Engerix-b - süstesuspensioon (20mcg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: J07BC01
Toimeaine: hepatiit B viirus, puhastatud antigeen
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals SA

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Engerix-B, 20 µg/ml süstesuspensioon viaalis või süstlis

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rekombinantne B-hepatiidi vaktsiin, adsorbeeritud

 

1 ml viaal või 1 ml süstel (1 annus) sisaldab:

 

B-hepatiidi pinnaantigeeni 1,2

20 mikrogrammi

1 Adsorbeeritud hüdreeritud alumiiniumoksiidile

kokku 0,50 mg Al3+

0,5 ml viaal või 0,5 ml süstel (1 annus) sisaldab:

 

B-hepatiidi pinnaantigeeni 1,2

10 mikrogrammi

1 Adsorbeeritud hüdreeritud alumiiniumoksiidile

kokku 0,25 mg Al3+2

Toodetud pärmseente (Saccharomyces cerevisiae) rakkudel rekombinantse DNA tehnoloogia abil

Toodetud pärmseente (Saccharomyces cerevisiae) rakkudel rekombinantse DNA tehnoloogia abil

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstesuspensioon viaalis.

Süstesuspensioon süstlis.

Hägune valge suspensioon.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Hepatiit B vastane aktiivne immuniseerimine alates vastsündinueast.

Märkus. Engerix-B on näidustatud kõigi B-hepatiidi viiruse alatüüpide poolt põhjustatud B- hepatiidi infektsiooni (HBV) vastaseks aktiivseks immuniseerimiseks immuunsust mitteomavatel isikutel. Vaktsineerimist vajavate isikute kategooriad määratakse kindlaks ametlike soovituste põhjal.

Võib eeldada, et immuniseerimine Engerix-B-ga aitab ära hoida ka D-hepatiiti, sest D-hepatiit (tekitajaks on delta agens) esineb ainult koos B-hepatiidiga.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annus

Vaktsiin annuses 20 µg (1 ml) on mõeldud kasutamiseks 16-aastastel ja vanematel isikutel. Vaktsiin annuses 10 µg (0,5 ml) on mõeldud kasutamiseks alates vastsündinueast kuni 15. eluaastani (kaasa arvatud).

Engerix-B vaktsiini annuses 20 µg (1 ml) võib 11…15-aastastele (kaasa arvatud) lastele ja noorukitele manustada kahe annusena juhul, kui B-hepatiidi infektsiooni risk vaktsineerimiskuuri ajal on suhteliselt madal ning ollakse kindlad, et kaheannuselise vaktsineerimiskuuri läbiviimine on võimalik (vt lõik 5.1).

ESMASE IMMUNISEERIMISE SKEEMID

-KUNI 15-AASTASED ISIKUD (KAASA ARVATUD)

Soovitatavad on kaks esmase immuniseerimise skeemi (annusega 0,5 ml):

  • immuniseerimine 0., 1. ja 6. kuul, mis tagab optimaalse kaitse alates 7. vaktsineerimiskuust ja kindlustab kõrge antikehade tiitri;
  • kiirendatud skeem immuniseerimisega 0., 1. ja 2. kuul, mis tagab kiirema kaitse ja mille korral võib eeldada immuniseerimiskuuri paremat järgimist patsientide poolt.

Antud skeemi kolmanda annuse manustamise järgselt jääb antikehade tiiter veres madalamaks kui immuniseerimisel 0., 1. ja 6. kuul, seetõttu on adekvaatse immuunvastuse tagamiseks oluline antud skeemi korral manustada 12. vaktsineerimiskuul neljas annus.

Väikelastel võib antud skeemi järgi üheaegselt B-hepatiidi vaktsiiniga manustada teisi vaktsineerimiskalendri kohaselt teostatavaid vaktsiine.

  • 11…15aastased (kaasa arvatud) isikud (annusega 1 ml)

Vaktsiini annuses 20 µg (1 ml) võib 11…15-aastastele (kaasa arvatud) isikutele immuniseerimiseks manustada vaktsineerimise 0. ja 6. kuul. Sellisel juhul ei pruugi tekkida B-hepatiidi infektsiooni vastast kaitset enne teise annuse manustamist (vt lõik 5.1). Seetõttu võib antud skeemi kasutada üksnes juhul, kui B-hepatiidi infektsiooni risk vaktsineerimiskuuri ajal on suhteliselt väike ja kaheannuselise vaktsineerimiskuuri läbiviimist saab kontrollida. Kui selles osas on kahtlusi, tuleb kasutada 3-annuselist skeemi 10 µg vaktsiiniga.

