Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Glucose baxter 5% - inf sol 5% 50 ml n1, n50; 100ml n1, n50; 250ml n1, n30; 500ml n1, n20; 1000ml n1, n10 - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05BA03
Toimeaine: Carbohydrates
Tootja: Baxter Healthcare Ltd

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

GLUCOSE BAXTER 5%, infusioonilahus

Glükoos

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on GLUCOSE Baxter 5% ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne GLUCOSE Baxter 5% kasutamist

3.Kuidas GLUCOSE Baxter 5% kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas GLUCOSE Baxter 5% säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on GLUCOSE Baxter 5% ja milleks seda kasutatakse

GLUCOSE Baxter 5% on glükoosi (suhkur) vesilahus. Glükoos on üks organismi energiaallikas. See infusioonilahus annab 200 kilokalorit liitri kohta.

GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust kasutatakse:

-vedeliku ja süsivesikute (suhkur) allikana.

-teiste infusiooniravimite lahjendamiseks või manustamiseks.

2.Mida on vaja teada enne GLUCOSE Baxter 5% kasutamist

GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust ei tohi manustada, kui teil esineb mõni loetletud seisunditest

-kui teie suhkurtõbi ei ole adekvaatselt ravitud, mistõttu teie vere suhkrusisaldus on liiga kõrge (dekompenseeritud suhkurtõbi);

-glükoositalumatus, nt

-metaboolne stress (mil organismi ainevahetus ei funktsioneeri normaalselt, nt raske haiguse korral),

-hüperosmolaarne kooma (teadvusetus). Sellist tüüpi kooma tekib juhul, kui teil on suhkurtõbi ja te ei saa piisavalt ravimit,

-vere glükoositase on suurem kui normaalselt (hüperglükeemia),

-vere laktaaditase on suurem kui normaalselt (hüperlaktateemia).

Kui teie infusioonilahusele lisatakse mõnda teist ravimit, lugege alati selle ravimi pakendi infolehte. Nii saate kontrollida, kas see ravim on teie jaoks ohutu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Palun teavitage oma arsti, kui teil on või teil on olnud mõni järgnevatest meditsiinilistest seisunditest:

-südamepuudulikkus

-hingamispuudulikkus (kopsuhaigus)

-neerufunktsiooni häire

-vähenenud uriini teke (oliguuria või anuuria)

-liigne vee kogunemine organismi (vee intoksikatsioon)

-peatrauma viimase 24 tunni jooksul

-suur koljusisene rõhk (intrakraniaalne hüpertensioon)

-aju veresoonde sattunud trombi tõttu tekkinud insult (isheemiline insult)

-maisi allergia (Glucose 5% infusioonilahus sisaldab maisist pärit suhkrut).

Kui teile seda infusiooni manustatakse, võtab teie arst teilt uriini- ja vereanalüüsid, et jälgida:

-teie vere keemiliste elementide, nt kaaliumi, taset (vereplasma elektrolüüdid)

-suhkrusisaldust (glükoos).

Kuna GLUCOSE Baxter 5% sisaldab suhkrut (glükoos), võib see põhjustada kõrge vere glükoositaseme (hüperglükeemia). Kui see tekib, võib teie arst:

-kohandada infusioonikiirust

-manustada teile glükoositaseme vähendamiseks insuliini

-vajadusel anda lisaks kaaliumi.

See on eriti oluline juhul, kui

-teil on suhkurtõbi

-teie neerud ei tööta nii nagu peaks

-teil on hiljuti olnud insult (äge isheemiline insult). Kõrge glükoositase veres võib insuldi tagajärgi halvendada ja mõjutada taastumist.

GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust ei tohi manustada läbi sama nõela, mille kaudu tehakse vereülekannet. See võib kahjustada punaseid vereliblesid või põhjustada nende kokkukleepumist. Teie arst peab arvesse võtma, kui te olete parenteraalsel toitmisel (toitained viiakse organismi veenitee kaudu).

Pikaajalisel ravil GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahusega võite te vajada lisatoitmist.

Lapsed

Lastel tuleb infusiooni glükoos 5% infusioonilahusega läbi viia erilise ettevaatusega.

Vastsündinutel, eriti nendel, kes on sündinud enneaegsetena ja madala sünnikaaluga, on suurem risk haigestuda vaegsuhkurveresusse või liigsuhkurveresusse (hüpo- või hüperglükeemia) ja seetõttu on vaja neid hoolikalt jälgida ravi ajal intavenoossete glükoosilahustega, et tagada piisav glükeemiline kontroll, vältimaks võimalikke pikaajalisi kõrvaltoimeid. Vaegsuhkurveresus vastsündinul võib põhjustada krampide ajalist pikenemist, koomat ja ajukahjustust. Liigsuhkurveresust on seostatud ajuverejooksu, bakteriaalse ja seeninfektsiooni, silma võrkkestakahjustuse (enneaegsete retinopaatia), soolepõletike (nekrootiline enterokoliit), kopsuhaiguste (bronhopulmonaalne düsplaasia), haiglas viibimise pikema pikkusega ja surmaga.

