Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Elevit - tabl n30; n60; n90; n100

ATC Kood: A11AA03
Toimeaine: Multivitamins Mineral elements
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

ELEVIT
tabl N30; N60; N90; N100


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Elevit, õhukese polümeerikattega tabletid

12 vitamiini ja 8 mineraalainet

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Elevit ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Elevit’i võtmist

3.Kuidas Elevit’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Elevit’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Elevit ja milleks seda kasutatakse

Elevit õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 12 vitamiini ja 8 mineraalainet (vt lõik 6). Vitamiinid ja mineraalained on elutähtsad toitained. Kuna neid ei toodeta organismi poolt, peab neid saama toiduga.

Elevit’i kasutatakse rasedus- või imetamisaegseks mikrotoitainete-, raua- ja folaadivaeguse ennetamiseks, kui nende sisaldus toidus on ebapiisav.

2. Mida on vaja teada enne Elevit’i võtmist

Ärge võtke Elevit’i:

-kui olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on organismis A- ja/või D-vitamiini liigsus;

-kui te võtate teisi A-vitamiini ja isotretinoiini (kasutatakse akne raske vormi raviks) sisaldavaid preparaate;

-kui teil esineb neeruhaigusi;

-kui arst on öelnud, et teil on raua ja/või vase ainevahetuse häired;

-kui teil on suurenenud kaltsiumisisaldus veres või uriinis.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Elevit’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mitte ületada soovitatud annust (1 tablett).

Mõned koostisosad, eriti A-vitamiin, D-vitamiin, raud ja vask võivad väga suurtes annustes olla tervisele kahjulikud.

Patsiendid, kes kasutavad teisi vitamiine või polüvitamiini preparaate, teisi ravimeid või kes on meditsiinilise järelevalve all, peavad enne selle ravimi kasutamist pidama nõu tervishoiutöötajaga.

Ettevaatus on vajalik, kui samaaegselt kasutatakse teisi tooteid, sh toidulisandeid ja/või rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad A-vitamiini, kuna selle suured annused võivad olla lootele kahjulikud ja põhjustada A-vitamiini hüpervitaminoosi.

Ettevaatus on vajalik, kui samaaegselt kasutatakse teisi tooteid, sh toidulisandeid ja/või rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad D-vitamiini, kuna selle suured ööpäevased annused võivad põhjustada D-vitamiini hüpervitaminoosi.

Kui te imetate, teil ei esinenud sünnitusel suurt verekaotust ning teil ei ole menstruatsioon veel alanud, siis pidage nõu tervishoiutöötajaga, kas Elevit’is sisalduvad raua kogused on teie jaoks sobivad.

Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi imendumishäire või sahharoosi- isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid võivad olla nikotiinamiidi, A-vitamiini, vase, mangaani ja raua kõrvaltoimete, toksilisuse ja/või kuhjumise suhtes vastuvõtlikumad. Sellistel juhtudel tohib Elevit’i kasutada vaid arstliku järelevalve all.

Lapsed ja noorukid

Palun lugege lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Rasedad või imetavad neiud võivad Elevit’i kasutada.

Muud ravimid ja Elevit

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid (sh teisi vitamiine ja rikastatud toiduaineid/jooke).

Kasutage järgnevaid ravimeid vähemalt 2 tundi enne või 2 tundi pärast Elevit’i võtmist:

-tetratsükliinid ja fluorokinoloonid (antibiootikumid);

-bisfosfonaadid, nt alendroonhape (luuhaiguste ravimid);

-penitsillamiin (reumatoidartriidi ravim);

-türoksiin (kilpnäärmehaiguse ravim);

-viirusevastased ravimid (viirusinfektsioonide, nt vöötohatise raviks);

-levodopa (Parkinsoni tõve ravim);

-digoksiin/digitoksiin (südamehaiguse ravim);

-tiasiidid (kõrge vererõhu ravimid);

-antatsiidid (alumiiniumi, kaltsiumi või magneesiumi sisaldavad ravimid).

Elevit koos toidu ja joogiga

Ärge võtke Elevit’i kahe tunni jooksul pärast spinati, rabarberi või täisteratoodete (nt pähklid, seemned või pruun riis) söömist.

