Geroxynal - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (30mg +15mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA55
Toimeaine: oksükodoon +naloksoon
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Geroxynal 5 mg/2,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Geroxynal 10 mg/5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Geroxynal 20 mg/10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Geroxynal 30 mg/15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Geroxynal 40 mg/20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid/naloksoonvesinikkloriid (oxycodonum, naloxonum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Geroxynal ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Geroxynal kasutamist
 3. Kuidas Geroxynal’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Geroxynal’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Geroxynal ja milleks seda kasutatakse

Valuvaigistav toime

Geroxynal on teile välja kirjutatud, et ravida ainult opioidide rühma valuvaigistitele alluvat tugevat valu.

Kuidas Geroxynal valuvaigistina toimib

Geroxynal sisaldab toimeainetena oksükodoonvesinikkloriidi ja naloksoonvesinikkloriidi. Oksükodoon on Geroxynal’i valuvaigistav toimeaine. See on tugev valuvaigisti, mis kuulub ravimirühma, mida nimetatakse opioidideks.

Naloksooni toime eesmärk on kõhukinnisuse leevendamine. Kõhukinnisus on tugevatoimeliste valuvaigistavate ravimite (opioidide) tüüpiline kõrvaltoime.

Mida on vaja teada enne Geroxynal’i kasutamist

Ärge kasutage Geroxynal’i,

 • kui olete oksükodooni, naloksooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on hingamisprobleemid, nt eeldatavast aeglasem või nõrgem hingamine (respiratoorne depressioon);
 • kui teil on raske kopsuhaigus, millega kaasneb hingamisteede kitsenemine (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK);
 • kui teil on seisund, mida tuntakse cor pulmonale nime all. Selle seisundi korral laieneb südame parem pool, sest kopsusisestes veresoontes on rõhk suurenenud (nt KOK tulemusel vt eespool);
 • kui teil on raske bronhiaalastma;
 • kui teil on soolesulgus (paralüütiline iileus), mille põhjuseks ei ole opioidide kasutamine;
 • kui teil on maksatalituse mõõdukad kuni rasked häired.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Geroxynal kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga järgnevatel juhtudel:

 • kui te olete eakas või nõrgestatud patsient;
 • kui teil on soolesulgus (paralüütiline iileus), mille põhjuseks on opioidide kasutamine;
 • kui teil on neerutalituse kahjustus;
 • kui teil on maksatalituse kerge kahjustus;
 • kui teil on kopsutalituse raske kahjustus (st vähenenud hingamismaht);
 • kui teil on haigus, mille korral teil esineb öösiti sagedasi hingamispause, mille tõttu te olete päeval väga unine (uneapnoe);
 • kui teil on müksödeem (kilpnäärme häire, millega kaasneb naha kuivus, külmus ja turse, mis esineb näol ja jäsemetel);
 • kui teie kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone (kilpnäärme alatalitlus ehk hüpotüreoidism);
 • kui teie neerupealised ei tooda piisavalt hormoone (neerupealiste puudulikkus ehk Addisoni tõbi);
 • kui teil on psüühiline haigus, millega kaasneb (osaliselt) reaalsuse kaotus (psühhoos), alkoholi vm ainega mürgistuse tõttu (toksiline psühhoos);
 • kui teil on probleeme sapikivide tõttu;
 • kui teie eesnääre on ebanormaalselt suurenenud (eesnäärme hüpertroofia);
 • kui te olete või olete olnud sõltuvuses alkoholist või ravimitest, või teil on varem esinenud võõrutusnähte nagu erutusseisund, ärevus, värinad või higistamine pärast alkoholi ja ravimite kasutamise lõpetamist;
 • kui teil on kõhunäärme põletik (pankreatiit);
 • kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon);
 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);
 • kui teil esineb südametalituse häireid;
 • kui teil on peavigastus (koljusisese rõhu suurenemise riski tõttu);
 • kui teil on epilepsia või kui teil on kalduvus krampide tekkeks;
 • kui te võtate lisaks ravimeid, mida nimetatakse MAO (monoamiini oksüdaasi) inhibiitoriteks (kasutatakse Parkinsoni tõve või depressiooni raviks), nt ravimeid, mis sisaldavad tranüültsüpromiini, fenelsiini, isokarboksasiidi ja moklobemiidi;
 • kui teil esineb unisust või ootamatu uinumise episoode.

Teavitage oma arsti, kui midagi eelnevast on teie puhul kunagi kehtinud. Teavitage oma arsti ka sellest, kui teil tekib mõni ülalnimetatud häiretest ravi ajal Geroxynal’iga.

Geroxynal ei soovitata kasutada seedetrakti või vaagnapiirkonna kaugelearenenud vähiga patsientidel, sest sooleummistus võib olla probleemiks.

Kui teil tekib ravi algul (esimesel 3…5 päeval) raske kõhulahtisus, võib see olla tingitud naloksooni toimest. See võib olla märgiks, et soolestiku talitus normaliseerub. Palun pöörduge oma arsti poole, kui kõhulahtisus kestab kauem kui 3…5 päeva või annab teile põhjust muretsemiseks.

Kui te olete kasutanud suures annuses mingit muud opioidi, võivad teil üleminekul ravile Geroxynal’ile algul esineda ärajätusümptomid (nt rahutus, higistamishood ja lihasvalu). Kui teil tekivad sellised sümptomid, võite te vajada erilist jälgimist oma arsti juures.

Kui teile on tarvis teostada operatsioon, rääkige palun oma arstile, et te saate ravi Geroxynal’iga.

Pikaajalisel kasutamisel võib teil Geroxynal’i suhtes kujuneda tolerantsus. See tähendab, et te vajate soovitud toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Samuti võib selle ravimi pikaajaline kasutamine viia füüsilise sõltuvuse tekkeni. Patsiendid, kes kuritarvitavad või on kuritarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid, peavad hoiduma oksükodooni sisaldavate ravimite kasutamisest. Kui ravi lõpetatakse liiga järsku, võivad tekkida ärajätusümptomid. Kui te ei vaja enam ravi, peate vähendama ööpäevast annust järkjärgult vastavalt oma arsti nõuannetele.

Oksükodooni manustamisel on psühholoogilise sõltuvuse tekkimise oht.

Te võite oma väljaheites märgata toimeainet prolongeeritult vabastavate tableti jääke. Ärge laske ennast sellest häirida, sest toimeained on maos ja soolestikus juba vabanenud ning imendunud teie organismi.

Geroxynal’i kuritarvitamine

Geroxynal’i ei tohi kunagi kuritarvitada, eriti juhul kui teil on ravimsõltuvus. Kui teil on sõltuvus sellistest ainetest nagu heroiin, morfiin või metadoon, tekivad teil Geroxynal’i kuritarvitamisel tõenäoliselt rasked ärajätusümptomid, sest see sisaldab toimeainet naloksoon. Olemasolevad ärajätusümptomid võivad halveneda.

Ärge kunagi väärkasutage Geroxynal’i tablette, lahustades neid ja süstides (nt veresoonde) või sisse hingates. Need sisaldavad talki, mis võib põhjustada lokaalset kudede hävimist (nekroosi) ja muutusi kopsukoes (kopsugranuloom). Selline valesti kasutamine võib teile tuua ka teisi tõsiseid tagajärgi ning isegi lõppeda surmaga.

Need toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid tuleb alla neelata tervelt, et mitte mõjutada oksükodooni aeglast vabanemist tablettidest. Ärge jagage neid osadeks, tehke katki, närige või purustage. Osadeks jagatud, katkised, näritud või purustatud tabletid võivad põhjustada oksükodooni potentsiaalselt surmava annuse imendumise teie organismi (vt lõik 3 „Kui te kasutate Geroxynal’i rohkem kui ette nähtud“).

Geroxynal’i kasutamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne. Geroxynal’i kasutamine dopinguainena võib ohustada tervist.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi anda lastele või noorukitele vanuses alla 18 aasta, sest ohutus ja kasu ei ole veel teada.

Muud ravimid ja Geroxynal

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kõrvaltoimete risk on suurem, kui te manustate Geroxynal’i samaaegselt ravimitega, mis mõjutavad ajutegevust. Näiteks võite tunda end väga unisena või olemasolevad hingamishäired (aeglane ja pindmine hingamine) süveneda.

Näited ravimitest, mis võivad mõjutada ajutegevust:

 • teised tugevad valuvaigistid (opioidid);
 • uneravimid ja trankvillisaatorid (rahustid, uinutid);
 • antidepressandid;
 • ravimid, mida kasutatakse allergiate, merehaiguse või iivelduse raviks (antihistamiinikumid või antiemeetikumid);
 • teised kesknärvisüsteemi mõjutavad ravimid (fenotiasiinid, neuroleptikumid).

Teavitage oma arsti, kui te kasutate:

 • ravimeid, mis vähendavad vere hüübimisvõimet (kumariini derivaadid), hüübimisaeg võib kiireneda või aeglustuda;
 • makroliide (nt antibiootikumid klaritromütsiin, erütromütsiin, telitromütsiin);
 • asoolitüüpi seenevastaseid ravimeid (nt ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool, posakonasool);
 • ritonaviiri või teisi proteaasi inhibiitoreid (kasutatakse HIVravis, nt indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir);
 • rifampitsiini (kasutatakse tuberkuloosi ravis);
 • karbamasepiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis ning teatud tüüpi valu korral);
 • fenütoiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis);
 • naistepuna.

Geroxynal koos joogi ja alkoholiga

Kui te ravi ajal Geroxynal’iga tarbite alkoholi, võite tunda ennast unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete, nt pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga, tekkimise oht. Ravi ajal Geroxynal’iga ei ole soovitatav alkoholi tarbida.

Geroxynal’i kasutamise ajal peate vältima greibimahla joomist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal tuleb Geroxynal’i kasutamist vältida nii palju kui võimalik. Kui raseduse ajal manustada oksükodooni pikema aja jooksul, võib see viia ärajätusümptomite tekkeni vastsündinutel. Kui oksükodooni manustati sünnituse ajal, võib vastsündinul tekkida hingamise depressioon (aeglane ja pindmine hingamine).

Imetamine

Ravi ajal Geroxynal’iga tuleb imetamine katkestada. Oksükodoon imendub rinnapiima. Ei ole teada, kas naloksoon samuti imendub rinnapiima. Seetõttu ei saa välistada ohtu rinnapiimaga toidetavale lapsele, eriti pärast Geroxynal’i mitme annuse manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid, sest võib põhjustada unisust või pearinglust. Kõige tõenäolisem on see ravi alguses, pärast annuse suurendamist või pärast teise ravimi kasutamiselt ületulekut. Need kõrvaltoimed peaksid kaduma pärast stabiilse annuseni jõudmist.

Seda ravimit on seostatud unisuse ja ootamatu uinumise episoodidega. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega. Teavitage oma arsti, kui see ilmneb.

Küsige oma arstilt või apteekrilt, kas te võite juhtida autot või käsitseda masinaid.

Geroxynal 5 mg/2,5 mg ja 10 mg/5 mg sisaldavad laktoosi (piimasuhkur).

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Geroxynal’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi sobivaks annustamiseks on saadaval erinevad tugevused.

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, on tavaline annus:

Valuravi

Täiskasvanud

Tavaline alustusannus on 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi / 5 mg naloksoonvesinikkloriidi iga 12 tunni järel.

Teie arst otsustab, kui palju te peate iga päev ravimit manustama ja kuidas ööpäevane koguannus hommikuseks ja õhtuseks annuseks jagada. Vajadusel kohandab teie arst ka ravi jooksul ravimi annust vastavalt teie valutugevusele ja individuaalsele tundlikkusele. Teile peab manustama väikseima annuse, mis on vajalik valu leevendamiseks. Kui te olete juba saanud ravi opioididega, võib ravi Geroxynal’iga alustada suuremate annustega.

Maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Kui te vajate suuremat annust, võib arst teile määrata lisaks oksükodooni ilma naloksoonita. Oksükodoonvesinikkloriidi maksimaalne ööpäevane annus ei tohi siiski ületada 400 mg. Kui lisaks manustatakse oksükodooni ilma täiendava naloksoonita, võib see vähendada naloksooni soodsat toimet soolestiku tegevusele.

Kui te tunnete kahe annuse vahel valu, võite te vajada lisaks kiiretoimelist valuvaigistit. Geroxynal ei sobi selleks. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Kui teil on tunne, et Geroxynal’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eakad

Normaalse neeru- ja/või maksafunktsiooniga eakatel ei ole annust üldiselt vaja kohandada.

Maksa- või neerutalituse kahjustus

Kui teil on neeru- või maksatalituse kerge kahjustus, määrab teie arst teile Geroxynal’i erilise ettevaatusega. Kui teil on maksatalituse mõõdukas kuni raske kahjustus, ei tohi te Geroxynal’i kasutada (vt ka lõik 2 „Ärge kasutage Geroxynal’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Geroxynal’i toimet ja ohutust ei ole lastel ja noorukitel uuritud. Ravimit ei ole seetõttu soovitatav kasutada patsientidel vanuses alla 18 aasta.

Manustamisviis

Suukaudne.

Neelake tabletid alla tervelt koos klaasi veega. Te võite tablette manustada koos toiduga või ilma. Võtke neid iga 12 tunni järel vastavalt fikseeritud ajakavale. Näiteks, kui manustate tableti kell 8 hommikul, peate manustama järgmise tableti kell 8 õhtul. Ärge jagage osadeks, murdke, närige ega purustage toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette.

Blisterpakendi avamise juhised:

See ravim on lapseturvalises pakendis. Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid tuleb blistrist tugevalt välja pressida.

Kasutamise kestus

Te ei tohiks Geroxynal’i kasutada kauem, kui vajate. Kui te manustate Geroxynal’i pikaajaliselt, siis teie arst kontrollib regulaarselt, kas vajadus püsib endiselt.

Kui te kasutate Geroxynal’i rohkem kui ette nähtud

Te peate otsekohe teavitama oma arsti, kui te olete manustanud seda ravimit rohkem kui teile määratud.

Üleannustamise tagajärjeks võivad olla:

 • silmade kitsenenud pupillid;
 • aeglane ja pindmine hingamine (hingamise depressioon);
 • uimasus või teadvusetus;
 • madal lihastoonus (hüpotoonia);
 • vähenenud pulsisagedus;
 • vererõhu langus.

Rasketel juhtudel võivad esineda teadvuskaotus (kooma), vedeliku kogunemine kopsudesse ja vereringehäiretest tingitud eluliste talitluste järsk langus (tsirkulatoorne kollaps), mis võivad lõppeda surmaga.

Te peate vältima olukordi, kus on vajalik suurem valvsus, nt autojuhtimine.

Kui te unustate Geroxynal’i kasutada

Kui te unustasite Geroxynal’i kasutada või kui te manustasite teile välja kirjutatust väiksema annuse, ei pruugi te tunda mingit toimet.

Kui te unustate annuse manustada, järgige palun alltoodud juhiseid:

 • kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud 8 tundi või rohkem: manustage unustatud annus

otsekohe ja jätkake oma tavalise annustamisskeemiga;

kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud vähem kui 8 tundi: manustage unustatud annus, seejärel oodake veel 8 tundi, enne kui võtate järgmise annuse. Püüdke jõuda tagasi oma esialgse annustamise ajakava juurde (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul).

Ärge manustage üle ühe annuse mistahes 8-tunnise perioodi jooksul.

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral sisse võtmata.

Kui te lõpetate Geroxynal’i kasutamise

Ärge lõpetage oma ravi ilma eelnevalt oma arstiga nõu pidamata.

Kui te ei vaja edasist ravi, soovitab arst teile, kuidas ööpäevast annust järk-järgult vähendada. Sel moel väldite ärajätusümptomite, nt rahutus, higistamishood ja lihasvalu teket.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed või nähud, mida jälgida ja mida teha, kui teil need on:

lõpetage Geroxynal’i kasutamine ja võtke ühendust arstiga või pöörduge viivitamatult lähimasse erakorralise meditsiini vastuvõttu, kui teil on mõni järgmistest sümptomitest:

aeglasem või pindmisem hingamine (respiratoorne depressioon). See on Geroxynal’i kõige tõsisem kõrvaltoime ja ilmneb peamiselt eakatel ja nõrgestatud patsientidel;

opioidid võivad põhjustada vererõhu raskekujulise languse sellele vastuvõtlikel patsientidel;

näo-, keele- või kõriturse; neelamisraskused, nõgestõbi, hingamisraskused ja vererõhu langus (anafülaktiline reaktsioon).

Järgmised kõrvaltoimed on ilmnenud valuravi saanud patsientidel.

Sagedased (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

kõhuvalu, seedehäired, kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhugaasid;

suukuivus;

oksendamine, iiveldus;

söögiisu vähenemine kuni selle kadumiseni;

pearinglus või pööritustunne;

peavalu;

kuumahood, higistamine;

üldine nõrkus, väsimus või jõuetus;

nahasügelus, nahareaktsioonid või lööve;

unehäired, uimasus.

Aeg-ajalt esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

kõhupuhitus;

ebanormaalsed mõtted;

ärevus, segasus, depressioon, närvilisus, kontsentreerumisraskused;

pigistustunne rinnus, eriti olemasoleva südame isheemiatõve korral; valu rinnus;

vererõhu langus, vererõhu tõus;

ärajätusümptomid, nt erutus;

minestamine;

südamepekslemine;

sapikoolikud (valuhood);

üldine halb enesetunne;

valu;

käte, pahkluude või jalgade turse;

kõnehäired;

värisemine;

hingamisraskused;

rahutus;

külmavärinad;

maksaensüümide aktiivsuse tõus;

vesine nohu;

köha;

ülitundlikkus (allergilised) reaktsioonid;

kehakaalu langus;

õnnetusvigastused;

suurenenud urineerimisvajadus;

lihaskrambid, lihastõmblused, lihasvalu;

nägemishäired;

epileptilised krambihood (eriti epilepsiaga või krampide eelsoodumustega isikutel).

Harvad (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

pulsisageduse tõus;

hammaste kahjustused;

kehakaalu tõus;

haigutamine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

ülenenud (eufooriline) meeleolu;

uimasus;

erektsioonihäired;

õudusunenäod;

hallutsinatsioonid;

pindmine hingamine;

urineerimisraskused;

surin kätes või jalgades;

röhatused.

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriid, kui seda ei ole kombineeritud naloksoonvesinikkloriidiga, omab teadaolevalt järgmisi erinevaid kõrvaltoimeid:

hingamisprobleemid, nt liiga aeglane või nõrk hingamine (respiratoorne depressioon), silma pupilli suuruse vähenemine, lihaskrambid ja köharefleksi pärssimine.

Sagedased (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

meeleolu ja isiksuse muutused (nt depressioon, ülim õnnetunne);

vähenenud aktiivsus, suurenenud aktiivsus;

raskused urineerimisel;

luksumine.

