Geroxynal - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (30mg +15mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N02AA55
Toimeaine: oksükodoon +naloksoon
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Geroxynal 5 mg/2,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Geroxynal 10 mg/5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Geroxynal 20 mg/10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Geroxynal 30 mg/15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Geroxynal 40 mg/20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Geroxynal 5 mg/2,5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükodoonile ja 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi 2,75 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 2,25 mg naloksoonile.

Geroxynal 10 mg/5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 9 mg oksükodoonile ja 5 mg naloksoonvesinikkloriidi 5,5 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 4,5 mg naloksoonile.

Geroxynal 20 mg/10 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 18 mg oksükodoonile ja 10 mg naloksoonvesinikkloriidi 10,99 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 9 mg naloksoonile.

Geroxynal 30 mg/15 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 30 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 26,9 mg oksükodoonile ja 15 mg naloksoonvesinikkloriidi 16,485 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 13,5 mg naloksoonile.

Geroxynal 40 mg/20 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 36 mg oksükodoonile ja 20 mg naloksoonvesinikkloriidi 21,98 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 18 mg naloksoonile.

INN: oxycodonum, naloxonum

Teadaolevat toimet omav abiaine: Geroxynal 5 mg/2,5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 39,4 mg laktoosi (monohüdraadina).

Geroxynal 10 mg/5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 50,2 mg laktoosi (monohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Geroxynal 5 mg/2,5 mg

Helesinised ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühel küljel on surutrükk „5“.

Läbimõõt: 7,5 mm. Paksus: 3,6 mm.

Geroxynal 10 mg/5 mg

Valged kuni valkjad ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühel küljel on surutrükk „10“.

Läbimõõt: 7,5 mm. Paksus: 3,6 mm.

Geroxynal 20 mg/10 mg

Heleroosad ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühel küljel on surutrükk „20“.

Läbimõõt: 6,0 mm. Paksus: 2,9 mm.

Geroxynal 30 mg/15 mg

Pruunid ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühel küljel on surutrükk „30“.

Läbimõõt: 7,0 mm. Paksus: 3,1 mm.

Geroxynal 40 mg/20 mg

Kollased ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühel küljel on surutrükk „40“.

Läbimõõt: 7,5 mm. Paksus: 3,7 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ainult opioidanalgeetikumidele alluv tugev valu täiskasvanutel.

Opioidi antagonist, naloksoon, on lisatud opioidist põhjustatud kõhukinnisuse vältimiseks, blokeerides sooltes oksükodooni lokaalse toime opioidiretseptoritele.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Ravimi sobivaks annustamiseks on saadaval erineva toimeainesisaldusega tabletid.

Analgeesia

Geroxynal’i analgeetiline efektiivsus on võrdne oksükodoonvesinikkloriidi prolongeeritult vabastavate ravimvormidega.

Annust tuleb individuaalselt kohandada vastavalt valu tugevusele ja patsiendi tundlikkusele.

Täiskasvanud

Patsiendil, kes ei ole varem raviks opioide manustanud, on tavaline alustusannus 10 mg/5 mg oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi 12 tunniste intervallidega.

Opioide juba manustavad patsiendid võivad ravi alustada Geroxynal’i suurema annusega, sõltuvalt nende varasemast kogemusest opioididega.

Geroxynal 5 mg/2,5 mg on ette nähtud annuse tiitrimiseks ravi alustamisel opioidiga ja annuse individuaalsel kohandamisel.

Geroxynal’i maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Maksimaalne ööpäevane annus tuleb varuks jätta neile patsientidele, kellel on tekkinud annuse suurendamise vajadus pärast säilitusravi Geroxynal’i stabiilse ööpäevase annusega.

Patsientidel, kes vajavad Geroxynal’i suuremaid annuseid, tuleb kaaluda oksükodoonvesinikkloriidi prolongeeritult vabastava ravimi täiendavat manustamist samade annustamisintervallidega, arvestades seejuures oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide maksimaalset ööpäevast annust 400 mg. Oksükodoonvesinikkloriidi täiendava annuse korral võib nõrgeneda naloksoonvesinikkloriidi kasulik toime soolele.

Mõned patsiendid, kes manustavad Geroxynal’i regulaarselt vastavalt raviskeemile, võivad vajada kiiretoimelisi valuvaigisteid läbilöögivalu korral. Geroxynal on toimeainet prolongeeritult vabastav ravimvorm ja seetõttu ei sobi läbilöögivalu raviks. Läbilöögivalu raviks kasutatava nn päästva ravimi üksikannus peab olema ligikaudu üks kuuendik oksükodoonvesinikkloriidi ööpäevasest annusest. Kui ööpäevas on päästva ravimi vajadus üle kahe annuse, osundab see enamasti vajadusele kohandada Geroxynal’i annus suuremaks. Kohandada võib iga 1…2 päeva järel annuse astmetena 5 mg/2,5 mg kaks korda ööpäevas või vajadusel 10 mg/5 mg oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi, kuni saavutatakse stabiilne annus. Eesmärgiks on saavutada patsiendile spetsiifiline annus kaks korda ööpäevas, mis tagab valu piisava vaigistamise ja päästva ravimi võimalikult vähese kasutamise, kuni valuravi on vajalik.