Rasedus ja imetamine

Elevit on näidustatud rasedatele ja imetavatele naistele, kes ei toitu tasakaalustatult. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge ületage soovitatud annust.

Raseduse ja imetamise ajal liiga suurtes annustes A- ja D-vitamiinide kasutamine võib kahjustada teie lapse kasvu ja arengut.

Imetamise puhul teavitage oma arsti, kui annate lapsele ka D-vitamiini või kaltsiumit sisaldavat preparaati.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Elevit ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Elevit sisaldab sahharoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

3.Kuidas Elevit’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.

Võtke tablett sisse tervelt, koos klaasitäie veega, eelistatult söögi ajal (vt lõik „Elevit koos toidu ja joogiga“).

Hommikuse iivelduse esinemisel võtke tablett lõuna ajal või õhtul. Soovitatav on kasutada Elevit’i kogu raseduse ja imetamise perioodil.

Mitte ületada soovitatud annust.

Mõned koostisosad (eriti A-vitamiin, D-vitamiin, raud ja vask) võivad väga suurtes annustes olla teie ja teie lapse tervisele kahjulikud.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Rasedad või imetavad neiud: vt eespool olevast lõigust teavet Elevit’i kasutamise kohta.

Kui te võtate Elevit’i rohkem kui ette nähtud

Võtke ühendust arstiga, kui arvate, et olete võtnud liiga palju Elevit’i tablette või teisi A- või D- vitamiini sisaldavaid preparaate ja kui teil esineb samal ajal ka äkki tekkinud peavalu, kõhukinnisus või kõhulahtisus, iiveldus või segasusseisund.

Kui te unustate Elevit’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tavapärast ravimi kasutamist.

Kui te lõpetate Elevit’i võtmise

Kui te lõpetate Elevit’i kasutamise, pidage soovi korral nõu oma arsti või apteekriga, kas te saate piisavalt vitamiine ja mineraalaineid.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st) on kõhuvalu, kõhupuhitus, kõhukinnisus, kõhulahtisus ja iiveldus.

Harvadel juhtudel (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st) võivad tekkida allergilised reaktsioonid, mille sümptomiteks võivad olla näoturse, hingeldus/hingamisraskused, nahanähud (lööve, sügelus, punetus või villid) ja nõrk või kiire pulss. Selliste sümptomite tekkimisel lõpetage Elevit’i kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Te võite märgata väljaheite muutumist tumedaks või uriini tavalisest kollasemat värvi. Seda põhjustavad Elevit’i koostisosad ning see on ohutu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Elevit’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

Mida Elevit sisaldab

 

Toimeained on:

 

Vitamiinid

 

 

Vitamiin A

2566 RÜ

 

Vitamiin B

1,4 mg

 

Vitamiin B

1,4 mg

 

Nikotiinamiid

18 mg

 

Vitamiin B

6 mg

 

Vitamiin B

1,9 mg

 

Biotiin (vitamiin H)

30 mikrogrammi

 

Vitamiin B

800 mikrogrammi

 

(foolhappe ja kaltsium-L-metüülfolaadina)

 

Vitamiin B

2,6 mikrogrammi

 

Vitamiin C

85 mg

 

Vitamiin D3 (kolekaltsiferool)

200 RÜ

 

Vitamiin E

15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid

 

 

Kaltsium

125 mg

 

Vask

1 mg

 

Jood

220 mikrogrammi

 

Raud

45 mg

 

Magneesium

100 mg

 

Mangaan

2 mg

 

Seleen

50 mikrogrammi

 

Tsink

11 mg

Teised koostisosad on:

-Tableti sisu:

kaltsiumkarbonaat (E 170), sidrunhape (E 330), maisitärklis, želatiin, magneesiumstearaat, maltodekstriin, mikrokristalliline tselluloos, modifitseeritud tärklis, rasvhapete mono- ja diglütseriidid (E 471), povidoon K90, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumaskorbaat, naatriumkroskarmelloos, sahharoos, talk (E 553b), keskmise ahelaga triglütseriidid, trinaatriumtsitraat (E 331).

-Tableti kate:

hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, steariinhape, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Elevit välja näeb ja pakendi sisu

Elevit on valge või kergelt kollaka värvusega ovaalne ja kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett mõõtmetega ligikaudu 17 x 9,5 mm.

