Fleree - intrauteriinne ravivahend (13,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G02BA03
Toimeaine: levonorgestreel
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fleree, 13,5 mg intrauteriinne ravivahend

Levonorgestreel

Patsiendi nimi: <….>

Arsti nimi: <….>

Arsti telefoninumber: <….>

Paigaldamise kuupäev: <….>

Eemaldamise kuupäev: <….>

Esimene kontrollvisiit: <….>

Järgmised visiidid:

 1. <….>
 2. <….>
 3. <….>

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Fleree ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Fleree kasutamist
 3. Kuidas Fleree’d kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Fleree’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Fleree ja milleks seda kasutatakse

Fleree’d kasutatakse rasestumise vältimiseks (kontratseptsioon) kuni kolme aasta vältel.

Fleree on T-kujuline intrauteriinne ravivahend, mis vabastab pärast emakasse paigaldamist aeglaselt väikeses koguses hormooni levonorgestreel.

Fleree vähendab emaka limaskesta igakuist paksenemist ja muudab emakakaela lima paksemaks. Need toimed hoiavad ära seemneraku ja munaraku kokkupuute, takistades seega seemnerakul munaraku viljastamist.

Mida on vaja teada enne Fleree kasutamist

Üldised märkused

Enne kui alustate Fleree kasutamist, esitab arst teile mõned küsimused teie tervise kohta.

Selles infolehes kirjeldatakse mitmeid olukordi, kus peaks Fleree eemaldama või kus Fleree usaldusväärsus võib olla vähenenud. Sellistes olukordades peaksite vältima seksuaalvahekordi või kasutama kondoomi või mõnda muud barjäärimeetodit.

Nagu teised hormonaalsed rasestumisvastased vahendid, ei kaitse ka Fleree teid HIV-nakkuse (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Fleree ei sobi kasutamiseks erakorralise kontratseptiivina (suguühtejärgne rasestumisvastane vahend).

ÄRGE kasutage Fleree’d:

 • kui te olete rase (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“);
 • kui teil on väikevaagna elundite põletik (naissuguelundite infektsioon) või teil on see seisund varem korduvalt esinenud;
 • kui teil esinevad seisundid, millega kaasneb suurenenud risk väikevaagna elundite infektsioonide tekkeks;
 • kui teil on alumiste suguteede infektsioon (tupe või emakakaela infektsioon);
 • kui teil on viimase 3 kuu jooksul olnud sünnituse, abordi või raseduse katkemise järgne emakapõletik;
 • kui teil on rakumuutusi emakakaelal;
 • kui teil on emakakaela või emaka kasvaja või selle kahtlus;
 • kui teil on kasvajad, mille kasv sõltub progestageenhormoonidest, nt rinnanäärmevähk;
 • kui teil esineb ebaselge päritoluga veritsust tupest;
 • kui teil on emakakaela või emaka kõrvalekalded, sh fibroidid, mis moonutavad emakaõõnt;
 • kui teil on äge maksahaigus või maksakasvaja;
 • kui olete levonorgestreeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Konsulteerige enne Fleree kasutamist arstiga, kui:

 • teil on suhkurtõbi. Üldjuhul ei ole vaja Fleree kasutamise ajal oma diabeedi raviskeemi muuta, kuid tervishoiutöötajal võib tekkida vajadus seda kontrollida;
 • teil on epilepsia. Vahendi paigaldamisel või eemaldamisel võib tekkida krambihoog;
 • teil on olnud eelnevalt ektoopiline ehk emakaväline rasedus.

Samuti konsulteerige enne Fleree kasutamist arstiga, kui teil esineb mis tahes järgmistest seisunditest või kui mõni neist ilmneb esimest korda Fleree kasutamise ajal:

 • migreen koos nägemishäiretega või teiste sümptomitega, mis võivad olla mööduva ajuisheemia (ajutine aju verevarustuse häire) tunnused;
 • erakordselt tugev peavalu;
 • ikterus (naha, silmavalgete ja/või küünte kollasus);
 • märgatav vererõhu tõus;
 • veresoonkonna (arterite) tõsine haigus, nt insult või südamelihaseinfarkt.