Geroxynal’i manustatakse määratud annusena kaks korda ööpäevas fikseeritud ajakava järgi. Sümmeetriline (sama annus hommikul ja õhtul) manustamine iga 12 tunni järgi sobib enamikule patsientidest; arvestades individuaalset valuseisundit võib mõnel patsiendil olla kasu tema valumustri järgi kohandatud ebasümmeetrilisest annustamisest. Üldpõhimõte on, et tuleb valida ravimi madalaim efektiivne valuvaigistav annus.

Mitte-vähi valuravi korral on tavaliselt piisav ööpäevane annus 40 mg/20 mg oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi, kuid vajalikud võivad olla suuremad annused.

Ravi kestus

Geroxynal’i ei tohi manustada kauem, kui see on tingimata vajalik. Kui haiguse raskuse ja olemuse tõttu on vajalik pikaajaline ravi, tuleb hoolikalt ja regulaarselt jälgida, kas ja mil määral on edasine ravi vajalik.

Analgeesia

Kui patsient ei vaja enam ravi opioidiga, võib olla soovitatav vähendada annust järk-järgult (vt lõik 4.4).

Erirühmad

Eakad

Annust tuleb kohandada vastavalt valu intensiivsusele individuaalsel patsiendil sarnaselt nooremate täiskasvanutega.

Maksakahjustus

Kliinilises uuringus ilmnes, et maksakahjustusega patsientidel suurenes nii oksükodooni kui ka naloksooni kontsentratsioon vereplasmas. Mõju naloksooni kontsentratsioonile oli suurem kui

oksükodooni kontsentratsioonile (vt lõik 5.2). Naloksooni suhteliselt suure süsteemse saadavuse kliiniline olulisus maksakahjustusega patsientidele ei ole seni teada.

Geroxynal’i manustamisel kerge maksakahjustusega patsientidele tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.4). Samuti peab olema eriti tähelepanelik, kaaludes annuse suurendamist kerge maksakahjustusega patsientidel.

Mõõduka ja raske maksakahjustusega patsientidel on Geroxynal’i manustamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Neerukahjustus

Kliinilises uuringus ilmnes, et neerukahjustusega patsientidel suurenes nii oksükodooni kui ka naloksooni kontsentratsioon vereplasmas (vt lõik 5.2). Mõju naloksooni kontsentratsioonile oli suurem kui oksükodooni kontsentratsioonile. Naloksooni suhteliselt suure süsteemse saadavuse kliiniline olulisus neerukahjustusega patsientidele ei ole seni teada. Geroxynal’i manustamisel neerukahjustusega patsientidele tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.4), eriti annuse suurendamist kaaludes.

Lapsed

Geroxynal’i ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Geroxynal’i määratud annus manustatakse kaks korda ööpäevas vastavalt fikseeritud ajakavale. Toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võib manustada koos söögiga või ilma, koos piisava koguse vedelikuga. Geroxynal’i tabletid tuleb alla neelata tervelt, neid ei tohi osadeks jagada, katki teha, närida või purustada.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes,

raske respiratoorne depressioon koos hüpoksia ja/või hüperkapniaga,

raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus,

cor pulmonale,

raske bronhiaalastma,

paralüütiline iileus, mida ei põhjustanud ravi opioidiga,

mõõdukas kuni raske maksakahjustus.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Respiratoorne depressioon

Opioidide liigse kasutamise peamine oht on respiratoorne depressioon.

Peab olema ettevaatlik, manustades Geroxynal’i eakatele või põduratele patsientidele, opioidi põhjustatud paralüütilise iileusega patsientidele, raskelt kahjustunud kopsutalitusega patsientidele, uneapnoega patsientidele, müksödeemiga, hüpotüreoidismiga, Addisoni tõvega (neerupealiste koore puudulikkus), toksilise psühhoosiga, kolelitiaasiga, eesnäärme hüpertroofiaga, alkoholismiga, alkohoolse psühhoosiga (delirium tremens), pankreatiidiga, hüpotensiooniga, hüpertensiooniga, eelnevate kardiovaskulaarsete haigustega, ajukahjustusega (intrakraniaalse rõhu tõusu ohu tõttu), epilepsiaga või krampide eelsoodumusega, monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid kasutavate patsientidele.

Maksa- või neerutalituse kahjustus

Geroxynal’i manustamisel kerge maksa- või neerukahjustusega patsientidele tuleb olla ettevaatlik. Raske neerukahjustusega patsiente tuleb meditsiiniliselt eriti hoolikalt jälgida.

Kõhulahtisus

Kõhulahtisust võib pidada naloksooni võimalikuks toimeks.

Pikaajaline ravi

Patsientidel, kes saavad pikaajalist ravi opioididega suures annuses, võib üleminek Geroxynal’i manustamisele põhjustada esialgu ärajätureaktsiooni. Sellised patsiendid võivad vajada erilist tähelepanu.

Geroxynal ei sobi ärajätureaktsiooni sümptomite raviks.

Pikaajalisel manustamisel võib patsiendil areneda ravimiresistentsus ja soovitud toime säilitamine nõuab suuremaid annuseid. Geroxynal’i pikaajaline manustamine võib viia füüsilise sõltuvuseni. Ravi järsul lõpetamisel võivad tekkida ärajätusümptomid. Kui ravi Geroxynal’iga ei ole enam vajalik, on soovitatav annust vähendada järk-järgult vältimaks ärajätusümptomite teket (vt lõik 4.2).

Psühholoogiline sõltuvus

Järgnev teave kehtib ainult tugeva valu ravimisel.

