Felogel - geel (10mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA15
Toimeaine: diklofenak
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Felogel, 10 mg/g geel

Diklofenaknaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Felogel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Felogel kasutamist
 3. Kuidas Felogel’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Felogel’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Felogel ja milleks seda kasutatakse

Felogel geel sisaldab toimeainena diklofenaknaatriumi, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks. Seda kasutatakse paikselt nahale määrimiseks. Felogel geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle 14-aastastel noorukitel valu, põletiku ja turse paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ning põletikuliste seisundite korral, nt lihas-ja liigestraumad

(nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, sporditrauma), kõõlusepõletik, küünarvarre või põlve turse.

Mida on vaja teada enne Felogel kasutamist

Ärge kasutage Felogel geeli

 • kui olete diklofenaknaatriumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete ülitundlik aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes. Selle ilminguks on astmahoog, lööve või allergiline nohu;
 • raseduse kolmandal trimestril;
 • kui te olete noorem kui 14eluaastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mõned patsiendid peavad olema selle ravimi kasutamisel eriti ettevaatlikud.

Enne Felogel kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on mao või kaksteistsõrmikuhaavand, südamehaigus (tagajärjeks võib olla kergesti tekkiv
 • väsimus, hingeldus, pahkluude turse jne), neeruprobleemid;
 • kui teil on toitude ja/või ravimite suhtes esinenud ülitundlikkust;
 • kui te põete astmat või muid allergilisi haigusi;
 • kui teil on ilmnenud ülitundlikkust aspiriini või teiste põletikuvastaste ainete suhtes.

Felogel geeli võib kanda ainult kahjustamata nahale (kus pole lahtisi haavu ega vigastusi). Felogel geeli ei tohi manustada silmade ümbrusesse ega limaskestadele ega suhu.

Felogel geeli ei tohi manustada oklusiivsete (veekindlad või õhku mitteläbilaskvad) sidemete alla. Ravitava piirkonna nahk ei tohi kokku puutuda otsese päikesevalgusega.

Nahaärrituse või muude ülitundlikkuse ilmingute korral tuleb ravi katkestada.

Muud ravimid ja Felogel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kuigi koostoimed teiste ravimitega ei ole diklofenak-geeli nahale manustamisel tõenäolised, teavitage oma arsti, kui te võtate aspiriini või teisi põletikuvastaseid ravimeid, kortikosteroide ja vererõhku alandavaid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Felogel geeli ei tohi kasutada viimase kolme raseduskuu ajal.

Esimesel kuuel raseduskuul võib Felogel geeli kasutada ainult äärmisel vajadusel. Juhul kui rasestuda sooviv naine või juba rase naine kasutab raseduse esimesel või teisel trimestril Felogel geeli, tuleb annus hoida nii väike ja ravi kestus nii lühike kui võimalik.

Kui te toidate last rinnaga, kasutage Felogel geeli ainult juhul, kui teie arst on seda soovitanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Felogel geeli manustamine nahale ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Felogel sisaldab

Kuidas Felogel’t kasutada

 • propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust;
 • naatriumbensoaati, millel on mõõdukas ärritav toime nahale, silmadele ja limaskestadele.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Felogel on mõeldud paikseks manustamiseks nahale. Kui arst ei ole soovitanud teisiti, tuleb ravimit manustada järgmiselt:

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid

Manustada geeli ravitava piirkonna nahale 3...4 korda päevas õhukese kihina kergelt hõõrudes kuni see imendub läbi naha. Vajalik kogus geeli sõltub ravitava piirkonna suurusest. Näiteks 2 g geeli (ligikaudu 6 cm pikkune geeliriba) on piisav ligikaudu 20 cm x 20 cm (400 cm) suuruset nahapinna raviks. Pärast iga manustamiskorda tuleb hoolikalt pesta käsi, välja arvatud juhul, kui käed on ravitavaks piirkonnaks.

Ravi kestus

Mitte kasutada kauem kui 14 päeva, juhul kui teie arst ei ole teisiti soovitanud. Pöörduge oma arsti poole kui sümptomid esimese 7 päevaga ei parane või halvenevad. Samuti on arsti konsultatsioon soovitatav juhul, kui haigestunud on rohkem kui 2 suuremat liigest.

Lapsed ja alla 14-aastased noorukid

Ärge kasutage Felogel geeli lastel ja alla 14-aastastel noorukitel.

Kui te kasutate Felogel’t rohkem kui ette nähtud

Kuna ravim on paikselt manustatav, ei ole üleannustamine tõenäoline.

Kui juhuslikult on ravimit neelatud alla või kui ravim satub silma, limaskestadele või lahtistele haavadele, võtke kohe ühendust oma arstiga või minge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Felogel’t kasutada

Kui te unustasite Felogel’t õigeaegselt manustada ja järgmise annuse manustamise aeg on juba peaaegu käes, siis manustage see nagu tavaliselt. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest allergia sümptomitest, lõpetage koheselt Felogel kasutamine ja konsulteerige arsti või apteekriga:

 • Villiline nahapõletik (bulloosne dermatiit (võib ilmneda 1...10 inimesel 10 000’st);
 • Mädavilliline (pustuloosne) nahalööve (võib ilmneda vähem kui ühel inimesel 10 000’st);
 • Hingeldus, õhupuudus või pigistustunne rinnus (astma) (võib ilmneda vähem, kui ühel inimesel 10 000’st);
 • Näo, huulte, keele või kõriturse (võib ilmneda vähem, kui ühel inimesel 10 000’st).

Muud kõrvaltoimed, mis võivad esineda, on tavaliselt kerged kuni mõõdukad, kahjutud ja mööduvad. Kui teil tekib mure, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda 1...10 inimesel 100’st):

 • Nahalööve, sügelus, punetus või põletustunne manustamiskohal, ketendus, nahakuivus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda vähem kui ühel inimesel 10 000’st):

 • Nahk võib muutuda tundlikuks päikesevalguse suhtes. Võimalikud tunnused on päikesepõletus koos sügelusega, turse ja villidega.
 • Põletikuline nahalööve.

Kui teil ilmneb mõni ülalkirjeldatud kõrvaltoimetest, tuleb ravimi kasutamine katkestada ning võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Felogel’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Felogel’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast tuubi avamist võib seda ravimit kasutada 6 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Felogel sisaldab

 • Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g Felogel geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
 • Teised koostisosad on: karbomeer, makrogool 400, propüleenglükool, dietanoolamiin, isopropüülalkohol, naatriumbensoaat, puhas vesi.

Kuidas Felogel välja näeb ja pakendi sisu

Felogel geel on läbipaistev, värvitu, geeljas mass ühtlase konsistentsi ja isopropüülalkoholile iseloomuliku lõhnaga.

40 g või 60 g geeli on pakendatud alumiiniumist tuubi, mis on suletud polüpropüleenist korgiga. Tuub on pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Sofia 1220 Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: VIP Pharma Eesti OÜ

Uusaru 5

Saue 76 505, Harjumaa Eesti

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.