Gammanorm - süstelahus (165mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J06BA01
Toimeaine: immunoglobuliin, ekstravaskulaarseks kasutamiseks
Tootja: Octapharma (IP) SPRL

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Gammanorm, 165 mg/ml süstelahus

Inimese normaalimmunoglobuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Gammanorm ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Gammanorm’i kasutamist
 3. Kuidas Gammanorm’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Gammanorm’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Gammanorm ja milleks seda kasutatakse

Gammanorm on immunoglobuliin ning sisaldab antikehi bakterite ja viiruste vastu. Antikehad kaitsevad organismi ja suurendavad vastupanuvõimet infektsioonidele. Ravi eesmärk on saavutada antikehade normaalne tase.

Gammanormi kasutatakse asendusraviks täiskasvanutel, lastel ja noorukitel (0...18-aastased) järgmistel juhtudel:

patsiendid, kellel on kaasasündinud puudulik võime või võimetus toota immunoglobuliine (esmane immuunpuudulikkus);

patsiendid, kellel on krooniline lümfoidne leukeemia, vere pahaloomuline kasvaja, mis põhjustab antikehade vaegust ja korduvaid infektsioone, kui antibiootikumid ei ole olnud tõhusad või kui neid ei saa kasutada;

patsiendid, kellel on hulgimüeloom, vere pahaloomuline kasvaja, mis põhjustab antikehade vaegust ja korduvaid infektsioone;

patsiendid, kellel on antikehade puudus ning korduvad infektsioonid enne ja pärast vereloome tüvirakkude siirdamist.

Mida on vaja teada enne Gammanorm’i kasutamist

Ärge kasutage Gammanorm’i:

 • kui olete inimese normaalimmunoglobuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • intravenoosselt (Gammanorm’i ei tohi manustada veeni).
 • intramuskulaarselt (Gammanorm’i ei tohi manustada lihasesse), kui te põete mõnda verehaigust. Intramuskulaarselt (lihasesse) tohib süstida arst või meditsiiniõde.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Gammanorm’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te põete mõnda teist haigust;
 • kui teil on diabeet või teil on kunagi olnud veresoonte haigus või soonesisene verehüüve (tromb);
 • kui teil on suurenenud oht trombide tekkeks;
 • kui te olete pikemat aega voodihaige.

Kui te annate vereproovi, siis teavitage oma arsti ravist Gammanorm’iga, sest see võib mõjutada uuringutulemusi.

Gammanorm’i juhuslikul manustamisel veresoonde võib tekkida šokk.

Teatud kõrvaltoimed võivad ilmneda sagedamini patsientidel, kellele manustatakse Gammanorm'i esimest korda või harvadel juhtudel, kui vahetatakse normaalimmunoglobuliini preparaati või kui eelmisest ravist on möödunud kaua aega.

Viirusohutus

Inimverest või vereplasmast ravimite valmistamisel rakendatakse kindlaksmääratud meetmeid, vältimaks infektsioonide edasikandumist patsientidele. Nimetatud meetmete hulka kuuluvad:

vere- ja vereplasmadoonorite hoolikas valimine, et tagada võimalike nakkuskandjate kõrvalejäämine;

iga vereannetuse ja ühendatud plasmakoguse analüüsimine viirus-/infektsiooninäitajate avastamiseks;

viirusi eemaldavate või inaktiveerivate etappide lisamine vere või plasma töötlemisprotsessi. Meetmetele vaatamata ei saa inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel infektsiooni ülekannet täielikult välistada. See kehtib muuhulgas mistahes tundmatute ja tekkivate viiruste või teiselaadsete infektsioonide kohta.

Neid meetmeid loetakse efektiivseteks kestaga viiruste suhtes, nt inimese immuunpuudulikkus viirus (HIV), B-hepatiidi viirus ja C-hepatiidi viirus.

Meetmete efektiivsus võib olla piiratud kestata viiruste suhtes, nt A-hepatiidi viirus ja parvoviirus B19.

