Hypnogen - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N05CF02
Toimeaine: zolpideem
Tootja: Takeda GmbH

Artikli sisukord

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hypnogen 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg zolpideemtartraati. INN. Zolpidemum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Valged või valkjad õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoonega ühel küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Unetuse lühiajaline ravi täiskasvanutel, kui unetus tekitab töövõimetust või põhjustab patsiendil väljendunud pingeseisundit.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Zolpideem toimib kiiresti, mistõttu tuleb seda manustada vahetult enne voodisse minekut või pärast pikali heitmist. Ravimit tuleb võtta ainult siis, kui on võimalik kindlustada une piisav pikkus (8 tundi).

Ravim tuleb võtta korraga ja seda ei tohi samal öösel uuesti manustada.

Soovitatav ööpäevane annus täiskasvanutele on 10 mg, mis tuleb võtta vahetult enne magamaminekut. Kasutada tuleks zolpideemi madalaimat toimivat annust, ööpäevane annus kokku ei tohi ületada 10 mg.

Sarnaselt teiste uinutitega ei ole ravimi pikaajaline kasutamine soovitatav ning ravi ei tohiks kesta üle 4 nädala. Mõnedel juhtudel on vajalik ravikuuri pikendamine, sellisel juhul tuleb patsiendi seisundit uuesti hinnata.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Zolpideemi ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna puuduvad andmed kasutamise kohta selles vanuserühmas. Tõestatud andmed platseebokontrolliga kliinilistest uuringutest on esitatud lõigus 5.1.

Eakad

Eakad või nõrgestatud organismiga patsiendid võivad olla zolpideemi suhtes eriti tundlikud, seetõttu on soovitatav neil kasutada ainult 5 mg annust. Zolpideemi ööpäevane annus ei tohi ületada 10 mg.

Maksapuudulikkus

Zolpideemi kliirens ja metabolism on maksapuudulikkuse korral aeglustunud. Nendel patsientidel tuleb ravi alustada 5 mg annusega. Eriline ettevaatus on vajalik eakate patsientide puhul. Kui kliiniline vastus ravile on ebapiisav ning ravimit talutakse hästi, võib täiskasvanutel (alla 65-aastastel) annust suurendada kuni 10 mg-ni.

Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes; - raske maksapuudulikkus;

- äge või raske hingamispuudulikkus.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Zolpideemi tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb uneapnoe sündroom või myasthenia gravis.

Hingamispuudulikkus

Kuna uinutid võivad pärssida hingamist, tuleb olla ettevaatlik zolpideemi määramisel hingamisfunktsiooni häiretega patsientidele (vt lõik 4.8). Siiski ei ole uuringud tervetel vabatahtlikel või kerge kuni mõõduka kroonilise obstruktiivse bronhopulmonaarse haigusega patsientidel näidanud zolpideemi pärssivat toimet hingamisele.

Enne ravi alustamist uinutiga tuleb kindlaks teha unetuse põhjus ja võimalusel seda hoolikalt ravida.

Kui unetus on probleemiks ka pärast 7…14-päevast ravi, võib see viidata primaarsele psühhiaatrilisele häirele. Patsiendi seisundit tuleb regulaarselt uurida.

Eakad

Vt lõik 4.2.

Psühhootilised haigused

Zolpideemi taolisi uinuteid ei soovitata kasutada psühhootiliste haiguste esmases ravis.

Depressioon

Zolpideemi ja ka teisi rahusteid ja uinuteid tuleb ettevaatusega manustada depressiooni sümptomitega patsientidele. Suitsiidikalduvusega patsientidele tuleb manustada võimalikult väike annus ja arvestada tahtliku üleannustamise võimalusega. Zolpideemi kasutamise ajal võib ilmneda eelnevalt eksisteeriv depressioon. Kuna unetus võib olla depressiooni sümptomiks, tuleb patsiendi seisundit unetuse jätkudes uuesti hinnata.

