Felogel - geel (10mg 1g)

ATC Kood: M02AA15
Toimeaine: diklofenak
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

FELOGEL
geel (10mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Felogel, 10 mg/g geel

Diklofenaknaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Felogel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Felogel kasutamist
 3. Kuidas Felogel’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Felogel’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Felogel ja milleks seda kasutatakse

Felogel geel sisaldab toimeainena diklofenaknaatriumi, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks. Seda kasutatakse paikselt nahale määrimiseks. Felogel geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle 14-aastastel noorukitel valu, põletiku ja turse paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ning põletikuliste seisundite korral, nt lihas-ja liigestraumad

(nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, sporditrauma), kõõlusepõletik, küünarvarre või põlve turse.

Mida on vaja teada enne Felogel kasutamist

Ärge kasutage Felogel geeli

 • kui olete diklofenaknaatriumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete ülitundlik aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes. Selle ilminguks on astmahoog, lööve või allergiline nohu;
 • raseduse kolmandal trimestril;
 • kui te olete noorem kui 14eluaastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mõned patsiendid peavad olema selle ravimi kasutamisel eriti ettevaatlikud.

Enne Felogel kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on mao või kaksteistsõrmikuhaavand, südamehaigus (tagajärjeks võib olla kergesti tekkiv
 • väsimus, hingeldus, pahkluude turse jne), neeruprobleemid;
 • kui teil on toitude ja/või ravimite suhtes esinenud ülitundlikkust;
 • kui te põete astmat või muid allergilisi haigusi;
 • kui teil on ilmnenud ülitundlikkust aspiriini või teiste põletikuvastaste ainete suhtes.

Felogel geeli võib kanda ainult kahjustamata nahale (kus pole lahtisi haavu ega vigastusi). Felogel geeli ei tohi manustada silmade ümbrusesse ega limaskestadele ega suhu.

Felogel geeli ei tohi manustada oklusiivsete (veekindlad või õhku mitteläbilaskvad) sidemete alla. Ravitava piirkonna nahk ei tohi kokku puutuda otsese päikesevalgusega.

Nahaärrituse või muude ülitundlikkuse ilmingute korral tuleb ravi katkestada.

Muud ravimid ja Felogel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kuigi koostoimed teiste ravimitega ei ole diklofenak-geeli nahale manustamisel tõenäolised, teavitage oma arsti, kui te võtate aspiriini või teisi põletikuvastaseid ravimeid, kortikosteroide ja vererõhku alandavaid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Felogel geeli ei tohi kasutada viimase kolme raseduskuu ajal.

Esimesel kuuel raseduskuul võib Felogel geeli kasutada ainult äärmisel vajadusel. Juhul kui rasestuda sooviv naine või juba rase naine kasutab raseduse esimesel või teisel trimestril Felogel geeli, tuleb annus hoida nii väike ja ravi kestus nii lühike kui võimalik.

Kui te toidate last rinnaga, kasutage Felogel geeli ainult juhul, kui teie arst on seda soovitanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Felogel geeli manustamine nahale ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Felogel sisaldab

Kuidas Felogel’t kasutada

 • propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust;
 • naatriumbensoaati, millel on mõõdukas ärritav toime nahale, silmadele ja limaskestadele.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Felogel on mõeldud paikseks manustamiseks nahale. Kui arst ei ole soovitanud teisiti, tuleb ravimit manustada järgmiselt:

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid

Manustada geeli ravitava piirkonna nahale 3...4 korda päevas õhukese kihina kergelt hõõrudes kuni see imendub läbi naha. Vajalik kogus geeli sõltub ravitava piirkonna suurusest. Näiteks 2 g geeli (ligikaudu 6 cm pikkune geeliriba) on piisav ligikaudu 20 cm x 20 cm (400 cm) suuruset nahapinna raviks. Pärast iga manustamiskorda tuleb hoolikalt pesta käsi, välja arvatud juhul, kui käed on ravitavaks piirkonnaks.

Ravi kestus

Mitte kasutada kauem kui 14 päeva, juhul kui teie arst ei ole teisiti soovitanud. Pöörduge oma arsti poole kui sümptomid esimese 7 päevaga ei parane või halvenevad. Samuti on arsti konsultatsioon soovitatav juhul, kui haigestunud on rohkem kui 2 suuremat liigest.

Lapsed ja alla 14-aastased noorukid

Ärge kasutage Felogel geeli lastel ja alla 14-aastastel noorukitel.

Kui te kasutate Felogel’t rohkem kui ette nähtud

Kuna ravim on paikselt manustatav, ei ole üleannustamine tõenäoline.

Kui juhuslikult on ravimit neelatud alla või kui ravim satub silma, limaskestadele või lahtistele haavadele, võtke kohe ühendust oma arstiga või minge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Felogel’t kasutada

Kui te unustasite Felogel’t õigeaegselt manustada ja järgmise annuse manustamise aeg on juba peaaegu käes, siis manustage see nagu tavaliselt. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest allergia sümptomitest, lõpetage koheselt Felogel kasutamine ja konsulteerige arsti või apteekriga:

 • Villiline nahapõletik (bulloosne dermatiit (võib ilmneda 1...10 inimesel 10 000’st);
 • Mädavilliline (pustuloosne) nahalööve (võib ilmneda vähem kui ühel inimesel 10 000’st);
 • Hingeldus, õhupuudus või pigistustunne rinnus (astma) (võib ilmneda vähem, kui ühel inimesel 10 000’st);
 • Näo, huulte, keele või kõriturse (võib ilmneda vähem, kui ühel inimesel 10 000’st).

Muud kõrvaltoimed, mis võivad esineda, on tavaliselt kerged kuni mõõdukad, kahjutud ja mööduvad. Kui teil tekib mure, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda 1...10 inimesel 100’st):

 • Nahalööve, sügelus, punetus või põletustunne manustamiskohal, ketendus, nahakuivus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda vähem kui ühel inimesel 10 000’st):

 • Nahk võib muutuda tundlikuks päikesevalguse suhtes. Võimalikud tunnused on päikesepõletus koos sügelusega, turse ja villidega.
 • Põletikuline nahalööve.

Kui teil ilmneb mõni ülalkirjeldatud kõrvaltoimetest, tuleb ravimi kasutamine katkestada ning võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Felogel’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Felogel’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast tuubi avamist võib seda ravimit kasutada 6 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Felogel sisaldab

 • Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g Felogel geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
 • Teised koostisosad on: karbomeer, makrogool 400, propüleenglükool, dietanoolamiin, isopropüülalkohol, naatriumbensoaat, puhas vesi.

Kuidas Felogel välja näeb ja pakendi sisu

Felogel geel on läbipaistev, värvitu, geeljas mass ühtlase konsistentsi ja isopropüülalkoholile iseloomuliku lõhnaga.

40 g või 60 g geeli on pakendatud alumiiniumist tuubi, mis on suletud polüpropüleenist korgiga. Tuub on pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Sofia 1220 Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: VIP Pharma Eesti OÜ

Uusaru 5

Saue 76 505, Harjumaa Eesti

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Felogel, 10 mg/g geel

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi. INN: Diclofenacum

Teadaolevat toimet omavad abiained: propüleeenglükool, naatriumbensoaat Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Geel.

Läbipaistev, värvitu, geeljas mass, millel on ühtlane konsistents ja iseloomulik isopropüülalkoholi lõhn.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid:

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvnud ja üle 14-aastased noorukid

Annustamine

 1. Geel tuleb määrida 3...4 korda ööpäevas õhukese kihina kergelt hõõrudes ravitava piirkonna nahale kuni see imendub. Ühe manustamiskorra annus sõltub ravitava piirkonna suurusest. Näiteks 2 g geeli (ligikaudu 6 cm) on piisav ligikaudu 400 cm2 nahapinna raviks.

Ravi kestus

Ravikuuri kestus sõltub näidustusest ja saavutatud kliinilisest vastusest ning on tavaliselt kuni 14 päeva. Kui sümptomid ei leevene või halvenevad esimese 7 ravipäeva jooksul, on soovitatav arstiga konsulteerida. Arsti konsultatsoon on soovitatav ka juhul kui haaratud on enam kui kaks suuremat liigest.

Lapsed

Ravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta lastel ja alla 14-aastastel noorukitel ei ole piisavalt on andmeid (vt ka lõik 4.3).

Eakad

Ravimit võib kasutada tavalistes täiskasvanu annustes.

Manustamisviis

Geeli tuleb kanda paikselt, nahale. Pärast iga manustamiskorda tuleb hoolikalt käsi pesta, v.a juhul, kui käed on ravitav kehapiirkond.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;

Ülitundlikkus aspiriinile või teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele, mis kutsuvad kliiniliselt esile astmahooge, urtikaariat või allergilist riniiti;

Raseduse kolmas trimester;