Immunoglobuliinidega seotud nakatumist A-hepatiidi viiruse või parvoviirus B19-ga ei ole täheldatud, sest eeldatavasti on ravimis sisalduvatel viiruste vastastel antikehadel kaitsev toime.

On tungivalt soovituslik, et iga kord, kui patsiendile manustatakse Gammanorm’i, dokumenteeritakse patsiendi nimi ja ravimi partiinumber, et hiljem oleks võimalik tuvastada antud patsiendile manustatud ravimipartii.

Muud ravimid ja Gammanorm

 • Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, samuti, kui teid on vaktsineeritud viimase kolme kuu jooksul.
 • Gammanorm võib nõrgestada leetrite, punetiste, mumpsi ja tuulerõugete vaktsiinide toimet. Gammanorm’i ja ükskõik millise nimetatud vaktsiini manustamisel peab olema vähemalt 3kuuline vahe. Enne vaktsineerimist leetrite vastu peab ravist Gammanorm’iga olema möödunud vähemalt üks aasta. Seetõttu on oluline, et teid vaktsineeriv arst oleks teadlik käimasolevast või varasemast ravist Gammanorm’iga.

Rasedus ja imetamine

Puuduvad piisavad andmed Gammanorm’i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal. Seepärast peate raseduse või imetamise korral enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga. Immunoglobuliinid erituvad rinnapiima ja kaitsvad antikehad võivad vastsündinule üle kanduda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned Gammanorm'i kõrvaltoimed võivad mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui teil tekivad ravi ajal kõrvaltoimed, peate enne autojuhtimist või masinate käsitsemist ootama kõrvaltoimete möödumist.

Gammanorm sisaldab naatriumi

Selle ravimpreparaadi üks annus (40 ml) sisaldab 4,35 mmol (või 100 mg) naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedi korral.

Kuidas Gammanorm’i kasutada

Ravi alustab arst, kes peab olema kogenud naha alla manustatava immunoglobuliiniga koduse ravi juhendamises. Ta tagab, et te saate väljaõppe ja täpse informatsiooni infusioonipumba kasutamise, infusioonitehnika, ravipäeviku pidamise ning vajaliku tegevuse kohta tõsiste kõrvaltoimete tekkimise korral. Niipea, kui te olete suuteline ennast ise süstima ja mingisuguseid kõrvalnähte ravi kestel ei ilmne, lubab arst teil iseseisvalt ravi kodus jätkata.

Teie individuaalse annuse ja infusioonikiiruse määrab arst, kohandades need spetsiaalselt teie jaoks. Järgige alati arsti juhiseid.

Seda ravimit manustatakse subkutaanselt (naha alla). Erijuhtudel, kui Gammanorm’i ei saa naha alla manustada, võib seda manustada intramuskulaarselt (lihasesse).

Lihasesse süstib ravimit arst või meditsiiniõde.

Juhised

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Enne kasutamist peab ravim olema soojenenud toa- või kehatemperatuurini.

Lahus peab olema selge või kergelt opalestseeruv ja värvitu või kahvatukollane kuni helepruun. Hägust või osakestega lahust ei tohi kasutada.

Käsitsemisjuhised

Eemaldage viaalilt kaitsev kate ja puhastage kummikorki alkoholiga.

Gammanorm tuleb tõmmata steriilsesse süstlasse kasutades steriilset nõela või abistavat vahendit (nt Minispike® või Medimop® viaaliadapter).

Süstige õhku viaali võrdses koguses vajaliku Gammanorm’i kogusega. Seejärel tõmmake Gammanorm viaalist süstlasse. Kui vajaliku Gammanorm’i annuse jaoks on vaja mitut viaali, siis korrake seda sammu.

Pumba kasutamisel järgige tootja juhiseid infusioonipumba ettevalmistamiseks (eeltäitmiseks). Tagamaks, et infusioonivoolikusse ja nõela ei ole jäänud õhku, täitke need Gammanorm’iga.

Puhastage süstekoht (nt alakõht, reis) antiseptilise lahusega.