Elevit’i pakendis on 30, 60, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/PU/PVDC- alumiiniumfooliumist blistris.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

Berlimed

C/Francisco Alonso n°7

Polígono Industrial Santa Rosa

Alcalá de Henares 28806, Madrid

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2 11415 Tallinn Tel: 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

Bulgaaria, Rumeenia ja Ühendkuningriik: Elevit Austria ja Ungari: Elevit Plus

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Elevit, õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

Vitamiinid

 

A

 

2566 RÜ

B1

 

1,4 mg

B2

 

1,4 mg

Nikotiinamiid

18 mg

B5

 

6 mg

B6

 

1,9 mg

Biotiin

30 mikrogrammi

B9

 

800 mikrogrammi

-

foolhappena

400 mikrogrammi

-

kaltsium-L-metüülfolaadina

451 mikrogrammi (vastab 400 mikrogrammile

 

 

vitamiin B9-le)

B12

 

2,6 mikrogrammi

C

 

85 mg

D3

 

200 RÜ

E

 

15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid

 

Kaltsium

125 mg

Vask

 

1 mg

Jood

 

220 mikrogrammi

Raud

 

45 mg

Magneesium

100 mg

Mangaan

2 mg

Seleen

50 mikrogrammi

Tsink

 

11 mg

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks tablett sisaldab ligikaudu 0,3 mg sahharoosi. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Elevit on valge või kergelt kollakas ovaalne ja kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett mõõtmetega ligikaudu 17 x 9,5 mm.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Rasedus- või imetamisaegne mikrotoitainete-, raua- ja folaadivaeguse ennetamine, kui nende sisaldus toidus on ebapiisav.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Üks tablett ööpäevas. Ravimit on soovitatav võtta kogu raseduse vältel ning rinnaga toitmise ajal.

Eakad

Elevit’i kasutamine eakatel ei ole asjakohane.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Elevit on vastunäidustatud neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3).

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid võivad olla nikotiinamiidi, A-vitamiini, vase, mangaani ja raua kõrvaltoimete, toksilisuse ja/või kuhjumise suhtes vastuvõtlikumad. Nendel patsientidel võib Elevit’i kasutada ainult arsti järelevalve all.

Lapsed

Tütarlapsed, kes on rasedad või imetavad last: üks tablett ööpäevas.

Manustamisviis

Tablett tuleb manustada tervena, koos klaasitäie veega, eelistatult söögi ajal. Hommikuse iivelduse esinemisel soovitatakse tablett võtta lõuna ajal või õhtul.

4.3Vastunäidustused

-Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-Olemasolev A-hüpervitaminoos.

-Samaaegne ravi A-vitamiiniga või sünteetilise isomeeri isotretinoiiniga (beetakaroteeni peetakse A-vitamiini allikaks).

-Neerufunktsiooni häire.

-Olemasolev D-hüpervitaminoos.

-Hüperkaltseemia.

-Hüperkaltsiuuria.

-Raua ja/või vase ainevahetuse häired.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte ületada soovitatud annust. Mõned koostisosad, eriti A-vitamiin, D-vitamiin, raud ja vask võivad väga suurtes annustes olla tervisele kahjulikud (vt lõigud 4.6 ja 4.9).

Patsiendid, kes kasutavad teisi vitamiine või polüvitamiini preparaate, teisi ravimeid või kes on meditsiinilise järelevalve all, peavad enne selle ravimi kasutamist pidama nõu tervishoiutöötajaga.

Ettevaatus on vajalik, kui samaaegselt kasutatakse teisi tooteid, sh toidulisandeid ja/või rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad D- või A-vitamiine, kuna nende suured annused võivad põhjustada D- või A-vitamiinide hüpervitaminoosi.

Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sahharoosi- isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid võivad olla nikotiinamiidi, A-vitamiini, vase, mangaani ja raua kõrvaltoimete, toksilisuse ja/või kuhjumise suhtes vastuvõtlikumad. Neil patsientidel tohib Elevit’i kasutada vaid arstliku järelevalve all.

Imetavad naised, kellel ei esinenud sünnitusega seotud verekaotusi, kelle menstruatsioonid imetamise ajal ei ole veel alanud ja kellel ei ole aneemiat või madalat vere rauasisaldust, peavad enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeuuringuid ei ole teostatud.

Elevit’is sisalduvad mineraalained võivad mõjutada tetratsükliinide, fluorokinoloonide, bisfosfonaatide, türoksiini ja viirusevastaste ainete imendumist. Kui on vajalik nende ravimite samaaegne manustamine, tuleb seda teha 2-tunnise vahega, vältimaks ravimite võimalikke koostoimeid.

Samaaegselt ei ole soovitatav manustada antatsiide (alumiiniumi, kaltsiumi või magneesiumi sisaldavad preparaadid), kuna see võib vähendada raua imendumist. Kui on vajalik nende ravimite samaaegne manustamine, tuleb seda teha 2-tunnise vahega, vältimaks ravimite võimalikke koostoimeid.

On viidatud võimalikele koostoimetele järgmiste ravimitega: levodopa, penitsillamiin, digitaalis ja tiasiid-diureetikumid. Kui on vajalik nende ravimite samaaegne manustamine, tuleb seda teha 2- tunnise vahega, vältimaks ravimite võimalikke koostoimeid.

Koostoimed toiduga:

Kuna oksaalhape (leidub spinatis ja rabarberis) ja fütiinhape (leidub täisteratoodetes) võivad takistada kaltsiumi imendumist, siis ei soovitata seda ravimit võtta 2 tunni jooksul pärast kõrge oksaal- ja fütiinhappe sisaldusega toidukorda.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Naised (sh tütarlapsed) võivad Elevit’i kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Soovitatud annuseid ei tohi ületada järgmistel põhjustel:

Rasedus

Lähtudes inimestelt saadud kogemustest, võivad raseduse esimesel trimestril manustatud A-vitamiini annused üle 10 000 RÜ ööpäevas põhjustada loote väärarenguid. Loomadega läbi viidud uuringutes on A-vitamiin põhjustanud reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3).

Üks Elevit’i tablett sisaldab 2566 RÜ (776 mikrogrammi) A-vitamiini. Eriline ettevaatus on vajalik juhul, kui samaaegselt kasutatakse teisi ravimeid, mis sisaldavad A-vitamiini, sünteetilist isomeeri isotretinoiini või beetakaroteeni. Sellisel juhul esineb risk A-vitamiini hüpervitaminoosiks ja lootekahjustuse tekkeks.

Imetamine

D-vitamiin ja kaltsium erituvad rinnapiima. Riski imikule ei saa välistada ja seda tuleb arvesse võtta, kui imik saab midagi lisaks. USA Meditsiini instituut (Institute of Medicine) on kindlaks määranud imetavatele naistele ohutu D-vitamiini maksimaalse ööpäevase annuse, mis on 2000 RÜ

(50 mikrogrammi).

Fertiilsus

Andmed Elevit’i toimest fertiilsusele puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Elevit’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini esineb seedetrakti häireid.

Allergiliste reaktsioonide tekkimisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida tervishoiutöötajaga.

Kõrvaltoimed on jaotatud esinemissageduste järgi: väga sage (1/10), sage (1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100), harv (1/10 0000 kuni <1/1000) ja väga harv (<1/10 000). Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

 

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Ebamugavustunne kõhus, kõhukinnisus,

 

 

kõhupuhitus, oksendamine, kõhulahtisus, iiveldus

Üldised häired ja

Harv

Allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus),

manustamiskoha reaktsioonid

 

nõgestõbi (urtikaaria), näoturse, hingeldus,

 

 

nahapunetus, lööve, villid

Vaskulaarsed häired

Harv

Šokk

Märgata võib uriini tavalisest kergelt kollakamat värvi. See on põhjustatud ravimis sisalduvast B2- vitamiinist ning on ohutu.

Ravim sisaldab rauda, mis võib põhjustada väljaheite mustaks värvumist. See toime on ohutu ja ei oma kliinilist tähendust.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Pidev D-vitamiini üleannustamine võib olla lootele kahjulik. Loomadega läbi viidud uuringutes on D- vitamiin põhjustanud reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3). USA Meditsiini instituut on määranud kindlaks rasedatele ohutu D-vitamiini maksimaalse ööpäevase annuse, mis on 2000 RÜ

(50 mikrogrammi). Üks tablett Elevit’i sisaldab 200 RÜ (5 mikrogrammi) D-vitamiini.