-VANEMAD KUI 16-AASTASED ISIKUD

Soovitatavad on kaks esmase immuniseerimise skeemi (annusega 1 ml):

  • immuniseerimine 0., 1. ja 6. kuul, mis tagab optimaalse kaitse alates 7. vaktsineerimiskuust ja kindlustab kõrge antikehade tiitri;
  • kiirendatud skeem immuniseerimisega 0., 1. ja 2. kuul, mis tagab kiirema kaitse ja mille korral võib eeldada immuniseerimiskuuri paremat järgimist patsientide poolt. Antud skeemi kolmanda annuse manustamise järgselt jääb antikehade tiiter veres madalamaks kui immuniseerimisel 0., 1. ja 6. kuul, seetõttu on adekvaatse immuunvastuse tagamiseks oluline antud skeemi korral manustada 12. vaktsineerimiskuul neljas annus.
  • Vanemad kui 18aastased isikud

Erandjuhtudel võib täiskasvanutel, kui on vajalik veelgi kiirem kaitse algus, näiteks reisimisel suure B-hepatiidi endeemilisusega piirkonda ning kui vaktsineerimist B-hepatiidi vastu alustatakse üks kuu enne ärasõitu, kasutada immuniseerimisskeemi, mille korral manustatakse vaktsiini lihasesiseselt 0., 7. ja 21. päeval. Juhul, kui kasutatakse nimetatud skeemi, on soovitatav 12 kuud pärast esimest annust manustada veel neljas annus.

  • Neerupuudulikkusega patsiendid, sealhulgas 16aastased ja vanemad hemodialüüsi saavad patsiendid

Esmase immuniseerimise skeem neerupuudulikkusega patsientidel, sealhulgas hemodialüüsi saavatel patsientidel, on neli kahekordset annust (2 x 20 µg), mis manustatakse valitud päeval ja 1., 2. ja 6. kuul loetuna esimesest annusest. Immuniseerimisskeemi tuleb individuaalselt kohandada, et anti-HBs antikehade tiiter oleks kõrgem kui 10 RÜ/l.

  • Teadaolev või eeldatav kokkupuude HBV viirusega

Situatsioonides, kus on hiljuti esinenud kokkupuude HBV-viirusega (näiteks nõelatorge infitseeritud nõelaga), võib esimese Engerix-B annuse manustada koos B-hepatiidi immuunglobuliiniga (HBIg). Ravimid peab manustama erinevatesse süstekohtadesse (vt lõik 4.5). Soovitatav on järgida skeemi, mille korral immuniseerimine toimub 0., 1., 2. ja 12. vaktsineerimiskuul.

Toodud immuniseerimisskeeme võib kohandada vastavalt Eesti Immuunoprofülaktika programmile.

REVAKTSINEERIMINE

Olemasolevate andmete põhjal ei ole vajalik revaktsineerida isikuid, kes on läbinud vaktsineerimiskuuri ja kellel on tekkinud vaktsiinile adekvaatne immuunvastus. Revaktsineerimine on näidustatud immuunpuudulikkusega inimestele (kroonilise neerupuudulikkusega isikutele, hemodialüüsi saavatele isikutele ja HIV-positiivsetele isikutele), et säilitada nende anti-HBs-antikehade tiitrit >10 RÜ/l. Seetõttu on soovitatav immuunpuudulikkusega inimestel kontrollida vaktsineerimisjärgset antikehade taset iga 6...12 kuu järel.

Revaktsineerimisel arvestada riiklikult kehtivaid soovitusi.

B-hepatiidi vaktsiinide koostoime

Vt lõik 4.5

Manustamisviis

Täiskasvanutele ja lastele süstitakse Engerix-B vaktsiini lihasesiseselt deltalihase piirkonda.

Erandjuhul võib trombotsütopeeniaga või vere hüübivushäiretega patsientidel vaktsiini manustada nahaalusi.

Vastunäidustused

Vaktsiini Engerix-B ei tohi manustada isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes või kellel Engerix-B vaktsiini eelneval manustamisel on ilmnenud ülitundlikkuse nähud.

