Furosemide teva - tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C03CA01
Toimeaine: furosemiid
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Furosemide Teva, 500 mg tabletid

Furosemiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Furosemide Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Furosemide Teva võtmist
 3. Kuidas Furosemide Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Furosemide Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Furosemide Teva ja milleks seda kasutatakse

Furosemide Teva kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse diureetikumideks (veetabletid).

Seda suureannuselist ravimvormi võite te kasutada vaid juhul, kui teie neerufunktsioon on tugevasti vähenenud (glomerulaarfiltratsiooni kiirus (GFR) < 20 ml/min).

Furosemide Teva’t kasutatakse kroonilise neerupuudulikkuse ravis uriinivähesuse (oliguuria) korral.

Mida on vaja teada enne Furosemide Teva võtmist

Ärge võtke Furosemide Teva’t:

 • kui olete furosemiidi, sulfoonamiidide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teie neerufunktsioon on normaalne või kergelt kuni mõõdukalt vähenenud ja GFR väärtus on üle 20 ml/min, sest esineb risk vedeliku ja soolade (elektrolüüdid) tõsise kaotuse tekkeks;
 • kui teil on neerupuudulikkus ja teie neerud ei tooda üldse uriini (anuuria);
 • kui teil on maksapuudulikkus koos teadvuse muutustega (hepaatiline kooma ja prekooma);
 • kui teil on kaaliumi puudus;
 • kui teil on naatriumi puudus;
 • kui teie organismis on liiga vähe verd (hüpovoleemia) või kehavedelikke (veetustumine);
 • kui te toidate rinnaga last (vt allpool lõik „Rasedus ja imetamine“);
 • kui teil on mürgistus südame glükosiididega (nt digoksiin, digitoksiin). Südame glükosiidid on ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse ja südame rütmihäirete raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Furosemide Teva’t võib kasutada kaugelearenenud või lõppfaasis neerupuudulikkuse korral (kui dialüüs on juba vajalik või muutub varsti vajalikuks), millega kaasneb vedelikupeetus organismis (tursed) ja/või kõrge vererõhk, et säilitada allesjäänud uriinitootmist (ravi jooksul toimub regulaarne jälgimine).

Enne Furosemide Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon);
 • kui teil on suhkurtõbi või te kahtlustate, et see võib teil olla: vajalik on veresuhkru taseme regulaarne jälgimine;
 • kui teil on podagra: vajalik on kusihappe taseme regulaarne mõõtmine veres;
 • kui teil on kuseteedes uriini väljavoolu takistus (nt kui teil on suurenenud eesnääre või kusejuha (neerusid põiega ühendava toru) kitsenemine): arst peab jälgima teie seisundit;
 • kui teie veres on vähenenud valgusisaldus (hüpoproteineemia), näiteks kui teil on nefrootiline sündroom (valgu kadu, rasvade ainevahetuse häired ja vedeliku peetus organismis): teie arst peab hoolikalt kohandama teie annust ja teie peate tema juhistest täpselt kinni pidama;
 • kui teil on maksatsirroos (väsimus, nõrkus, vedelikupeetus, iiveldus või oksendamine, kehakaalu või söögiisu kaotus, naha või silmade muutumine kollaseks, sügelus), aga ka neerufunktsiooni langus;
 • kui teil on vereringe häired ajus (tserebrovaskulaarsed vereringehäired) või südame veresoontes (südame koronaarhaigus): võimaliku vererõhu langusega kaasnevad riskid on suuremad;
 • kui te olete eakas, kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad põhjustada vererõhu langust ja kui teil on teisi terviseprobleeme, mille korral esineb vererõhu languse oht.

Arst soovib teid jälgida selle ravimi võtmise ajal ja võib teilt võtta vereanalüüse.

Hoolikas jälgimine on vajalik, kui teil on suur risk elektrolüütide häirete tekkimiseks (nt kui teil on maksatsirroos või kui te võtate kortikosteroide või kasutate rohkesti kõhulahtisteid või kui teil on dieedipiirangud) või kui te olete kaotanud palju vedelikku (nt kui te oksendate oluliselt, esineb kõhulahtisus või suurenenud higistamine): igasugune vere või vedeliku kadu (hüpovoleemia või veetustumine) või igasugune elektrolüütide või happetasakaalu kõrvalekalle teie organismis tuleb korrigeerida, mistõttu teie arst peab võib-olla ajutiselt peatama teie ravi Furosemide Teva’ga.

