Elicea q-tab 10mg - suus dispergeeruv tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AB10
Toimeaine: estsitalopraam
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Elicea Q-Tab 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Elicea Q-Tab 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Elicea Q-Tab 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Elicea Q-Tab 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Estsitalopraam

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Elicea Q-Tab ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Elicea Q-Tab’i võtmist
 3. Kuidas Elicea Q-Tab’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Elicea Q-Tab’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Elicea Q-Tab ja milleks seda kasutatakse

Estsitalopraam kuulub antidepressantide rühma, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini tagasihaarde inhibiitoriteks. Need ravimid toimivad serotoniinisüsteemile ajus, suurendades serotoniini taset. Serotoniinisüsteemi häireid loetakse oluliseks teguriks depressiooni ja sarnaste haiguste tekkes.

Elicea Q-Tab sisaldab estsitalopraami ja seda kasutatakse depressiooni ja ärevushäirete (nt paanikahäire koos agorafoobiaga või ilma, sotsiaalärevushäire, generaliseerunud ärevushäire ja obsessiiv-kompulsiivne häire) raviks.

Rääkige oma arstiga, kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini.

Mida on vaja teada enne Elicea Q-Tab’i võtmist

Ärge võtke Elicea Q-Tab’i:

 • kui olete estsitalopraami või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te võtate teisi ravimeid, mis kuuluvad MAO inhibiitoriteks nimetatud ravimite rühma, sealhulgas selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks), moklobemiid (kasutatakse depressiooni raviks) ja linesoliid (antibiootikum).
 • kui teil on kaasasündinud südame rütmihäire või teil on olnud rütmihäirete episoode (nähtavad EKGs; uuring südamefunktsiooni hindamiseks).
 • kui te kasutate südame rütmihäirete ravimeid või ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Elicea QTab“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Elicea Q-Tab´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Palun teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb teisi seisundeid või haigusi, kuna arstil võib olla vaja sellega arvestada.

Eriti tuleb arsti informeerida sellest:

 • kui teil on epilepsia. Ravi Elicea QTab’iga tuleb krampide tekkimisel lõpetada või kui krambihoogude sagedus suureneb (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).
 • kui teil esinevad maksa või neerufunktsiooni häired. Arst võib ravimi annust muuta.
 • kui teil on suhkurtõbi. Ravi Elicea QTab’iga võib muuta veresuhkru sisaldust. Insuliini ja/või suukaudsete veresuhkrusisaldust langetavate ravimite annus võib vajada korrigeerimist.
 • kui teie veres on madal naatriumisisaldus.
 • kui teil tekivad kergesti verejooksud või verevalumid.
 • kui te saate elekterkrampravi (elektrišokkravi).
 • kui teil on südame isheemiatõbi.
 • kui teil esineb või on esinenud südameprobleeme või on hiljuti olnud südameatakk.
 • kui teil on puhkeolekus madal südame löögisagedus ja/või te teate, et teil võib olla soolade kadu pikka aega kestnud tugeva kõhulahtisuse ja oksendamise tagajärjel või diureetikumide (vee väljaajamise tabletid) kasutamisest.
 • kui teil on esinenud kiireid või ebaregulaarseid südamelööke, minestamist, kokkukukkumist või pearinglust püstises asendis, mis võib viidata ebanormaalsele südamerütmi toimimisele.
 • kui teil on suletud nurga glaukoom või teil on see kunagi olnud.

Palun pange tähele

Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi. Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted, liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline aktiivsus. Sellistel juhtudel tuleb konsulteerida arstiga.

Esimestel ravinädalatel võivad tekkida ka sellised sümptomid, nagu rahutus või raskus rahulikult istuda või seista. Nendest sümptomitest tuleb otsekohe teavitada oma arsti.

Enesetapumõtted ja depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil esineb depressioon või ärevushäire, võivad mõnikord tekkida enesevigastamise või enesetapumõtted. Need mõtted tekivad sagedamini antidepressantide võtmise alguses, kuna ravimite toime avaldumiseks kulub teatud aeg, tavaliselt kaks nädalat, aga vahel ka kauem.

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

 • kui teil on varem esinenud enesetapu või enesevigastamise mõtteid.
 • kui olete noor täiskasvanu. Kliinilistest uuringutest saadud andmed näitavad suitsidaalse käitumise suurenenud tekkeriski alla 25 aasta vanustel psühhiaatriliste haigustega täiskasvanutel, kes said ravi antidepressandiga.

Kui teil esinevad mis tahes ajal enesetapu- või enesevigastamise mõtted, informeerige sellest viivitamatult oma arsti ja pöörduge arstiabi saamiseks lähimasse raviasutusse.

