Eprizero - kriipsulahus (5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP54AA04
Toimeaine: eprinomektiin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Eprizero, 5 mg/ml kriipsulahus lihaveistele ja piimaveistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja: Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Eprizero, 5mg/ml kriipsulahus lihaveistele ja piimaveistele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml kriipsulahust sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Eprinomektiin

5 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,1 mg

NÄIDUSTUS(ED)

Näidustatud järgmiste parasiitide tõrjeks ja nende tekitatud haiguste raviks:

Seedetrakti ümarussid (täiskasvanud vormid ja neljanda kasvujärgu vastsed)

Ostertagia spp

Ostertagia lyrata (täiskasvanud)

Ostertagia ostertagi (k.a pärsitud O. ostertagi)

Cooperia spp (k.a pärsitud Cooperia spp)

Cooperia oncophora

Cooperia pectinata

Cooperia punctata

Cooperia surnabada

Haemonchus placei

Trichostrongylus spp

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Bunostomum phlebotomum

Nematodirus helvetianus

Oesophagostomum spp (täiskasvanud)

Oesophagostomum radiatum

Trichuris spp (täiskasvanud)

Kopsuussid (täiskasvanud vormid ja neljanda kasvujärgu vastsed)

Dictyocaulus viviparus

Kiinid (parasiteerivad arengustaadiumid)

Hypoderma bovis

H. lineatum

Sügelislestad

Chorioptes bovis,

Sarcoptes scabiei var bovis

Täid

Damalinia (Bovicola) bovis (hammustav täi)

Linognathus vituli (imev täi)

Haematopinus eurysternus (imev täi)

Solenopotes capillatus (imev täi)

Pistekärbsed

Haematobia irritans

Pikendatud toime

Vastavalt soovitustele manustatuna kaitseb ravim järgmiste taasnakatumiste korral:

Dictyocaulus viviparus (kuni 28 päeva)

Ostertagia spp (kuni 28 päeva)

Oesophagostomum radiatum (kuni 28 päeva)

Cooperia spp (kuni 21 päeva)

Trichostrongylus spp (kuni 21 päeva)

Haemonchus placei (kuni 14 päeva)

Nematodirus helvetianus (kuni 14 päeva)

*Perekondade juures on kaasatud järgmised parasiidiliigid: Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Cooperia oncophora, C. punctata, C. surnabada, Trichostronglus axei, T. colubriformis.

VASTUNÄIDUSTUSED

See preparaat on ette nähtud liha- ja piimaveistele, k.a lakteerivatele piimalehmadele vaid paikseks manustamiseks. Mitte kasutada teistel loomaliikidel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel on teatatud manustamiskoha reaktsioonidest (nt alopeetsia) pärast veterinaarravimi kasutamist.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1l 10 looma hulgast)
  • sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st)
  • segajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st)
  • harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10,000st)
  • väga harv (vähem kui 1l loomal 10,000st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Veis (lihaveis ja piimaveis).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustamine ainult paikselt annuses 1 ml 10 kg kehamassi kohta, mis vastab soovituslikule annusele 0,5 mg eprinomektiini kg kehamassi kohta. Preparaat tuleb manustada paikselt valades seda peene joonena mööda seljajoont turjast kuni sabajuureni.

Kui on taasnakatumise risk, tuleb korduva manustamise vajaduse ja sageduse osas pidada nõu loomaarstiga.

Parimate tulemuste tagamiseks peab veterinaarravim olema osa veiste sise- ja välisparasiitide tõrje programmist, mis lähtub parasiitide epidemioloogiast.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass; annustamisvahendi (annustamistops või annustamisseade) täpsust tuleb kontrollida.

Järgida annustamisseadme tootja juhendit seadme seadistamisel ja annuse kohandamisel ja seadme hooldamisel pärast kasutamist.

Vihm enne ravi või pärast seda ei avalda mõju ravimi efektiivsusele.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 10 päeva.

Piimale: 0 tundi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida konteiner välispakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

ERIHOIATUSED

Nagu teised makrotsüklilised laktoonid, on ka eprinomektiinil potentsiaal avaldada ebasoodsat toimet mitte-sihtorganismidele. Potentsiaalselt toksilisel määral eprinomektiini eritumine pärast ravi võib toimuda veel mitmeid nädalaid. Ravitud loomade eprinomektiini sisaldav väljaheide võib ajutiselt vähendada sõnnikust toituvate organismide arvukust karjamaal, mis võib mõjutada sõnniku lagunemist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kuigi lestade ja täide arv väheneb parasiitide toitumisharjumuste tõttu ravi järgselt kiiresti, võib mõningatel juhtudel parasiitide täielikuks hävitamiseks kuluda mitu nädalat.