Lahuse manustamisel vastsündinule tuleb lahuse kott ühendada infusioonipumba seadmega, mis võimaldab manustada täpset lahuse kogust kindla ajavahemiku jooksul. Ohutu manustamise tagab arst või meditsiiniõde seadme jälgimisega.

Muud ravimid ja GLUCOSE Baxter 5%

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid

GLUCOSE Baxter 5% ja teiste ravimite samaegne kasutamine võivad teineteist mõjutada.

Mitte manustada GLUCOSE Baxter 5% teatud hormoonidega (katehholamiinidega) k.a. adrenaliin või steroidid, kuna need võivad suurendada veresuhkru taset teie veres.

GLUCOSE Baxter 5% koos toidu ja joogiga

Küsige oma arstilt, mida te võite süüa või juua.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rääkige oma arstile, kui te olete rase või toidate last rinnaga.

GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust võib ohutult kasutada raseduse, sünnituse või imetamise ajal. Siiski, kui raseduse või imetamise ajal lisatakse infusioonilahusesse teisi ravimeid, peaksite te

-rääkima oma arstiga,

-lugema lisatava ravimi infolehte.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahus ei mõjuta teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

3.Kuidas GLUCOSE Baxter 5% kasutada

GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust manustab teile arst või meditsiiniõde. Teie arst otsustab, kui palju lahust te vajate ning millal seda teile manustatakse. See oleneb teie vanusest, kehakaalust, kliinilisest seisundist, ravi eesmärgist ja ravimist, mida võidakse lahusele lisada. Teile manustatav kogus võib sõltuda ka muust ravist, mida te saate.

Teile EI tohi ravimit GLUCOSE Baxter 5% manustada, kui lahuses on hõljuvaid osakesi või kui pakend on mistahes moel kahjustatud.

GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust manustatakse tavaliselt veeni läbi nõela külge kinnitatud plastikust infusioonisüsteemi. Tavaliselt manustatakse infusiooni käsivarre veeni. Teie arst võib otsustada teile ravimit ka teistsugusel viisil manustada.

5% glükoosilahust tuleb manustada aeglaselt, et vältida liigset uriinitootmist (osmootiline diurees).

Kasutamata lahus tuleb hävitada. Teile ei tohi GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust manustada kotist, mis on osaliselt kasutatud.

Kui te saate GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust rohkem kui ette nähtud

Kui teile manustatakse liiga palju GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust (üle-infusioon) või tehakse seda liiga kiiresti, võivad teil tekkida järgmised nähud:

-vedeliku kogunemine kudedesse, mis põhjustab turseid (ödeem) või vee intoksikatsiooni koos normaalsest madalama vere naatriumisisaldusega (hüponatreemia)

-teie uriinitootmine suureneb (osmootne diurees)

-veri muutub kontsentreeritumaks (hüperosmolaarsus)

-organismi veekaotus (dehüdratsioon)

-veresuhkru tase suureneb (hüperglükeemia)

-uriiniga eritub suhkrut (hüperglükosuuria).

Kui teil tekib mõni nendest nähtudest, peate te sellest kohe teavitama oma arsti. Teie infusioon lõpetatakse ja teile manustatakse ravi sümptomitest sõltuvalt.

Kui teie GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahusele on enne üle-infusiooni nähtude ilmnemist lisatud teist ravimit, võib ka see ravim põhjustada nähtusid. Lugege lisatud ravimi pakendi infolehte võimalike nähtude loetelu kohta.

GLUCOSE Baxter 5% infusiooni lõpetamine

Teie arst otsustab, millal tuleb teile infusioon lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed võivad olla:

-keemiliste elementide sisalduse muutus veres (elektrolüütide häired)

-vere suhkrusisalduse suurenemine (hüperglükeemia)

-organismi veekaotus (dehüdratsioon)

-liigne urineerimine (polüuuria)

-ülitundlikkusreaktsioonid, sh tõsine allergiline reaktsioon, mida nimetatakse anafülaksiaks (võib tekkida maisi allergiaga patsientidel)

-palavik (püreksia)

-külmavärinad

-manustamistehnikast tingitud kõrvaltoimed:

-palavik (febriilne vastus)

-infusioonikoha põletik

-paikne valu või reaktsioon (infusioonikoha punetus või turse)

-veeni ärritus ja põletik lahuse manustamiskohal (flebiit). See võib põhjustada punetust, valu või põletustunnet ja turset piki veeniteed, kuhu lahus siseneb.

