Eraquell tabs - tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP54AA01
Toimeaine: ivermektiin
Tootja: Virbac S. A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Eraquell Tabs, 20 mg närimistabletid hobustele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Virbac S.A

1ère Avenue 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Eraquell Tabs, 20 mg närimistabletid hobustele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 3300 mg närimistablett sisaldab: ivermektiini 20 mg

Valge ümmargune kaksikkumer pruunitäpiline tablett.

NÄIDUSTUS(ED)

Nematoodide ja artropoodide nakkuse ravi hobustel, mille põhjustajateks on ümarusside ja maokiinide täiskasvanud- ja noorvormid.

Nematoodid

Suured strongüliidid:

Strongylus vulgaris (täiskasvanud ja arteriaalsed vastsed) Strongylus edentatus (täiskasvanud ja L4 kudede vastsete staadium) Strongylus equinus (täiskasvanud ja L4 vastsete staadium) Triodontophorus spp. (täiskasvanud)

Väikesed strongüliidid:

Cyathostomum (täiskasvanud ja vastsete mitte soikevormid): Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.

Ümaruss: Parascaris equorum (täiskasvanud ja vastsed). Naaskelsaba: Oxyuris equi (täiskasvanud ja vastsed).

Trichostrongylus: Trichostrongylus axei (täiskasvanud).

Kahetiivalised putukad (selts: Diptera): Gasterophilus spp. (vastsed).

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 2-nädalastel varssadel.

Mitte kasutada hobustel, kui esineb ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada koertel või kassidel, sest neil võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed.

KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel on pärast ravi täheldatud koolikuid, kõhulahtisust ja isutust, eriti juhtudel, kui on olnud tegemist massilise ussnugiliste nakkusega. Väga harvadel juhtudel on selle ravimi kasutamisel esinenud allergilisi reaktsioone, nagu hüpersalivatsioon, keele turse, urtikaaria, tahhükardia, limaskestade hüpereemia ja nahaaluse koe turse.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ühekordne suukaudne manustamine.

200 µg ivermektiini kg kehamassi kohta, mis vastab 1 tabletile 100 kg kehamassi kohta.

Kaal

Annus

Kaal

Annus

 

 

 

 

Kuni 100 kg

1 tablett

401…500 kg

5 tabletti

101…200 kg

2 tabletti

501…600 kg

6 tabletti

201…300 kg

3 tabletti

601…700 kg

7 tabletti

301…400 kg

4 tabletti

701…800 kg

8 tabletti

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass Pärast õige annuse määramist tuleb see manustada järgmiselt:

asetada tablett oma peopesale ja pakkuda hobusele.

Ühe tableti pakkumine korraga muudab hobusele lihtsamaks selle vastuvõtmise, samas on võimalik ka manustada mitu tabletti korraga.

Korrake seda liigutust, kuni kogu annus on manustatud.

Esialgu võib tabletile lisada väikeses koguses toitu või muud maiust, et hobune tablette parema meelega võtaks.

Kui vajalikku annust manustada ei õnnestu, tuleb kasutada mõnda muud ravimit. Küsige nõu oma veterinaararstilt.

Küsige loomaarstilt nõu sobiva annustamisprogrammi ja karja tervise kohta, et saavutada adekvaatne kontroll nii ümarusside kui maokiinide nakkuse üle.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 35 päeva.

Mitte manustada hobustele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast pakendi avamist kasutada 1 aasta jooksul.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

See ravim on välja töötatud ainult hobustel kasutamiseks. Kassidele, koertele (eriti kollidele, vana- inglise lambakoertele ning nende sugulastõugudele ja ristanditele) ning meri- ja maismaakilpkonnadele võib selles ravimis sisalduv ivermektiinikontsentratsioon kahjulikult mõjuda, kui neil lastakse mahakukkunud tablette alla neelata või võimaldatakse ligipääs ravimi pakendile.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Pärast ravimi manustamist peske käed. Vältige ravimi sattumist silma. Juhuslikul silma sattumisel loputada silmi kohe rohke veega. Silmade ärrituse korral pöörduge arsti poole. Ravimi käsitsemise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Juhuslikul allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake pakendi infolehte.

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Järgmistest kasutamisviisidest tuleb hoiduda, sest see suurendab resistentsuse tekkeriski ja lõppkokkuvõttes võib ravi ebaõnnestuda:

  • ühe ja sama klassi anthelmintikumide liiga sage ja korduv kasutamine pikema aja vältel;
  • alaannustamine võib tuleneda looma kaalu ebaõigest hindamisest, ravimi annustamisveast või annustamisvahendi (kui on) kalibreerimisveast.
  • Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu vähenemisele roojas ). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi.

Hobustel on täheldatud ümarusside (Parascaris equorum) resistentsust ivermektiini suhtes. Seetõttu peab selle preparaadi kasutamine põhinema riiklikele (piirkondlikele või farmisisestele) epidemioloogilistele andmetele nematoodide resistentsuse kohta ja soovitustele anthelmintikumide vastase resistentsuse piiramiseks.

Ravimi kasutamine täkkudel on ohutu.

Noored varsad, minihobused ja kääbustõud, kes kaaluvad alla 50 kg, ei pruugi suuta tablette alla neelata. Küsige nõu oma veterinaararstilt.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Taluvusuuringus täiskasvanud hobustel, milles kasutati soovitatavatest kuni viis korda suuremaid annuseid, ei täheldatud mitte mingeid kõrvaltoimeid.

Ohutusuuringud märadel, täkkudel ja varssadel viidi läbi veterinaarravimiga, mis sisaldas prasikvanteeli ja samas annuses ivermektiini (EQUIMAX suukaudne geel).

Ravimi manustamisel märadele kogu tiinuse ja laktatsiooniaja vältel 14-päevaste intervallidega ravimit soovitatavatest kolm korda suuremates annustes, ei täheldatud aborte ega kõrvaltoimeid tiinuse ega poegimise ajal või märade üldisele tervisele ega mingeid normist kõrvalekaldeid varssadel.

Ravimi manustamine täkkudele soovitatavast kolm korda suuremas annuses ei põhjustanud mingeid kõrvaltoimeid, eriti reproduktiivsele jõudlusele.

Manustamisel varssadele kuni viis korda soovitatavast suuremas annuses ei põhjustanud mingeid kõrvaltoimeid.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

ÄÄRMISELT OHTLIK KALADELE JA TEISELE VEEORGANISMIDELE. Ravimit või selle pakendit ei tohi visata pinnavette ega kraavidesse.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuli 2014

LISAINFO

Kartongkarp, mis sisaldab 1, 2, 12, 40 või 48 polüpropüleentuubi (igas 8 tabletti), mis on suletud polüetüleenist lastekindla korgiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.