Amneesia

Rahustid ja uinutid nagu zolpideem võivad põhjustada anterograadset amneesiat, mis avaldub tavaliselt mõni tund pärast ravimi manustamist. Selle riski vähendamiseks peavad patsiendid saama katkematult magada 8 tundi (vt lõik 4.8).

Psühhiaatrilised ja “paradoksaalsed” reaktsioonid

Teadaolevalt võib rahustite ja uinutite nagu zolpideemi kasutamisel tekkida rahutus, unetuse süvenemine, ärevus, ärrituvus, agressiivsus, meelepetted, raev, luupainajad, hallutsinatsioonid, ebatavaline käitumine ja muud käitumishäired. Sellisel juhul tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Nimetatud reaktsioonide tekkimine on tõenäolisem eakatel patsientidel.

Somnambulism ja sellega seotud käitumine

Teatatud on unes käimist ja muud sarnast käitumist, nt „unes sõitmine“, toidu valmistamine ja söömine, telefoniga rääkimine, seksuaalvahekord ning hilisem amneesia patsientidel, kes võtsid zolpideemi ja kes polnud täielikult ärkvel. Alkoholi ja teiste kesknärvisüsteemi depressantide

kasutamine koos zolpideemiga tundub suurendavat sellise käitumise riski, samuti zolpideemi kasutamine annuses, mis ületavad kõrgeimat soovitatud annust. Patsientidel, kellel esineb sellist käitumist (nt unes sõitmine), peaks enda ja teiste ohutuse mõttes põhjalikult kaaluma zolpideemiga ravi lõpetamist (vt lõik 4.8 ja 5.1).

Tolerantsus

Rahustite ja uinutite korduval kasutamisel mõne nädala vältel võib ravimi uinutav toime mõnevõrra väheneda.

Sõltuvus

Rahustite ja uinutite, nagu zolpideem, kasutamine võib viia füüsilise ja psüühilise sõltuvuse tekkeni. Sõltuvuse risk suureneb annuse ja ravi kestuse tõustes; sõltuvuse risk on suurem ka patsientidel, kelle anamneesis on psühhiaatrilised häired ja/või alkoholi või ravimite kuritarvitamine. Need patsiendid peavad olema uinutite kasutamise ajal hoolika järelevalve all.

Füüsilise sõltuvuse korral tekivad ravimi järsu ärajätmise korral ärajätunähud, nt pea- või lihasvalu, ekstreemne ärevus ja pingulolek, rahutus, segasus ja ärrituvus. Rasketel juhtudel võivad ilmneda derealisatsioon, depersonalisatsioon, hüperakuusia, tuimustunne ja surinad jäsemetes, ülitundlikkus valguse, müra ja füüsilise kokkupuute suhtes, hallutsinatsioonid või epilepsiahood.

Tagasilöögi fenomenina tekkiv unetus

Ravi ärajätmisel uinutitega võib tekkida mööduv sündroom, kus taastekivad enamväljendunult sümptomid, mis tingisid ravimi kasutamise. Selle sündroomiga võivad kaasneda ka teised toimed, näiteks meeleolumuutused, ärevus ja rahutus. Patsienti peab teavitama tagasilöögi fenomeni võimalusest, vähendades seega ärevust nende sümptomite ilmnemisel pärast ravimi ärajätmist. Kuna risk ärajätusümptomite/tagasilöögifenomeni tekkeks on tõenäolisem järsu ravimi lõpetamise puhul, siis on soovitatav annust vähendada järk-järgult.

Lühitoimeliste rahustite ja uinutite kasutamisel võivad ärajätunähud avalduda kahe annustamiskorra vahepeal, eriti suurte annuste kasutamisel.

Järgmise päeva psühhomotoorsed häired

Järgmisel päeval tekkivate psühhomotoorsete häirete, sealhulgas autojuhtimisvõime halvenemise risk suureneb, kui:

zolpideemi võetakse vähem kui 8 tundi enne tegevusi, mis vajavad vaimset erksust (vt lõik 4.7);

võetakse soovitatavast annusest suurem annus;

zolpideemi manustatakse koos teiste kesknärvisüsteemi depressantidega või teiste ravimitega, mis suurendavad zolpideemi taset veres, või koos alkoholi või ebaseaduslike narkootiliste

ainetega (vt lõik 4.5).

