Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Focetria

ATC Kood: J07BB02
Toimeaine: Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/California/7/2009 (H1N1)-derived strain used NYMC X-181 7.5 microgragms per 0.5 ml dose
Tootja: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Focetria süstesuspensioon süstelis

Gripi vaktsiin H1N1v (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)* tüvest:

A/California/07/2009 (H1N1)st tuletatud tüvi, kasutatud NYMC X-181 7,5 mikrogrammi** 0,5 ml

annuse kohta

* kasvatatud kanamunades

** väljendatud hemaglutiniini mikrogrammides

Adjuvant MF59C.1 sisaldab:

skvaleeni 9,75 milligrammi

polüsorbaati 80 1,175 milligrammi

sorbitaantrioleaati 1,175 milligrammi

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon süstelis.

Piimjasvalge vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

A(H1N1v) 2009 viiruse poolt põhjustatud gripi profülaktika (vt lõik 4.4).

Gripi vaktsiini Focetria tuleb kasutada vastavalt kehtivatele juhistele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamissoovituste puhul on arvestatud ohutuse ja immunogeensuse andmeid kliinilistest uuringutest

tervete isikutega.

Andmed puuduvad laste kohta vanuses alla 6 kuu (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Annustamine:

Täiskasvanud (18...60 aastased)

Üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Immunogeensuse andmed, mis on saadud kolm nädalat pärast ühte Focetria H1N1v annust, viitavad, et

üksikannus võib olla piisav. Kui manustatakse teine annus, siis peab esimese ja teise annuse vahel olema

vähemalt kolme nädala pikkune intervall.

Eakad (>60 aastat):

Üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Teine vaktsiiniannus tuleks anda pärast vähemalt kolme nädala pikkust intervalli.

Lapsed ja noorukid vanuses 3 kuni 17 aastat:

Üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Immunogeensuse andmed, mis on saadud kolm nädalat pärast ühte Focetria H1N1v annust, viitavad, et

üksikannus võib olla piisav. Kui manustatakse teine annus, peab esimese ja teise annuse vahel olema

vähemalt kolme nädala pikkune intervall.

Lapsed vanuses 6...35 kuud:

Üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Kolme nädala pikkuse intervalli järgselt manustatud teine 0,5 ml annus edendab immuunvastust veelgi.

Alla 6 kuu vanused lapsed:

Seda vanuserühma vaktsineerida praegu ei soovitata.

Soovitatav on Focetria H1N1v esimese annuse saanud isikutel vaktsineerimine Focetria’ga lõpule viia (vt

lõik 4.4).

Teise annuse manustamisel tuleks arvestada informatsiooniga, mis on ära toodud lõikudes 4.4, 4.8 ja 5.1.

Manustamisviis

Immuniseerimine toimub intramuskulaarse süstimisena eelistatavalt deltalihasesse või anterolateraalselt

reide (sõltuvalt lihasmassist).

4.3 Vastunäidustused

Varem esinenud anafülaktiline (st eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik millise koostisaine või jääkide

jälgede suhtes (muna- ja kanavalgud, ovalbumiin, kanamütsiin ja neomütsiinsulfaat, formaldehüüd ja

tsetüültrimetüülammooniumbromiid (CTAB)).

Vt lõik 4.4 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vaktsiin võib kaitsta vaid A/California/07/2009 (H1N1)v-sarnastest tüvedest põhjustatud gripi vastu.

Vaktsiini tuleb ettevaatusega manustada isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus (muul kujul kui

anafülaktiline reaktsioon) toimeaine, ükskõik millise abiaine ja jääkainete suhtes (muna- ja kanavalgud,

ovalbumiin, kanamütsiin ja neomütsiinsulfaat, formaldehüüd ja tsetüültrimetüülammooniumbromiid

(CTAB)).

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, peab vaktsiini manustamise järgselt tekkida võiva

anafülaktilise reaktsiooni korral olema kiiresti kättesaadav vastav meditsiiniline abi ja järelevalve.

Palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga patsientidel tuleks lükata immuniseerimine edasi.

Focetriat ei tohi mingil juhul manustada intravaskulaarselt.

Focetria subkutaanse manustamise kohta andmed puuduvad. Seetõttu peavad tervishoiutöötajad kaaluma

vaktsiini manustamise kasu ja võimalikke riske isikutel, kes kannatavad trombotsütopeenia või muu

veritsushäire all, mis vastunäidustavad intramuskulaarse injektsiooni, välja arvatud juhud, mil võimalik

kasu ületab veritsemise riski.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientide immuunvastus võib olla ebapiisav.

Mitte kõikidel vaktsineeritavatel ei teki immuunvastust (vt lõik 5.1).