Ravim on vastunäidustatud lastele ja alla 14-aastastele noorukitele.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 • Kui diklofenakgeeli manustatakse suurele nahapinnale ja/või pika aja vältel, ei saa välistada paiksel manustamisel siiski süsteemsete kõrvaltoimete teket. Kuigi paikse manustamise järgselt nahale on dikofenaki süsteemne imendumine minimaalne, tohivad ägeda mao või kaksteistsõrmikuhaavandiga, anamneesis neeru ja südamehaigustega patsiendid kasutada diklofenak geeli ainult pärast arstiga konsulteerimist;
 • geeli tohib manustada ainult tervele ja intaktsele nahale ning mitte haavadele ega lahtistele vigastustele.
 • ravi diklofenakgeeliga tohivad väljendunud toiduvõi ravimallergia või muude allergiliste haigustega (heinapalvik, bronhiaalastma, ninapolüübid) patsiendid alustada ettevaatusega ja ainult pärast arstiga konsulteerimist;
 • geeli ei tohi kasutada koos oklusioonsidemega;
 • geeli ei tohi manustada suukaudselt;
 • geel ei tohi sattuda silma ega limaskestadele;
 • ravitav nahapind ei tohi kokku puutuda päikesevalgusega;
 • Felogel geel sisaldab propüleenglükooli, millel võib olla nahka, silmi ja limaskesti ärritav toime.
 • ravim sisaldab ka naatriumbensoaati, millel võib olla mõõdukas nahka, silmi ja limaskesti ärritav toime

Kuna paikselt manustatava diklofenak-geeli süsteemne imendumine on väga madal, siis koostoimete võimalus teiste ravimitega on ebatõenäoline.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Võrreldes suukaudselt manustatavate ravimvormidega, on diklofenaki süsteemne imendumine pärast paikset manustamist madalam. Seoses kogemusega süsteemsete MSPVA-de kasutamisel, on soovitused järgmised:

Prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib ebasoodsalt mõjutada raseduse kulgu ja/või embrüo/loote arengut. Andmed epidemioloogilistest uuringutest kui prostaglandiini inhibiitoreid on kasutatud raseduse varases staadiumis viitavad nurisünnituse suurenenud riskile ning samuti südame väärarengule ja gastroskiisile. Südame väärarengu absoluutne risk suurenes vähem kui 1%-lt 1,5%-le. Arvatavalt suureneb risk sõltuvalt annuse suurusest ja ravi kestvusest. Loomadel on prostaglandiini sünteesi inhibiitorite kasutamise tulemusel suurenenud implanteerumise-eelne ja -järgne hukkumine ning embrüo/loote suremus. Lisaks on teatatud loomadel erinevate väärarengute, sealhulgas kardiovaskulaarsete väärarengute juhtude suurenemisest, kui prostaglandiini sünteesi inhibiitoreid on manustatud organogeneetilisel perioodil.

Raseduse esimesel ja teisel trimestril ei tohi diklofenakki kasutada, välja arvatud äärmisel vajadusel. Juhul kui rasestuda sooviv naine või juba rase naine kasutab raseduse esimesel või teisel trimestril diklofenakki, tuleb annus hoida nii väike kui võimalik ja ravi kestus nii lühike kui võimalik.

Kolmandal trimestril võib kõikide prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite kasutamine põhjustada lootele:

 • Kardiopulmonaarset toksilisust (arterioosijuha enneaegne sulgumine ja pulmonaarne hüpertensioon);
 • Neerufunktsiooni häireid, mis võib areneda neerupuudulikkuseks koos oligohüdramnioniga;

Emale raseduse lõpus ja vastsündinule võivad põhjustada:

 • Veritsusaja võimalikku pikenemist, hüübimisvastast toimet, mis võib ilmneda ka väga väikeste annuste korral;
 • Emakakontraktsioonide pärssimist, mille tulemusel sünnitus lükkub edasi või sünnitegevus pikeneb.

Seetõttu on diklofenaki kasutamine raseduse kolmandal trimestril vastunäidustatud.

Imetamine

Sarnaselt teiste MSPVA-dega eritub diklofenak rinnapiimaga väikestes kogustes. Kuid siiski ei ole diklofenaki kasutamisel terapeutilistes annustes toimed imetatavale lapsele tõenäolised. Kuna puuduvad kontrollitud uuringud imetavate emadega, tohib ravimit imetamise ajal kasutada vaid arsti järelvalve all. Kuid ka siis ei tohi seda kanda rindadele ega mujale suurele nahapinnale ega kasutada pika aja jooksul (vt lõik 4.4).

Toime reaktsioonikiirusele

Felogel geeli manustamine nahale ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt esinemissagedustele järgmiselt: väga harv (1/10), sage (1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100), harv (1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Paikse manustamise korral on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Infektsioonid ja infestatsioonid:

Väga harv – pustuloosne lööve.

