Gingium 120mg - õhukese polümeerikattega tablett (120mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DX02
Toimeaine: hõlmikpuulehed
Tootja: Sandoz d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Gingium 120 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Hõlmikpuu lehtede rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivekstrakt

Enne ravimi võtmist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga . Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Gingium ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Gingium’i võtmist
 3. Kuidas Gingium’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Gingium’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Gingium ja milleks seda kasutatakse

Gingium kuulub psühhostimulaatorite ja nootroopikumide gruppi ning teda kasutatakse ajutegevuse funktsionaalsete häirete korral eakatel isikutel. Täiendava ravimina jäsemete arteriaalse verevarustuse häirete korral.

Mida on vaja teada enne Gingium’i võtmist

Ärge võtke Gingium’i:

kui te olete hõlmikpuu lehtede ekstrakti või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Rasedus.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Gingium’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

kui teil on kaasasündinud galaktoseemia, glükoosi või galaktoosi imendumishäired või laktaasi puudulikkus

kui teil esineb patoloogiliselt suur soodumus verejooksude tekkeks (hemorraagiline diatees) ja see esineb lisaks ka samaaegsel ravil hüübimisvastaste ravimitega

kui teil on epilepsia

Kuivõrd hõlmikpuu ekstrakti sisaldavate ravimite verejookse soodustava toime kohta on vähe tõendeid, siis ettevaatuse tõttu ei tohi seda ravimit võtta enne kirurgilisi operatsioone. Palun teavitage oma arsti õigel ajal, kui te olete võtnud hõlmikpuu lehtede ekstrakti, et ta saaks otsustada edasise tegevuskava üle.

Ei ole välistatud, et hõlmikpuud sisaldavate ravimite kasutamine võib epilepsiahaigetel krampe esile kutsuda. Kui te olete teadlik oma epilepsiast, siis palun rääkige enne ravimi võtmist arstiga.

Lapsed ja noorukid

Ravimi kasutamise kohta lastel ja noorukitel on andmed ebapiisavad. Seega ei tohi seda lastel ja alla 18-aastastel noorukitel kasutada.

Muud ravimid ja Gingium

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mistahes muid ravimeid.

Gingium’i ei soovitata, kui võtate regulaarselt ravimeid, mis takistavad vere hüübimist (nt fenprokumoon, varfariin, klopidogreel, atsetüülsalitsüülhape ja teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid). Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada riski verejooksu tekkeks.

Palun konsulteerige oma arstiga enne Gingium tablettidega ravi alustamist järgmiste ravimite puhul: efavirens (viirusevastane ravim), dabigatraan (verevedeldaja), nifedipiin (vererõhu ravim), talinolool (beetablokaator).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kasutamine raseduse ajal on vastunäidustatud.

Imetamine

Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole selle ravimi kasutamine imetamise ajal soovitatav.

Fertiilsus

Hõlmikpuu ekstrakti viljakust mõjutavate toimete hindamiseks inimestel ei ole spetsiaalseid uuringuid läbi viidud.

Gingium sisaldab laktoosi ja glükoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatuid suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Gingium’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Diabeetikutele:

Ühes õhukese polümeerikattega tabletis sisaldub 0,04 süsivesiku leivaühikut.

Tavaline annus ajutegevuse funktsionaalsete häirete korral on 120…240 mg hõlmikpuu lehtede kuivekstrakti jagatuna ühele kuni kahele manustamiskorrale.

Jäsemete arteriaalse verevarustuse häirete korral on tavapäraseks annuseks 120mg kuivekstrakti üks kord päevas

Kaetud tablette manustatakse pärast sööki, närimata, juues peale vedelikku. Ravi soovitav kestus on 6…8 nädalat.

Kui Teil on tunne, et Gingium’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Gingium’i rohkem kui ette nähtud

Ravimi üleannustamisel võib laktoosi ehk piimasuhkru talumatuse all kannatavatel inimestel esineda seedetrakti kaebusi või kõhulahtisust.

Kui te unustate Gingium’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Gingium’i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevalt loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedust määratletakse järgmise liigituse järgi: Väga sage (≥ 1/10)

Sage ( ≥ 1/100 kuni < 1/10) Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni <1/100) Harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) Väga harv (< 1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Vere ja lümfisüsteemi häired

Teadmata: on teatatud erinevate elundite veritsemisest (silma-, nina-, aju- ja seedetrakti verejooksud).

Immuun-süsteemi häired

Teadmata: võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (allergiline šokk)

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Sage: pearinglus

Seedetrakti häired

Sage: kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: võivad tekkida ka allergilised nahareaktsioonid (punetus, turse sügelus ja lööve)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Gingium’i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Ärge kasutage Gingium’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gingium sisaldab

 • Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 120 mg hõlmikpuu lehtede rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivekstrakti (35 – 67:1), mis vastab
 • 26,4 – 32,4 mg flavonoididele flavoonglükosiididena
 • 3,36 – 4,08 mg ginkoliididele A, B ja C
 • 3,12 – 3,84 mg bilobaliididele Ekstraheerimiskeskkond: 60 % atsetoon (m/m)

Üks tablet sisaldab 354 mg laktoosmonohüdraati ning 6,0 mg veeldatud pihustuskuivatatud glükoosi.

 • Abiained on mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, makrogool 4000, magneesiumstearaat, maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat, hüpromelloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, veeldatud pihustuskuivatatud glükoos, värvaine E172 (kollane raudoksiid), värvaine E171 (titaandioksiid).

Kuidas Gingium välja näeb ja pakendi sisu

Tableti kirjeldus: piklik, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega, poolitusjoonega mõlemal poolel, ookerkollane kuni kollakaspruun, mõõduga 18,7 x 8,2 ± 0,2 mm. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Originaalpakend sisaldab 30, 60 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootja:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

või

Lek S.A

50C, Domaniewska Str.

02-672 Warsaw

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel : +372 6652 400

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015