Juhul, kui teise annuse manustamine on vajalik, tuleb pidada silmas seda, et ohutusalaseid,

immunogeensusega või efektiivsusega seotud andmeid ei ole, mis toetaksid Focetria asendatavust teiste

H1N1v vaktsiinidega.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Focetria H1N1v vaktsiini võib manustada koos mitteadjuveeritud sesoonse gripiviiruse vaktsiiniga.

Mitteadjuveeritud sesoonse gripiviiruse alamühiku ja Focetria H1N1v vaktsiinide samaaegsel

manustamisel tervetele täiskasvanutele vanuses 18...60 aastat ei esinenud olemasolevate andmete põhjal

takistusi immuunvastuse tekkimisel Focetria suhtes. Immuunvastus sesoonsetele antigeenidele oli

rahuldav. Võrreldes Focetria eraldi manustamisega, paiksete ega süsteemsete reaktsioonide

esinemissagedus koosmanustamisel ei suurenenud. Samad uuringud demonstreerisid, et täiskasvanutele ja

eakatele eelnevalt manustatud adjuveeritud või adjuveerimata sesoonse gripiviiruse vaktsiin ei takista

immuunvastuse tekkimist Focetria suhtes. Seega võib nende andmete põhjal järeldada, et Focetriat võib

manustada koos adjuveerimata sesoonse gripiviiruse vaktsiinidega (injektsioonid tuleb teha erinevatesse

jäsemetesse),

Puuduvad andmed Focetria koostoimete kohta teiste vaktsiinidega.

Kui kaalutakse samaaegset vaktsineerimist mõne teise vaktsiiniga, tuleb immuniseerimine teostada

erinevatel jäsemetel. Tuleb võtta arvesse, et kõrvaltoimed võivad intensiivistuda.

Gripi vastu vaktsineerimise järgselt võib saada valepositiivseid tulemusi seroloogilistes uuringutes, kus

inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV1), C-hepatiidi ja eriti HTLV1 vastaste antikehade

määramiseks kasutatakse ELISA meetodit. Sellistel juhtudel on Western Bloti meetodi tulemus

negatiivne. Need ajutised valepositiivsed tulemused võivad olla tingitud IgM produktsioonist

immuunvastusena vaktsiinile.

4.6 Rasedus ja imetamine

Eelarvestuste kohaselt on üle 90 000 naise raseduse ajal Focetriaga H1N1v vaktsineeritud.

Sellegipoolest puuduvad tulemuste kohta paikapidavad andmed. Jooksvalt raporteeritud ja jätkuvatelt

turustamisjärgsetelt uuringutelt (rasedusregister ja prospektiivsed sekkuvad uuringud) saadud eelandmed

ei viita rasedusele otsese ega kaudse kahjuliku mõju avaldamisele.

Erinevate inaktiveeritud mitte-adjuvantsete sesoonsete vaktsiinidega vaktsineeritud rasedatelt naistelt

saadud andmed ei viita malformatsioonidele ega fetaalsele ega neonataalsele toksilisusele.

Loomkatse H5N1 mudelvaktsiiniga (mock-up-vaktsiiniga) ei viidanud reproduktiivsele toksilisusele (vt

lõik 5.3).

Focetria kasutamisel raseduse ajal tuleb arvestada ametlike soovitustega.

Imetamise ajal võib Focetria’t manustada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Lõigus 4.8 „Kõrvaltoimed” mainitud kõrvaltoimed võivad mõjutada teie autojuhtimise ja masinate

käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

5

• Kliinilised uuringud

Kõrvaltoimed loetletakse järgmiste esinemissageduste põhjal:

väga sage (≥ 1/10)

sage (≥1/100 kuni <1/10)

aeg-ajalt (≥1/1 000 kuni <1/100)

harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

väga harv (<1/10 000)

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Täiskasvanud ja eakad

Kliinilises uurimuses rakendati 131 täiskasvanule ja 123 eakale kahte annust 7,5 μg Focetriat. Focetria

ohutusprofiil oli sarnane H5N1 mudelvaktsiinide omadega. Enamus reaktsioone olid oma iseloomult

kerged ja kestsid lühikest aega. Üle 60 aastastel jälgitud sümptomite esinevus oli 18...60 aastaste isikutega

võrreldes üldiselt madalam.

Väga sage: valu, induratsioon ja erüteem, müalgia, peavalu, higistamine, haiglane enesetunne ja väsimus.

Erinevate preparaatidega (H5N3, H9N2 ja H5N1) läbi viidud kliinilistes uuringutes rakendati ligikaudu

3400 subjektile mudelvaktsiine.

