Gyno-pevaryl - vaginaalsuposiit (150mg)

ATC Kood: G01AF05
Toimeaine: ekonasool
Tootja: Johnson & Johnson UAB

Artikli sisukord

GYNO-PEVARYL
vaginaalsuposiit (150mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid

GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid

Ekonasoolnitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on GYNO-PEVARYL ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne GYNO-PEVARYL’i kasutamist
 3. Kuidas GYNO-PEVARYL’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas GYNO-PEVARYL’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on GYNO-PEVARYL ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on GYNO-PEVARYL.

GYNO-PEVARYL’i vaginaalsuposiidid on tahked torpeedokujulised vaginaalsuposiidid (tupeküünlad). Tuppe viidud vaginaalsuposiidist vabaneb raviaine, mida nimetatakse ekonasoolnitraadiks. See kuulub seenevastaste ainete ravimirühma.

GYNO-PEVARYL’i vaginaalsuposiite kasutatakse tupes ja häbemepiirkonna nahal esinevate infektsioonide raviks, kui infektsiooni põhjustajaks on seened ja pärmseened nagu soor (Candida).

Mida on vaja teada enne GYNO-PEVARYL’i kasutamist

Ärge kasutage GYNO-PEVARYL’i:

kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Ärge kasutage seda ravimit, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga, enne kui hakkate GYNO-PEVARYL’i kasutama:

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne GYNO-PEVARYL’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui olete allergiline mis tahes teise ravimi suhtes, mida kasutatakse soori või teiste seeninfektsioonide raviks;

kui te juba kasutate teist tupe ravimit.

Rääkige oma arstile rasestumisvastase vahendi kasutamisest selle ravimi kasutamise ajal:

kui te kasutate rasestumisvastast barjäärimeetodit: siia kuuluvad kondoomid ja diafragmad (naiste kondoomid). See on tähtis, sest GYNO-PEVARYL vaginaalsuposiit võib kahjustada kummimaterjali ning vähendada selle töökindlust;

kui te kasutate rasestumisvastast spermitsiidi.

Kui olete noorem kui 16-aastane või vanem kui 65-aastane, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

GYNO-PEVARYL ei ole näidustatud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

Muud ravimid ja GYNO-PEVARYL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud või taimsed ravimid.

Eeskätt rääkige oma arstile, kui te võtate:

verevedeldajaid (antikoagulante) nagu varfariin või atsenokumarool. Teie arst võib kontrollida, kas antikoagulant toimib nii nagu tarvis.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te võite GYNO-PEVARYL’i siiski kasutada, kui see on arsti arvates teile vajalik.

Kuidas GYNO-PEVARYL’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vaginaalsuposiitide kasutamine

GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid

Enne selle ravimi kasutamist tuleb alati hoolikalt käed puhtaks pesta. See on eriti oluline, kui olete rase.

Täielik ravikuur on 14 vaginaalsuposiiti.

Manustage kord päevas üks vaginaalsuposiit, kokku 14 päeva jooksul.

Manustage vaginaalsuposiit vahetult enne magamaminekut – sedasi püsib see paremini paigal.

Vaginaalsuposiiti ei tohi alla neelata.

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid

Enne selle ravimi kasutamist tuleb alati hoolikalt käed puhtaks pesta. See on eriti oluline, kui olete rase.

Täielik ravikuur on 3 vaginaalsuposiiti.

Manustage kord päevas üks vaginaalsuposiit, kokku 3 päeva jooksul.

Manustage vaginaalsuposiit vahetult enne magamaminekut – sedasi püsib see paremini paigal.

Vaginaalsuposiiti ei tohi alla neelata.

Vaginaalsuposiidi sisestamine

Rebige piki soont, mis eraldab kahte vaginaalsuposiidi üksikpakendit.

Väljutage üks vaginaalsuposiit plastpakendist, kasutades avamisriba (joonis 1).

Joonis 1

Heitke pikali, jalad põlvist painutatud ja harkis.

Lükake vaginaalsuposiit nimetissõrmega nii sügavale tuppe kui võimalik (joonis 2).

Joonis 2

Millal lõpetada GYNO-PEVARYL’i kasutamine

Te peate läbima kogu ravikuuri. Tehke seda, isegi kui kipitus, sügelus ja eritis tupest on taandunud enne ravikuuri lõppu.

Kui te neelate alla GYNO-PEVARYL’i vaginaalsuposiidi

Küünla sissesöömisel või allaneelamisel pidage koheselt nõu oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage GYNO-PEVARYL’i kasutamine ja rääkige kohe oma arstile, kui märkate midagi järgnevast. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Järsku tekkinud näo või kurgu turse. Nõgestõbi (nimetatakse ka nõgeslööbeks või urtikaariaks), naha tugev ärritus, punetus või villistumine. Need võivad olla raske allergilise reaktsiooni nähud (esineb vähem kui 1 inimesel 10 000st).