-trombi teke (venoosne tromboos) süstekohas, mis põhjustab valu, turset või punetust trombi piirkonnas.

-infusioonilahuse kogunemine veeni ümbritsevatesse kudedesse (ekstravasatsioon). See võib kahjustada kudesid ja põhjustada armistumist.

Kui on lisatud teist ravimit infusioonilahusesse, võib ka see lisatud ravim põhjustada kõrvaltoimeid. Need kõrvaltoimed sõltuvad lisatud ravimist. Lugege lisatud ravimi infolehte võimalike kõrvaltoimete loetelu kohta.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas GLUCOSE Baxter 5% säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

50 ml ja 100 ml kotid – hoida temperatuuril kuni 30 C.

250 ml, 500 ml ja 1000 ml – ei vaja säilitamisel eritingimusi.

GLUCOSE BAXTER 5% infusioonilahust EI tohi teile manustada pärast kotile trükitud kõlblikkusaja lõppu PP.KK.AAAA. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Teile ei tohi GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahust manustada, kui lahuses on hõljuvaid osakesi või kui pakend on mistahes moel kahjustatud.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida GLUCOSE Baxter 5% sisaldab

-Toimeaine on suhkur (glükoos): 50 g liitris.

-Ainuke teine koostisosa on süstevesi.

Kuidas GLUCOSE Baxter 5% välja näeb ja pakendi sisu

GLUCOSE Baxter 5% on selge, ilma nähtavate osakesteta lahus. Lahus on pakendatud polüolefiinist/polüamiidist plastikkottidesse (Viaflo). Iga kott on pakitud hermeetilisse, kaitsvasse plastiktaskusse.

Kottide suurused on:

-50 ml

-100 ml

-250 ml

-500 ml

-1000 ml

Pakendi suurused:

-50 tükki 50 ml-st kotti karbis

1 kott 50 ml

-50 tükki 100 ml-st kotti karbis

1 kott 100 ml

-30 tükki 250 ml-st kotti karbis

1 kott 250 ml

-20 tükki 500 ml-st kotti karbis

1 kott 500 ml

-10 tükki 1000 ml-st kotti

1 kott 1000 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford Norfolk Ühendkuningriik

Tootjad:

Baxter SA

Boulevard René Branquart, 80

7860 Lessines

Belgia

Või

Baxter Healthcare Ltd Caxton Way

Thetford Norfolk IP24 3SE Ühendkuningriik

Või

Bieffe Medital Sabinañigo Ctra de Biescas,-Senegué 22666 Sabinañigo (Huesca) Hispaania

Või

Baxter Healthcare SA

Moneen Road

Castlebar

County Mayo

GLUCOSE BAXTER 5%_18441_PIL_184416x1

Iirimaa

Või

Bieffe Medital S.P.A.

Via Nuova Provinciale

23034 Grosotto (SO)

Italy

Või

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. 42 B Wojciechowska Str. 20-704 Lublin

Poola

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:

Kasutamine ja käsitlemine

Kasutada ainult siis, kui lahus on selge, ei sisalda nähtavaid osakesi ja pakend on kahjustamata. Manustada kohe pärast infusioonisüsteemi paigaldamist.

Ärge eemaldage pakendit ümbrisest enne selle kohest kasutamist. Sisemine kott säilitab toote steriilsuse.

Ärge kasutage plastikpakendit järjestikku teiste infusioonilahuste pakenditega. Sellise kasutamise tagajärjeks võib olla õhkemboolia, sest esimesse pakendisse jäänud õhk tõmmatakse veeni, enne teisest pakendist vedeliku manustamist.

Elastsete plastikpakendite surumine intravenoossete lahuste voolukiiruse suurendamiseks võib põhjustada õhkembooliat, kui pakendist ei lasta enne manustamist täielikult välja sinna jäänud õhku. Õhutusklapiga intravenossete manustamiskomplektide kasutamine avatud asendis võib põhjustada õhkembooliat. Elastsete plastikpakendit puhul mitte kasutada õhutusklapiga intravenosseid manustamiskomplekte avatud asendis.

Lahus tuleb manustada steriilse varustusega, järgides aseptilist tehnikat. Varustus peab olema lahusega eeltäidetud, et vältida õhu sisenemist süsteemi.

Lisatava ravimi võib lahusesse segada enne infusiooni või süstida infusiooni ajal taassuletava pordi kaudu.

Ravimi lisamisel tuleb enne parenteraalset manustamist veenduda selle isotoonilisuses. Igasuguseid lisatud ravimeid tuleb põhjalikult ja aseptiliselt segada. Lisandeid sisaldavaid lahuseid tuleb koheselt kasutada ning mitte säilitada.

Muude ravimite lisamine või vale manustamistehnika kasutamine võib põhjustada palavikureaktsiooni, mis on tingitud pürogeenide võimalikust sisseviimisest. Ebasoodsa reaktsiooni ilmnemisel tuleb infusioon koheselt lõpetada.