Enamik reaktsioonidest olid oma iseloomult kerged, lühikese kestusega ja sarnased nendele, mida

täheldati tavaliste sesoonsete gripivaktsiinide manustamise korral. Üldiselt nõustutakse, et vaktsiini

abiaine immunogeensust suurendav toime on seotud veidi sagedamate paiksete reaktsioonide esinemisega

(peamiselt kerge valu) võrreldes tavaliste mitteadjuveeritud gripivaktsiinidega. Pärast teistkordset

vaktsineerimist esines esimese korraga võrreldes kõrvaltoimeid harvem.

Kliinilistes uuringutes mudelvaktsiiniga esinenud kõrvaltoimed on loetletud allpool.

Üle 60-aastastel isikutel täheldatud sümptomite esinemissagedus oli madalam kui 18...60-aastastel

isikutel.

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Harv: krambid

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: higistamine

Aeg-ajalt: nõgestõbi

Harv: silmade paistetus

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga sage: müalgia

Sage: artralgia

Seedetrakti häired

Sage: iiveldus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: süstekoha paistetus, süstekoha valu, süstekoha kõvastumine, süstekoha punetus, väsimus,

haiglane olek ja värisemine

Sage: süstekoha ekhümoos ja palavik

Aeg-ajalt: gripisarnane haiglane olek

Harv: anafülaksia

Tavalised reaktsioonid kaovad tavaliselt 1...2 päeva jooksul ilma ravita.

6-kuused kuni 17-aastased lapsed ja noorukid

Kliinilised uuringud Focetriaga H1N1v

Esimese ja teise annuse järgsed ohutusalased andmed lastel ja noorukitel viitavad H5N1 mudelvaktsiini

formulatsiooniga võrreldavale ohutusprofiilile.

Kaheksakümne seitsmelt 7, 5 μg formulatsiooni saanud 3...8 aasta vanuselt lapselt ja üheksakümne viielt

7, 5 μg formulatsiooni saanud lapselt ja noorukilt, vanuses 9...17 aastat, kogutud andmete põhjal esines

esimesele vaktsineerimisele järgneval nädalal järgmisi kõrvaltoimeid:

1. süst 2. süst

Lapsed (3 kuni 8 aastat) N = 87 N = 85

Mistahes kõrvaltoimed 67% 61%

Lokaalne 56% 49%

Süsteemne 32% 31%

Palavik ≥ 38 ° kuni 38,9 °C 3% 1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C 0% 1%

Palavik ≥ 40° C 0% 0%

Muud kõrvaltoimed 13% 15%

Noorukid (9 kuni 17 aastat) N = 95 N = 94

Mistahes kõrvaltoimed 67% 55%

Lokaalne 60% 49%

Süsteemne 38% 26%

Palavik ≥ 38 ° kuni 38,9 °C 2% 1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C 0% 0%

Palavik ≥ 40° C 0% 0%

Muud kõrvaltoimed 11% 9%

Lastelt ja noorukitelt, vanuses 3...17 aastat, kogutud andmed viitavad kergele reaktogeensuse langusele

pärast teist annust, kusjuures palaviku tõusu ei täheldatud.

Lastel ja noorukitel, vanuses 3...17 aastat, väga sageli esinevad reaktsioonid:

Valu, kõvastumine ja punetus, haiglane olek, lihasvalu, peavalu ja väsimus.

Kaheksakümnelt 7, 5 μg formulatsiooni saanud imikult vanuses 6...11 kuud ja kaheksakümne kahelt

väikelapselt vanuses 12...35 kuud kogutud andmete põhjal esines esimesele vaktsineerimisele järgneval

nädalal järgmisi kõrvaltoimeid:

1. süst 2. süst

Imikud (6 kuni 11 kuud) N=80 N=75

Mistahes kõrvaltoimed 79% 65%

Lokaalsed 44% 29%

Süsteemsed 69% 55%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C 9% 6%

Palavik 39°C kuni 39,9°C 2% 4%

Palavik ≥ 40° C 0% 0%

Muud kõrvaltoimed 29% 28%

Väikelapsed (12 kuni 35 kuud) N=82 N=81

Mistahes kõrvaltoimed 70% 70%

Lokaalsed 50% 48%

Süsteemsed 55% 44%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C 10% 11%

Palavik 39°C kuni 39,9°C 4% 1%

Palavik ≥ 40° C 1% 0%

Muud kõrvaltoimed 21% 22%

Imikutelt ja väikelastelt, vanuses 6 kuni 35 kuud, kogutud andmete põhjal võis täheldada teise annuse

järgset kerget reaktogeensuse langust, millega ei kaasnenud palaviku taseme tõusu.

Kahesaja kolmekümne kolmel imikul ja väikelapsel, vanuses 6...35 kuud, väga sageli esinenud

reaktsioonid:

Tundlikkus, punetus, ärrituvus, tavatud nutuhood, unisus, diarröa ja muutused söömisharjumustes.

Kõvastumist esines sageli väikelastel, imikutel harvemini.