Zolpideem tuleb võtta korraga vahetult enne magamaminekut ja seda ei tohi samal öösel uuesti manustada.

Laktoos

Hypnogen-i tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alkohol

Zolpideemi samaaegne kasutamine koos alkoholiga pole soovitatav. Samaaegsel manustamisel koos alkoholiga võib tugevneda zolpideemi sedatiivne toime. See võib mõjutada autojuhtimise- ja masinatega töötamise võimet.

Kasutamine koos kesknärvisüsteemi depressantidega

Samaaegsel kasutamisel antipsühhootikumide (neuroleptikumide), uinutite, anksiolüütikumide/rahustite, antidepressantide, narkootiliste valuvaigistite, epilepsiaravimite, anesteetikumide ja rahustavate antihistamiinidega võib suureneda depressiivne toime kesknärvisüsteemile. Seetõttu võib zolpideemi ja nende ravimite samaaegne kasutamine suurendada uimasust ja järgmise päeva psühhomotoorseid häireid, sealhulgas autojuhtimise võime halvenemist (vt lõik 4.4 ja lõik 4.7). Üksikjuhtudel on teatatud ka visuaalsete hallutsinatsioonide esinemisest patsientidel, kes kasutavad zolpideemi koos antidepressantidega, sh bupropioon, desipramiin, fluoksetiin, sertraliin ja venlafaksiin.

Narkootiliste valuvaigistite kasutamisel võib tekkida eufooria, mis viib psühholoogilise sõltuvuse riski suurenemiseni.

Fluvoksamiini samaaegsel kasutamisel võib zolpideemi tase veres tõusta ja nende samaaegne kasutamine ei ole soovitatav.

CYP450 inhibiitorid ja indutseerijad

Tsiprofloksatsiini samaaegsel kasutamisel võib zolpideemi tase veres tõusta ja nende samaaegne kasutamine ei ole soovitatav.

Ained, mis mõjutavad teatud maksaensüüme (eriti tsütokroom P450) võivad intensiivistada mõnede uinutite toimet. Zolpideem metaboliseerub mitmete maksa tsütokroom P450 ensüümide kaudu, peamisteks ensüümideks on CYP3A4 ja CYP1A2 .Zolpideemi farmakodünaamiline efekt väheneb, kui teda manustatakse koos rifampitsiiniga (CYP3A4 indutseerija). Kui zolpideemi manustatakse koos itrakonasooliga (CYP3A4 inhibiitor), siis farmakokineetilised ja farmakodünaamilised toimed ei ole märkimisväärselt erinevad. Nende leidude kliiniline tähendus ei ole teada.

Zolpideemi koosmanustamisel CYP3A4 inhibiitori ketokonasooliga (200 mg kaks korda ööpäevas) pikenes zolpideemi eliminatsiooni poolväärtusaeg, tõusis kogu AUC ja langes kliirens võrreldes zolpideemi ja platseebo manustamisega. Zolpideemi manustamisel koos ketokonasooliga tõusis kogu AUC 1,83 kordselt võrreldes zolpideemi üksi manustamisega. Tavaliselt ei ole annuse kohandamine vajalik, kuid patsiente peab teavitama võimalusest, et zolpideemi koosmanustamisel ketokonasooliga võib sedatiivne toime süveneda.

Teised ravimid

Zolpideemi manustamisel koos varfariini,digoksiini või ranitidiiniga olulisi farmakokineetilisi koostoimeid ei täheldatud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ettevaatusabinõuna on soovitatav vältida zolpideemi kasutamist raseduse ajal.