Haarake nahk kahe sõrme vahele ja torgake nõel nahaalusesse koesse nagu arst on õpetanud.

Gammanorm’i ei tohi süstida veresoonde. Kontrollige, et te ei torganud nõela kogemata veresoonde, tõmmates süstlakolbi õrnalt tagasi ja veendudes, et infusioonivoolikusse ei imbu verd. Kui te näete verd, siis tõmmake nõel välja ning ärge seda infusioonikomplekti ja nõela enam kasutage. Valmistage ette uus infusioonivoolik, korrates eelnevalt kirjeldatud samme, ja süstige uude kohta.

Kinnitage nõel paigale steriilse sideme või plaastriga.

Gammanorm'i infusioon pumbaga

Järgige tootja juhiseid pumba kohta.

Imikutel ja lastel võib süstekohta vahetada 5...15 ml manustamise järel.

Täiskasvanutel võib süstekohta vahetada oma eelistuste kohaselt. Ühte süstekohta manustatav maksimaalne kogus ei tohi esimese kümne infusiooni ajal ületada 25 ml. Seejärel võib ühte kohta manustatavat kogust talutavuse korral järk-järgult suurendada kuni 35 ml-ni.

Samaaegselt võib kasutada mitut süstekohta. Süstekohtade vahe peab olema vähemalt 5 cm.

Gammanorm'i infusioon süstlaga

Võite kasutada „liblikaga“ kateetrit, mis võimaldab kiiremat manustamist. Sõltuvalt kasutatavast süsteemist võib protseduur mõnes vähetähtsas aspektis erineda.

Korraga võib kasutada ainult ühte süstekohta. Vajalik võib olla ööpäevase annuse manustamine rohkem kui ühte süstekohta.

Alustage kolvile vajutamist: subkutaanne immunoglobuliin on viskoosne ja avaldab vajutamisele vastusurvet.

Peate valima sellise süstekiiruse, mis on teile mugav. Soovitatav maksimaalne infusioonikiirus on ligikaudu 1...2 ml/min. Ärge kiirustage, süst ei tohi olla valus. Mõnesse süstekohta on võimalik süstida suurem kogus. Vajadusel vahetage süstekohta.

Imikutel ja lastel ei tohi ühte süstekohta manustatav maksimaalne annus ületada 5...15 ml.

Täiskasvanutel ei tohi ühte süstekohta manustatav maksimaalne annus ületada 25 ml.

Annuse määrab teie arst vastavalt teie individuaalsetele vajadustele. Annustamisjuhiseid peab alati järgima.

Võtke Gammanorm’i viaalilt eemaldatav kleebis ja kleepige see oma ravipäevikusse.

Kui te kasutate Gammanorm’i rohkem kui ette nähtud

Gammanorm’i üleannustamisest tulenev oht ei ole teada. Kui te manustate Gammanorm’i rohkem kui ette nähtud, võtke ühendust oma arstiga või lähima haiglaga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harvadel juhtudel võib Gammanorm põhjustada vererõhu langust ja rasket ülitundlikkusreaktsiooni (anafülaktiline reaktsioon) isegi patsientidel, kes on eelnevalt talunud ravi inimese normaalimmunoglobuliiniga.

Allergia või tõsise allergilise reaktsiooni (anafülaktilise reaktsiooni) kahtluse korral peate otsekohe teavitama oma arsti. Võimalikud sümptomid on näiteks pööritustunne, südamerütmi muutused, vererõhu langus, hingamis- ja neelamisraskused, pigistustunne rindkeres, sügelus, üldine nõgestõbi, näo, keele või kõri turse, teadvuskaotus või lööve. Kõik need seisundid vajavad kohest erakorralist arstiabi.

Kui teil tekivad tromboosi (soonesisese verehüübe) sümptomid, näiteks hingeldamine, käsivarre või jala valu või turse, nägemishäired või valu rindkeres, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. See kõrvaltoime tekib väga harva.