Furosemide Teva’st põhjustatud suurenenud uriinitootmise tõttu ei tohi teie kehakaal väheneda rohkem kui 1 kg võrra ööpäevas, vaatamata sellele, kui palju te olete urineerinud.

Teie arst peab võib-olla aeg-ajalt hindama Furosemide Teva ravi efektiivsust ja teeb selleks perioodiliselt ravi ajutisi katkestamisi.

Kui te võtate Furosemide Teva’ga samaaegselt teist ravimit, mida nimetatakse risperidooniks, on väga tähtis, et te väldiksite organismi veetustumist. Eakate dementsusega patsientide kliinilistes uuringutes oli risperidooni ja furosemiidi kasutavate eakate hulgas rohkem surmajuhtusid kui ainult ühte või teist ravimit kasutanute hulgas.

Rääkige oma arstile, kui teil on tulemas kontrastainega röntgenuuring.

Lapsed

Furosemiid võib enneaegsetel lastel põhjustada kaltsiumikogumike ehk kivide teket neerudes ja suurendab hingamisraskustega enneaegsetel lastel riski looteea veresoone DUCTUS ARTERIOSUS’e jäämist avatuks pärast sündimist, kui see peab üldjuhul sulguma. Arst peab seetõttu last väga hoolikalt jälgima.

Sportlased

Furosemide Teva võib anda positiivseid tulemusi dopingutestides.

Furosemide Teva kasutamine dopinguainena võib ohustada teie tervist.

Muud ravimid ja Furosemide Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Järgmised ravimid võivad mõjutada Furosemide Teva toimet:

 • Glükokortikoidid (kortisoon), karbenoksoloon või kõhulahtistid võivad suurendada kaaliumi väljaviimist organismist, mistõttu esineb risk kaaliumipuuduse tekkeks.
 • Põletikuvastased ravimid (MSPVAd, nt indometatsiin, atsetüülsalitsüülhape) võivad vähendada Furosemide Teva toimet ja suurendada riski ägeda neerupuudulikkuse tekkeks vere või vedelikukaotuse (hüpovoleemia või dehüdratsioon) korral.
 • Probenetsiid (podagra ravim), metotreksaat (artriidi raviks ja immuunsüsteemi pärssimiseks) ja teised neerude kaudu erituvad ravimid võivad vähendada Furosemide Teva toimet.
 • Fenütoiin (epilepsia ja mõnda tüüpi valude ravim) võib vähendada Furosemide Teva toimet.
 • Karbamasepiin (epilepsia ja mõnda tüüpi psühhiaatriliste haiguste ravim) võib suurendada naatriumi väljaviimist organismist, mistõttu esineb risk naatriumipuuduse tekkeks.
 • Sukralfaat (antatsiid) vähendab Furosemide Teva imendumist soolestikust ja võib seetõttu nõrgendada selle toimet: jätke sukralfaadi ja Furosemide Teva võtmise vahele vähemalt 2 tunnine vahe.

Furosemide Teva võib mõjutada järgmiste ravimite toimet:

 • Kaaliumi ja magneesiumipuudus, mille põhjustajaks võib olla Furosemide Teva kasutamine, võib tugevdada teatud südameravimite (glükosiidid) toimet. Südamerütmi mõjutavate ravimite (nt allergiaravimi terfenadiin, mõnede südame rütmihäire raviks kasutatavad ained) puhul on suurem risk südamerütmihäirete tekkeks, kui neid kasutatakse samal ajal Furosemide Teva’ga või elektrolüütide tasakaalu häire korral.
 • Furosemide Teva võib tugevdada suurtes annustes manustatavate salitsülaatide (valuvaigistid) kõrvaltoimeid.
 • Teatud ravimite (nt antibiootikumid, nagu aminoglükosiidid, tsefalosporiinid, polümüksiinid) kõrvaltoimed neerudele võivad tugevneda. Furosemide Teva kasutamine koos teatud tsefalosporiinide suurte annustega võib halvendada neerufunktsiooni.
 • Furosemide Teva võib tugevdada mõningate ravimite (nt aminoglükosiidid, nagu kanamütsiin, gentamütsiin, tobramütsiin) kahjustavat toimet kuulmisele. Need kõrvaltoimed ei ole alati pöörduvad. Furosemide Teva’t ei tohi seetõttu kasutada samaaegselt nimetatud ravimitega.
 • Tsisplatiini (vähiravim) kasutamisel koos Furosemide Teva’ga võib suureneda risk kuulmiskahjustuse tekkeks. Ka tsisplatiini kõrvaltoimed neerudele võivad tugevneda, mistõttu on nõutav ettevaatus.
 • Kui Furosemide Teva’t kasutatakse samal ajal liitiumiga (teatud tüüpi depressiooni ravim), võib see tugevdada viimase kõrvaltoimed südamele ja närvisüsteemile. Kui te võtate koos mõlemaid ravimeid, peab arst jälgima liitiumi taset teie veres.
 • Kui te võtate Furosemide Teva’t koos teiste potentsiaalselt vererõhku langetavate ravimite, nt diureetikumidega, võib teie vererõhk järsult langeda. Eriti ravimid, mida nimetatakse AKE inhibiitoriteks ja angiotensiin II retseptorite blokaatoriteks võivad pärast esimese annuse võtmist või pärast esimest korda suurema annuse manustamist põhjustada vererõhu väga tugevat langust, isegi šokki ning halvendada neerufunktsiooni (üksikjuhtudel neerupuudulikkuseni). Arst võib teile soovitada, et te lõpetaksite Furosemide Teva võtmise vähemalt 3 päeva enne kui alustate AKE inhibiitori või angiotensiin II retseptori blokaatori võtmist või enne nende ravimite annuse suurendamist.
 • Furosemide Teva võib vähendada probenetsiidi, metotreksaadi või teiste ravimite eritumist organismist neerude kaudu, mis võib viia ravimisisalduse suurenemiseni veres ja põhjustada kõrvaltoimeid.
 • Teofülliini (astma ravim) ja kuraaretüüpi lihaslõõgastite toime võib tugevneda, kui neid kasutatakse koos Furosemide Teva’ga.
 • Suhkurtõve ravimid ja vererõhku tõstvad ravimid (pressoramiinid, nagu adrenaliin, noradrenaliin) ei toimi nii hästi, kui neid kasutatakse koos Furosemide Teva’ga.
 • Risperidooni kasutamisel koos Furosemide Teva’ga on nõutav ettevaatus (vt eespool „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Furosemide Teva kombineerimisel tsüklosporiin A’ga võib esineda liigesepõletik ja podagra.

Teatud röntgenuuringutel kasutatava kontrastaine kõrvaltoimed neerudele võivad halveneda, kui seda kasutatakse koos Furosemide Teva’ga.

Üksikjuhtudel on 24 tunni jooksul pärast kloraalhüdraadi ja intravenoosse furosemiidi manustamist täheldatud kuumahoogusid, higistamist, rahutust, iiveldust ja südametöö kiirenemist. Kloraalhüdraati ei tohi kasutada samal ajal Furosemide Teva’ga.

Furosemide Teva koos toidu ja joogiga

Furosemide Teva võtmise ajal ärge sööge suuri koguseid lagritsat, sest see võib suurendada kaaliumi väljaviimist teie organismist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Furosemide Teva’t, kui olete rase, välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda hädavajalikuks. Furosemide Teva läbib platsentat.

Te ei tohi võtta Furosemide Teva’t, kui toidate last rinnaga, sest see jõuab teie rinnapiima ja vähendab piimatootmist. Furosemide Teva võtmiseks peate te rinnaga toitmise lõpetama.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Furosemide Teva võib kahjustada teie reaktsioonikiirust sellisel määral, et see võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. See kehtib eriti ravi alustamisel, annuse suurendamisel või ravimi vahetamisel ning juhul kui tarbite ravi ajal alkoholi.