Teil võib abi olla oma lähedaste sõprade või sugulaste teavitamisest sellest, et teil esineb depressioon või ärevushäire ning palute neil lugeda käesolevat pakendi infolehte. Paluge, et nad ütleksid teile, kui nad arvavad, et teie depressioon või ärevus süveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Lapsed ja noorukid

Elicea Q-Tab’i ei kasutata tavaliselt lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Teadke, et alla 18-aastastel patsientidel on selle rühma ravimite kasutamisel suurem oht selliste kõrvaltoimete nagu enesetapukatsete, enesetapumõtete ja vaenulikkuse (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja viha) tekkeks. Sellele vaatamata võib arst alla 18-aastastele patsientidele Elicea Q-Tab’i määrata, kui ta leiab, et see on vajalik patsiendi huvides. Kui teie arst on määranud Elicea Q-Tab’i alla 18-aastasele patsiendile ja te soovite selle kohta nõu küsida, palun pöörduge oma arsti poole. Te peate arsti teavitama sellest, kui alla 18-aastasel Elicea Q-Tab’i kasutaval patsiendil tekib või süveneb mõni eespool nimetatud sümptomitest. Samuti ei ole selles vanusegrupis veel demonstreeritud pikaajalisi ohutusandmeid kasvu, küpsemise ning kognitiivse ja käitumusliku arengu kohta.

Muud ravimid ja Elicea Q-Tab

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Palun teavitage oma arsti sellest, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • „Mitteselektiivsed monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid” (kasutatakse depressiooni raviks), mis sisaldavad fenelsiini, iproniasiidi, isokarboksasiidi, nialamiidi ja tranüültsüpromiini. Kui lõpetate ravi mõne nimetatud ravimiga, peate ootama 14 päeva enne, kui tohite alustada Elicea QTab´i kasutamist. Pärast Elicea QTab´iga ravi lõpetamist tohite nende ravimite kasutamist alustada 7 päeva möödudes.
 • „Pöörduva toimega selektiivsed MAOA inhibiitorid”, mis sisaldavad moklobemiidi (kasutatakse depressiooni raviks).
 • „Pöördumatu toimega MAOB inhibiitorid”, mis sisaldavad selegiliini (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks). Need suurendavad riski kõrvaltoimete tekkeks.
 • Antibiootikum linesoliid.
 • Liitium (kasutatakse maniakaaldepressiivse häire raviks) ja trüptofaan (kasutatakse depressiooni raviks).
 • Imipramiin ja desipramiin (kasutatakse depressiooni raviks).
 • Sumatriptaan ja sarnased ravimid (kasutatakse migreeni raviks) ning tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks). Need suurendavad kõrvaltoimete riski.
 • Tsimetidiin ja omeprasool (kasutatakse maohaavandite raviks), fluvoksamiin (antidepressant) ja tiklopidiin (kasutatakse insuldiriski vähendamiseks). Need võivad põhjustada Elicea QTab´i sisalduse suurenemist veres.
 • Naistepuna (Hypericum perforatum) – ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni korral.
 • Atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ained (ravimid, mida kasutatakse valu vaigistamiseks või vere vedeldamiseks, niinimetatud antikoagulandid). Need võivad suurendada kalduvust veritsusele.
 • Varfariin, dipüridamool ja fenprokumoon (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, niinimetatud antikoagulandid). Arst määrab arvatavasti teie vere hüübimisaega nii Elicea QTab´iga ravi alustamisel kui lõpetamisel, et kontrollida, kas antikoagulandi annus on endiselt piisav.
 • Meflokviin (malaariaravim), bupropioon (depressiooniravim) ja tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.
 • Neuroleptikumid (ravimid, mida kasutatakse skisofreenia, psühhoosi raviks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu ja antidepressandid.
 • Flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutatakse südameveresoonkonna haiguste raviks), klomipramiin ja nortriptüliin (antidepressandid) ning risperidoon, tioridasiin ja haloperidool (psühhoosiravimid). Elicea QTab´i annus võib vajada korrigeerimist.

Ärge kasutage Elicea Q-Tab´i, kui te kasutate ravimeid südamerütmi probleemide tõttu või ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi, nagu näiteks IA ja III klassi antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt fenotiasiini derivaadid, pimosiid, haloperidool), tritsüklilised antidepressandid, teatud antimikroobsed ained (nt sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, erütromütsiin IV, pentamidiin, malaariavastane ravi, eriti halofantriin), teatud antihistamiinikumid (astemisool, misolastiin). Mistahes lisaküsimuste korral rääkige sellest oma arstiga.

Elicea Q-Tab koos toidu, joogi ja alkoholiga

Elicea Q-Tab’i võetakse ilma toiduta (vt lõik 3 „Kuidas Elicea Q-Tab’i võtta”).

Nagu paljusid ravimeid, ei soovitata Elicea Q-Tab´i kasutamise ajal tarvitada alkoholi, kuigi ei ole leitud, et estsitalopraamil oleks koostoimeid alkoholiga.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Elicea Q-Tab’i kasutamisel viimase kolme raseduskuu jooksul peate olema teadlik sellest, et vastsündinul võivad tekkida järgmised toimed: hingamisraskus, sinakas nahk, krambid, kehatemperatuuri muutused, imemisraskused, oksendamine, madal veresuhkru tase, lihasjäikus või – lõtvus, elavnenud refleksid, värisemine, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, unisus ja unehäired. Kui teie vastsündinud lapsel ilmneb mõni neist sümptomitest, palun võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Teavitage kindlasti oma ämmaemandat ja/või arsti, et te kasutate Eliclea Q-Tab´i. Raseduse ajal võttes, eriti viimase 3 raseduskuu vältel, võivad ravimid nagu Elicea Q-Tab suurendada imikul riski tõsise seisundi tekkeks, mida nimetatakse püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHV). PPHV kutsub esile lapse kiirema hingamise ning naha muutumise sinakaks. Tavaliselt avalduvad need sümptomid 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Juhul kui teie vastsündinul sümptomid avalduvad, võtke otsekohe ühendust oma ämmaemanda ja/või arstiga.