Zolpideemi kasutamise kohta rasedatel patsientidel andmed puuduvad või on neid väga vähe. Loomkatsetes ei täheldatud otseseid või kaudseid kahjulikke toimeid reproduktiivsusele.Fertiilses eas naispatsiendile ravimi kirjutamisel peab teda teavitama arstiga konsulteerimise vajadusest ravi katkestamise osas, kui ta soovib rasestuda või kui tekib kahtlus, et ta on rase.

Kui zolpideemi manustatakse raseduse lõpuosas või sünnituse ajal, võib ravimi farmakoloogilise toime tõttu põhjustada vastsündinul hüpotermiat, hüpotooniat ja mõõdukat hingamisdepressiooni. Vastsündinutel, kelle emad on raseduse lõppjärgus kasutanud zolpideemi koos teiste kesknärvisüsteemi depressantidega, on teatatud raskekujulisest hingamisdepressioonist. Vastsündinutel, kelle emad kasutasid rahusteid/uinuteid regulaarselt raseduse lõppjärgus, võib areneda füüsiline sõltuvus ja esineb mõningane risk ärajätusündroomi tekkeks postnataalsel perioodil.

Imetamine

Zolpideem eritub väikestes kogustes rinnapiima. Seetõttu tuleb ravimi kasutamist imetamise ajal vältida.

Toime reaktsioonikiirusele

Hypnogen-il on tugev toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Sõidukijuhte ja masinate käsitsejaid tuleb hoiatada, et nagu teistegi uinutite puhul, võib ravijärgsel hommikul tekkida uimasuse, reageerimisaja pikenemise, pearingluse, unisuse, ähmase/kahelinägemise ja vähenenud erksuse ning autojuhtimisvõime halvenemise oht (vt lõik 4.8). Selle riski vähendamiseks on soovitatav jätta zolpideemi võtmisest kuni autojuhtimiseni, masinate kasutamiseni ja kõrgustes töötamiseni vähemalt 8 tunni pikkune puhkeaeg.

Autojuhtimisvõime halvenemist ja „unes autojuhtimist“ on esinenud ka zolpideemi raviannuste kasutamisel.

Riski selliselt käituda suurendab ka zolpideemi manustamine samaaegselt alkoholi ja teiste kesknärvisüsteemi depressantidega (vt lõigud 4.4 ja 4.5). Patsiente tuleb manitseda mitte kasutama zolpideemi võtmise ajal alkoholi või muid psühhoaktiivseid aineid.

Kõrvaltoimed

Zolpideemi kasutamisega seotud kõrvaltoimete, eriti kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete, esinemine sõltub manustatud annusest. Nagu soovitatud lõigus 4.2, tuleks zolpideemi manustada vahetult enne magamaminekut või voodis, et vähendada kõrvaltoimete esinemist. Kõrvaltoimete oht on suurem eakatel patsientidel.

Allolevas tabelis on toodud kokkuvõte kõrvaltoimetest nende esinemissageduse järgi –Väga sage (>1/10), Sage (>1/100 kuni <1/10), Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), Harv (>1/10 000 kuni <1/1000), Väga harv (<1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Võimalik kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage

Ülemiste hingamisteede infektsioon,

 

 

alumiste hingamisteede infektsioon

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Angioneurootiline turse

Psühhiaatrilised häired*

Sage

hallutsinatsioonid, ärevus, luupainajad

 

Aeg-ajalt

Segadusseisund, ärrituvus

 

Teadmata

Rahutus, agressiivsus, meelepetted, viha,

 

 

käitumishäired, somnambulism (vt lõik

 

 

4.4), sõltuvus (ravi lõppedes võivad

 

 

esineda ärajätusümptomid või tagasilöögi

 

 

fenomen), libiido häired, depressioon (vt

 

 

lõik 4.4)

Närvisüsteemi häired

Sage

Unisus, pearinglus, peavalu, võimendunud

 

 

unetus, anterograadne amneesia

 

 

(amnestilise efektiga võib kaasneda kohatu

 

 

käitumine)

 

Teadmata

Teadvuse hämardumine

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Diploopia

Respiratoorsed, rindkere ja

Teadmata

Respiratoorne depressioon (vt lõik 4.4)

