Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Elevit - tabl n30; n60; n90; n100 - Pakendi infoleht

ATC Kood: A11AA03
Toimeaine: Multivitamins Mineral elements
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Elevit, õhukese polümeerikattega tabletid

12 vitamiini ja 8 mineraalainet

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Elevit ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Elevit’i võtmist

3.Kuidas Elevit’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Elevit’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Elevit ja milleks seda kasutatakse

Elevit õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 12 vitamiini ja 8 mineraalainet (vt lõik 6). Vitamiinid ja mineraalained on elutähtsad toitained. Kuna neid ei toodeta organismi poolt, peab neid saama toiduga.

Elevit’i kasutatakse rasedus- või imetamisaegseks mikrotoitainete-, raua- ja folaadivaeguse ennetamiseks, kui nende sisaldus toidus on ebapiisav.

2. Mida on vaja teada enne Elevit’i võtmist

Ärge võtke Elevit’i:

-kui olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on organismis A- ja/või D-vitamiini liigsus;

-kui te võtate teisi A-vitamiini ja isotretinoiini (kasutatakse akne raske vormi raviks) sisaldavaid preparaate;

-kui teil esineb neeruhaigusi;

-kui arst on öelnud, et teil on raua ja/või vase ainevahetuse häired;

-kui teil on suurenenud kaltsiumisisaldus veres või uriinis.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Elevit’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mitte ületada soovitatud annust (1 tablett).

Mõned koostisosad, eriti A-vitamiin, D-vitamiin, raud ja vask võivad väga suurtes annustes olla tervisele kahjulikud.

Patsiendid, kes kasutavad teisi vitamiine või polüvitamiini preparaate, teisi ravimeid või kes on meditsiinilise järelevalve all, peavad enne selle ravimi kasutamist pidama nõu tervishoiutöötajaga.

Ettevaatus on vajalik, kui samaaegselt kasutatakse teisi tooteid, sh toidulisandeid ja/või rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad A-vitamiini, kuna selle suured annused võivad olla lootele kahjulikud ja põhjustada A-vitamiini hüpervitaminoosi.

Ettevaatus on vajalik, kui samaaegselt kasutatakse teisi tooteid, sh toidulisandeid ja/või rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad D-vitamiini, kuna selle suured ööpäevased annused võivad põhjustada D-vitamiini hüpervitaminoosi.

Kui te imetate, teil ei esinenud sünnitusel suurt verekaotust ning teil ei ole menstruatsioon veel alanud, siis pidage nõu tervishoiutöötajaga, kas Elevit’is sisalduvad raua kogused on teie jaoks sobivad.

Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi imendumishäire või sahharoosi- isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid võivad olla nikotiinamiidi, A-vitamiini, vase, mangaani ja raua kõrvaltoimete, toksilisuse ja/või kuhjumise suhtes vastuvõtlikumad. Sellistel juhtudel tohib Elevit’i kasutada vaid arstliku järelevalve all.

Lapsed ja noorukid

Palun lugege lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Rasedad või imetavad neiud võivad Elevit’i kasutada.

Muud ravimid ja Elevit

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid (sh teisi vitamiine ja rikastatud toiduaineid/jooke).

Kasutage järgnevaid ravimeid vähemalt 2 tundi enne või 2 tundi pärast Elevit’i võtmist:

-tetratsükliinid ja fluorokinoloonid (antibiootikumid);

-bisfosfonaadid, nt alendroonhape (luuhaiguste ravimid);

-penitsillamiin (reumatoidartriidi ravim);

-türoksiin (kilpnäärmehaiguse ravim);

-viirusevastased ravimid (viirusinfektsioonide, nt vöötohatise raviks);

-levodopa (Parkinsoni tõve ravim);

-digoksiin/digitoksiin (südamehaiguse ravim);

-tiasiidid (kõrge vererõhu ravimid);

-antatsiidid (alumiiniumi, kaltsiumi või magneesiumi sisaldavad ravimid).

Elevit koos toidu ja joogiga

Ärge võtke Elevit’i kahe tunni jooksul pärast spinati, rabarberi või täisteratoodete (nt pähklid, seemned või pruun riis) söömist.

Rasedus ja imetamine

Elevit on näidustatud rasedatele ja imetavatele naistele, kes ei toitu tasakaalustatult. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge ületage soovitatud annust.

Raseduse ja imetamise ajal liiga suurtes annustes A- ja D-vitamiinide kasutamine võib kahjustada teie lapse kasvu ja arengut.