Opioidanalgeetikumide, k.a Geroxynal manustamisel võib tekkida psüühiline sõltuvus. Alkoholi ja ravimite kuritarvitamise anamneesiga patsientide ravimisel Geroxynal’iga peab olema eriti ettevaatlik. Oksükodoonil monoravimina on teiste tugevatoimeliste opioidi agonistidega sarnane ärajätureaktsiooni profiil.

Patsiendid, kes on kogenud unisust ja/või ootamatut uinumist peavad hoiduma autojuhtimisest või masinatega töötamisest. Lisaks võib kaaluda annuse vähendamist või ravi lõpetamist. Võimaliku aditiivse toime tõttu on soovitatav ettevaatus, kui patsiendid manustavad teisi rahustavaid ravimeid koos Geroxynal’iga (vt lõigud 4.5 ja 4.7).

Alkohol

Alkoholi ja Geroxynal samaaegne manustamine võib suurendada soovimatuid toimeid; koosmanustamist tuleb vältida.

Pahaloomuline kasvaja

Puuduvad kliinilised andmed kasvajaga patsientide kohta, kellel on peritoneaalne kartsinomatoos või seedetrakti algav obstruktsioon kaugelearenenud seedetrakti ja vaagnapiirkonna vähi korral. Seetõttu ei soovitata Geroxynal’i selle patsiendirühma raviks.

Kirurgilised protseduurid

Geroxynal’i manustamine enne kirurgilist operatsiooni või operatsioonijärgselt esimese 12…24 tunni jooksul ei ole soovitav. Geroxynal’i operatsioonijärgse manustamise alustamise täpne aeg sõltub kasu ja ohu hoolikast hindamisest iga konkreetse patsiendi korral, arvestades operatsiooni tüüpi ja ulatust, valitud anesteetikumi, kaasuvaid ravimeid ja patsiendi individuaalset seisundit.

Ettevaatusabinõud nõuetekohaseks kasutamiseks

Tablettide toimeainet prolongeeritult vabastava toime säilitamiseks tuleb need manustada tervelt, neid ei tohi osadeks jagada, katki teha, närida või purustada. Toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide osadeks jagamine, katki tegemine, närimine või purustamine põhjustab toimeaine kiirema vabanemise ja oksükodooni surmava annuse võimaliku imendumise (vt lõik 4.9).

Kuritarvitamine

Geroxynal’i manustamist ravimisõltlastele tuleb kindlalt vältida.

Geroxynal’i manustamine opioidsõltuvusega (nt heroiin, morfiin või metadoon) isikutele parenteraalselt, intranasaalselt või suukaudselt põhjustab ärajätureaktsiooni märkimisväärseid sümptomeid või tugevdab juba olemasolevaid naloksooni opioidretseptoritele antagonistlike omaduste tõttu (vt lõik 4.9).

Geroxynal koosneb kahe polümeeriga maatriksist, mis on ette nähtud ainult suukaudseks kasutamiseks. Toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide koostisosade (eriti talgi)

väärkasutamine parenteraalselt võib põhjustada kudede lokaalset nekroosi ja pulmonaalseid granuloome või teisi tõsiseid, potentsiaalselt surmavaid kõrvaltoimeid.

Toimeainet prolongeeritult vabastava tableti tühi maatriks võib olla nähtav väljaheites.

Doping

Geroxynal’i manustamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne. Geroxynal’i manustamine dopinguna võib ohustada tervist.

Geroxynal 5 mg/2,5 mg ja 10 mg/5 mg

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi Geroxynal’i manustada.

Lapsed

Oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi ohutust ja efektiivsust lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat ei ole uuritud. Geroxynal’i manustamine lastele ja noorukitele vanuses kuni 18 aastat ei ole seetõttu soovitatav.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Toimeained, millel on kesknärvisüsteemi rahustav toime (nt teised opioidid, rahustid, uinutid, antidepressandid, fenotiasiinid, neuroleptikumid, antihistamiinikumid ja antiemeetikumid) võivad Geroxynal’i kesknärvisüsteemi pärssivat toimet tugevdada.

Alkohol võib Geroxynal’i farmakodünaamilist toimet tugevdada; koosmanustamist tuleb vältida.

Isikutel, kellele on samaaegselt manustatud oksükodooni ja kumariin-tüüpi antikoagulante, on täheldatud kliiniliselt olulisi INR (International Normalized Ratio e protrombiini rahvusvaheline standardsuhe) mõlemasuunalisi muutusi.

Oksükodoon metaboliseerub peamiselt CYP3A4 raja kaudu ja osaliselt läbi CYP2D raja (vt lõik 5.2). Mitmed samaaegselt manustatavad ravimid või söögid võivad inhibeerida või indutseerida nende ainevahetusradade aktiivsust. Geroxynal’i annus võib vajada vastavat kohandamist.

CYP3A4 inhibiitorid, nt makroliidid (antibiootikumid klaritromütsiin, erütromütsiin, telitromütsiin), asooli-tüüpi seenevastased ravimid (ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool, posakonasool), proteaasi inhibiitorid (ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir), tsimetidiin ja greibimahl võivad aeglustada oksükodooni kliirensit, mis võib viia oksükodooni kontsentratsiooni tõusuni vereplasmas. Geroxynal’i annuse vähendamine ja korduvtiitrimine võivad osutuda vajalikuks.

CYP3A4 indutseerijad, nt rifampitsiin, karbamasepiin, fenütoiin ja naistepuna võivad kiirendada oksükodooni kliirensit, mis võib viia oksükodooni kontsentratsiooni languseni vereplasmas. On soovitatav olla ettevaatlik ja vajadusel tiitrida annust sümptomite asjakohaseks ohjamiseks.