• Turustamisjärgne järelevalve

Focetria H1N1v

Lisaks kliinilistelt katsetelt saadud andmetele kõrvalnähtude kohta, on Focetria H1N1v turustamisjärgsete

kogemuste põhjal teatatud ka alljärgnevast:

Vere- ja lümfisüsteemi häired

Lümfadenopaatia.

Südamehäired

Palpitatsioon, tahhükardia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Asteenia.

Lihas-skeleti, sidekoe ja luude kahjustused

Lihasnõrkus, valu jäsemetes.

Respiratoorsed häired

Köha.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Üldised nahareaktsioonid, sealhulgas sügelemine, nõgestõbi või mittespetsiifiline lööve; angioödeem.

Seedeelundite häired

Seedeelundite häired, nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja diarröa.

Närvisüsteemi häired

Peavalu, pearinglus, unisus, sünkoop. Neuroloogilised häired, nagu neuralgia, paraesteesia, krambid ja

neuriit.

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, anafülaksis, sealhulgas düspnea, bronhospasm, larüngaalödeem, mis harvadel

juhtudel võib šokki põhjustada.

Lisaks sellele, kõikides vanusegruppides kasutatavate hooajaliste trivalentsete vaktsiinide ja Focetriaga

sarnase koostisega (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud MF59C.1-ga) hooajaliste trivalentsete

adjuveeritud MF59 vaktsiini kasutamisel, mis on litsentseeritud kasutamiseks eakatel, üle 65 aasta

vanustel patsientidel, on turustamisjärgsete kogemuste põhjal teatatud lisaks järgnevate kõrvaltoimete

esinemisest.

Harv:

Mööduv trombotsütopeenia.

Väga harv:

vaskuliit koos mööduva neerude haaratusega ja multiformne eksudatiivne erüteem.

neuroloogilised häired, nt entsefalomüeliit ja Guillain-Barré sündroom.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: gripivaktsiin, ATC-kood: J07BB02

Praegusel hetkel pakuvad Focetriaga H1N1v teostatud kliinilised uuringud:

• Andmeid ohutuse ning immunogeensuse kohta, saadud kolm nädalat pärast Focetria H1N1v ühe

või kahe annuse manustamist tervetele lastele ja noorukitele vanuses 6 kuud...17 aastat ja tervetele

täiskasvanutele, sealhulgas eakatele.

Kliinilised uuringud, mille käigus manustati A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) tüvest saadud HA-d sisaldavat

Focetriat 1. päeval ja 22. päeval, pakuvad:

• Andmeid ohutuse ja immunogeensuse kohta tervetel lastel ja noorukitel vanuses 6 kuud kuni 17

aastat ja täiskasvanutel, sealhulgas eakatel.

Immuunvastus Focetriale H1N1v

• Uurimused täiskasvanutel ja eakatel:

Allpool on toodud ära kahe 7,5 μg Focetria H1N1v vaktsiini annuse immunogeensuse tulemused kestvast

täiskasvanute ja eakate kliinilisest uurimusest.

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes

A/H1N1v-le täiskasvanutel ja eakatel, määratuna HI põhjal, pärast 7,5 μg Focetria manustamist, olid

järgmised

Andmed vastustest teisele annusele, mis manustati pärast kolmenädalast intervalli, viitasid üldise GMT

tõusule 274. kuni 1700. (N=57) ning GMT tõusule 162. kuni 1399. lastel, kelle alusmäär oli

seronegatiivne (N=37).

Lisateavet leiate Focetriaga koostiselt sarnase, kuid H5N1 viirusest tuletatud antigeeni sisaldava

vaktsiiniga läbiviidud uuringutest. Palun tutvuge Pandeemilise gripi vaktsiini (H5N1) (pinnaantigeen,

inaktiveeritud, adjuveeritud) tooteinformatsiooniga.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Efektiivsuse, kroonilise toksilisuse ja reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud

mudelvaktsiiniga (MF59C.1 adjuvant H5N1) ning adjuvanti MF59C.1 sisaldava hooajalise vaktsiiniga ei

ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

naatriumkloriid

kaaliumkloriid

kaaliumdivesinikfosfaat

dinaatriumfosfaatdihüdraat

magneesiumkloriidheksahüdraat

kaltsiumkloriiddihüdraat

naatriumtsitraat

sidrunhape

süstevesi

Vaktsiini adjuvandi kohta vt lõik 2.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

1 aasta.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml süstelis (I tüüpi klaas), suletud kolbkorgiga (bromobutüülkummi). Pakendis 1 või 10 süstelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. Enne kasutamist ettevaatlikult loksutada.

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Via Fiorentina, 1 – Siena,

Itaalia.

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/385/001

EU/1/07/385/002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

2. mai 2007

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel.