Gyno-pevaryl - vaginaalsuposiit (150mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G01AF05
Toimeaine: ekonasool
Tootja: Johnson & Johnson UAB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid

GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid

Ekonasoolnitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on GYNO-PEVARYL ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne GYNO-PEVARYL’i kasutamist
 3. Kuidas GYNO-PEVARYL’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas GYNO-PEVARYL’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on GYNO-PEVARYL ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on GYNO-PEVARYL.

GYNO-PEVARYL’i vaginaalsuposiidid on tahked torpeedokujulised vaginaalsuposiidid (tupeküünlad). Tuppe viidud vaginaalsuposiidist vabaneb raviaine, mida nimetatakse ekonasoolnitraadiks. See kuulub seenevastaste ainete ravimirühma.

GYNO-PEVARYL’i vaginaalsuposiite kasutatakse tupes ja häbemepiirkonna nahal esinevate infektsioonide raviks, kui infektsiooni põhjustajaks on seened ja pärmseened nagu soor (Candida).

Mida on vaja teada enne GYNO-PEVARYL’i kasutamist

Ärge kasutage GYNO-PEVARYL’i:

kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Ärge kasutage seda ravimit, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga, enne kui hakkate GYNO-PEVARYL’i kasutama:

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne GYNO-PEVARYL’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui olete allergiline mis tahes teise ravimi suhtes, mida kasutatakse soori või teiste seeninfektsioonide raviks;

kui te juba kasutate teist tupe ravimit.

Rääkige oma arstile rasestumisvastase vahendi kasutamisest selle ravimi kasutamise ajal:

kui te kasutate rasestumisvastast barjäärimeetodit: siia kuuluvad kondoomid ja diafragmad (naiste kondoomid). See on tähtis, sest GYNO-PEVARYL vaginaalsuposiit võib kahjustada kummimaterjali ning vähendada selle töökindlust;

kui te kasutate rasestumisvastast spermitsiidi.

Kui olete noorem kui 16-aastane või vanem kui 65-aastane, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

GYNO-PEVARYL ei ole näidustatud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

Muud ravimid ja GYNO-PEVARYL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud või taimsed ravimid.

Eeskätt rääkige oma arstile, kui te võtate:

verevedeldajaid (antikoagulante) nagu varfariin või atsenokumarool. Teie arst võib kontrollida, kas antikoagulant toimib nii nagu tarvis.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te võite GYNO-PEVARYL’i siiski kasutada, kui see on arsti arvates teile vajalik.

Kuidas GYNO-PEVARYL’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vaginaalsuposiitide kasutamine

GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid

Enne selle ravimi kasutamist tuleb alati hoolikalt käed puhtaks pesta. See on eriti oluline, kui olete rase.

Täielik ravikuur on 14 vaginaalsuposiiti.

Manustage kord päevas üks vaginaalsuposiit, kokku 14 päeva jooksul.

Manustage vaginaalsuposiit vahetult enne magamaminekut – sedasi püsib see paremini paigal.

Vaginaalsuposiiti ei tohi alla neelata.

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid

Enne selle ravimi kasutamist tuleb alati hoolikalt käed puhtaks pesta. See on eriti oluline, kui olete rase.

Täielik ravikuur on 3 vaginaalsuposiiti.

Manustage kord päevas üks vaginaalsuposiit, kokku 3 päeva jooksul.

Manustage vaginaalsuposiit vahetult enne magamaminekut – sedasi püsib see paremini paigal.

Vaginaalsuposiiti ei tohi alla neelata.

Vaginaalsuposiidi sisestamine

Rebige piki soont, mis eraldab kahte vaginaalsuposiidi üksikpakendit.

Väljutage üks vaginaalsuposiit plastpakendist, kasutades avamisriba (joonis 1).

Joonis 1

Heitke pikali, jalad põlvist painutatud ja harkis.

Lükake vaginaalsuposiit nimetissõrmega nii sügavale tuppe kui võimalik (joonis 2).

Joonis 2

Millal lõpetada GYNO-PEVARYL’i kasutamine

Te peate läbima kogu ravikuuri. Tehke seda, isegi kui kipitus, sügelus ja eritis tupest on taandunud enne ravikuuri lõppu.

Kui te neelate alla GYNO-PEVARYL’i vaginaalsuposiidi

Küünla sissesöömisel või allaneelamisel pidage koheselt nõu oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage GYNO-PEVARYL’i kasutamine ja rääkige kohe oma arstile, kui märkate midagi järgnevast. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Järsku tekkinud näo või kurgu turse. Nõgestõbi (nimetatakse ka nõgeslööbeks või urtikaariaks), naha tugev ärritus, punetus või villistumine. Need võivad olla raske allergilise reaktsiooni nähud (esineb vähem kui 1 inimesel 10 000st).

Teised kõrvaltoimed:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 100st)

Nahasügelus

Põletustunne (nahal).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 100st)

Lööve

Põletustunne (tupes või selle ümbruses).

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 1000st)

Nahapunetus.

Esinemissagedus teadmata:

Valu, turse või ärritus (tupes või selle ümbruses)

Nahapõletik (kontaktdermatiit)

Naha ketendus ja irdumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas GYNO-PEVARYL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ribapakendil ja karbil pärast “EXP/Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida GYNO-PEVARYL sisaldab

 • Toimeaine on ekonasoolnitraat. Üks vaginaalsuposiit sisaldab 50 mg või 150 mg ekonasoolnitraati.
 • Teine koostisosa on searasv (Wecobee M, Wecobee FS).

Kuidas GYNO-PEVARYL välja näeb ja pakendi sisu

GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid

GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid on valged kuni valkjad torpeedokujulised vaginaalsuposiidid. Pakendis on 15 vaginaalsuposiiti, mis on PE/PVC blisterribades.

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid on valged kuni valkjad torpeedokujulised vaginaalsuposiidid. Pakendis on 3 vaginaalsuposiiti, mis on PE/PVC blisterribades.

Müügiloa hoidja

UAB „Johnson & Johnson“

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Leedu

Tootja

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

või

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Portugal

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa 2

Tallinn 11415

Tel: +372 617 7410

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.