sisaldab:

 

 

 

Toimeained

 

 

 

Chionanthus virginicus

Dil

D2

0.014 g

Iberis amara

Dil

D6

0.014 g

Lycopodium clavatum

Dil

D4

0.014 g

Mandragora e radice siccato. spag. Peka

Dil

D12

0.014 g

Phosphorus

Dil

D10

0.014 g

Peumus boldus spag. Peka

Dil

D6

0.006 g

Cynara scolymus

Dil

D8

0.010 g

Taraxacum officinale spag. Peka

Dil

D8

0.014 g

Teadaolevat toimet omav abiaine: sahharoos.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Valged, homogeensed pillid suukaudseks kasutamiseks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Homöopaatiline preparaat.

Annustamine ja manustamisviis

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus:

täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed – 10 pilli 4…5 korda päevas; 6…12 aasta vanused lapsed – 8 pilli 3…4 korda päevas;

Alla 6 aasta vanused lapsed – 5 pilli 3…4 korda päevas.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist ning üldiselt ei ole piiratud.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab sahharoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole täheldatud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Viited ohule kasutamisel raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Raseduse ja imetamise ajal peab kasutama ettevaatusega.

Toime reaktsioonikiirusele

HECHOCUR PEKANA kasutamine ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Sahharoos.

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

5 aastat. Pärast esmast avamist säilib 12 kuud.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25º C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

III tüüpi pruun klaaspudel kartongkarbis, keeratava polüpropüleenist korgiga ja läbipaistva polüetüleenist tilgutiga. Pakendis on 10 grammi suukaudseid pille.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

PEKANA® Naturheilmittel GmbH

Raiffeisenstrasse 15

D-88353 Kisslegg

Tel. +49 7563 91160

Faks.+49 7563 2862

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

september 2015