Järgmiste nähtude ja sümptomite esinemine võib viidata emakavälisele rasedusele, nende tekkimisel võtke kohe ühendust oma arstiga (vt ka lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“):

teie menstruatsioonid on lakanud, kuid teil tekib järsku pärast seda pidev veritsus või valu;

teil on tugev või püsiv valu alakõhus;

teil esineb lisaks tavapärastele rasedusele viitavatele sümptomitele ka veritsust ja pearinglust;

teie rasedustest on positiivne.

Konsulteerige otsekohe oma arstiga järgmiste seisundite tekkimisel (vt ka lõik 4) ning teavitage arsti ka sellest, et teile on paigaldatud Fleree, eriti juhul, kui vahend oli paigaldatud teise arsti poolt:

tugev valu (sarnaneb menstruatsioonivaludele) või rohke vereeritus pärast paigaldamist, või kui teil esineb valu/veritsust kauem kui paar nädalat. See võib viidata põletikule, perforatsioonile või Fleree valele asetusele;

te ei tunne enam eemaldusniite. See võib viidata vahendi väljalangusele või perforatsioonile. Te saate niite kontrollida asetades oma sõrme ettevaatlikult tuppe ning katsudes niite emakaava

(emakakaela) lähedal. Ärge tõmmake niitidest, sest te võite nii Fleree kogemata välja tõmmata. Vältige seksuaalvahekorda või kasutage barjäärimeetodit (nt kondoom), kuni arst on teinud kindlaks, et emakasisene rasestumisvastane vahend on endiselt õiges asendis;

teie või teie partner tunneb Fleree alumist serva. Vältige seksuaalvahekorda, kuni arst on teinud kindlaks, et rasestumisvastane vahend on endiselt õiges asendis;

teie partner tunneb suguühte ajal eemaldusniite;

te arvate, et võite olla rase;

teil on pidev kõhuvalu, palavik või ebatavaline voolus tupest. See võib viidata põletikule, mida tuleb koheselt ravida;

te tunnete suguühte ajal valu või ebamugavust. See võib viidata põletikule, munasarjatsüstile või Fleree valele asetusele;

teie menstruaaltsüklis esinevad ootamatud muutused (näiteks menstruatsioon puudub või on vähese vereeritusega ja seejärel tekib teil pidev veritsus või valu või väga tugev veritsus). See võib viidata Fleree valele asetusele või väljalangemisele.

Soovitatav on kasutada hügieenisidemeid. Tampoonide kasutamisel vahetage neid ettevaatlikult, et mitte tõmmata Fleree eemaldusniitidest.

Lapsed ja noorukid

Puudub näidustus Fleree kasutamiseks enne esimest menstruatsiooni (menarhe).

Muud ravimid ja Fleree

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Raseduse ajal ei tohi Fleree’d kasutada.

Mõnedel naistel puudub Fleree kasutamise ajal menstruatsioon. Menstruatsiooni ärajäämine ei ole tingimata raseduse tunnus. Kui teil puudub menstruatsioon ning teil esineb ka teisi rasedusele viitavaid sümptomeid, peate pöörduma läbivaatuseks arsti poole ja tegema rasedustesti.

Kui teil ei ole menstruatsiooni esinenud kuue nädala jooksul ja te olete mures, tehke rasedustest. Kui see on negatiivne, ei ole vaja testi korrata, v.a juhul, kui teil on teisi rasedusele viitavaid sümptomeid.

Kui te jääte rasedaks Fleree’d kasutades, peate vahendi eemaldamiseks pöörduma kohe arsti poole. Fleree eemaldamise protseduuriga raseduse ajal kaasneb spontaanse abordi oht.

Kui Fleree jääb raseduse ajaks emakasse, suureneb iseenesliku abordi, infektsiooni ja enneaegse sünnituse risk. Rääkige oma arstiga raseduse jätkamise ohtudest.