Teised kõrvaltoimed:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 100st)

Nahasügelus

Põletustunne (nahal).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 100st)

Lööve

Põletustunne (tupes või selle ümbruses).

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 1000st)

Nahapunetus.

Esinemissagedus teadmata:

Valu, turse või ärritus (tupes või selle ümbruses)

Nahapõletik (kontaktdermatiit)

Naha ketendus ja irdumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas GYNO-PEVARYL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ribapakendil ja karbil pärast “EXP/Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida GYNO-PEVARYL sisaldab

 • Toimeaine on ekonasoolnitraat. Üks vaginaalsuposiit sisaldab 50 mg või 150 mg ekonasoolnitraati.
 • Teine koostisosa on searasv (Wecobee M, Wecobee FS).

Kuidas GYNO-PEVARYL välja näeb ja pakendi sisu

GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid

GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiidid on valged kuni valkjad torpeedokujulised vaginaalsuposiidid. Pakendis on 15 vaginaalsuposiiti, mis on PE/PVC blisterribades.

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiidid on valged kuni valkjad torpeedokujulised vaginaalsuposiidid. Pakendis on 3 vaginaalsuposiiti, mis on PE/PVC blisterribades.

Müügiloa hoidja

UAB „Johnson & Johnson“

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Leedu

Tootja

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

või

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena Portugal

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa 2

Tallinn 11415

Tel: +372 617 7410

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid

GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks GYNO-PEVARYL 50 mg vaginaalsuposiit sisaldab 50 mg ekonasoolnitraati. Üks GYNO-PEVARYL 150 mg vaginaalsuposiit sisaldab 150 mg ekonasoolnitraati. INN. Econazolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Vaginaalsuposiit.

Valged kuni valkjad torpeedokujulised vaginaalsuposiidid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ekonasoolile tundlike seente poolt põhjustatud tupe seeninfektsioonid.

Annustamine ja manustamisviis

Vaginaalne ravi preparaadiga GYNO-PEVARYL 50 mg: sügavale tuppe viiakse 1 vaginaalsuposiit (soovitavalt lamavas asendis) vähemalt 14 järjestikusel õhtul enne magamaheitmist. Ravi tuleb jätkata ka siis, kui subjektiivsed sümptomid (sügelus, voolus) on taandunud, vastasel korral võivad haigussümptomid taastekkida.

Vaginaalne ravi preparaadiga GYNO-PEVARYL 150 mg, 3-päevane ravikuur: sügavale tuppe viiakse 1 vaginaalsuposiit (soovitavalt lamavas asendis) 3 järjestikusel õhtul enne magamaheitmist. Sümptomite taastekke korral või kui ravi järgselt 1 nädala möödudes võetud külvi vastus on positiivne, tuleb teha veel üks ravikuur.

Soovitatav on iga päev vahetada aluspesu ja käterätte.

GYNO-PEVARYL ei määri aluspesu.

Samaaegselt on vajalik ka seksuaalpartneri ravi.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Ravimi ohutus ja efektiivsus alla 16-aastastel lastel ei ole tõestatud.

Eakad

GYNO-PEVARYL kasutamise kohta eakatel (≥65-aastastel) on andmed ebapiisavad.

Rasedad naised peavad hoolikalt pesema oma käsi enne GYNO-PEVARYL suposiitide endale manustamist (lisateavet vt lõigust 4.6 Rasedus ja imetamine).

Vastunäidustused

GYNO-PEVARYL on vastunäidustatud ülitundlikkuse korral imidasooli derivaatide või ravimi mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ainult intravaginaalseks kasutamiseks. GYNO-PEVARYL ei ole ette nähtud suukaudseks manustamiseks.

Samaaegselt diafragma või latekskondoomide ja GYNO-PEVARYL’i kasutamist tuleb vältida, kuna see võib kahjustada diafragma pinda ja vähendada kondoomide vastupidavust. Väheneb ka GYNO- PEVARYL’i ravitoime. Lokaalne vaginaalne ravi võib inaktiveerida ka spermitsiidseid kontratseptiive ning seda meetodit kasutavad patsiendid peavad konsulteerima arstiga.

Ravi GYNO-PEVARYL’iga ei tohi läbi viia samaaegselt teiste välissuguelunditele lokaalselt manustatavate ravimitega.

Ravi käigus tekkivad tugevad lokaalsed ärritusnähud viitavad ülitundlikkusele ravimi suhtes, mille korral tuleb ravi GYNO-PEVARYL’iga ära jätta.

Neil patsientidel, kes on allergilised imidasoolide suhtes, võib esineda ülitundlikkust ka ekonasoolnitraadi suhtes.

Pikemaajalise ravimi kasutamise korral on võimalik resistentsete seente ja bakterite vohamine. Superinfektsioonide tekkimisel tuleb ravi GYNO-PEVARYL’iga katkestada ja alustada mõne sobivama ravimi kasutamist.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ekonasool on teadaolevalt CYP3A4/2C9 inhibiitor. Kuigi süsteemne biosaadavus pärast vaginaalset manustamist on vähene, on võimalik, et patsientidel, kes võtavad suukaudselt antikoagulante (nt varfariini või atsenokumarooli), võivad tekkida kliiniliselt olulised koostoimed (nendest on ka teatatud). Nende patsientide puhul tuleb rakendada ettevaatust ja määrata sagedamini INR väärtust. Ekonasoolravi ajal ja pärast selle lõpetamist on võib-olla vajalik kohandada suukaudse antikoagulandi annust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Loomkatsetes ei ole ekonasoolnitraat teratogeenset toimet näidanud, kuid on suurtes annustes fetotoksiline. Selle tähtsus inimesele ei ole teada (vt lõik 5.3 „Prekliinilised ohutusandmed“).

Vaginaalse imendumise tõttu tohib ekonasooli raseduse I trimestril kasutada ainult juhul, kui raviarst peab seda patsiendi jaoks hädavajalikuks. Raseduse teisel ja kolmandal trimestril tohib GYNO- PEVARYL’i kasutada juhul kui oodatav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele. Vaginaalne manustamine inimesel ei ole põhjustanud ebasoodsat toimet fertiilsusele.

Imetamine

Suukaudsel manustamisel imendusid ekonasool ja tema metaboliidid imetavate rottide rinnapiima ja neid aineid leiti rinnaga toidetud poegade organismist. Ei ole teada, kas vaginaalselt manustatav ekonasool imendub rinnapiima. Seetõttu tuleb imetamise ajal GYNO-PEVARYL’i vajadusel kasutada ettevaatusega.

Fertiilsus

Ekonasooli reproduktsioonitoksilisuse loomkatsete tulemused ei näidanud mingit toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3 „Prekliinilised ohutusandmed“).

Toime reaktsioonikiirusele

GYNO-PEVARYL ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

GYNO-PEVARYL vaginaalkreemi ja vaginaalsuposiidide ohutust on hinnatud 3630 patsiendil, kes osalesid 32 kliinilises uuringus.

Nende kliiniliste uuringute koondandmete alusel olid kõige sagedamini loetletud kõrvaltoimeteks (sulgudes on esinemissageduse %) kihelus (1,2%) ja põletustunne nahal (1,2%).

Järgnevas tabelis on esitatud kõrvaltoimed, millest on teatatud GYNO-PEVARYL vaginaalkreemi ja vaginaalsuposiidide kasutamisel nii kliinilistes uuringutes kui ka turuletulekujärgse kogemuse jooksul (sh eelpoolnimetatud kõrvaltoimed).

Esinemissageduste kategooriad on esitatud vastavalt järgmisele konventsioonile: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1: Ravimi kõrvaltoimed

 

 

Ravimi kõrvaltoimed

 

Organsüsteemi

 

Esinemissageduse kategooria

 

klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

 

(1/100 kuni <1/10)

(1/1000 kuni <1/100)

(1/10 000 kuni <1/1000)

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

Ülitundlikkus

häired

 

 

 

 

 

 

 

Naha ja

 

 

 

Angioödeem,

Kihelus,

 

 

urtikaaria,

nahaaluskoe

Lööve

Erüteem

põletustunne nahal

kontaktdermatiit,

kahjustused

 

 

 

 

 

naha ketendamine

 

 

 

 

Reproduktiivse

 

 

 

 

süsteemi ja

 

Vulvovaginaalne

 

 

rinnanäärmete

 

põletustunne

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

Valu

Üldised häired ja

 

 

 

manustamiskohas,

 

 

 

ärritus

manustamiskoha

 

 

 

 

 

 

manustamiskohas,

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

turse

 

 

 

 

 

 

 

 

manustamiskohas

Märkus: “Angioödeem”, “erüteem”, “urtikaaria”, “ülitundlikkus”, “kontaktdermatiit”, “naha ketendamine”, “valu manustamiskohas”, “ärritus manustamiskohas” ja “turse manustamiskohas” on eelisterminitena fikseeritud registreerimisalase meditsiinilise sõnastiku (MedDRA) versioonis 13.0. Muude loetletud kõrvaltoimete terminid on eelisterminitena fikseeritud MedDRA versioonis 12.0.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

GYNO-PEVARYL’i üleannustamisel või valesti kasutamisel tekkivad kõrvaltoimed on eeldatavasti samasugused nagu kõrvaltoimed, mis on juba loetletud lõigus 4.8.

