Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Garganta - suuõõnesprei, lahus 1,5mg / 1ml 30ml n1 - Pakendi infoleht

ATC Kood: A01AD02
Toimeaine: Benzydamine
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Garganta 1,5 mg/ml, suuõõnesprei, lahus

Bensüdamiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Garganta ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Garganta kasutamist

3.Kuidas Gargantat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Gargantat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Garganta ja milleks seda kasutatakse

Garganta sisaldab bensüdamiini, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite rühma. Sellel on lokaalne põletikuvastane ja valuvaigistav toime ning see avaldab paikset anesteetilist toimet suu limaskestale. Garganta suuõõnespreid kasutatakse suuõõne- ja neelupõletike sümptomite (valu, punetus, turse) raviks.

2. Mida on vaja teada enne Garganta kasutamist

Ärge kasutage Gargantat

-kui olete bensüdamiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Garganta võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kuiteoleteallergilineatsetüülsalitsüülhappevõimõneteisemittesteroidsepõletikuvastase ravimisuhtes,sestteilvõibollasuurenenudriskülitundlikkusetekkimiseksbensüdamiinisuhtes;

kuiteilonvõionolnudbronhiaalastmavõiallergilisedhaigused,sestteilonsuurenenud riskbronhospasmivõiallergiatekkimiseks.

Kuiteiesümptomidsüvenevadvõieiparane3päevajooksulpärastravi,rääkigeomaarstiga,sest harvadeljuhtudelvõibraskefoonhaiguspõhjustadahaavandumistsuuõõnesvõineelus.

Ärge kasutage Gargantat üle 7 päeva ilma oma arstiga nõu pidamata, sest pikaajaline kasutamine võib põhjustada allergiat. Allergilise reaktsiooni tekkimisel pöörduge kohe oma arsti või apteekri poolejakatkestageravi.

Vältigeravimisattumistsilma.

Muud ravimid ja Garganta

GARGANTA_28433_PIL_284332x1

Teatageomaarstilevõiapteekrile,kuitekasutatevõioletehiljutikasutanudvõikavatsete kasutadamistahesmuidravimeid.

Senieiolekindlakstehtud,etteisedravimidmõjutaksidGargantatoimetvõietGargantamõjutaks teisteravimitetoimeid.

Garganta koos toidu ja joogiga

Kohepärastravimikasutamistvõibsuuõõnesvõineelusesinedatuimus.Vältigesöömistvõijoomist, kunituimuskaob.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kuiteoleterase,imetatevõiarvateendolevatrasevõikavatseterasestuda,pidageenneselleravimi kasutamistnõuomaarstiga.Gargantateitohikasutadarasedusejaimetamiseajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimileiolevõionebaolulinetoimeautojuhtimisejamasinatekäsitsemisevõimele.

Garganta sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E 218).

Seevõibpõhjustadaallergilisireaktsioone(võimalikuhilinemisega)jaerandjuhtudelbronhospasmi.

Garganta sisaldab väikeses koguses etanooli (alkohol),vähemkui100mgpihustusekohta.

3.Kuidas Gargantat kasutada

Kasutagesedaravimitalatitäpseltnii,naguonkirjeldatudsellesinfolehesvõinaguarstvõiapteeker onteileselgitanud.Kuiteeiolemilleskikindel,pidagenõuomaarstivõiapteekriga.

Soovitatavadannusedonjärgmised.

Täiskasvanudjaüle12-aastasedlapsed:4…8pihustust2…6kordapäevas;mittesagedaminikuiiga 1,5…3tunnijärel.

Lapsed vanuses 6…12 aastat: 4 pihustust 2…6 korda päevas; mitte sagedamini kui iga 1,5…3 tunni järel.

Alla6-aastasedlapsed:1pihustus4kg kehakaalukohta2…6kordapäevas;mittesagedaminikuiiga 1,5…3tunnijärel.Sõltumatakehakaalusteitohiüksikannusenamanustadaüle4pihustuse.

Eakadpatsiendid:puudubvajadusannustkohandada.

ÄrgekasutageGargantatüle7päevailmaarstisoovituseta.

Kasutusjuhised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis1

 

 

Joonis2

Keerakedosaatoriotshorisontaalsesseasendisse(joonis1).

Kuiravimitkasutatakseesimestkorda,vajutagetugevaltpöidlavõinimetissõrmega dosaatorile,hoidespudelitpüstiasendis.Õigepihustamisesaavutamisekskorrakeseda protseduuriviiskorda.Ravimijärgmiselkasutamisel,vajutagedosaatorilekakskorda.

• Seejärelsuunakedosaatoriotsiksuuõõndejavajutage(joonis2).

Kui te kasutate Gargantat rohkem kui ette nähtud

Gargantaüleannustamineonvähetõenäoline.Toksilisedsümptomideitohikstekkidaisegisiis,kui ravimitneelataksekogemataallakoguses,misületabsoovitatavatannust.Siiski,kuitevõtate soovitatavastsuuremaannusejateiltekibmistahesebatavalisisümptomeid,pöördugeomaarstivõi apteekripoole.