Immuunsüsteemi häired:

Väga harv – ülitundlikkus (sh urtikaaria), angioödeem.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Väga harv – astma.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

sage – sügelus, erüteem, nahalööve, ekseem, dermatiit (sh kontaktdermatiit); harv – bulloosne dermatiit;

väga harv – valgustundlikkusreaktsioonid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Kuna paiksel kasutamisel on diklofenaki süsteemne imendumine minimaalne, siis üleannustamine on äärmiselt ebatõenäoline.

Siiski on diklofenak-geeli tahtmatul allaneelamisel oodatavad kõrvaltoimed sarnased, mida on täheldatud diklofenaki tablettide üleannustamisel (üks 100 g tuub vastab 1 g diklofenaknaatriumile). Juhul, kui esineb ravimi juhuslik allaneelamine, mille tagajärjel tekib märgatav süsteemne

kõrvaltoime, tuleb rakendada üldisi ravimeetmeid, mida kasutatakse mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite mürgistuse korral.

Tuleks kaaluda maoloputuse tegemist ning aktiivsöe kasutamist, kui ravimi manustamisest ei ole kaua aega möödas.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletikuvastased ained paikseks kasutamiseks ATC code: М02АА15

Diklofenak kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite rühma. Diklofenaki peamiseks toimemehhanismiks on ensüümi, prostaglandiini tsüklooksügenaas, sünteesi pärssimine. Seeläbi diklofenak kõrvaldab või vähendab prostaglandiinide toimeid, mis mängivad olulist rolli põletiku, valu ja palaviku tekkes. Nahale manustatuna toimib diklofenak kahjustatud kudedesse otseselt põletikuvastaselt ja valuvaigistavalt.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

 1. Süsteemselt (läbi naha) imendunud diklofenaki kogus on proportsionaalne ravitava piirkonna suurusega ja sõltub manustatud kogusest ning naha hüdratatsioonist. 6% manustatud diklofenaki annusest, pärast 2,5 g diklofenak geeli paikset manustamist 500 cm2 pinnale, imendub ja väljutatakse neerude kaudu uriiniga, kui võrrelda sama koguse tablettidega.

10 tunnine okluseeriva sideme kasutamine viib 3-kordsele imendunud diklofenaki koguse suurenemisele.

Jaotumine

Pärast paikset manustamist käe- ja põlveliigestele on diklofenaki kontsentratsioon mõõdetav plasmas, sünoviaalkudedes ja –vedelikes. Diklofenaki maksimaalne plasmakontsentratsioon on ligikaudu 100 korda madalam, kui sama koguse diklofenaki suukaudsel manustamisel. 99,7% diklofenakist seondub seerumi proteiinidega, peamiselt albumiiniga (99,4%).

Diklofenak kumuleerub nahas, mis toimib depoona ja kus toimub diklofenaki pidev vabanemine nahaalustesse kudedesse.

Sealt diklofenak jaotub ja püsib eelistatult sügavamates põletikulistes kudedes, nt liigesed, kus teda leidub kuni 20 korda suuremas kontsentratsioonis kui vereplasmas..

Biotransformatsioon

Diklofenaki biotransformatsioonil toimub intaktse molekuli osaline glükuronidatsioon, kuid peamiselt üksik ja mitmik hüdroksüleerumine viib mitmete fenool-metaboliitideni, millest enamik konverteeritakse glükuroniidkonjugaatideks. Kaks fenoolmetaboliiti on bioloogiliselt aktiivsed, kuigi palju vähemal määral kui diklofenak.

Eritumine

Diklofenaki kogu süsteemne kliirens plasmast on 263 ± 56 ml/min. Plasma lõplik poolväärtusaeg on 1...2 tundi. Neljal metaboliidil, millest 2 on aktiivsed, on samuti lühike poolväärtusaeg ligikaudu 1...3 tundi. Üks metaboliit, 3’-hüdroksü-4-metoksü-diklofenak, omab pikemat poolväärtusaega. See metaboliit on tegelikult inaktiivne. Diklofenak ja metaboliidid eritatakse peamiselt uriiniga.

Patsientide erirühmad

Neeruhaigusega patsientidel ei ole oodata diklofenaki ja selle metaboliitide kuhjumist. Kroonilise hepatiidiga või mittedekompenseeritud tsirroosiga patsientidel on diklofenaki kineetika ja metabolism sama, mis tervetel isikutel.

Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemselt manustatud diklofenaki farmakoloogilise akuutse ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, mutageensuse, teratogeensuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole terapeutilistes annustes näidanud kahjulikku toimet inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Karbomeer

Makrogool 400

Propüleenglükool

Dietanoolamiin

Naatriumbensoaat

Isopropüülalkohol

Puhastatud vesi

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

40 g või 60 g geeli alumiiniumtuubis, mis on suletud polüpropüleenist korgiga. Karbis on 1 tuub.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse

Sofia 1220

Bulgaaria

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018