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Diarröa, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata

Maksaensüümide aktiivsuse tõus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata

Lööve, sügelus, nõgestõbi, liighigistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe

Teadmata

Lihasnõrkus

kahjustused

 

 

Üldised häired ja

Sage

Väsimus

manustamiskoha reaktsioonid

_________________

________________________________

 

Teadmata

Kõndimishäired, ravimiga harjumine,

 

 

kukkumine (enam eakatel patsientidel ning

 

 

kui zolpideemi ei võetud

manustamisjuhistele vastavalt)

* Enamus neist psühhiaatrilistest häiretest on seotud „paradoksaalsete“ reaktsioonidega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Nähud ja sümptomid

Zolpideemi üleannustamise korral koos või ilma kesknärvisüsteemi depressantideta (sh alkohol), on kirjeldatud teadvusehäireid kuni koomani ja muid tõsiseid sümptomeid, sealhulgas letaalset lõpet.

Ravi

Üleannustamise korral on ravi sümptomaatiline ja toetav. Kui maoloputusest ei ole kasu, tuleb ravimi imendumise vähendamiseks manustada aktiivsütt.

Rahustava toimega ravimitest tuleb hoiduda isegi erutuse tekkimisel. Raskete nähtude (nt respiratoorne depressioon) korral võib kasutada flumaseniili, kuid seejuures tuleb arvestada, et flumaseniili manustamine võib põhjustada neuroloogilisi sümptomeid (krampe).

Zolpideem ei ole dialüüsitav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: uinutid ja rahustid, bensodiasepiinisarnased ained, ATC-kood: N05CF02

Toimemehhanism,

Zolpideem on imidasopüridiin, -retseptoriteAGABA agonist (selektiivne oomega-1- ehk bensodiasepiin-1-retseptorite alatüübi suhtes). Kuigi bensodiasepiinid seonduvad mitteselektiivselt oomega-retseptorite kõigi 3 alatüübiga siis zolpideem seondub enamjaolt oomega-1 retseptoritega. Zolpideemile iseloomuliku sedatiivse toime aluseks on kloriidaniooni kanali moduleerimine nimetatud retseptori kaudu. Toime on pöörduv bensodiasepiini antagonisti flumaseniili mõjul.

Loomadel: zolpideemi selektiivne seondumine oomega-1-retseptoritega seletab lihaseid lõõgastava ja krambivastase toime puudumist terapeutiliste annuste kasutamisel, võrreldes bensodiasepiinidega, mis ei ole oomega-1-retseptorite suhtes selektiivsed.

Inimestel: zolpideem lühendab unelatentsi ja ärkamiste arvu, pikendab und ja parandab selle kvaliteeti. Nende muutustega kaasnevad ka tüüpilised muutused EEG-s, mis on erinevad bensodiasepiini korral tekkivatest. Uuringud, mis jälgivad individuaalsete unefaaside suhtelist pikkust, on kinnitanud, et zolpideem säilitab unestruktuuri. Soovitatud annustes ei mõjuta zolpideem paradoksaalse une (REM) pikkust. Sügava une (faasid 3 ja 4 – aeglane uni) säilimist võib seletada zolpideemi selektiivse seondumisega oomega-1 retseptoritega. Kõik zolpideemi toimed on antagoniseeritavad flumaseniili manustamisega.

Kliinilised uuringud

Randomiseeritud uuringutest on saadud veenvaid andmeid vaid 10 mg zolpideemi efektiivsuse kohta. Randomiseeritud topeltpimedas uuringus 462 mitte-eaka terve vabatahtlikuga, kellel esines mööduv unetus, vähendas 10 mg zolpideemi platseebogrupiga võrreldes magamajäämise aega 10 minutit, ja 5 mg zolpideemi vähendas magamajäämise aega 3 minutit.

Randomiseeritud topeltpimedas uuringus 114 mitte-eaka patsiendiga, kellel esines krooniline unetus, vähendas 10 mg zolpideemi platseebogrupiga võrreldes magamajäämise aega 30 minutit, ja 5 mg zolpideemi vähendas magamajäämise aega 15 minutit.