Furosemide Teva sisaldab laktoosi

Furosemide Teva sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Furosemide Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab teile õige annuse peamiselt selle alusel, milline on teie reaktsioon ravile. Soovitud toime saavutamiseks kasutatav annus peab olema nii väike kui võimalik.

Täiskasvanud

Furosemide Teva algannus on pool tabletti (250 mg furosemiidi).

Seejärel kohandab arst teie annust järk-järgult poole tableti kaupa (250 mg) 4…6-tunniste ajavahemike järel kuni maksimaalse annuseni, milleks on 2 tabletti (1000 mg). Arst kontrollib teil perioodiliselt eritunud uriini hulka ja elektrolüütide ning vedelike tasakaalu organismis.

Kui teil on krooniline neerukahjustus, kohandab arst annust hoolikalt, et vähendada vedelikupeetust (tursed).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Furosemide Teva’t ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna ohutuse ja efektiivsuse andmed ei ole piisavad. Nendele patsientidele manustamiseks on kohasemad teised ravimvormid/tugevused.

Eakad ja maksakahjustusega patsiendid

Arst kohandab hoolikalt teie annust vastavalt sellele, milline on teie ravivastus.

Manustamisviis

Ravim tuleb võtta hommikul ilma toiduta ja piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega), neid ei tohi närida.

Teie arst otsustab, sõltuvalt teie haiguse olemusest ja raskusest, kui kaua te peate Furosemide Teva’t võtma.

Kui te võtate Furosemide Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Furosemide Teva’t liiga palju või kui te kahtlustate üleannustamist, siis pöörduge otsekohe arsti poole. Ägeda üleannustamise nähud on tingitud soolade ja vedelike kaotusest: madal vererõhk (hüpotensioon), pearinglus- või joobnud tunne püstitõusmisel (ortostaatilise regulatsiooni probleemid), elektrolüütide häired (kaaliumi, naatriumi ja kloori taseme langus) või pH-väärtuse suurenemine veres (alkaloos). Tugev vedelikukaotus võib viia veetustumise ja minestuseni veremahu vähenemise tõttu, millega kaasneb vere paksenemine ja suurenenud risk verehüüvete moodustumiseks. Kiire vedeliku- ja elektrolüütide kaotuse korral võib esineda segasus ja deliirium.

Kui te unustate Furosemide Teva’t võtta

Jätkake tavalise annusega tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Furosemide Teva võtmise

Ärge lõpetage Furosemide Teva võtmist, kuni arst ei ole seda teile soovitanud, sest teie ravi võib muidu ebaõnnestuda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st):

 • Elektrolüütide või vedeliku tasakaalu häired võivad viia:
 • naatriumi puuduseni (hüponatreemia, millele on kõige sagedamini iseloomulikud apaatsus, säärekrambid, söögiisu kaotus, nõrkus, unisus, oksendamine ja segasus)
 • kaaliumi puudus (hüpokaleemia, kõige sagedamini on iseloomulikud lihasnõrkus, surin, kerge halvatus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhupuhitus, sagedane urineerimine, äärmine janu ja südame rütmihäired ning rasketel juhtudel soolteummistus või teadvuse muutused, sh kooma)
 • kaltsiumi puudus, mis mõnikord viib lihastõmbluste ja krampideni (tetaania)
 • magneesiumi puudus, mis harva viib lihastõmbluste ja krampideni (tetaania) või südame rütmihäireteni
 • vere pHtaseme suurenemine (metaboolne alkaloos)
 • oluline vedelikukaotus võib viia vereringehäireteni, millega kaasnevad eeskätt peavalu, pearinglus, nägemishäired, suukuivus ja janu, madal vererõhk (hüpotensioon) ja pearinglus või joobnud tunne püsti tõusmisel (ortostaatilise regulatsiooni probleemid), eriti eakatel ja lastel. Raske vedelikukaotus võib viia organismi veetustumiseni ja minestuseni veremahu vähenemise tõttu, millega kaasneb vere paksenemine ja suurenenud risk verehüüvete moodustumiseks
 • Kusihappe taseme tõus veres, mis võib mõnedel patsientidel põhjustada podagrat.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st):

