Fastum - geel (2,5%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA10
Toimeaine: ketoprofeen
Tootja: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fastum 2,5% geel

Ketoprofeen

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Fastum ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Fastum’i kasutamist
 3. Kuidas Fastum’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Fastum’it säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Fastum ja milleks seda kastutatakse

Fastum geeli kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

Ketoprofeen ehk 2-(3-bensoüülfenüül) propionaat kuulub sünteetiliste mittesteroidsete ravimite gruppi, millel on tugev põletiku- ja valuvastane toime. Fastum geel sisaldab toimeainena ketoprofeeni ning seda kasutatakse välispidiselt: geel kantakse nahale valupõhjustavate, põletikuliste või traumajärgselt tekkinud liigese-, kõõluste, sidemete ja lihasekahjustuste puhul.

Ketoprofeen imendub läbi naha põletikukoldesse.

Mida on vaja teada enne Fastum’i kasutamist

Ärge kasutage Fastum’it

 • Kui olete ketoprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • Kui teil on esinenud allergiat ketoprofeeni, tiaprofeenhappe, fenofibraadi, UV blokaatorite või parfüümide suhtes
 • Katkestage Fastum’i kasutamine kohe, kui teil tekib ükskõik milline nahareaktsioon, seal hulgas ketoprofeeni ja oktokrüleeni sisaldavate toodete samaaegsel kasutamisel (oktokrüleen on abiaine mida kasutatakse valguse lagundava toime vähendamiseks erinevates kosmeetika ja hügieenitoodetes, nagu šampoon, habemeajamise järgselt kasutatavates toodetes, duši ja vannigeelid, nahakreemid, huulepulgad, vananemisvastased kreemid, meigi eemaldamisvahendid, juuksespreid.
 • Vältige ravitava piirkonna sattumist päikesevalguse või solaariumi UV valguse kätte ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist.
 • Kui teil on teadaolev ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) selle derivaatide, teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või teiste sarnaste toimeainete (sh fenofibraat) suhtes. Allergia võib avalduda naha või hingamisteede nähtudena.
 • Kui atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisel on tekkinud astma, riniit või nõgestõbi.
 • Raseduse viimase kolme kuu kestel.
 • Lahtisetel haavadel või nahavigastuse korral, samuti ei tohi geeli määrida silma, selle ümber ega limaskestadele.

Enne ravimi kasutamist informeerige arsti, kui teil esineb mõni vastunäidustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fastum’i kasutamist pidage nõu oma arsti, või apteekriga.

Pikaajaline ravimi kasutamine võib põhjustada paikset nahaärritust.

Päikesevalgus (ka pilvise ilma korral) või UVA valgus võivad Fastum’iga ravitaval piirkonnal tekitada tõsiseid naha reaktsioone (valgustundlikkus), siis on vajalik:

 • kaitsta ravitavat piirkonda vastavalt riietudes ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist, et vältida võimalikku valgustundlikkuse reaktsiooni teket.
 • pesta korralikult käsi iga kord pärast ravimi kasutamist.

Ravi tuleb kohe lõpetada, kui Fastum’i kasutamisel tekivad nahareaktsioonid.

Väga suure koguse kasutamisel nahale võib tekkida süsteemsed toimed sh ülitundlikkus ja astma.

Patsientidel, kellel esineb astma koos kroonilise riniidi, kroonilise sinusiidi ja ninapolüüpidega, on võrreldes üldpopulatsiooniga suuren oht allergia kujunemisele atsetüülsalitsüülhappe (aspiriini) või MSPVA suhtes.

Geeli ei tohi kasutada koos õhku mitteläbilaskvate sidemetega.

Lapsed

Ketoprofeeni sisaldava geeli ohutus ja tõhusus lastel ei ole tõendatud.

Muud ravimid ja Fastum

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite ja Fastum geeli vahelisi koostoimeid ei ole kirjeldatud.

Kumariini derivaate (ravimid, mis vähendavad verehüübivust) kasutavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Informeerige arsti kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul ning rinnaga toitmise ajal tuleb ketoprofeeni kasutamist vältida.

Raseduse viimasel kolmel kuul on Fastum geel vastunäidustatud.

Kuidas Fastum’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ettevaatust: ärge ületage soovitatud annust arstiga nõu pidamata.

Soovitatav annus on: kanda geel õhukese kihina kahjustatud piirkonda. Hõõruda geeli kergelt naha sisse 1...3 korda päevas (kahjustatud piirkonna suurusest olenevalt väljutada 3...5 cm või enam geeli). Peale ravimi kasutamist peske käed. Ravitav nahk peab olema terve. Kasutage lühiajaliste raviperioodidena. Nahareaktsioonide tekkimisel konsulteerige oma arstiga.

Pehme alumiinumtuubi avamiseks: keerake kork tuubilt ja avage tuub selleks korgil ettenähtud teravikuga.

Dosaatori kasutamine:

Dosaatori esmaseks täitmiseks: vajutage mõned korrad dosaatori korgile ülalt või suruge alt, kuni geel nähtavale tuleb. Soovitatav kasutada horisontaalses asendis

Kui te kasutate Fastum’it rohkem kui ette nähtud

Nahakaudsel manustamisel on vereplasmas tase suhteliselt madal, seega võib üleannustamise ohu välistada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Nagu teised paikselt nahale manustatavad ravimid võib ka Fastum geel põhjustada nahareaktsioone, kuigi kõigil neid ei teki.

 • Allergiline nahareaktsioon
 • Tõsised nahareaktsioonid pärast kokkupuudet päikesevalgusega
 • Harva on tekkinud tõsisemad nahareaktsioonid nagu suurevilliline (bulloosne) või villiline (flüktuloosne) ekseem, mis võib levida ja generaliseeruda.

Nende nähtude raskusastet ja sagedust vähendab oluliselt otsese päikesevalguse vältimine (sh solaarium) ravi kestel ja kahe nädala jooksul pärast ravi.

Teised süsteemsed mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimed:

Need sõltuvad toimeaine tungimisest läbi naha ja samuti kasutatud kogusest, ravitud naha seisundist, ravi kestusest ja oklusoonsideme kasutamisest (tekkida võib toime seedetraktile ning neerudele).

Süsteemse kõrvaltoimena on väga harva teatatud neerufunktsiooni häirest.

Kõrvaltoimete esinemise riski on võimalik vähendada infolehes toodud kasutamisjuhist täpselt järgides.

Üldjuhul on kõrvaltoimed mööduvad. Kõrvaltoimete ilmnemisel pidage ravimi edasise kasutamise suhtes nõu arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Fastum’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil/ dosaatoriga tuubil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fastum sisaldab

 • Toimeaine on ketoprofeen. 1g geeli sisaldab 25mg ketoprofeeni.
 • Abiained on karbomeer 940, etüülalkohol, nerooliõli, lavendliõli, trietanoolamiin, destilleeritud vesi.

Kuidas Fastum välja näeb ja pakendi sisu

Üks tuub sisaldab 20 g, 30 g, 50g või 100 g ravimit. 100g pakend ka koos dosaatoriga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. (MENARINI GROUP) Firenze, Itaalia

Tootja:

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services

Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn Telefon: 6675001

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2016.