Aeg-ajalt esinevad (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

vähenenud kontsentreerumisvõime, erutus;

migreen;

maitsetundlikkuse häired;

suurenenud lihaspinge, tahtmatud lihaskokkutõmbed;

ravimisõltuvus, ravimitaluvus;

soolesulgus;

naha kuivus, nahaõhetus;

vähenenud valu- või puutetundlikkus;

koordinatsioonihäired;

häälemuutused (düsfoonia);

vedelikupeetus;

kuulmislangus;

suuhaavandid, valusad igemed;

neelamisraskused;

tajuhäired (nt hallutsinatsioonid, derealisatsioon);

vähenenud sugutung;

veetustumine, janu.

Harvad (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

sügelev lööve (urtikaaria);

herpes simplex;

suurenenud söögiisu;

must (tõrva värvi) väljaheide;

igemete veritsemine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

ägedad generaliseerunud allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid);

menstruatsiooni puudumine;

sapivoolu häired.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Geroxynal’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Geroxynal sisaldab

Toimeained on oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid.

 • Geroxynal 5 mg/2,5 mg:

üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükodoonile ja 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi 2,75 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 2,25 mg naloksoonile.

 • Geroxynal 10 mg/5 mg:

üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 9 mg oksükodoonile ja 5 mg naloksoonvesinikkloriidi 5,5 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 4,5 mg naloksoonile.

 • Geroxynal 20 mg/10 mg:

üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 18 mg oksükodoonile ja 10 mg naloksoonvesinikkloriidi 10,99 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 9 mg naloksoonile.

 • Geroxynal 30 mg/15 mg:

üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 30 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 26,9 mg oksükodoonile ja 15 mg naloksoonvesinikkloriidi 16,485 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 13,5 mg naloksoonile.

 • Geroxynal 40 mg/20 mg:

üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 36 mg oksükodoonile ja 20 mg naloksoonvesinikkloriidi 21,98 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 18 mg naloksoonile.

Teised koostisosad on

Tableti sisu: polüvinüülatsetaat, povidoon K30, naatriumlaurüülsulfaat, ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat (Geroxynal 5 mg/2,5 mg ja 10 mg/5 mg),

kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol (osaliselt hüdrolüüsitud), makrogool 3350, titaandioksiid (E 171), talk, briljantsinine FCF alumiiniumlakk (E 133) (Geroxynal 5 mg/2,5 mg),

punane raudoksiid (E 172) (Geroxynal 20 mg/10 mg; Geroxynal 30 mg/15 mg), kollane raudoksiid (E 172) (Geroxynal 30 mg/15 mg; Geroxynal 40 mg/20 mg), must raudoksiid (E 172) (Geroxynal

30 mg/15 mg).

Kuidas Geroxynal välja näeb ja pakendi sisu

Geroxynal on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, mis tähendab, et selle toimeained vabanevad pikema aja jooksul. Nende toime kestab 12 tundi.

Geroxynal 5 mg/2,5 mg on helesinised ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „5“.

Geroxynal 10 mg/5 mg on valged kuni valkjad ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „10“.

Geroxynal 20 mg/10 mg on heleroosad ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „20“.

Geroxynal 30 mg/15 mg on pruunid ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „30“.

Geroxynal 40 mg/20 mg on kollased ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega toimeainet aeglaselt vabastavad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „40“.

Geroxynal on saadaval 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti Tel: +372 660 0945, faks: +372 660 0946

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Oxylanox 5 mg/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg- Retardtabletten

Bulgaaria: Geroxynal 5 mg/2.5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg prolonged-release tablets

Tšehhi Vabariik: Oxycomp Eesti: Geroxynal

Saksamaa: Oxycodon/Naloxon Aristo 5 mg/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg Retardtabletten

Leedu: Geroxynal 5 mg/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Läti: Geroxynal 5 mg/2.5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg Poola: Oxylaxon

Slovakkia: Oxycomp 5 mg/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvoľň ovaním

Rootsi: Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2.5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg depottabletter

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.