Ravimid, mis inhibeerivad CYP2D6 aktiivsust, nt paroksetiin, fluoksetiin ja kinidiin, võivad teoreetiliselt aeglustada oksükodooni kliirensit, mis võib viia oksükodooni kontsentratsiooni tõusuni vereplasmas. CYP2D6 inhibiitorite samaaegne manustamine ei mõjutanud oluliselt oksükodooni eliminatsiooni ja ei mõjutanud ka oksükodooni farmakodünaamikat.

In vitro metabolismi uuringud osundasid, et oksükodoonil ja naloksoonil ei ole tõenäoliselt kliiniliselt olulist koostoimet.

Paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhape või naltreksooni ning oksükodooni ja naloksooni kombinatsiooni terapeutiliste kontsentratsioonide koostoimete tõenäosus on minimaalne.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Andmed oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi kasutamise kohta raseduse ja sünnituse ajal puuduvad. Piiratud andmed oksükodooni kasutamise kohta inimestel raseduse ajal ei näita mingeid tõendeid kaasasündinud väärarendite riski suurenemise kohta. Naloksooni kasutamise kohta raseduse ajal kliinilised andmed puuduvad. Naloksooni süsteemne saadavus naistel pärast Geroxynal’i manustamist on siiski suhteliselt madal (vt lõik 5.2). Nii oksükodoon kui ka naloksoon läbivad platsenta. Oksükodooni ja naloksooni kombinatsiooniga ei ole loomkatseid läbi viidud (vt lõik 5.3). Oksükodooni või naloksooni monoravimina manustamisel ei ole loomkatsetes ilmnenud teratogeensust ega embrüotoksilist toimet.

Oksükodooni pikaajaline manustamine raseduse ajal võib põhjustada vastsündinule ärajätusümptomeid. Manustamisel sünnituse ajal võib oksükodoon kutsuda esile respiratoorse depressiooni vastsündinul.

Geroxynal’i tuleb raseduse ajal kasutada vaid siis, kui kasu kaalub üles võimalikud ohud sündimata lapsele või vastsündinule.

Imetamine

Oksükodoon imendub rinnapiima. Rinnapiima ja vereplasma kontsentratsiooni suhteks mõõdeti 3,4:1 ja seetõttu on rinnapiima saavale imikule oksükodooni mõju võimalik. Naloksooni imendumise kohta rinnapiima andmed puuduvad. Pärast Geroxynal’i manustamist oli naloksooni süsteemne tase siiski väga madal (vt lõik 5.2).

Riski rinnapiimatoidul imikule ei saa välistada, eriti pärast Geroxynal’i mitme annuse manustamist imetavale emale.

Ravi ajal Geroxynal’iga tuleb imetamine katkestada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed toime kohta fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Geroxynal mõjutab mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. See on eriti tõenäoline Geroxynal’iga ravi alustamisel, pärast annuse suurendamist või ravimi vahetamist ja Geroxynal’i koosmanustamisel teiste kesknärvisüsteemi rahustavate ravimitega. Individualiseeritud annust manustavatele stabiilsetele patsientidele ei ole piirangud vajalikud. Patsiendid peavad seetõttu konsulteerima oma arstiga, kas nad tohivad juhtida autot või käsitseda masinaid.

Geroxynal’iga ravitavaid patsiente peab teavitama, et kui neil tekivad unisus ja/või ootamatu uinumise episoodid, peab hoiduma autojuhtimisest või erksust nõudvatest tegevustest, mille puhul tähelepanu hajumine võib neile või teistele kaasa tuua tõsise vigastuse või surma riski (nt masinate käsitsemine), kuni sellised korduvad episoodid ja unisus on möödunud (vt ka lõigud 4.4 ja 4.5).

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hindamisel on aluseks järgmised esinemissagedused:

väga sage (≥ 1/10),

sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000),

teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimed valuravis

MedDRA

 

 

 

 

organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

Ülitundlikkus

 

 

häired

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

Söögiisu

 

 

 

toitumishäired

vähenemine kuni

 

 

 

 

selle kadumiseni

 

 

 

Psühhiaatrilised

Unetus

Mõtlemishäired,

 

Eufooriline

häired

 

ärevus, segasus,

 

meeleolu,

 

 

depressioon,

 

hallutsinatsioonid,

 

 

närvilisus, rahutus

 

õudusunenäod

Närvisüsteemi

Pearinglus,

Krambid,

 

Paresteesia,

häired

peavalu,

tähelepanuhäire,

 

sedatsioon

 

unisus

kõnehäire,

 

 

 

 

minestus, treemor

 

 

Silmakahjustused

 

Nägemishäired

 

 

Kõrva ja

Vertiigo

 

 

 

labürindi

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

Südame häired

 

Stenokardia,

Tahhükardia

 

 

 

palpitatsioonid

 

 

Vaskulaarsed

Kuumahood

Vererõhu langus

 

 

häired

 

või tõus

 

 

Respiratoorsed,

 

Düspnoe,

Haigutamine

Respiratoorne

rindkere ja

 

rinorröa,

 

depressioon

mediastiinumi

 

köha

 

 

häired

 

 

 

 

Seedetrakti

Kõhuvalu,

Kõhupuhitus

Hammaste

Röhatused

häired

kõhukinnisus,

 

kahjustused

 

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

suukuivus,

 

 

 

 

düspepsia,

 

 

 

 

oksendamine,

 

 

 

