Hirudoid - kreem (3mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C05BA01
Toimeaine: kondroitiinpolüsulfaat
Tootja: UAB ?STADA-Nizhpharm-Baltija?

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

HIRUDOID, 3mg/1g kreem

Kondroitiinpolüsulfaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga..

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on HIRUDOID kreem ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne HIRUDOID kreemi kasutamist
 3. Kuidas HIRUDOID kreemi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas HIRUDOID kreemi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on HIRUDOID kreem ja milleks seda kasutatakse

HIRUDOID kreemi kasutatakse:

Pehmete kudede tömpide traumade (hematoomiga või ilma) lokaalseks raviks.

Pindmiste veenide põletiku raviks, kui ravi kompressioonisidemega ei ole võimalik.

Mida on vaja teada enne HIRUDOID kreemi kasutamist

Ärge kasutage HIRUDOID kreemi:

kui olete kondroitiinpolüsulfaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

lahtisele haavale või vigastatud nahale.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne HIRUDOID kreemi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vältima peab kontakti silmade, limaskestade, lahtiste haavade ja vigastatud nahaga.

Kui Teil on alajäsemete veresoontepõletik, siis on esmane ravivõte rõhksideme asetamine.

Muud ravimid ja HIRUDOID kreem

Koostoimeid ei ole teada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedatel või rinnaga toitvatel naistel ei ole kondroitiinpolüsulfaadi kasutamisel täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toime reaktsioonikiirusele ei ole teada.

HIRUDOID kreem sisaldab:

ketostearüülalkoholi ja lõngaõli alkoholilahust, mis võivad põhjustada piirkondlikku nahaärritust (näteks kontaktdermatiiti).

metüül- ja propüül-hüdroksübensoaati, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalikud ka hilistüüpi reaktsioonid).

Kuidas kasutada HIRUDOID kreemi

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav on kasutada HIRUDOID kreemi 2...3 korda päevas. Vajadusel võib ravimit sagedamini kasutada. Sõltuvalt ravitava pinna suurusest on üldjuhul piisav 3...5 cm pikkune kreemiriba.

MANUSTAMISVIIS

Nahale kandmiseks.

HIRUDOID kreem masseeritakse naha sisse. HIRUDOID kreemi võib kasutada õhku mitteläbilaskvate sidemete all.

HIRUDOID kreemi võib kasutada ainult tervel nahal. Vältima peab kontakti silmade, limaskestade, lahtiste haavade ja vigastatud nahaga.

Juhul kui on tegemist valutava põletikulise pinnaga, kantakse kreem nahale ettevaatlikult ning kaetakse sidemega. Sellisel juhul ei tohiks kreemi naha sisse masseerida.

HIRUDOID kreem on ka sobilik iono- ja fonoforeesiks. Ionoforeesi korral määritakse HIRUDOID kreem katoodi alla.

RAVI KESTUS

Jätkake ravi HIRUDOID kreemiga kuni vaevused on kadunud. Verevalumite (hematoomide) korral on ravikuuri pikkus üldjuhul kuni 10 päeva ning pindmise veresoontepõletiku (flebiidi) korral 1...2 nädalat.

Ravimit võib kasutada pikema aja jooksul. Siiski, kui vaevused ei ole kadunud HIRUDOID kreemi 2 nädala regulaarse ravi tulemusena või kui vaevused ilmnevad uuesti pärast ravi lõppi, konsulteerige oma arstiga.

Kui teil on tunne, et HIRUDOID kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui Te kasutate HIRUDOID kreemi rohkem kui ette nähtud

Juhiseid järgides ei ole HIRUDOID kreemi üleannustamist täheldatud.

Kui Te unustasite HIRUDOID kreemi kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral manustamata.

Kui lõpetate HIRUDOID kreemi kasutamise

Erimeetmed ei ole vajalikud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esinemissagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Immuunsüsteemi häired

Metüül- ja propüül-hüdroksübensoaat, võib põhjustada allergilisi reaktsioone, võimalikud on ka hilistüüpi reaktsioonid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Üksikjuhtudel võib esineda naha allergilisi reaktsioone, nt naha punetus, mis ravi katkestamisel kaovad ruttu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

HIRUDOID kreemi säilitamine

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25˚C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Pärast tuubi esmakordset avamist on kõlblikkusaeg 12 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida HIRUDOID kreem sisaldab

Toimeaine on: kondroitiinpolüsulfaat. 1 g kreemi sisaldab 3 mg kondroitiinpolüsulfaati, mis on saadud veise trahheakõhrest ja vastab 250 RÜ-le (ühik määratud aktiveeritud partsiaalse tromboplastiiniaja APTT järgi).

Teised abiained on: glütserool, stearaathape, lõngaõli alkoholilahuse salv (tsetüülstearüülalkohol, lõngaõli alkoholid, valge vaseliin), emulgeeriv ketostearüülalkohol, müristüülalkohol, isopropüülalkohol, kaaliumhüdroksiid, metüül-4-hüdroksübensoaat, propüül-4-hüdroksübensoaat, tümool, destilleeritud vesi.

Kuidas HIRUDOID kreem välja näeb ja pakendi sisu

Valge homogeenne kreem.

Alumiiniumtuub, mis on seestpoolt kaetud fenüülepoksülakiga ning suletud polüpropüleenist keeratava korgiga. Tuub on pakendatud papist karpi koos pakendi infolehega.

HIRUDOID kreem on saadaval pakendites, mis sisaldab 40 g või 100 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB ''STADA-Nizhpharm-Baltija''

Gostauto 40A

LT-03163 Vilnius

Leedu Vabariik

Tootjad:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

81379 München

Saksamaa

Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.