Fucicort - kreem (1mg +20mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D07CC80
Toimeaine: beetametasoon +fusidiinhape
Tootja: LEO Pharma A/S

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Fucicort, 20 mg/1 mg/g kreem

Fusidiinhape, beetametasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Fucicort ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Fucicort’i kasutamist
 3. Kuidas Fucicort’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Fucicort’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Fucicort ja milleks seda kasutatakse

Fucicort kreem sisaldab kahte toimeainet – antibakteriaalse toimega fusidiinhapet ja hormooni beetametasoon. Kreemil on põletikuvastane ja sügelusevastane toime.

Beetametasoon on steroidhormoon. Paikselt manustatuna toimib fusidiinhape stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Fusidiinhappe antibakteriaalne toime ei vähene beetametasooni juureolekul.

Fucicort kreem on näidustatud fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahapõletiku paikseks raviks.

Mida on vaja teada enne Fucicort’i kasutamist

Ärge kasutage Fucicort kreemi:

 • kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kortikosteroidi sisalduse tõttu on Fucicort järgnevate seisundite korral vastunäidustatud:

 • Süsteemsed seeninfektsioonid.
 • Primaarsed seente, viiruste või bakterite põhjustatud nahaainfektsioonid, mida ei saa sobiliku raviga kas ravida või kontrollida.
 • Tuberkulootiliste nahamuutuste korral, mida ei saa sobiliku raviga kas ravida või kontrollida.
 • Perioraalne dermatiit ja rosacea (roos).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fucicort’i kasutamist ja kasutamise ajal pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Fucicort’i pikaajalist kestvat paikset manustamist tuleb vältida.

Fucicort kreemi tuleb kasutada ettevaatusega suurte nahapindade raviks, kandmisel näole ja nahavoltidele. Tuleb vältida ravimi sattumist lahtistele haavadele ja limaskestadele. Ettevaatlik tuleb olla ka ravimi kasutamisel silmade ümbruses, kuna silma sattumisel võib see põhjustada glaukoomi.

Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Ravimi suhtes võib esineda resistentsust ning pikemaajaline kasutamine võib põhjustada resistentsuse kujunemise.

Pikaajalise ravi järsul katkestamisel võib esineda tagasilöögi fenomen nahal punetuse ja põletustundena.

Rasedus

Fucicort’i ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui naise kliiniline seisund vajab ravi fusidiinhappe ja beetametasoonvaleraadiga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Toimet imetatavale imikule ei ole oodata, kuna paikselt manustatava fusidiinhappe ja beetametasoonvaleraadi süsteemne ekspositsioon imetava ema piiratud nahapinnalt on ebaoluline. Fucocort’i võib imetamise ajal kasutada, aga soovitatav on vältida Fucicort’i manustamist rindadele. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fucicort’il on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Fucicort sisaldab ketostearüülalkoholi ja klorokresooli

Fucicort kreem sisaldab abiainetena tsetostearüülalkoholi ja klorokresooli. Tsetostearüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti) ja klorokresool võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Fucicort’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed (6...17-aastased) ja täiskasvanud

Fucicort kreemi kantakse kahjustused nahapiirkonnale 2 korda päevas.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedust defineeritakse järgmiselt: väga sage (esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st); sage (esineb 1-10 kasutajal 100-st);

aeg-ajalt (esineb 1-10 kasutajal 1000-st); harv (esineb 1-10 kasutajal 10 000-st);

väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Aeg-ajalt esinev kõrvaltoime:

Ülitundlikkus Kontaktdermatiit

Ekseem (seisundi ägenemine) Põletustunne nahal

Pruuritus Nahakuivus

Valu manustamiskohal

Aääritus manustamiskohal

Harv kõrvaltoime:

Erüteem

Urtikaaria

Lööve (sh erüteemne ja generaliseerunud lööve)

Manustamiskoha turse

Villid manustamiskohal

Teadmata:

Nägemise ähmastumine

Kortikosteroidide rühma kuuluvate ravimite, nagu beetametasoonvaleraadi süsteemne kõrvaltoime on ka neerupealise supressioon, iseäranis pikaajalisel paiksel kasutamisel.

Kortikosteroidide paiksel kasutamisel silmade läheduses võib ilmneda ka silmasisese rõhu suurenemist, eriti pikaajalisel kasutamisel patsientidel, kellel esineb eelsoodumust glaukoomi tekkeks.

Lastel ja täiskasvanutel täheldatud ohutusprofiil on sarnane.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Fucicort’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 3 kuud.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fucicort kreem sisaldab:

 • Toimeained on fusidiinhape ja beetametasoon.

Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg fusidiinhapet (fusidiinhappehemihüdraadina) ja 1 mg beetametasooni (betametasoonvaleraadina).

 • Abiained on makrogool tsetostearüüleeter, tsetostearüülalkohol, klorokresool, naatriumdivesinikfoosfaatdihüdraat, vedel parafiin, valge vaseliin, naatriumhüdroksiid, allrac alfatokoferool ja puhastatud vesi.

Kuidas Fucicort kreem välja näeb ja pakendi sisu

Kreem on saadaval tuubis, mis sisaldab 15 g kreemi.

Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootja

LEO Laboratories Ltd

Cashel Road, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Biocodex OÜ

Väike – Paala 1 EE-11415 Tallinn Tel: +372 605 6014 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018