Imetamise puhul teavitage oma arsti, kui annate lapsele ka D-vitamiini või kaltsiumit sisaldavat preparaati.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Elevit ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Elevit sisaldab sahharoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

3.Kuidas Elevit’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.

Võtke tablett sisse tervelt, koos klaasitäie veega, eelistatult söögi ajal (vt lõik „Elevit koos toidu ja joogiga“).

Hommikuse iivelduse esinemisel võtke tablett lõuna ajal või õhtul. Soovitatav on kasutada Elevit’i kogu raseduse ja imetamise perioodil.

Mitte ületada soovitatud annust.

Mõned koostisosad (eriti A-vitamiin, D-vitamiin, raud ja vask) võivad väga suurtes annustes olla teie ja teie lapse tervisele kahjulikud.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Rasedad või imetavad neiud: vt eespool olevast lõigust teavet Elevit’i kasutamise kohta.

Kui te võtate Elevit’i rohkem kui ette nähtud

Võtke ühendust arstiga, kui arvate, et olete võtnud liiga palju Elevit’i tablette või teisi A- või D- vitamiini sisaldavaid preparaate ja kui teil esineb samal ajal ka äkki tekkinud peavalu, kõhukinnisus või kõhulahtisus, iiveldus või segasusseisund.

Kui te unustate Elevit’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tavapärast ravimi kasutamist.

Kui te lõpetate Elevit’i võtmise

Kui te lõpetate Elevit’i kasutamise, pidage soovi korral nõu oma arsti või apteekriga, kas te saate piisavalt vitamiine ja mineraalaineid.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st) on kõhuvalu, kõhupuhitus, kõhukinnisus, kõhulahtisus ja iiveldus.

Harvadel juhtudel (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st) võivad tekkida allergilised reaktsioonid, mille sümptomiteks võivad olla näoturse, hingeldus/hingamisraskused, nahanähud (lööve, sügelus, punetus või villid) ja nõrk või kiire pulss. Selliste sümptomite tekkimisel lõpetage Elevit’i kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Te võite märgata väljaheite muutumist tumedaks või uriini tavalisest kollasemat värvi. Seda põhjustavad Elevit’i koostisosad ning see on ohutu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Elevit’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

Mida Elevit sisaldab

 

Toimeained on:

 

Vitamiinid

 

 

Vitamiin A

2566 RÜ

 

Vitamiin B

1,4 mg

 

Vitamiin B

1,4 mg

 

Nikotiinamiid

18 mg

 

Vitamiin B

6 mg

 

Vitamiin B

1,9 mg

 

Biotiin (vitamiin H)

30 mikrogrammi

 

Vitamiin B

800 mikrogrammi

 

(foolhappe ja kaltsium-L-metüülfolaadina)

 

Vitamiin B

2,6 mikrogrammi

 

Vitamiin C

85 mg

 

Vitamiin D3 (kolekaltsiferool)

200 RÜ

 

Vitamiin E

15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid

 

 

Kaltsium

125 mg

 

Vask

1 mg

 

Jood

220 mikrogrammi

 

Raud

45 mg

 

Magneesium

100 mg

 

Mangaan

2 mg

 

Seleen

50 mikrogrammi

 

Tsink

11 mg

Teised koostisosad on:

-Tableti sisu:

kaltsiumkarbonaat (E 170), sidrunhape (E 330), maisitärklis, želatiin, magneesiumstearaat, maltodekstriin, mikrokristalliline tselluloos, modifitseeritud tärklis, rasvhapete mono- ja diglütseriidid (E 471), povidoon K90, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumaskorbaat, naatriumkroskarmelloos, sahharoos, talk (E 553b), keskmise ahelaga triglütseriidid, trinaatriumtsitraat (E 331).

-Tableti kate:

hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, steariinhape, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Elevit välja näeb ja pakendi sisu

Elevit on valge või kergelt kollaka värvusega ovaalne ja kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett mõõtmetega ligikaudu 17 x 9,5 mm.

Elevit’i pakendis on 30, 60, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/PU/PVDC- alumiiniumfooliumist blistris.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

Berlimed

C/Francisco Alonso n°7

Polígono Industrial Santa Rosa

Alcalá de Henares 28806, Madrid

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2 11415 Tallinn Tel: 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

Bulgaaria, Rumeenia ja Ühendkuningriik: Elevit Austria ja Ungari: Elevit Plus

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015.