Nii nagu teiste vaktsiinide puhul, tuleb ka Engerix-B vaktsiini manustamine edasi lükata, kui isikul esineb kõrge palavikuga kulgev haigus. Kerged külmetusnähud ei ole vaktsineerimise vastunäidustuseks.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

B-hepatiidi pikast inkubatsiooniajast tingituna on võimalik diagnoosimata nakkuse olemasolu immuniseerimise ajal. Sellistel juhtudel ei pruugi vaktsiin B-hepatiidi infektsiooni ära hoida.

Engerix-B ei hoia ära nakatumist A-hepatiiti, C-hepatiiti ja E-hepatiiti.

Nii nagu kõigi vaktsiinide puhul, ei pruugi kaitsev immuunvastus ilmneda kõigil vaktsineeritutel.

Mitmed tegurid võivad vähendada immuunvastust B-hepatiidi vaktsiinile.

Immuunvastust langetavateks faktoriteks on vanem iga, meessugu, rasvumine, suitsetamine, manustamistee valik ja mõned kroonilised haigused. Isikutel, kellel on oht, et pärast täielikku Engerix-B vaktsineerimiskuuri läbimist ei teki adekvaatset immuunvastust, tuleks kaaluda seroloogilist testimist. Isikutel, kellel vaktsineerimiskuuri järgselt immuunvastust ei teki või on ebapiisav, tuleks kaaluda revaktsineerimist.

Maksapuudulikkusega isikutel, HIV-positiivsetel ning C-hepatiidi kandjatel ei ole vaktsineerimine Engerix-B vaktsiiniga vastunäidustatud. Vaktsineerimine on üldjuhul isegi soovitatav, sest HBV-infektsioon võib nimetatud isikutel olla raske kuluga. Igal juhul peab arst kaaluma vaktsineerimise kasu ja kahju suhet.

HIV-positiivsetel, dialüüsravi saavatel ning muudel põhjustel immuunpuudulikkusega isikutel, ei pruugi esmase vaktsinatsioonikuuriga tekkida adekvaatset anti-HBs-antikehade tiitrit, seetõttu võib nimetatud isikutele osutuda vajalikuks täiendavate vaktsiiniannuste manustamine.

Engerix-B vaktsiini ei tohi manustada tuharalihasesse või nahasiseselt, sest see võib põhjustada puuduliku immuunvastuse.

Mitte mingil juhul ei tohi Engerix-B vaktsiini manustada veenisiseselt.

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinide puhul, peavad ka Engerix-B manustamisel olema käepärast ravimid vaktsiini manustamise järgselt harvadel juhtudel tekkida võivate anafülaktiliste reaktsioonide koheseks raviks.

Esmase immuniseerimise seeria manustamisel väga enneaegsetele imikutele (sünd ≤ 28 raseduse nädal) ja eriti neile kellel on eelnevalt täheldatud respiratoorset ebaküpsust peab arvesse võtma võimalikku apnoe riski, vajadusel tuleb jälgida nende hingamisfunktsiooni 48- 72 tunni jooksul peale vaktsineerimist.

Kuna vaktsineerimisest saadav kasu selles imikute vanuserühmas on suur, siis ei tohiks vaktsineerimisest loobuda ega sellega viivitada.

Sünkoop (minestamine) võib tekkida pärast või isegi enne ükskõik missugust vaktsineerimist psühhogeense reaktsioonina nõelatorkele. Oluline on rakendada abinõusid minestusest tingitud vigastuste vältimiseks.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Engerix-B ja HBIg standardannuse samaaegne manustamine ei vähenda anti-HBs-antikehade tiitrit, seda eeldusel, et ravimeid on süstitud erinevatesse kohtadesse.

Engerix-B vaktsiini võib manustada koos BCG-, A-hepatiidi-, poliomüeliidi-, leetrite-, mumpsi-, punetiste-, difteeria- ja teetanuse vaktsiiniga.

Engerix B vaktsiini võib manustada samaaegselt inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiiniga (Cervarix). Engerix B manustamisel Cervarixiga (HPV vaktsiin) ühel ajal ei ole näidatud kliiniliselt olulisi häireid antikeha vastuste tekkes HPV antigeenide vastu. Anti-HBs-i antikehade geomeetrilised keskmised kontsentratsioonid olid samaaegsel manustamisel väiksemad, kuid selle tähelepaneku kliiniline tähtsus ei ole teada, sest seroprotektsiooni määr jäi muutumatuks. Uuritavate osakaal, kellel anti-HBs püsis samaaegsel vaktsineerimisel ≥ 10 mRÜ/ml oli 97,9% ja ainult Engerix B manustamisel 100%.