 

iiveldus,

 

 

 

 

meteorism

 

 

 

Maksa ja

 

Maksaensüümide

 

 

sapiteede häired

 

aktiivsuse tõus,

 

 

 

 

sapikoolikud

 

 

Naha ja

Nahasügelus,

 

 

 

nahaaluskoe

nahareaktsioonid,

 

 

 

kahjustused

liighigistamine

 

 

 

Lihasskeleti ja

 

Lihaskrambid,

 

 

sidekoe

 

lihastõmblused,

 

 

kahjustused

 

lihasvalu

 

 

Neerude ja

 

Urineerimistung

 

Kusepeetus

kuseteede häired

 

 

 

 

Reproduktiivse

 

 

 

Erektsioonihäired

süsteemi ja

 

 

 

 

rinnanäärme

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

Üldised häired ja

Asteenilised

Valu rinnus,

 

 

manustamiskoha

seisundid,

külmavärinad,

 

 

reaktsioonid

väsimus

ärajätusündroom,

 

 

 

 

halb enesetunne,

 

 

 

 

perifeersed tursed

 

 

Uuringud

 

Kehakaalu

Kehakaalu

 

 

 

vähenemine

suurenemine

 

Vigastused,

 

Õnnetusvigastused

 

 

mürgistused ja

 

 

 

 

protseduuri

 

 

 

 

tüsistused

 

 

 

 

  1. eriti epilepsiaga või krampide eelsoodumusega isikutel
  2. eriti patsientidel, kellel on anamneesis pärgarterihaigus

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriidi puhul esineb lisaks järgmisi kõrvaltoimeid: oksükodoonvesinikkloriid võib oma farmakoloogiliste omaduste tõttu põhjustada hingamisdepressiooni, mioosi, bronhospasme ja silelihaste spasme, lisaks pärssida köharefleksi.

MedDRA

 

 

 

 

organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

 

Herpes simplex

 

infestatsioonid

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

Anafülaktilised

häired

 

 

 

reaktsioonid

Ainevahetus- ja

 

Dehüdratsioon

Söögiisu

 

toitumishäired

 

 

suurenemine

 

Psühhiaatrilised

Meeleolu ja

Agiteeritus, tajuhäired

 

 

häired

isiksuse

(nt derealisatsioon),

 

 

 

muutused,

vähenenud libiido,

 

 

 

vähenenud

ravimisõltuvus

 

 

 

aktiivsus,

 

 

 

 

psühhomotoorne

 

 

 

 

hüperaktiivsus

 

 

 

Närvisüsteemi

 

Kontsentreerumisvõim

 

 

häired

 

e kahjustus,

 

 

 

 

migreen,

 

 

 

 

düsgeusia,

 

 

 

 

hüpertoonia,

 

 

 

 

tahtmatud

 

 

 

 

lihaskokkutõmbed,

 

 

 

 

hüpoesteesia,

 

 

 

 

koordinatsioonihäired

 

 

Kõrva ja

 

Kuulmislangus

 

 

labürindi

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

Vaskulaarsed

 

Vasodilatatsioon

 

 

häired

 

 

 

 

Respiratoorsed,

 

Düsfoonia

 

 

rindkere ja

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

Seedetrakti

Luksumine

Düsfaagia,

Meleena,

 

häired

 

iileus,

igemete

 

 

 

haavandid suus,

veritsus

 

 

 

stomatiit

 

 

Maksa ja

 

 

 

Kolestaas

sapiteede häired

 

 

 

 

Naha ja

 

Naha kuivus

Urtikaaria

 

nahaaluskoe

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

Neerude ja

Düsuuria

 

 

 

kuseteede häired

 

 

 

 

Reproduktiivse

 

 

 

Amenorröa

süsteemi ja

 

 

 

 

rinnanäärme

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

Üldised häired

 

Tursed,

 

 

ja

 

janu,

 

 

manustamiskoha

 

ravimtolerantsus

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Intoksikatsiooni sümptomid

Olenevalt patsiendi anamneesist võib Geroxynal’i üleannustamine avalduda sümptomitena, mis on vallandatud kas oksükodooni poolt (opioidretseptori agonist) või naloksooni poolt (opioidretseptori antagonist).

Oksükodooni üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad mioos, hingamisdepressioon, unisus, mis progresseerub stuuporiks, hüpotoonia, bradükardia ja samuti hüpotensioon. Raskematel juhtudel võivad esineda kooma, mittekardiogeenne kopsuturse ja vereringe kollaps, mis võivad viia surmani.

Ainult naloksooni üleannustamise sümptomid on ebatõenäolised.

Intoksikatsiooni ravi

Naloksooni üleannustamisest tingitud ärajätusümptomeid tuleb ravida sümptomaatiliselt hoolikat järelevalvet võimaldavates oludes.

Oksükodooni üleannustamisele viitavaid kliinilisi sümptomeid võib ravida manustades opioidi antagoniste (nt manustades intravenoosselt 0,4…2 mg naloksoonvesinikkloriidi). Manustamist tuleb korrata 2…3-minutiliste intervallide järel vastavalt kliinilisele vajadusele. Samuti on võimalik teostada infusioon 2 mg naloksoonvesinikkloriidiga 0,9% naatriumkloriidi 500 ml lahuses või 5% glükoosilahuses (naloksooni kontsentratsioon 0,004 mg/ml). Infusiooni kiirus peab vastama varem manustatud boolusannustele ja patsiendi ravivastusele.

Võib kaaluda maoloputust.