D-vitamiin ja kaltsium erituvad rinnapiima. Riski imikule ei saa välistada ja seda peab arvesse võtma, kui imik saab midagi lisaks.

USA Meditsiini instituut on määranud kindlaks imetavatele naistele ohutu D-vitamiini maksimaalse ööpäevase annuse, mis on 2000 RÜ (50 mikrogrammi). Üks Elevit’i tablett sisaldab 200 RÜ

(5 mikrogrammi) D-vitamiini.

Enamik (kui mitte kõik) üleannustamise juhtumid olid seotud suurtes annustes üksik- ja/või polüvitamiini preparaatide samaaegse kasutamisega. Äge või pikaajaline üleannustamine võib põhjustada A- ja D-vitamiini hüpervitaminoosi ning hüperkaltseemiat, samuti raua ja vase toksilisust.

Ägeda üleannustamise esialgsed sümptomid võivad olla mittespetsiifilised, nt äkki algav peavalu, segasusseisund ja seedetrakti häired (nt kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine).

Nende sümptomite tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ning konsulteerida tervishoiutöötajaga.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: polüvitamiinide kombinatsioonid, polüvitamiinid mineraalainetega ATC-kood: A11AA03

See ravim on polüvitamiin-/polümineraalaine preparaat, mis sisaldab vitamiine kombinatsioonis mineraalainete ja mikroelementidega, tagamaks nii loote kui ka raseda küllaldase mikrotoitainetega varustatuse, juhul kui nende sisaldus toidus on ebapiisav.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal esineb suurenenud mikrotoitainete vajadus ning seeläbi ka risk nende puuduse tekkeks nii emal kui lapsel.

Lapsed

Farmakodünaamilisi uuringuid lastel ei ole läbi viidud. Ülaltoodud teave kehtib neidudel kasutamise kohta.

5.2Farmakokineetilised omadused

Elevit’is sisalduvad toimeained - vitamiinid, mineraalained ja mikroelemendid - on inimese organismis laialt levinud vajalikud mikrotoitained.

Mikrotoitainete sisaldus vereplasmas ja kudedes on homeostaatiliselt reguleeritud ning seda mõjutavad erinevad tegurid, nt ööpäevane kõikumine, toitumus, kasvuperiood ning rasedus ja imetamine.

Lapsed

Farmakokineetilisi uuringuid lastel ei ole läbi viidud. Ülaltoodud teave kehtib ka neidudel kasutamise kohta.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid ainult inimese maksimaalsest kontsentratsioonist suuremate plasmatasemete juures, mistõttu ei oma nad olulist kliinilist tähendust.

A-vitamiin on loomadele teratogeenne. Loomaliikide tundlikkus tõuseb vastavalt: rott ja hiir, hamster, ahv ja küülik. Kõige madalamad teratogeensed annused rottidel, ahvidel ja küülikutel on vastavalt 35 000 mikrogrammi, 6000 mikrogrammi ja 2500 mikrogrammi retinooli ekvivalenti (RE)/kg kehakaalu kohta ööpäevas.

Rottidele ja küülikutele tiinuse ajal liiga suures annuses manustatud D-vitamiin põhjustas mitmeid kõrvaltoimeid reproduktiivsusele, sh närilistel loote ja platsenta kasvu pidurdumist, luustumise hilinemist ja näo malformatsioone ning küülikutel loote eluvõimelisuse vähenemist, suurenenud abortide hulka ja supravalvulaarseid kahjustusi järglastel.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu: kaltsiumkarbonaat (E 170) sidrunhape (E 330) maisitärklis

želatiin magneesiumstearaat maltodekstriin mikrokristalliline tselluloos modifitseeritud tärklis

rasvhapete mono- ja diglütseriidid (E 471) povidoon K90

kolloidne veevaba ränidioksiid naatriumaskorbaat (E 301) naatriumkroskarmelloos sahharoos

talk (E 553b)

keskmise ahelaga triglütseriidid trinaatriumtsitraat (E 331)

Tableti kate: hüpromelloos mikrokristalliline tselluloos steariinhape

titaandioksiid (E 171)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

30, 60, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/PU/PVDC/Alu blistris. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.01.2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄE

MAI