Mitte manustada suukaudselt või süstituna.

Efektiivseks kasutamiseks mitte manustada preparaati nendele piirkondadele seljajoonel, mis on kaetud muda või sõnnikuga.

Preparaati manustada vaid tervele nahale.

Välispidiseks kasutamiseks. Kriipsmanustamine.

Kõiki loomi, kes kuuluvad samasse gruppi, tuleb ravida samal ajal.

Lubatud kasutada piimaveistel kõikides laktatsioonijärkudes.

Söögitorus või selgrookanalis paiknevate Hypoderma vastsete surmast tekkivate kõrvaltoimete vältimiseks on soovitav ravimit manustada kohe pärast nahakiinide aktiivsusperioodi lõppu ja enne, kui vastsed jõuavad oma soikekohta organismis.

Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse väljakujunemiseks ning võivad põhjustada ravi mittetoimimist:

  • liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel;
  • alaannustamine, mis võib olla tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest, ravimi annustamisveast või annustamisvahendi (kui on) puudulikust kalibreerimisest.

Kliinilise anthelmintikumiresistentsuse kahtlusel tuleb teha vastavad uuringud (nt test parasiidimunade arvu vähenemisele roojas). Kui test kinnitab resistentsust antud anthelmintikumi suhtes, tuleb kasutada mõnda teise farmakoloogilisse klassi kuuluvat ning teistsuguse toimemehhanismiga anthelmintikumi.

Käesolevaks ajaks ei ole EL-s teatatud resistentsusest eprinomektiinile (makrotsükliline laktoon). Kuid EL-s on teatatud resistentsusest teiste makrotsükliliste laktoonide suhtes veiste parasiitide hulgas. Seetõttu peab selle ravimi kasutamine põhinema riiklikul (piirkondlikul, farmipõhisel) epidemioloogilisel informatsioonil nematoodide tundlikkuse kohta ning soovitustel, kuidas piirata edasist resistentsuse teket anthelmintikumide suhtes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Veterinaarravim võib olla ärritav inimese nahale ja silmadele ning põhjustada ülitundlikkust. Vältida ravi ajal ning hiljuti ravitud loomade käsitsemisel preparaadi sattumist nahale ja silma.

Kasutajad peavad veterinaarravimi manustamise ajal kandma kummikindaid, kummikuid ning veekindlat kaitseriietust.

Riiete saastumise korral, eemaldada need nii kiiresti kui võimalik ning pesta enne taaskasutamist. Juhuslikul sattumisel nahale pesta kahjustunud ala kohe seebi ja veega.

Juhuslikul silma sattumisel loputada silmi kohe veega. See preparaat võib juhuslikul allaneelamisel olla toksiline. Vältida juhuslikku allaneelamist käe-suu kontaktiga. Preparaati käsitsedes mitte suitsetada, süüa ega juua. Allaneelamise korral, pesta suu veega ja otsida arstiabi. Pärast kasutamist pesta käed.

See preparaat on tuleohtlik. Hoida eemal süttimisallikatest. Preparaadi sissehingamine võib põhjustada ärritust. Kasutada vaid hästi ventileeritud aladel või õues.

Teised ettevaatusabinõud

Eprinomektiin on väga toksiline sõnniku faunale ja veeorganismidele ning võib akumuleeruda mudas.

Riski vee ökosüsteemidele ja sõnniku faunale saab vähendada vältides liiga sagedast ja korduvat eprinomektiini (ja teiste samasse anthelmintikumide klassi kuuluvate ravimite) kasutamist veistel.

Riski vee ökosüsteemidele saab veelgi vähendada hoides ravitud veised eemal veekogudest kaks kuni neli nädalat pärast ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Üliohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte saastada tiike, veeteid või kraave ravimiga või tühja konteineriga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2018

LISAINFO

Pakendi suurused: 250 ml ja 1 L konteinerid ja 1 L, 2,5 L ja 5 L seljakotid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ retseptiravim.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16, Laagri 76401,

Saue vald, Harjumaa

Tel. 650 1920