Vajadusel tuleb kasutada toetavaid meetmeid (kunstlik ventileerimine, hapnik, vasopressiivsed ained ja vedeliku infusioonid), et ravida üleannustamisega kaasnenud vereringešokki. Südameseiskuse või arütmia korral võib olla vajalik südamemassaaž või defibrillatsioon. Vajadusel tuleb alustada kunstlikku ventileerimist. Tuleb säilitada vedelike ja elektrolüütide metabolism.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid; opioidid; looduslikud oopiumi alkaloidid. ATC-kood: N02AA55

Toimemehhanism

Oksükodoon ja naloksoon on afiinsed ajus, seljaajus ja perifeersetes organites (sh sooltes) paiknevate kapa-, müü- ja delta-opioidretseptoritele. Oksükodoon toimib nendel retseptoritel opioidretseptori agonistina ja seondub kesknärvisüsteemi endogeensetele opioidretseptoritega. Naloksoon seevastu on täielik antagonist igat tüüpi opioidretseptoritele.

Farmakodünaamilised toimed

Väljendunud esmase metabolismi tõttu on naloksooni biosaadavus suukaudsel manustamisel < 3%, mistõttu kliiniliselt oluline süsteemne toime on ebatõenäoline. Naloksoon vähendab opioidravile tüüpilisi soolefunktsiooni häireid tingituna opioidretseptori poolt vahendatud oksükodooni toimega võistlevast lokaalsest antagonismist sooles.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Opioidid võivad mõjutada hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise või sugunäärmete telgi. Täheldatud muutuste hulka kuuluvad prolaktiini sisalduse suurenemine seerumis ja kortisooli ning testosterooni taseme langus vereplasmas. Nende hormonaalsete muutuste tõttu võivad tekkida kliinilised sümptomid.

Prekliinilistes uuringutes on näidatud looduslike opioidide erinevaid toimeid immuunsüsteemi koostisosadele. Nende leidude kliiniline tähendus on teadmata. Ei ole teada, kas poolsünteetiline opioid oksükodoon omab immuunsüsteemile samasugust toimet kui looduslikud opioidid.

Analgeesia

12-nädalane paralleelrühmadega topeltpimemeetodil uuring hõlmas 322 opioididest tingitud kõhukinnisusega patsienti; oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidiga ravitud patsientidel toimus ravi jooksul viimasel ravinädalal keskmiselt üks spontaanne (ilma lahtistiteta) täielik soole tühjenemine rohkem võrreldes patsientidega, kes jätkasid samasuguses annuses oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamist

(p < 0,0001). Oksükodoon-naloksooni rühmas kasutati lahtisteid esimese nelja nädala jooksul oluliselt vähem kui oksükodooni monoteraapia rühmas (vastavalt 31% vs 55%, p < 0,0001). Samasugused tulemused saadi uuringus 265 mitte-vähi patsiendil, kus võrreldi oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi ööpäevaseid annuseid 60 mg/30 mg kuni

80 mg/40 mg ja samas annusevahemikus oksükodoonvesinikkloriidi monoteraapiana manustanud patsiente.

Farmakokineetilised omadused

Oksükodoonvesinikkloriid

Imendumine

Oksükodooni absoluutne biosaadavus on suur, kuni 87% pärast suukaudset manustamist.

Jaotumine

Pärast imendumist jaotub oksükodoon kogu kehas. Plasmavalkudega seondub ligikaudu 45%. Oksükodoon läbib platsenta ja võib leiduda rinnapiimas.

Biotransformatsioon

Oksükodoon metaboliseerub sooltes ja maksas noroksükodooniks ja oksümorfooniks ning mitmesugusteks glükuroniidkonjugaatideks. Tsütokroom P450 süsteemi kaudu moodustatakse noroksükodoon, oksümorfoon ja noroksümorfoon. Kinidiin vähendab oksümorfooni tootmist inimesel, ilma et mõjutaks oluliselt oksükodooni farmakodünaamikat. Metaboliitide osa üldises farmakodünaamilises toimes on ebaoluline.

Eritumine

Oksükodoon ja selle metaboliidid erituvad nii uriini kui roojaga.

Naloksoonvesinikkloriid

Imendumine

Suukaudse manustamise järgselt on naloksooni süsteemne saadavus väga madal, jäädes < 3%.

Jaotumine

Naloksoon läbib platsenta. Ei ole teada, kas naloksoon jõuab ka rinnapiima.

Biotransformatsioon ja eritumine

Pärast parenteraalset manustamist on vereplasma poolväärtusaeg ligikaudu üks tund. Toime kestus sõltub annusest ja manustamisviisist, intramuskulaarsel süstimisel saavutatakse kauem kestev toime kui intravenoossel manustamisel. Naloksoon metaboliseerub maksas ja eritub uriiniga. Põhilised metaboliidid on naloksoonglükuroniid, 6-beeta-naloksool ja selle glükuroniid.

Oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi kombinatsioon

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed

Oksükodooni farmakokineetilised omadused on samaväärsed kui oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamisel koos naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega.

Geroxynal’i annuste kõik tugevused on omavahel asendatavad.

Pärast oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi maksimaalse annuse suukaudset manustamist tervetele uuritavatele oli naloksooni kontsentratsioon plasmas nii väike, et selle farmakokineetiline analüüs ei olnud teostatav. Farmakokineetilise analüüsi teostamiseks kasutatakse surrogaatmarkerina naloksoon-3-glükuroniidi, sest selle kontsentratsioon plasmas on mõõtmiseks piisav.

