Exitel plus xl - tablett (175mg +525mg +175mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP52AA81
Toimeaine: prasikvanteel +febanteel +püranteel
Tootja: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Exitel Plus XL, tabletid koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Dublin Road, Loughrea, Co. Galway

Iirimaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Exitel Plus XL, tabletid koertele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks sealiha lõhna ja maitsega tablett sisaldab:

Toimeained:

 

Prasikvanteel

175 mg

Püranteelembonaat

504 mg (vastab 175 mg püranteelile)

Febanteel

525 mg

Kollane piklik tablett poolitusjoonega mõlemal küljel.

Tablette saab jagada kaheks võrdseks osaks.

NÄIDUSTUSED

Järgnevate ümarussi- ja paelussiliikide segainfestatsioonide raviks täiskasvanud koertel.

Ümarussid:

Solkmed: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja vanemad noorvormid). Kõõrpead: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (täiskasvanud).

Piugussid: Trichuris vulpis (täiskasvanud).

Paelussid: Echinococcus spp, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp, (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniaeformis), Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid).

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega, kuna püranteeli ja piperasiini anthelmintilised toimed võivad antagoniseeruda.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel on täheldatud gastrointestinaalseid häireid (kõhulahtisus, oksendamine).

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)

  • sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st ravitud loomast),
  • aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st ravitud loomast),
  • harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10 000st ravitud loomast),
  • väga harv (vähem kui 1l loomal 10 000st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudseks manustamiseks.

Soovitatav annus: 15 mg/kg febanteeli, 5 mg/kg püranteeli (vastab 14,4 mg püranteelembonaadile) ja 5 mg/kg prasikvanteeli. See vastab ühele Exitel Plus XL tabletile 35 kg kehamassi kohta.

Üle 35 kg kaaluvatele koertele tuleks anda üks Exitel Plus XL tablett ja lisaks sobiv kogus Exitel Plus tablette, mis vastavad 1 tabletile 10 kg kehamassi kohta.

Umbes 17,5 kg kaaluvatele koertele tuleks anda ½ Exitel Plus XL tabletti.

Tabletid antakse koerale otse suhu või koos toiduga. Looma toidust eemal hoidmine enne ega pärast ravi ei ole vajalik.

Annustamistabel:

Kehamass (kg)

Tablettide arv

Umbes 17,5 kg

½ Exitel Plus XL tabletti

31...35 kg

Exitel Plus XL tablett

36...40 kg

Exitel Plus XL tablett ja ½ Exitel Plus tabletti

41...45 kg

Exitel Plus XL tablett ja 1 Exitel Plus tablett

46...50 kg

Exitel Plus XL tablett ja 1½ Exitel Plus tabletti

51...55 kg

Exitel Plus XL tablett ja 2 Exitel Plus tabletti

56...60 kg

Exitel Plus XL tablett ja 2½ Exitel Plus tabletti

61...65 kg

Exitel Plus XL tablett ja 3 Exitel Plus tabletti

66...70 kg

Exitel Plus XL tabletti

Taasnakatumise ohu korral peab korduva manustamise vajaduse ja sageduse kohta loomaarstilt nõu küsima.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass. Poolitatud tablettide kõlblikkusaeg: 14 päeva.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Poolitatud tablettide kõlblikkusaeg: 14 päeva.

Poolitatud tableti säilitamiseks tuleb see panna avatud blistrisse ja blister tagasi pappkarpi.

ERIHOIATUSED

Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega, kuna püranteeli ja piperasiini anthelmintilised toimed võivad antagoniseeruda.

Samaaegne kasutamine teiste kolinergiliste ühenditega võib põhjustada toksilisust.

Kui vaheperemeeste, nagu kirbud ja närilised, tõrjet ei tehta, toimub kindlasti uus nakatumine paelussiga.

Febanteeli suurte annuste korral on lammastel ja rottidel täheldatud teratogeenset toimet.

Koertel ei ole tiinuse algperioodil uuringuid tehtud. Tiinuse ajal kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. Soovitatav on seda preparaati koertel esimese 4 tiinusnädala jooksul mitte kasutada. Tiinete koerte ravimisel soovituslikku annust mitte ületada.

Tuleb olla ettevaatlik, et mitte suurendada resistentsuse kujunemist ja võimalikku ebaefektiivset ravi, vältides järgmisi tegevusi:

liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pika perioodi vältel,

alaannustamine, mis võib olla tingitud kehamassi väiksemaks hindamisest, ravimi valest manustamisest.

Hoiatused kasutajale

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte. Hea hügieeni huvides peavad tablette koerale otse suhu või neid koeratoidule lisavad inimesed pärast seda käsi pesema.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2017

LISAINFO

2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 või 1000 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.