Kui te soovite rasestuda, võtke Fleree eemaldamiseks ühendust oma arstiga.

Emakaväline rasedus

Fleree’d kasutades on võimalus rasestuda väga väike. Kui te Fleree kasutamise ajal siiski rasestute, suureneb oht, et rasedus võib areneda väljaspool emakat (emakaväline ehk ektoopiline rasedus). Varem esinenud emakavälise raseduse, eelneva munajuhade kirurgia või väikevaagna elundite infektsiooniga naistel on emakavälise raseduse tekke risk suurem. Emakaväline rasedus on tõsine seisund, mis vajab kohest meditsiinilist sekkumist (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“) ning see võib mõjutada tulevikus teie viljakust.

Imetamine

Fleree’d võib kasutada rinnaga toitmise ajal. Rinnaga toitvate naiste rinnapiimast on leitud levonorgestreeli (Fleree toimeaine) väikestes kogustes. Siiski ei ole täheldatud negatiivset mõju imiku kasvule ja arengule ega rinnapiima kogusele ja kvaliteedile.

Viljakus

Pärast Fleree eemaldamist teie tavapärane viljakus taastub.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fleree ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Fleree’d kasutada

Fleree paigaldamine

Fleree’d saab paigaldada:

seitsme päeva jooksul alates menstruatsiooni algusest;

kohe pärast esimese trimestri aborti, tingimusel, et puudub suguelundite infektsioon;

pärast sünnitust, kui emaka normaalne suurus on taastunud, kuid mitte varem kui 6 nädalat pärast sünnitust (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“ alalõik „Perforatsioon“).

Tervishoiutöötaja teostab enne vahendi paigaldamist läbivaatuse, mis võib hõlmata:

emakakaela uuringut (Pap-test);

rindade läbivaatust;

muid analüüse, nt vajadusel infektsioonide, sh sugulisel teel levivate haiguste tuvastamiseks. Tervishoiutöötaja teeb teile ka günekoloogilise läbivaatuse, et määrata kindlaks emaka asend ja suurus.

Pärast günekoloogilist läbivaatust

Peegliks nimetatav instrument asetatakse tuppe ning vajadusel puhastatakse emakakael antiseptilise lahusega. Seejärel paigaldatakse Fleree emakasse, kasutades õhukest painduvat plasttoru (paigaldustoru). Enne paigaldamist võib emakakaela paikselt tuimestada.

Mõned naised tunnevad pearinglust või minestavad Fleree paigaldamise ajal, selle järgselt või vahendi eemaldamisel.

Paigaldamise ajal või vahetult pärast seda võib teil esineda vähest valu ja veritsust.

Järelkontroll ja millal pidada nõu oma arstiga:

Te peate laskma Fleree’d kontrollida 4...6 nädalat pärast paigaldamist ja seejärel korrapäraselt vähemalt üks kord aastas. Arst otsustab, kui tihti ja mis laadi kontrolle teile teostada. Lisaks peate võtma oma arstiga ühendust, kui teil ilmneb mõni lõigus 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ kirjeldatud sümptomitest.

Fleree eemaldamine

Fleree tuleb eemaldada hiljemalt kolmanda kasutusaasta lõpus.

Arst saab Fleree eemaldada ükskõik millisel ajal, pärast mida on rasestumine jälle võimalik. Mõned naised tunnevad pearinglust või minestavad Fleree eemaldamisel või vahetult pärast seda. Teil võib Fleree eemaldamise ajal esineda mõningast valu ja veritsust.

Kui rasedust soovitakse ka edaspidi vältida, tuleb Fleree eemaldada 7 päeva jooksul pärast menstruatsiooni algust, vastasel juhul tuleb vähemalt seitsme päeva vältel enne intrauteriinse ravivahendi eemaldamist kasutada muid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).

Kui teil menstruatsioonid puuduvad, peate kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit seitse päeva enne vahendi eemaldamist.