Üldiselt suurenesid oksükodooni biosaadavus ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas (CMAX) pärast rasvarikast hommikusööki keskmiselt vastavalt 16% ja 30% võrreldes tühja kõhuga manustamisega. Seda hinnati kliiniliselt ebaoluliseks, mistõttu Geroxynal’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võib manustada nii toiduga kui ilma (vt lõik 4.2).

In vitro ravimi metabolismi uuringutes on näidatud, et kliiniliselt oluliste koostoimete esinemine on oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi puhul ebatõenäoline.

Eakad

Oksükodoon

Oksükodooni AUCT suurenes eakatel keskmiselt 118% (90% usaldusvahemik: 103, 135) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Oksükodooni CMAX suurenes keskmiselt 114% (90% usaldusvahemik: 102, 127). Oksükodooni CMIN suurenes keskmiselt 128% (90% usaldusvahemik: 107, 152).

Naloksoon

Naloksooni AUCT suurenes eakatel keskmiselt 182% (90% usaldusvahemik: 123, 270) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Naloksooni CMAX suurenes keskmiselt 173% (90% usaldusvahemik: 107, 280). Naloksooni CMIN suurenes keskmiselt 317% (90% usaldusvahemik: 142, 708).

Naloksoon -3-glükuroniid

Naloksoon -3-glükuroniidi AUCT suurenes eakatel keskmiselt 128% (90% usaldusvahemik: 113, 147) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Naloksoon -3-glükuroniidi CMAX suurenes keskmiselt 127% (90% usaldusvahemik: 112, 144). Naloksoon -3-glükuroniidi CMIN suurenes keskmiselt 125% (90% usaldusvahemik: 105, 148).

Maksakahjustusega patsiendid

Oksükodoon

Maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel suurenes oksükodooni AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 143% (90% usaldusvahemik: 111, 184), 319% (90% usaldusvahemik: 248, 411) ja 310% (90% usaldusvahemik: 241, 398). Oksükodooni CMAX suurenes maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 120% (90% usaldusvahemik: 99, 144), 201% (90% usaldusvahemik: 166, 242) ja 191% (90% usaldusvahemik: 158, 231). Oksükodooni t1/2Z suurenes maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 108% (90% usaldusvahemik: 70, 146), 176% (90% usaldusvahemik: 138, 215) ja 183% (90% usaldusvahemik: 145, 221).

Naloksoon

Maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel suurenes naloksooni AUCT tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 411% (90% usaldusvahemik: 152, 1112), 11518% (90% usaldusvahemik: 4259, 31149) ja 10666% (90% usaldusvahemik: 3944, 28847). Naloksooni

CMAX suurenes maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 193% (90% usaldusvahemik: 115, 324), 5292% (90% C.I: 3148, 8896) ja 5252% (90% usaldusvahemik: 3124, 8830). Naloksooni t1/2Z ja vastavat AUCINF ei arvutatud, sest olemasolevate andmete hulk oli ebapiisav. Naloksooni biosaadavuse võrdlus põhines seetõttu AUCT väärtustel.

Naloksoon-3-glükuroniid

Maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel suurenes naloksoon-3-glükuroniidi AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 157% (90% usaldusvahemik: 89, 279), 128% (90% usaldusvahemik: 72, 227) ja 125% (90% usaldusvahemik: 71, 222). Naloksoon-3- glükuroniidi CMAX suurenes maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 141% (90% usaldusvahemik: 100, 197), 118% (90% usaldusvahemik: 84, 166) ja vähenes 98%-ni (90% usaldusvahemik: 70, 137). Naloksoon-3- glükuroniidi t1/2Z suurenes maksatalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 117% (90% usaldusvahemik: 72, 161), vähenes 77%-ni (90% usaldusvahemik: 32, 121) ja vähenes 94%-ni (90% usaldusvahemik: 49, 139).

Neerukahjustusega patsiendid

Oksükodoon

Neerutalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel suurenes oksükodooni AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 153% (90% usaldusvahemik: 130, 182), 166% (90% usaldusvahemik: 140, 196) ja 224% (90% usaldusvahemik: 190, 266). Oksükodooni CMAX suurenes neerutalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 110% (90% usaldusvahemik: 94, 129), 135% (90% usaldusvahemik: 115, 159) ja 167% (90% usaldusvahemik: 142, 196). Oksükodooni t1/2Z suurenes neerutalituse kerge, mõõduka ja

raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 149%, 123% ja 142%.

Naloksoon

Neerutalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel suurenes naloksooni AUCT tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 2850% (90% usaldusvahemik: 369, 22042), 3910% (90% usaldusvahemik: 506, 30243) ja 7612% (90% usaldusvahemik: 984, 58871). Naloksooni CMAX suurenes neerutalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 1076% (90% usaldusvahemik: 154, 7502), 858% (90% usaldusvahemik: 123, 5981) ja 1675% (90% usaldusvahemik: 240, 11676). Naloksooni t1/2Z ja vastavat AUCINF ei arvutatud, sest olemasolevate andmete hulk oli ebapiisav. Naloksooni biosaadavuse võrdlus põhines seetõttu AUCT väärtustel. Väärtuste suhet võis mõjutada asjaolu, et tervetel uuritavatel ei olnud võimalik välja selgitada naloksooni täielikku vereplasma profiili.