 • Vereliistakute vähene arv (trombotsütopeenia)
 • Sügelus, naha ja limaskestade reaktsioonid: punetus, villid, ketendus (nt bulloosne eksanteem, nõgestõbi, purpur, multiformne erüteem, bulloosne pemfigoid, eksfoliatiivne dermatiit), suurenenud tundlikkus valguse suhtes (fotosensibilisatsioon)
 • Kurtus (mõnikord pöördumatu).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):

 • Vere valgeliblede liiga suur või väike arv (eosinofiilia või leukopeenia)
 • Palavik
 • Veresoonte põletik (vaskuliit)
 • Neerupõletik (interstitsiaalne nefriit)
 • Tugev allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk): esimesed nähud on nahareaktsioon õhetuse või nõgestõvega, rahutus, peavalu, higistamine, iiveldus ja naha sinakas jume (tsüanoos)
 • Surin (paresteesia)
 • Tavaliselt pöörduv kuulmiskahjustus ja/või helin või kumin kõrvus (tinnitus)
 • Seedeprobleemid (nt iiveldus või oksendamine, kõhulahtisus).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10000-st):

 • Aneemia, mille põhjuseks on punaste vereliblede kaotus (hemolüütiline aneemia) või vähenenud tootmine (aplastiline aneemia), teatud valgete vereliblede väga väike arv, millega kaasneb suurenenud risk infektsioonide ja raskete üldsümptomite tekkeks (agranulotsütoos)
 • Kõhunäärme põletik, sapivoolu takistus (intrahepaatiline kolestaas), maksafunktsiooni analüüsitulemuste väärtuste suurenemine (transaminaasid)
 • Teatud rasked nahareaktsioonid (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP) (äge palavikuga ravimist põhjustatud lööve)
 • pearinglus, minestamine ja teadvusekadu (põhjustatud sümptomaatilisest hüpotensioonist).

Ravi ajal Furosemide Teva’ga võib tõusta glükoosi tase veres, mis võib viia diabeedi kontrolli halvenemiseni või siiani latentse diabeedi selge avaldumiseni. Samuti võib suureneda vererasvade (kolesterool ja triglütseriidid), kreatiniini või uurea sisaldus.

Kaugelearenenud maksahaigusega patsientidel võib areneda ajuhaigus (hepaatiline entsefalopaatia).

Võivad tekkida või halveneda uriini väljavooluteede ummistuste (nt eesnäärme suurenemine või kusejuha, neeru põiega ühendava toru, ahenemine) sümptomid koos võimaliku kusepeetuse ja kaasnevate tüsistustega.

Furosemiid võib enneaegsetel lastel põhjustada kaltsiumikogumike ehk kivide teket neerudes ja suurendab hingamisraskustega enneaegsetel lastel riski looteea veresoone DUCTUS ARTERIOSUS’e jäämist avatuks pärast sündimist, kui see peab üldjuhul sulguma.

Kui teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, pöörduge palun oma arsti poole nii kiiresti kui võimalik. Kui kõrvaltoime tekib järsku või muutub tõsiseks, siis otsige palun koheselt arstiabi, kuna mõned kõrvaltoimed võivad teatud tingimustel osutuda eluohtlikeks.

Lõpetage Furosemide Teva võtmine esimeste allergilise (ülitundlikkus-) reaktsiooni nähtude tekkimisel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Furosemide Teva’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult
 • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mida Furosemide Teva sisaldab

 • Toimeaine on furosemiid. Üks tablett sisaldab 500 mg furosemiidi.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, talk, magneesiumstearaat ja kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Furosemide Teva välja näeb ja pakendi sisu

 • Tablett.
 • Helekollased ümmargused längus servaga lamedad tabletid läbimõõduga 13 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „FUS“ ja teisel küljel tableti neljaks jaotavad poolitusjooned. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks (kaheks või neljaks osaks).
 • Furosemide Teva pakendi suurused on 20, 28, 30, 50, 60, 90 ja 100 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad: TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungari

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály ut 82

H-2100 Gödöllõ

Ungari

TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305

747 70 Opava –Komárov

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4 11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.