Erinevaid süstitavaid vaktsiine tuleb alati manustada erinevatesse süstekohtadesse.

Engerix-B vaktsiini võib kasutada esmase immuniseerimiskuuri lõpetamiseks, kui kuuri on alustatud kas vereplasmast toodetud või teiste geneetiliselt modifitseeritud B-hepatiidi vaktsiinidega. Kui soovitakse revaktsineerimist, siis võib Engerix-B vaktsiini manustada isikutele, kes on eelnevalt saanud esmase immuniseerimiskuuri vereplasmast toodetud või teiste geneetiliselt modifitseeritud B-hepatiidi vaktsiinidega.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

HBsAg toimet loote arengule ei ole uuritud.

Nagu kõigi inaktiveeritud viirusvaktsiinide puhul, ei ole ka Engerix-B kasutamisel oodata kahjulikku toimet lootele. Engerix-B vaktsiini võib raseduse ajal kasutada üksnes äärmisel vajadusel. Sellisel juhul peab vaktsineerimisest oodatav kasu ületama võimaliku ohu lootele.

Imetamine

Puudub informatsioon ravimi eritumise kohta rinnapiima. Seetõttu ei ole ka kliinilistes uuringutes hinnatud võimalikku toimet imikutele, kelle emadele on manustatud Engerix-B vaktsiini.

Ei ole leitud, et vaktsiin oleks imetamise ajal vastunäidustatud.

Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 nimetatud kõrvaltoimeid võivad häirida autojuhtimise- või masinatega töötamise võimet.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Allpool esitatud ohutusandmed on saadud 5329 isikult 23 uuringus.

Kõrvaltoimete koondtabel

Esinemissagedused on toodud järgmiselt:

Väga sage:

(≥1/10)

Sage:

(≥1/100, <1/10)

Aeg-ajalt:

(≥1/1000, <1/100)

Harv:

(≥1/10 000, <1/1000)

 

 

Väga harv:

(<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv

Lümfadenopaatia

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage

Söögiisu kaotus

Psühhiaatrilised häired

Väga sage

Ärrituvus

Närvisüsteemi häired

Sage

Uimasus, peavalu

 

 

Aeg-ajalt

Pearinglus

 

 

Harv

Paresteesia

Seedetrakti häired

Sage

Seedetrakti sümptomid (iiveldus,

 

 

 

oksendamine, kõhulahtisus,

 

 

 

kõhuvalu)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv

Urtikaaria, sügelus, lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt

Lihasvalu

 

 

Harv

Liigesvalu

Üldised häired ja manustamiskoha

Väga sage

Valu ja punetus süstekohas, väsimus

reaktsioonid

 

Sage

 

 

Palavik ( 37.5°C), halb enesetunne,

 

 

 

süstekoha turse, süstekoha

 

 

 

reaktsioon (induratsioon)

 

 

Aeg-ajalt

Gripitaoline haigus

Turuletulekujärgsed andmed

 

 

Infektsioonid ja infestatsioonid

 

Meningiit

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Trombotsütopeenia

Immuunsüsteemi häired

 

Anafülaktsia, allergilised

 

 

 

reaktsioonid kaasa arvatud

 

 

 

anafülaktoidsed ja seerumtõve

 

 

 

sarnased reaktsioonid

Närvisüsteemi häired

 

Entsefaliit, entsefalopaatia, krambid,

 

 

 

paralüüs, neuriit (kaasa arvatud

 

 

 

Guillain-Barré sündroom,

 

 

 

nägemisnärvipõletik ja

 

 

 

hulgiskleroos), neuropaatia,

 

 

 

hüpesteesia

Vaskulaarsed häired

 

Vaskuliit, hüpotensioon

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Multiformne erüteem,

 

 

 

angioneurootiline turse, lame lihhen

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

 

Artriit, lihasnõrkus

Võrdlevas uuringus 11…15-aastastel (kaasa arvatud) isikutel sarnanes Engerix-B vaktsiini kaheannuselise (20 µg) immuniseerimisskeemi paiksete ja üldiste reaktsioonide esinemissagedus standardse kolmeannuselise (10 µg) immuniseerimiskeemi kasutamisel täheldatule.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise juhtusid on kirjeldatud müügiloa saamise järgsel perioodil. Üleannustamise järgselt kirjeldatud kõrvaltoimed olid sarnased vaktsiini tavalise manustamise puhul kirjeldatud kõrvaltoimetele.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: B-hepatiidi vaktsiin, ATC-kood: J07BC01.