Kui te unustate Gargantat kasutada

Kuiteunustasiteravimiannusemanustada,tehkesedaniipeakuivõimalik.Kuionjubapeaaegu järgmiseplaanitudannusemanustamiseaeg,jätkeunustatudannusvahele.Ärgemanustage kahekordsetannust,kuiannusjäieelmiselkorralmanustamata.

Kuiteilonlisaküsimusiselleravimikasutamisekohta,pidagenõuomaarstivõiapteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagukõikravimid,võibkaseeravimpõhjustadakõrvaltoimeid,kuigikõigilneideiteki.

Kohepärastravimikasutamistvõibsuuõõnesvõineelusesinedatuimusvõi„torkiv”tunne.See reaktsioononseotudravimitavapärasetoimegajakaobväheseajapärast.Üksikuteljuhtudelvõib esinedaiiveldustvõioksendamist,millevallandabravimimanustamisegaseotudneeluärritusest neelurefleks.Needsümptomidlakkavadpärastravimikasutamiselõpetamistiseenesest.

Bensüdamiinispreidkasutavadpatsiendidonteatanudjärgmistestkõrvaltoimetestjärgmiste sagedustega:

aeg-ajaltesinevadkõrvaltoimed(võivadesinedakuni1inimesel100st):valgustundlikkus;

harvaesinevadkõrvaltoimed(võivadesinedakuni1inimesel1000st):põletustunne suusjasuukuivus,ülitundlikkusreaktsioonid;

vägaharvaesinevadkõrvaltoimed(võivadesinedakuni1inimesel10000st):larüngospasm, näo,kätejajalgade,silmade,huulteja/võikeeleturse,misvõibpõhjustadahingamis-või neelamisraskusi,võiturse(angioödeem);

teadmata(eisaahinnataolemasolevateandmetealusel):eluohtlikudallergilisedreaktsioonid, millesümptomitehulkavõivadkuuludamadalvererõhk,hingamisprobleemidja nahasümptomid,nagunõgeslöövejaturse(anafülaktilisedreaktsioonid).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kuiteiltekibükskõikmillinekõrvaltoime,pidagenõuomaarstivõiapteekriga.Kõrvaltoime võibollakaselline,midasellesinfoleheseiolenimetatud. Kõrvaltoimetestvõitekaiseteavitada www.ravimiamet.eekaudu.Teavitadesaitatesaadarohkeminfotravimiohutusest.

5.Kuidas Gargantat säilitada

Hoidatemperatuurilkuni25ºC.

Pärastesmastavamist(esimestkasutuskorda)onkõlblikkusaeg160päeva.

Hoidkesedaravimitlasteeestvarjatudjakättesaamatuskohas.

Ärgekasutagesedaravimitpärastkõlblikkusaega,misonmärgitudsildiljakarbil.Kõlblikkusaeg viitabsellekuuviimaselepäevale.

Ärgevisakeravimeidkanalisatsiooniegaolmejäätmetehulka.Küsigeomaapteekrilt,kuidas visataäraravimeid,midateenameikasuta.Needmeetmedaitavadkaitstakeskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Garganta sisaldab

-Toimeaineonbensüdamiinvesinikkloriid.

Gargantasuuõõnespreidüksmilliliitersisaldab1,5mgbensüdamiinvesinikkloriidi,misvastab 1,34mgbensüdamiinile.

Ükspihustus(0,17ml)väljutab255mikrogrammibensüdamiinvesinikkloriidi,mis vastab228mikrogrammilebensüdamiinile.

-Teisedabiainedonmetüülparahüdroksübensoaat(E218),naatriumtsüklamaat(E952), glütserool(E422),naatriumvesinikkarbonaat,polüsorbaat80,96%etanool, piparmündimaitseaine(sisaldabpiparmündiõli,etanooli),kontsentreeritudfosforhape(pH kohandamiseks),puhastatudvesi.

Kuidas Garganta välja näeb ja pakendi sisu

Iseloomulikupiparmündilõhnagaläbipaistevvärvitulahusvalges30mlpolüetüleenist(HDPE) pudelis(pihustus0,17ml),millelonvalgepolüetüleenistdosaatorVP6/33(pihustus0,17ml),kaasas onvalgepolüpropüleenistadapterdosaatorijaoks,pakitudkartongkarpi.

Annustearvon150.

Pakendisuurus:1pudel.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloahoidja

PharmaSwissČeskarepublikas.r.o Jankovcova1569/2c

17000Praha7 TšehhiVabariik

Tootja:

ICNPolfaRzeszów ul.Przemysłowa2 35-959Rzeszów Poola

Lisaküsimustetekkimiselselleravimikohtapöördugepalunmüügiloahoidjakohalikuesindajapoole:

PharmaSwissEestiOÜ Tammsaaretee47 11316Tallinn

Eesti

Tel.6827400

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015.