Uue Fleree saab paigaldada kohe pärast eelmise eemaldamist. Sellisel juhul ei ole täiendavad kaitsevahendid vajalikud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Alljärgnevalt on loetletud võimalikud kõrvaltoimed nende esinemissageduste järgi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st

peavalu;

valu kõhus/vaagnas;

akne/rasune nahk;

muutused veritsuse iseloomus, sh suurenenud ja vähenenud menstruaalverejooksud, määrimine, harvad menstruatsioonid ja veritsuse puudumine (vt järgmist lõiku ebaregulaarsete ja harvade veritsuste kohta);

munasarjatsüst (vt allpool toodud lõiku munasarjatsüstide kohta);

väliste suguelundite ja tupe põletik (vulvovaginiit).

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st

rusutud meeleolu/depressioon;

migreen;

iiveldus;

ülemiste suguteede infektsioon;

valulik menstruatsioon;

valu/ebamugavustunne rindades;

ravivahendi väljalangus (täielik või osaline) – (teavet väljalanguse kohta vt järgmisest lõigust);

juuste väljalangemine;

voolus suguteedest.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st

liigne karvakasv kehal.

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st

– emaka perforatsioon (vt ka järgmist lõiku perforatsiooni kohta).

Valitud võimalike kõrvaltoimete kirjeldus

Samalaadsete ravimite kasutamisel on teada antud allergilistest reaktsioonidest, sh nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria) ja angioödeem (seda iseloomustab järsku tekkiv nt silmade, suu, kõri turse).

Ebaregulaarne või harv veritsemine

Fleree mõjutab tõenäoliselt teie menstruatsioonitsüklit. See võib muuta menstruatsiooni nii, et teil esineb määrimist, lühemaid või pikemaid menstruatsioone, vähese või rohke vereeritusega menstruatsioone, menstruatsioon võib ka üldse ära jääda.

Teil võib menstruatsioonide vahepeal esineda veritsust ja määrimist, eriti esimesel 3…6 kuul. Mõnikord on veritsus alguses tugevam kui tavaliselt.

Üldjuhul väheneb menstruatsiooni kestus ja erituva vere koguhulk iga kuuga järk-järgult. Mõnel naisel jääb menstruatsioon üldse ära.

Hormooni toime tagajärjel ei pruugi emaka limaskesta igakuist paksenemist toimuda ja seetõttu ei saa ka menstruatsiooni käigus verd erituda. See ei tähenda ilmtingimata, et olete jõudnud menopausi või olete rase. Teie organismi enda hormoonide sisaldus jääb tavaliselt normaalseks.

Pärast ravivahendi eemaldamist muutub teie menstruatsioon varsti jälle tavapäraseks.

Väikevaagna elundite infektsioon

Fleree inserter ja Fleree ise on steriilsed. Sellele vaatamata on paigaldamise ajal ja esimesel 3 nädalal pärast paigaldamist suurenenud väikevaagna elundite infektsiooni (emaka limaskesta või munajuhade infektsioonid) tekkerisk.

Intrauteriinse ravivahendi kasutajatel on väikevaagna elundite infektsioonid sageli seotud sugulisel teel levivate haigustega. Infektsioonioht suureneb, kui teil või teie partneril on mitu seksuaalpartnerit või kui teil on varem esinenud väikevaagna elundite infektsioone.

Väikevaagna elundite infektsioone tuleb viivitamatult ravida.

Väikevaagna elundite infektsioonidel võivad olla tõsised tagajärjed ja need võivad kahjustada viljakust ning suurendada tulevase ektoopilise raseduse (emakast väljaspool arenev rasedus) tekkeriski. Väga harvadel juhtudel võib vahetult pärast emakasisese vahendi paigaldamist esineda raskeid infektsioone või sepsist (väga raske infektsioon, mis võib lõppeda surmaga).

Fleree tuleb eemaldada, kui teil tekib korduv väikevaagna elundite infektsioon, kui infektsioon on tõsine või ei allu ravile.

Väljalangus

Emaka lihaste kokkutõmbed menstruatsiooni ajal võivad mõnikord intrauteriinse ravivahendi paigast nihutada või selle välja lükata. Seda juhtub harva, kuid on võimalik, et Fleree väljub menstruatsiooni ajal nii, et te seda ei märka.