Toimemehhanism

Engerix-B vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste HBsAg vastaste humoraalsete antikehade (anti- HBs antikehade) tekke. Anti-HBs-antikehade kontsentratsioon ≥ 10 RÜ/l tagab kaitse HBV nakkuse vastu.

Farmakodünaamilised toimed

Nakatumisohuga vastsündinutel, lastel ja täiskasvanutel läbi viidud kliinilistes uuringutes oli kaitse tõhusus vahemikus 95…100%.

HBeAg positiivsete emade vastsündinutel, keda immuniseeriti vastavalt 0, 1, 2 ja 12 või 0, 1 ja 6 vaktsineerimisskeemidele, tõestati 95% kaitsetõhusus ilma HBIg samaaegse manustamiseta sünnil. HBIg ja vaktsiini samaaegne manustamine sünnil suurendas kaitsetõhusust 98 protsendini.

20 aastat peale esmast vaktsineerimist imikueas manustati isikutele, kelle emad olid HBV kandjad, kontroll-annus Engerix-B vaktsiini. Kuu aega hiljem tekkis vähemalt 93%-l (N=75) isikutest anamnestiline vastus, mis näitab immuunmälu olemasolu.

TERVED ISIKUD

Alljärgnevas tabelis on kokku võetud erinevate lõigus 4.2 kirjeldatud immuniseerimisskeemide kasutamisel kliinilistes uuringutes saavutatud seroprotektsiooni määr (st isikute protsent, kellel on anti-HBs-antikehade kontsentratsioon ≥10 RÜ/l)

Populatsioon

Immuniseerimisskeem

Seroprotektsiooni määr

 

 

 

16-aastased ja vanemad terved

0., 1., 6. kuul

7.kuul: ≥96%

isikud

 

 

 

0., 1., 2-, 12. kuul

1. kuul: 15%

 

 

3. kuul: 89%

 

 

13 kuul: 95,8%

18-aastased ja vanemad terved

0., 7., 21. Päeval, 12. kuul

28. päeval: 65,2%

isikud

 

2. kuul: 76%

 

 

13. kuul: 98,6%

11…15-aastased (kaasa arvatud)

0., 6. kuul

2. kuul: 11,3%

terved isikud

 

6. kuul: 26,4%

 

 

7. kuul: 96,7%

Seroprotektsioonide määra (SP) võrdlev tabel, mis on 11…15-aastastel (kaasa arvatud) isikutel saavutatud kahe erineva lubatud annuse ja immuniseerimisskeemi kasutamisel, hinnatud 66 kuu jooksul peale esmast vaktsineerimist:

Vaktsiin/immuni

 

 

 

 

Seroprotektsiooni määr

 

 

 

 

seerimis-skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kuu

6. kuu

7. kuu

30. kuu

42. kuu

54. kuu

66. kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engerix-B 10 µg

 

55,8%

 

87,6%

 

98,2%

 

96,9%

 

92,5%

 

94,7%

 

91,4%

 

(0., 1., 6. kuul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engerix-B 20 µg

 

11,3%

 

26,4%

 

96,7%

 

87,1%

 

83,7%

 

84,4%

 

79,5%

 

(0., 6. kuul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Need andmed näitavad, et esmane vaktsineerimine Engerix-B vaktsiiniga indutseerib tsirkuleerivate anti-HBs antikehade tekke, mis püsivad vähemalt 66 kuud. Pärast esmase kuuri läbimist puudus edaspidi igas ajapunktis kliiniliselt oluline erinevus seroprotektsiooni määrades kahe vaktsiinirühma võrdluses. Mõlema vaktsiinirühma kõik uuritavad (sealhulgas uuritavad, kelle anti-HBs antikeha kontsentratsioon oli < 10 RÜ/l) said kordusannuse 72 kuni 78 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Üks kuu pärast kordusannust tekkis kõigil uuritavatel anamnestiline vastus kordusvaktsiinile ja neil tõestati seroprotektsiooni olemasolu (st anti- HBs antikeha kontsentratsioon ≥ 10 RÜ/l). Need andmed näitavad, et B-hepatiidi vastane kaitse püsib immuunmälu abil ka nendel esmasele vaktsineerimisele reageerinud uuritavatel, kellel anti-HBs antikehade seroprotektsiooni määr vahepeal kadus.