Kui teil tekib tugev peavalu koos ükskõik millise järgneva sümptomiga, milleks on kaelakangus, unetus, palavik, valgustundlikkus, iiveldus, oksendamine, siis võtke kohe ühendust oma arstiga. Need sümptomid võivad olla meningiidi (ajukelmepõletik) tunnuseks. Selle kõrvaltoime esinemissagedus ei ole teada.

Teised kõrvatoimed on loetletud järgnevalt.

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Paiksed reaktsioonid süstekohal, nagu turse, hellus, valu, punetus, tihkestumine, kuumatunne, sügelus, verevalumid või lööve.

Sage (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

Peavalu, pööritustunne, iiveldus, oksendamine, lihasevalu, väsimus.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

Külmavärinad, kuumatunne, külmatunne, haigena tundmine, nõrkus, kahvatus, kõhuvalu, kõhulahtisus, õhupuudus, hingamisraskus või vilistav hingamine, ülitundlikkus.

Harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st)

Madal vererõhk.

Väga harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st)

Külmavärinad, palavik, liigesevalu.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed

Köha, seljavalu, nahapunetus, lööve, kublad, sügelus, gripisarnased sümptomid, näo turse.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Gammanorm’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaali etiketil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“ või EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis.

Kõlblikkusaja piires võib ravimit kuni 1 kuu vältel hoida temperatuuril kuni 25°C (sellel ajal ei tohi ravimit hoida külmkapis) ja hävitada pärast, kui ravimit ei ole kasutatud.

Pärast esimest avamist tuleb lahust kasutada koheselt.

Ärge kasutage Gammanorm’i, kui lahus on hägune või sisaldab osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Kasutatud süstlaid ärge visake kunagi ära koos majapidamisprügiga.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gammanorm sisaldab

 • Toimeaine on inimese normaalimmunoglobuliin 165 mg/ml (sisaldab vähemalt 95% immunoglobuliin G).
 • Abiained on glütsiin, naatriumkloriid, naatriumatsetaat, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Kuidas Gammanorm välja näeb ja pakendi sisu

Gammanorm on süstelahus ja on saadaval:

Viaalis (I tüüpi klaas) 6 ml, 10 ml, 12 ml, 20 ml, 24 ml või 48 ml lahust, pakendis 1, 10 või 20 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Octapharma (IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht

Belgia

Tootja

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

SE-112 75 Stockholm

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: COVALENT oü

Lõõtsa 8, 11415 Tallinn

Tel: (+372) 6600945

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Gammanorm 165 mg/ml

Belgia

Gammanorm 165 mg/ml solution injectable

Bulgaaria

Гаманорм 165 mg/ml инжекционен разтвор

Horvaatia

Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju

Tšehhi

Gammanorm 165 mg/ml

Taani

Gammanorm

Eesti

Gammanorm süstelahus 165 mg/ml

Soome

Gammanorm 165 mg/ml injektioneste, liuos

Prantsusmaa

Gammanorm, 165 mg/ml, solution injectable

Saksamaa

Gammanorm

Ungari

Gammanorm 165 mg/ml oldatos injekció

Iirimaa

Gammanorm, 165 mg/ml, solution for injection

Island

Gammanorm

Itaalia

OCTANORM, 165 mg/ml, soluzione per iniezione

Läti

GAMMANORM 165 mg/ml solution for injection

Leedu

gammanorm 165 mg/ml injekcinis tirpalas

Luksemburg

Gammanorm

Malta

GAMMANORM 165 mg/ml solution for injection

Holland

Gammanorm 165 mg/ml, oplossing voor injectie

Norra

Gammanorm 165 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Poola

Gammanorm

Portugal

GAMMANORM, 165 mg/ml solução injectável

Rumeenia

GAMMANORM 165 mg/ml solutie injectabilă

Slovakkia

Gammanorm sol inj

Sloveenia

GAMMANORM 165 mg/ml raztopina injiciranje

Rootsi

Gammanorm165 mg/ml injektionsvätska, lösning

Ühendkuningriik

GAMMANORM

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.