Võimalik on ka Fleree osaline väljalangus emakast. See tähendab, et vahend on paigast nihkunud, kuid pole täielikult välja langenud (teie ja teie partner võite seda suguühte ajal tunda). Kui Fleree on täielikult või osaliselt välja langenud, ei ole te rasestumise eest kaitstud.

Perforatsioon

Harva võib tekkida emakaseina läbistamine või perforatsioon. Perforatsioonioht suureneb esinemissageduseni aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st) imetavatel naistel ja juhul, kui Fleree on paigaldatud kuni 36 nädala jooksul pärast sünnitust. Samuti võib see suureneda naistel, kelle emakas on tahapoole kaldu (emaka retroversioon).

Perforatsioon tekib kõige sagedamini paigaldamise ajal, ehkki seda võidakse tuvastada alles mõne aja möödumisel. Fleree, mis paikneb väljaspool emakaõõnt, ei ole raseduse eest kaitsmisel efektiivne. Fleree eemaldamiseks võib olla vajalik operatsioon.

Munasarjatsüstid

Kuna Fleree kontratseptiivne toime emakas on põhiliselt paikne, toimuvad ovulatsioonid (munaraku vabanemine) Fleree kasutamise ajal tavaliselt edasi. Mõnikord võib tekkida munasarjatsüst. Enamikul juhtudel ei esine sel juhul mingeid sümptomeid.

Munasarjatsüst võib vajada meditsiinilist tähelepanu või harvematel juhtudel opereerimist, kuid tavaliselt kaob see iseenesest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Fleree’d säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge avage blisterpakendit. Seda tohib teha ainult teie arst või meditsiiniõde.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fleree sisaldab

 • Toimeaine on levonorgestreel. Intrauteriinne ravivahend sisaldab 13,5 mg levonorgestreeli.
 • Teised koostisosad on: polüdimetüülsiloksaanelastomeer, kolloidne veevaba ränidioksiid, polüetüleen, baariumsulfaat, must raudoksiid (E172) ja hõbe.

Kuidas Fleree välja näeb ja pakendi sisu

Fleree on T-kujuline intrauteriinne ravivahend. T-kujulise raami vertikaalsel osal on levonorgestreeli sisaldav ravimimahuti. Kaks eemaldusniiti on seotud vertikaalse osa alumises servas asuva silmuse külge. Vertikaalne osa sisaldab lisaks ka horisontaalsete haarade lähedal paiknevat hõberõngast, mis on nähtav ultraheliuuringul.

Pakendi suurused:

 • 1 intrauteriinne ravivahend;
 • 5 x 1 intrauteriinset ravivahendit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer Oy

Pansiontie 47

20210 Turku

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn Tel: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik: Jaydess

Eesti, Läti, Leedu: Fleree

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

PAIGALDAMISJUHISED

Fleree 13,5 mg intrauteriinne ravivahend

Vahendi peab paigaldama tervishoiutöötaja, kasutades aseptilisi võtteid.

Fleree asub inserteris, mis on pakendatud steriilsesse pakendisse, mida ei tohi avada enne paigaldamisprotseduuri alustamist. Mitte re-steriliseerida. Fleree on ainult ühekordseks kasutamiseks. Mitte kasutada, kui blisterpakend on kahjustatud või avatud. Mitte paigaldada pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“ ja blistril pärast märget „EXP“.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Ettevalmistused paigaldamiseks