Et vältida vastsündinutel võimalikku eluohtlikku üleannustamist intravenoossete lahustega, tuleb erilist tähelepanu pöörata manustamisviisile. Kui kasutada vastsündinutele intravenoossete lahuste või ravimite manustamiseks süstlapumpa, ei tohi süstal olla ühendatud vedeliku kotiga.

Kui kasutatakse infusioonipumpa, tuleb kõik klambrid intravenoosse manustamise komplektil sulgeda enne, kui pump manustamise komplektilt lahti ühendatakse või pump välja lülitatakse. See on vajalik, olenemata sellest, et manustamise komplektil on lukustusmehhanism.

Intravenoosse infusiooni seadet ja manustamise komplekti tuleb sageli jälgida.

Hävitage pärast ühekordset kasutamist. Kasutamata lahusejääk hävitage.

Ärge ühendage uuesti osaliselt kasutatud kotte.

1. Avamine

a.Eemaldage Viaflo pakend ümbristaskust vahetult enne kasutamist.

b.Kontrollige minuti jooksul kotile püsivalt vajutades võimalike lekete olemasolu. Lekete avastamisel hävitage lahus, kuna see võib olla mittesteriilne.

c.Kontrollige lahuse läbipaistvust ja võõrkehade puudumist. Kui lahus ei ole selge või sisaldab võõrkehi, tuleb see hävitada.

2. Manustamise ettevalmistamine

Ettevalmistusteks ja manustamiseks kasutage steriilseid vahendeid.

a.Asetage pakend aasapidi rippuma.

b.Eemaldage plastikkaitse pakendi põhjal asuva väljapääsuava kohalt.

-võtke ühe käega kinni väljapääsuava kaelal olevast tiivakesest;

-võtke teise käega korgil paiknevast suurest tiivast ja keerake;

-kork tuleb lahti.

c.Infusioonisüsteemi ülesseadmisel rakendage aseptilist meetodit.

d.Kinnitage manustamiskomplekt. Ühendamisel, komplekti eeltäitmisel ja lahuse manustamisel järgige kaasasolevat käsitsemisjuhendit.

3. Lisatavate ravimite süstimistehnikad

Hoiatus: Lisandid võivad olla lahusega sobimatud (vt allpool lõik „Lisatavate ravimite sobimatus“).

Ravimi lisamine enne manustamist

a.Desinfitseerige punktsiooni koht.

b.Kasutades süstalt 19 G (1,10 mm)...22 G (0,70 mm) nõelaga, punkteerige ravimi sissepääsukohta ja süstige.

c.Segage ravim ja lahus põhjalikult. Kõrge tihedusega ravimite nt kaaliumkloriidi puhul koputage õrnalt avausi, kui need on püstiasendis/ülespoole, ning segage.

Hoiatus: Ärge säilitage kotte, mis sisaldavad lisatud ravimeid.

Ravimi lisamine manustamise ajal

a.Sulgege komplekti klemm.

b.Desinfitseerige ravimi sissesüstimise koht.

c.Kasutades süstalt 19 G (1,10 mm)…22 G (0,70 mm) nõelaga, punkteerige ravimi sissepääsukohta ja süstige.

d.Eemaldage pakend statiivilt ja/või pöörake püstiasendisse.

e.Tühjendage mõlemad avaused, koputades neile õrnalt, kui pakend on püstises asendis.

f.Segage lahus ja ravim põhjalikult.

g.Asetage pakend uuesti statiivile, avage klemm ja jätkake manustamist.

4. Kasutusesolev kõlblikkusaeg (lisanditega)

Enne kasutamist tuleb veenduda iga lisatava ravimi keemilises ja füüsikalises stabiilsuses Viaflo kotis oleva GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahuse pH juures.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud ravim kohe ära kasutada, v.a juhul kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes. Kui lahust ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

5. Lisatavate ravimite sobimatus

Sarnaselt teiste parenteraalsete lahustega tuleb lisatavate ravimite sobimatust Viaflo kotis oleva lahusega hinnata enne nende lisamist.

Arsti vastutusel on hinnata lisatava ravimi sobimatust GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahusega, kontrollides võimalikku värvimuutust ja/või võimalikku sademe, lahustumatute komplekside või kristallide teket. Peab tutvuma lisatava ravimi kasutusjuhistega.

Enne ravimi lisamist tuleb veenduda, et see on lahustuv ja vees stabiilne GLUCOSE Baxter 5% pH juures.

Kui sobiv ravim lisatakse GLUCOSE Baxter 5% infusioonilahusele, tuleb valmislahus kohe ära kasutada.

Teadaolevalt sobimatuid lisandeid ei tohi kasutada.