Hipres - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA01
Toimeaine: amlodipiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Hipres 5 mg tabletid

Hipres 10 mg tabletid

Amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt.lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Hipres ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Hipres´i võtmist
 3. Kuidas Hipres´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Hipres´i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Hipres ja milleks seda kasutatakse

Hipres sisaldab toimeainena amlodipiini, kuulub ravimrühma, mida nimetatakse kaltsiumi antagonistideks.

Hipres´i kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensiooni) või teatud tüüpi rindkerevalu ehk stenokardia (ning selle harvaesineva vormi Prinzmetali ehk variantstenokardia) raviks.

Kõrge vererõhuga patsientidel seisneb teie ravimi toime veresoonte seinte lõõgastamises, selle tulemusel muutuvad need verele paremini läbitavaks. Stenokardiaga patsientidel parandab Hipres südamelihase verevarustust, mille tulemusel saab südamelihas verest rohkem hapnikku ning see aitab omakorda ära hoida rinnakuvalude teket. Teie ravim ei võimalda stenokardiast tingitud rindkerevalu kohest leevendust.

Mida on vaja teada enne Hipres’i võtmist

Ärge võtke Hipres´i:

kui olete amlodipiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) või mõne teise kaltsiumikanali antagonisti suhtes allergiline. Selleks võib olla sügelemine, nahapunetus või hingamisraskus;

kui teil on väga madal vererõhk (tõsine hüpotensioon);

kui teil esineb südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mil teie süda ei ole võimeline kehasse piisavalt verd pumpama);

kui teil on südameinfarkti tõttu tekkinud südamepuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Hipres’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile, kui teil esineb või on esinenud mõni allpool loetletud seisunditest:

 • hiljutine südameinfarkt;
 • südamepuudulikkus;
 • vererõhu oluline tõus (hüpertensiivne kriis);
 • maksahaigus;
 • te olete eakas ning teie annust on vaja suurendada.

Lapsed ja noorukid

Hipres’i ei ole uuritud alla 6 aasta vanustel lastel. Hipres´i võib kasutada ainult 6...17 aasta vanustel hüpertensiooniga lastel ja noorukitel (vt lõik 3). Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Hipres

Hipres võib mõjutada või võib olla mõjutatud teiste ravimite poolt nagu:

 • ketokonasool, itrakonasool (seenevastased ravimid),
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (kutsutakse proteaasiinhibiitoriteks, HIV raviks),
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks),
 • naistepuna (Hypericum perforatum),
 • verapamiil, diltiaseem (südameravimid),
 • dantroleen (infusioon tõsiste kehatemperatuuri kõrvalekallete jaoks),
 • takroliimus (immuunsüsteemi pärssiv ravim),
 • simvastatiin (vere kolesteroolisisaldust alandav ravim),
 • tsüklosporiin (immunosupressant).

Teiste vererõhku langetavate ravimite samaaegsel tarvitamisel võib Hipres veelgi rohkem langetada teie vererõhku.

Hipres koos toidu, joogi ja alkoholiga

Hipres´i kasutamise ajal ei ole lubatud süüa greipfruuti ega juua selle mahla. Selle põhjuseks on asjaolu, et nii greipfruut kui ka selle mahl võivad põhjustada ravimi toimeaine amlodipiini sisalduse suurenemist veres, see aga omakorda võib põhjustada Hipres´i vererõhku langetava toime tugevnemist teadmata määral.

Rasedus ja imetamine

Amlodipiini ohutus inimese rasedusele ei ole tõestatud. Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hipres võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kui tabletid põhjustavad teil halba enesetunnet, pearinglust, väsimust või peavalu, tuleb autojuhtimisest või masinatega töötamisest hoiduda ja pöörduda kohe oma raviarsti poole.

Kuidas Hipres’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline algannus on 5 mg Hipres´i ööpäevas. Hipres’i annust võib suurendada 10 mg-ni üks kord ööpäevas.

Seda ravimit võib võtta enne või peale söömist või joomist. Kõige parem on ravim sisse võtta koos klaasitäie veega iga päev samal ajal. Ärge manustage Hipres´i koos greibimahlaga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel (vanuses 6...17 eluaastat) on tavaline soovitatav algannus 2,5 mg ööpäevas. Maksimaalne soovitatav annus on 5 mg ööpäevas. Tablette saab jagada võrdseteks annusteks.