Kontroll-annuse manustamine tervetele isikutele:

12...13-aastastele isikutele (N=284), kes olid imikueas saanud 3 annust Engerix-B vaktsiini, manustati kontroll-annus. Kuu aega hiljem ilmnes, et 98,9%-l isikutest oli kaitsev antikehade tiiter (seroprotektsioon).

Neerupuudulikkusega patsiendid kaasa arvatud hemodialüüsi saavad patsiendid

Seroprotektsiooni määr 16-aastastel ja vanematel neerupuudulikkusega patsientidel kaasa arvatud hemodialüüsi saavad patsiendid, mida hinnati 3. ja 7. kuul pärast esmase vaktsinatsiooni esimest annust, on välja toodud allpool olevas tabelis:

Vanus (aastad)

Immuniseerimisskeem

Seroprotektsiooni määr

 

 

 

16 aastased ja vanemad

0., 1., 2., 6. kuul

3. kuul: 55.4 %

 

(2 x 20 µg)

7. kuul: 87.1 %

Patsiendid kellel on II tüüpi diabeet:

Seroprotektsiooni määr 20-aastastel ja vanematel II tüüpi diabeediga isikutel, mida hinnati üks kuu pärast esmase vaktsinatsiooni viimast annust, on välja toodud allpool olevas tabelis:

Vanus (aastad)

Immuniseerimisskeem

Seroprotektsiooni määr 7.kuul

 

 

 

20-39

 

88.5 %

40-49

0., 1., 6. kuul

81.2 %

50-59

(20 µg)

83.2 %

≥ 60

 

58.2 %

Hepatotsellulaarse vähi esinemissageduse vähenemine lastel

B-hepatiidi infektsiooni ja hepatotsellulaarse vähi esinemise vahel on ilmne seos. 6…14- aastastel Taiwani lastel vähendas B-hepatiidi ennetamine ka hepatotsellulaarse vähi esinemissagedust.

Farmakokineetilised omadused

Vaktsiinide puhul ei ole farmakokineetiliste omaduste hindamine vajalik.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised ohutusandmed vastavad Maailma Tervishoiuorganisatsiooni nõuetele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat

Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat

Süstevesi

Adsorbent, vt lõik 2.

Sobimatus

Engerix-B vaktsiini ei tohi teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2…8 °C).

Mitte hoida sügavkülmas. Külmunud vaktsiin ei ole kasutuskõlblik ja tuleb hävitada vastavalt kohalikult kehtivatele nõuetele.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml süstesuspensiooni viaalis (I tüüpi klaas) koos korgiga (butüülkumm), 1 viaal pakendis. 1 ml süstesuspensiooni süstlis (I tüüpi klaas), 1 süstel pakendis.

0,5 ml süstesuspensiooni viaalis (I tüüpi klaas) koos korgiga (butüülkumm), 1 viaal pakendis. 0,5 ml süstesuspensiooni süstlis (I tüüpi klaas), 1 või 10 süstlit pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Seismisel võib viaali tekkida peen valge sade koos selle peal oleva selge värvitu lahusega. Vaktsiini tuleb enne kasutamist korralikult loksutada, nii et tekib kergelt läbipaistmatu, valge suspensioon.

Enne manustamist tuleb vaktsiini visuaalselt uurida, et selles ei esineks tahkeid osiseid ja/või lahuse värvuse muutusi. Kirjeldatud muutuste korral mitte manustada.

Viaali puhul tuleb kummist korgi läbistamiseks ja vaktsiini süstimiseks kasutada erinevaid nõelu.

Iga annus tuleb viaalist süstlasse tõmmata steriilse süstla ja nõela abil. Nagu kõigi teiste vaktsiinide puhul, tuleb ka Engerix-B vaktsiini annuse süstlasse tõmbamisel järgida aseptika nõudeid ja vältida viaali sisu saastamist.

Üksikannust sisaldava viaali/eeltäidetud süstla sisu tuleb manustada ühekorraga ning koheselt pärast avamist.

Kasutamata jäänud vaktsiin tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals SA rue de l’Institut 89

1330 Rixensart, Belgia Telefon: +32 (0)2 656 8111 Faks: +32 (0)2 656 8000

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 10.01.1996

Viimase müügiloa uuendamise kuupäev: 10.06.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2018