Mõnedel patsientidel võib olla efektiivne ka madalam annus, 5 mg.

Lapsed

Zolpideemi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Randomiseeritud, platseebokontrolliga uuring 201 lapsega vanuses 6…17 aastat, kelle unetust seostati Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ei tõestanud zolpideemi 0,25 mg/kg/ööpäevas (maksimaalne annus 10 mg/ööpäevas) efektiivsust võrreldes platseeboga. Võrreldes platseeboga, olid zolpideemiga kõige sagedamini seotud kõrvaltoimed psühhiaatrilised ja närvisüsteemi häired, sealhulgas peapööritus (vastavalt 23,5% vs 1,5%), peavalu (12,5% vs 9,2%) ja hallutsinatsioonid (7,4% vs 0%); vt lõik 4.2.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Zolpideem imendub seedetraktist kiiresti ning ka ravimi uinutav toime saabub kiiresti. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 0,5…3 tunni pärast. Ravimi biosaadavus suukaudsel manustamisel on 70% mõõduka esmase maksapassaaži tõttu.

Jaotumine

Seonduvus plasmavalkudega on 92,5 ±0,1%. Jaotusruumala täiskasvanutel on 0,54 ±0,02 l/kg ning see väheneb väärtuseni 0,34 ±0,05 l/kg väga eakatel patsientidel.

Eritumine

Zolpideemi eliminatsiooni poolväärtusaeg on lühike, keskmiselt 2,4 ±0,2 tundi; ravimi toime kestab kuni 6 tundi. Kõik metaboliidid on farmakoloogiliselt inaktiivsed ning erituvad ligikaudu 56% ulatuses uriini ja 37% ulatuses väljaheitega.

Uuringutega on näidatud, et zolpideem ei ole dialüüsitav.

Lineaarsus

Terapeutiliste annuste vahemikus on zolpideemi farmakokineetika lineaarne ega muutu korduval manustamisel.

Patsientide erirühmad

Eakad ja maksakahjustusega patsiendidKuna eakatel patsientidel ja maksapuudulikkuse korral on ravimi plasmakontsentratsioon suurenenud, on nendel patsientidel vajalik annuse korrigeerimine.

Neerukahjustusega patsiendid

Neerupuudulikkusega patsientidel (sh dialüüsi saavatel) on ravimi kliirens mõõdukalt vähenenud. Puudub mõju teistele farmakokineetilistele parameetritele.

Prekliinilised ohutusandmed

Zolpideemil on madal toksilisus ning enamus rottidel ja ahvidel tekkinud sümptomitest esines tänu tugevnenud uinutavale toimele, eriti suurte annuste korral.

Rottidel tekkis annuses 62,5 mg/kg/ööpäevas maksaensüümide induktsioon, arvatavasti tänu adaptiivsele protsessile. Ahvidel ühtki sihtorganit ei täheldatud ja annus 180 mg/kg/ööpäevas ei olnud toksiline.

Zolpideem ei ole genotoksiline geenitoksilisuse, kromosomaalse hälbe ja DNA-reparatsiooni testides. Pikaaegses (2-aastases) kartsinogeensuse uuringus hiirtel ja rottidel kartsinogeenset toimet ei täheldatud.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringud viidi läbi tugevnenud uinutava toimega annuses ja suurema süsteemse omastatavusega kui inimesel.

Zolpideem ja tema metaboliidid läbivad platsentat ning ilmuvad vähestes kogustes loote kudedes. Uuringutes ei leitud zolpideemi teratogeenset toimet ega mõju fertiilsusele ja loote arengule.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloos-naatrium, hüpromelloos 2910/6, magneesiumstearaat, titaandioksiid (E171), makrogool 300, simetikooni emulsioon SE 4.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25OC. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi tüüp: PVC/Al blister, kartong-karp.

Pakendi suurus: 15, 20, 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

. Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 08.02.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015