Naloksoon-3-glükuroniid

Naloksoon-3-glükuroniidi AUCINF suurenes neerutalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 220% (90% usaldusvahemik: 148, 327), 370% (90% usaldusvahemik: 249, 550) ja 525% (90% usaldusvahemik: 354, 781). Naloksoon- 3-glükuroniidi CMAX suurenes neerutalituse kerge, mõõduka ja raske kahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 148% (90% usaldusvahemik: 110, 197), 202% (90% usaldusvahemik: 151, 271) ja 239% (90% usaldusvahemik: 179, 320). Neerukahjustusega uuritavatel ei esinenud naloksoon-3-glükuroniidi t1/2Z puhul keskmiselt olulist muutust tervete uuritavatega võrreldes.

Kuritarvitamine

Toimeainet prolongeeritult vabastava omaduse kahjustamise vältimiseks ei tohi Geroxynal’i tablette katki teha, purustada või närida, see võib viia toimeainete kiire vabanemiseni. Lisaks sellele on naloksoonil intranasaalse manustamise korral aeglasem eliminatsioonikiirus. Mõlemad omadused tähendavad seda, et Geroxynal’i kuritarvitamisel ei saada soovitud toimet. Oksükodoon-sõltuvatel rottidel tekkisid ärajätusümptomid pärast oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi intravenoosset manustamist suhtes 2:1.

Prekliinilised ohutusandmed

Oksükodooni ja naloksooni kombinatsiooni reproduktiivse toksilisuse uuringute kohta puuduvad andmed.

Üksikkomponentide uuringutes on näidatud, et oksükodoonil annuses kuni 8 mg/kg kehakaalu kohta puudus toime isaste ja emaste rottide viljakusele ja varajasele embrüonaalsele arengule ja see ei põhjustanud mingeid väärarenguid rottidel annuses kuni 8 mg/kg kehakaalu kohta ja küülikutel annuses kuni 125 mg/kg kehakaalu kohta. Küülikutel täheldati siiski annusest sõltuvat arenguliste variatsioonide suurenemist, kui statistiliseks hindamiseks kasutati üksiklooteid (27 presakraalse lüli, lisaroiete paaride esinemissageduse suurenemine). Nende näitajate statistilisel hindamisel pesakondade alusel oli suurenenud ainult 27 presakraalse lüli esinemissagedus, sedagi ainult

125 mg/kg rühmas annusega, mis andis tiinetele loomadele tugeva farmakotoksilise toime. Rottide pre- ja postnataalse arengu uuringus olid 6 mg/kg ööpäevas saanud rottide F1 kehakaalud väiksemad võrreldes kontrollgrupi kehakaaludega, kus kasutati annuseid, mis vähendasid emaslooma kehakaalu ja tema poolt söödava toidu hulka (NOAEL 2 mg/kg kehakaalu kohta). Puudus toime füüsilistele, reflektoorsetele ja sensoorsetele arengunäitajatele, samuti käitumisele ja reproduktiivtervise näitajatele. Naloksooni standardsed suukaudsed reproduktiivtoksilisuse uuringud on näidanud, et naloksooni suurtel suukaudsetel annustel ei olnud teratogeenset ja/või embrüo/fetotoksilist toimet ning see ei mõjutanud perinataalset/postnataalset arengut. Väga suurte annuste (800 mg/kg ööpäevas) puhul põhjustas naloksoon järglaste surma vahetul sünnitusjärgsel perioodil, need annused põhjustasid emastel rottidel olulist toksilisust (nt kehakaalu langust, krampe). Ellujäänud järglastel ei täheldatud siiski toimet arengule ega käitumisele.

Oksükodoon/naloksooni kombinatsiooniga või oksükodooniga monoravimina ei ole pikaajalisi kantserogeensuse uuringuid läbi viidud. Naloksooniga on teostatud 24-kuine suukaudse kantserogeensuse uuring rottidel annustega kuni 100 mg/kg ööpäevas. Tulemused näitavad, et naloksoon ei ole neil tingimustel kantserogeenne.

Oksükodoon ja naloksoon monoravimitena on in vitro uuringutes näidanud klastogeenset potentsiaali. Samas ei ole in vivo tingimustes samasugust toimet täheldatud isegi toksilises annuses. Tulemused näitavad, et inimesel võib Geroxynal’i raviannustes kasutamisel mutageensuse riski adekvaatse kindlusega välistada.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu: polüvinüülatsetaat, povidoon K30, naatriumlaurüülsulfaat, ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos,

laktoosmonohüdraat (Geroxynal 5 mg/2,5 mg ja 10 mg/5 mg), kolloidne veevaba ränidioksiid,

magneesiumstearaat.

Tableti kate:

polüvinüülalkohol (osaliselt hüdrolüüsitud), makrogool 3350,

titaandioksiid (E 171), talk,

briljantsinine FCF alumiiniumlakk (E 133) (Geroxynal 5 mg/2,5 mg),

punane raudoksiid (E 172) (Geroxynal 20 mg/10 mg; Geroxynal 30 mg/15 mg), kollane raudoksiid (E 172) (Geroxynal 30 mg/15 mg; Geroxynal 40 mg/20 mg), must raudoksiid (E 172) (Geroxynal 30 mg/15 mg).

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

18 kuud.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Lapseturvalised PVC/PVdC/alumiinium blistrid:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

MÜÜGILOA NUMBRID

5 mg/2,5 mg: 954917

10 mg/5 mg: 955017

20 mg/10 mg: 955117

30 mg/15 mg: 955217

40 mg/20 mg: 955317

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.11.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

august 2018