Oluline on tablettide võtmist mitte katkestada. Te ei pea oma arsti vastuvõtule minekuks ootama seni, kuni teie tabletid on otsa saanud.

Kui te võtate Hipres tablette rohkem kui ette nähtud

Liiga suure koguse tablettide sissevõtmine võib põhjustada madalat või isegi ohtlikult madalat vererõhku. Teil võib tekkida pearinglus, peapööritus, minestus või nõrkustunne. Vererõhu liigse languse korral võib tekkida šokk. Sellistel juhtudel võib nahk tunduda jahe ja kleepuv-niiske, samuti võib ette tulla teadvusekaotust. Liigse koguse Hipres´i tablettide sissevõtmisel peate kindlasti pöörduma arsti poole.

Kui te unustate Hipres tablette võtta

Ärge muretsege. Kui te unustate tableti võtta, jätke see annus vahele. Selle asemel võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Hipres´i võtmise

Teie arst ütleb teile, kui pikalt tuleb ravimit võtta. Ravi katkestamisel enne arsti vastavat korraldust võib teie haigus uuesti ägeneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui te täheldate pärast selle ravimi võtmist endal mõnda allpool loetletud väga harva esinevat, ent rasket kõrvaltoimet:

 • äkiline hingeldus, rindkerevalu, õhupuudus või hingamisraskused;
 • silmalaugude, näo või huulte turse;
 • keele ja kõriturse, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust;
 • rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle terve kehapinna, tugev sügelus, naha villiline kahjustus, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik (Stevensi Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid;
 • südameinfarkt, südamerütmi häired;
 • kõhunäärme (pankrease) põletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne.

Teatatud on järgmistest sageli esinevatest kõrvaltoimetest: kui mõni nendest kõrvaltoimetest teid häirib või kestab üle ühe nädala, pöörduge oma raviarsti poole.

Väga sage: võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st

 • pahkluude turse (ödeem).

Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st

 • peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses);
 • südamepekslemine, nahaõhetus;
 • kõhuvalu, iiveldus;
 • sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired;
 • väsimus, nõrkus;
 • nägemishäired, topeltnägemine;
 • lihaskrambid.

Teised teadaolevad kõrvaltoimed on loetletud allpool. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige

sellest oma arstile või apteekrile.

Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st

 • meeleoluhäired, ärevus, depressioon, unetus;
 • värisemine, maitsemuutused, minestus, nõrkus;
 • jäsemete tuimus või pakitsustunne, valutundlikkuse vähenemine
 • helin (kumin) kõrvades;
 • madal vererõhk;
 • ninalimaskestapõletikust (riniidist) tingitud aevastamine/vedel nohu;
 • köha;
 • suukuivus, oksendamine (halb enesetunne);
 • juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, nahasügelus, punakad laigud nahal, naha, värvuse muutused;
 • urineerimishäired, öine urineerimisvajaduse suurenemine, urineerimiskordade sagenemine
 • meestel: võimetus saavutada erektsiooni, meestel rinnanäärmete ebamugavustunne või suurenemine;
 • valu, halb enesetunne;
 • liigese või lihasvalu, seljavalu;
 • kaalutõus, kaalulangus.

Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1 000-st

 • segasus.

Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st

 • vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivaid veritsusi (vere punaliblede kahjustus);
 • veresuhkru sisalduse suurenemine (hüperglükeemia);
 • närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, pakitsust või tuimustunnet;
 • igemete turse;
 • kõhupuhitus (gastriit);
 • maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi), maksaensüümide aktiivsuse tõus, mis võib mõjutada mõningaid meditsiinilisi uuringuid;
 • suurenenud lihaspinge;
 • veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega;
 • valgustundlikkus;
 • jäikuse, värinate ja/või liigutuste häiretega kombineeritud häired.

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • värisemine, jäik kehahoiak, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja jalgade lohistamine, ebastabiilne kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Hipres’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C, originaalpakendis ning valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hipres sisaldab

 • Toimeaine on amlodipiin. Üks tablett sisaldab 5 mg või 10 mg amlodipiini (maleaadina).
 • Teised abiained on mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud tärklis, naatriumglükolaattärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Hipres välja näeb ja pakendi sisu

Igas pakendis on 30, 60 või 90 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo Mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.