 • Teostage patsiendi läbivaatus, et teha kindlaks emaka suurus ja asend ning tuvastada ägedad suguelundite infektsioonid või muud Fleree paigaldamise vastunäidustused. Kui tekib vähimgi raseduse kahtlus, tuleb teha rasedustest.
 • Sisestage tupepeegel, visualiseerige emakakael ja seejärel puhastage emakakael ja tupp põhjalikult sobiva antiseptilise lahusega.
 • Vajadusel kasutage assistendi abi.
 • Emaka stabiliseerimiseks kinnitage emakakaela eesmisele huulele kuultangid või mõned muud tangid. Tahapoole pööratud emaka korral võib olla sobivam kinnitada tangid emakakaela tagumisele huulele. Tangidest võib ettevaatlikult tõmmata, et emakakaelakanalit sirgemaks venitada. Kogu paigaldamisprotseduuri ajaks tuleb jätta tangid paigale ja säilitada õrna tõmmet emakakaelast.
 • Viige emakasond läbi emakakaelakanali kuni emakapõhjani, et mõõta emakaõõne sügavust ja määrata emaka suund ning välistada mis tahes emakasiseste kõrvalekallete esinemine (nt vahesein, submukoossed fibroidid) või eelnevalt paigaldatud, kuid eemaldamata emakasisese kontratseptiivi olemasolu. Takistuse ilmnemisel kaaluge kanali laiendamist. Kui emakakaela tuleb laiendada, kaaluge valuvaigistite ja/või paratservikaalse blokaadi kasutamist.

Paigaldamine

 1. Kõigepealt avage täielikult steriilne pakend (joonis 1). Seejärel kasutage aseptilisi võtteid ja steriilseid kindaid.

Joonis 1

 

 

 

Liugur

Fleree

 

Tähis

Käepide, mille

Skaalaga

sees on niidid

 

Äärik

paigaldustoru

 

 

 1. Selleks, et tõmmata Fleree paigaldustorusse, lükake liugurit edasi noolega näidatud suunas kõige kaugemasse asendisse.

Joonis 2

Hõberõngas

OLULINE! Ärge tõmmake liugurit allapoole, sest see võib Fleree enneaegselt vabastada. Pärast vabastamist ei saa Fleree’d uuesti paigaldustorusse tõmmata.

 1. Hoides liugurit kõige kaugemas asendis seadke ääriku ülemine serv skaalal kohta, mis vastab sondiga mõõdetud emaka sügavusele.

Joonis 3

Sondi mõõte- tulemus

 1. Hoides liugurit kõige kaugemas asendis, viige paigaldustoru läbi emakakaelakanali emakasse, kuni äärik on emakakaelast ligikaudu 1,5…2,0 cm kaugusel.

Joonis 4

1,5 2,0 cm

OLULINE! Ärge suruge inserterit jõuga. Vajadusel laiendage emakakaelakanalit.

5. Hoides inserterit

Joonis 5

paigal avage Fleree

 

horisontaalsed

 

haarad, tõmmates

 

liugurit tagasi

 

kuni tähiseni.

 

Oodake

 

5…10 sekundit, et

 

horisontaalsed

 

haarad saaks

 

täielikult avaneda.

 

 1. Lükake paigaldustoru õrnalt emakapõhja poole, kuni äärik puudutab emakakaela. Fleree on nüüd fundaalses asendis.
 2. Hoides paigaldustoru kindlalt kohal, vabastage Fleree, tõmmates liugurit lõpuni alla. Hoides liugurit all eemaldage paigaldustoru emakast seda õrnalt välja tõmmates. Lõigake niidid lühemaks, nii et emakakaelast väljapoole jääks nende pikkuseks ligikaudu 2…3 cm.

Joonis 6

Joonis 7

OLULINE! Kui te kahtlustate, et vahend ei ole õiges asendis, siis kontrollige selle asetust (nt ultraheliuuringuga). Kui vahend ei ole emakaõõnes õiges asendis, siis eemaldage see. Eemaldatud vahendit ei tohi uuesti paigaldada.

Eemaldamine/asendamine

Teavet vahendi eemaldamise/asendamise kohta lugege Fleree ravimi omaduste kokkuvõttest.

Fleree’d saab

eemaldada tõmmates

tangidegaJoonis 8 eemaldusniitidest.

Te võite uue Fleree paigaldada kohe pärast eelmise eemaldamist.

Pärast Fleree eemaldamist tuleb kontrollida süsteemi terviklikkust.