GYNO-PEVARYL on ette nähtud ainult lokaalseks kasutamiseks. Kui ravimit on kogemata sisse võetud, tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: imidasooli derivaadid, ATC-kood: G01AF05

Toimemehhanism

Ekonasoolnitraadi toime aluseks on seeneraku membraanide kahjustamine, mille tulemusel suureneb permeaablus. Tsütoplasma subtsellulaarsed membraanid kahjustuvad. Toimimise koht on kõige tõenäolisemalt küllastumata rasvhapete atsüülosa fosfolipiidmembraanil.

Farmakodünaamilised toimed

Mikrobioloogia

Ekonasoolil on tõestatud laiaspektriline seentevastane toime dermatofüütide, pärmseente ja hallituste suhtes. Samuti on leitud, et ekonasoolil on kliiniliselt oluline toime gram-positiivsete bakterite suhtes.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Ekonasooli süsteemne imendumine pärast vaginaalset manustamist on äärmiselt vähene. Ekonasoolnitraati sisaldava kreemi vaginaalse manustamise järgselt imendus ligikaudu 5% kuni 7% annusest. Ekonasooli ja/või selle metaboliitide keskmine maksimaalne kontsentratsioon plasmas/seerumis ilmnes 1...2 päeva pärast annuse manustamist ja oli ligikaudu 15 nanogrammi/ml 50 mg vaginaalsuposiidi puhul ning 65 nanogrammi/ml 150 mg vaginaalsuposiidi puhul.

Jaotumine

Ekonasool ja/või selle metaboliidid on süsteemses ringes ulatuslikult (üle 98%) seotud plasmavalkudega.

Metabolism

Süsteemsesse ringesse jõudnud ekonasool metaboliseerub ulatuslikult imidasoolringi oksüdeerimise teel, millele järgnevad O-dealküülimine ja glükuroonimine.

Eritumine

Ekonasool ja selle metaboliidid erituvad uriini ja väljaheitega.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilisi toimeid täheldati vaid ekspositsioonide juures, mis ületasid piisaval määral maksimaalseid ekspositsioone inimestel, mistõttu nende tähendus kliinilisel kasutamisel on väike.

 1. Akuutse toksilisuse uuringud kinnitavad ravimi suurt ohutusvaru: näriliste suukaudsed LD50 väärtused jäid vahemikku >160...463 mg/kg. Suurte annustega (50 mg/kg ööpäevas) läbi viidud korduvannuste toksilisuse uuringutes oli sihtorganiks maks, minimaalse kahjustusega ja täieliku paranemisega.

Olulist paikset toksilisust, fototoksilisust, lokaalset nahaärritust, tupeärritust ega sensibiliseerumist ei täheldatud. Vaid kreemi ravimvormi kasutamisel täheldati kerget silmaärritust.

Kartsinogeensus ja mutageensus

Et ravi ekonasooliga on lühiajaline ja ravim ei oma kasvajate teket või kasvu soodustavat genotoksilist potentsiaali, ei ole kartsinogeensuse uuringuid läbi viidud.

Erinevate uurimismeetodite puhul ei ilmnenud üldse või ilmnes üksikuid genotoksilisi toimeid (kromosoomide struktuurilisi kõrvalekaldeid). Võttes aluseks nende andmete üldhinnangu ja ravimi näidustatud manustamistee koos ekonasooli minimaalse süsteemse ekspositsiooniga, on need leiud kliinilisel kasutamisel väheolulised.

Reproduktsioonitoksilisus

Ekonasooli reproduktsioonitoksilisuse uuringute tulemused ei näidanud teratogeenseid toimeid.

Fertiilsus

Ekonasooli reproduktsioonitoksilisuse uuringute tulemused ei näidanud mingit toimet fertiilsusele.

Rasedus

Madal neonataalne elulemus ja lootetoksilisus esinesid vaid koos emaslooma toksilisusega. Loomkatsetes ei avaldunud ekonasoolnitraadi teratogeenseid toimeid, kuid aine oli närilistele fetotoksiline emasloomale manustatud subkutaansete annuste korral 20 mg/kg ööpäevas ja emasloomale manustatud suukaudsete annuste korral 10 mg/kg ööpäevas. Selle leiu tähendus inimestele on teadmata.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Searasv.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

GYNO-PEVARYL vaginaalsuposiidid on saadaval PE/PVC blisterribades. GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid: üks karp sisaldab 15 vaginaalsuposiiti. GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid: üks karp sisaldab 3 vaginaalsuposiiti.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

UAB „Johnson & Johnson“

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Leedu

MÜÜGILOA NUMBRID

GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid: 320600

GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid: 280199

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev:

GYNO-PEVARYL, 50 mg vaginaalsuposiidid: 23.08.2000

GYNO-PEVARYL, 150 mg vaginaalsuposiidid: 28.10.1999

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018