Raseduse ajal ei tohi Elicea Q-Tab’i võtmist kunagi lõpetada järsku.

Loomkatsed on näidanud tsitalopraami, so estsitalopraamile sarnane ravim, kahjulikku toimet sperma kvaliteedile. Teoreetiliselt võib see avaldada kahjulikku toimet viljakusele, kuid toime inimese viljakusele ei ole veel tõestatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei tea, kuidas Elicea Q-Tab teile mõjub.

Elicea Q-Tab sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Elicea Q-Tab´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Depressioon

Elicea Q-Tab´i tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib seda annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Paanikahäire

Algannus on 5 mg üks kord päevas, mida võib pärast esimese nädala möödumist suurendada 10 mg-ni päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Sotsiaalärevushäire

Tavaline soovitatav Elicea Q-Tab´i annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Sõltuvalt sellest, kuidas te ravimile reageerite, võib arst vähendada annust 5 mg-ni päevas või suurendada annust maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Generaliseerunud ärevushäire

Tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire

Tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Eakad (üle 65 eluaasta)

Soovitatav Elicea Q-Tab´i algannus on 5 mg, mis võetakse ühe annusena ööpäevas. Arst võib annust suurendada 10 mg-ni ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel tavaliselt Elicea Q-Tab´i ei kasutata. Lisainformatsioon vt lõik 2 “Mida on vaja teada enne Elicea Q-Tab´i võtmist”.

Ravi kestus

Enesetunne võib paraneda alles paari nädala möödudes. Jätkake Elicea Q-Tab´i võtmist isegi juhul, kui teie seisund teatud aja jooksul ei parane.

Ärge muutke ravimi annust ilma, et oleksite seda kõigepealt arutanud oma arstiga.

Jätkake Elicea Q-Tab´i võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Kui te ravi liiga varakult lõpetate, võivad haigusnähud tagasi tulla. Ravi soovitatakse jätkata vähemalt 6 kuud pärast enesetunde paranemist.

Ravimi võtmine

 • Elicea QTab suus dispergeeruvad tabletid võetakse iga päev ühekordse annusena.
 • Elicea QTab´i ei võeta koos toiduga.

Elicea Q-Tab suus dispergeeruvad tabletid on haprad. Tablette ei tohi suruda läbi blistri fooliumi, sest see võib tabletti kahjustada. Ärge puutuge tablette märgade kätega, sest tabletid võivad laguneda. Tablettidel puudub poolitusjoon ja seetõttu ei saa neid jagada võrdseteks annusteks. Eemaldage tabletid järgnevalt:

 1. Hoidke kinni blisterpakendi servadest ja eraldage üks blister ülejäänud pakendist, rebides ettevaatlikult mööda blistrit ümbritsevat augustatud joont.
 2. Tõmmake ettevaatlikult lahti blistri tagakülg.
 3. Kallutage tablett käe peale.
 4. Asetage tablett keelele kohe peale pakendist eemaldamist.

Tablett laguneb suus mõne sekundiga ja selle saab neelata ilma veeta. Enne tableti keelele asetamist peab suu olema tühi.

Kui te võtate Elicea Q-Tab’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Elicea Q-Tab’i määratust suurema annuse, siis võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Tehke seda ka juhul, kui mürgistuse nähud puuduvad. Üleannustamise nähtudeks võivad olla pearinglus, värisemine, ärevus, krambid, kooma, iiveldus, oksendamine, südame rütmihäired, vererõhu langus ja organismi vedeliku/soolade tasakaalu muutused. Võtke Elicea Q-Tab´i pakend endaga arsti juurde või haiglasse kaasa.

Kui te unustate Elicea Q-Tab’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate annuse manustamata ja see meenub teile samal päeval, võtke see annus kohe. Järgmine annus võtke tavalisel ajal. Kui see meenub teile alles öösel või järgmisel päeval, jätke unustatud annus võtmata ja jätkake ravimi võtmist nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Elicea Q-Tab´i võtmise

Ärge lõpetage Elicea Q-Tab´i võtmist, kui arst ei ole seda öelnud. Kui te olete ravikuuri lõpetanud, soovitatakse üldjuhul Elicea Q-Tab´i annust järk-järgult mõne nädala jooksul vähendada.

Elicea Q-Tab´i võtmise (eriti järsk) lõpetamine võib põhjustada ärajätunähtusid. Neid esineb sageli ravi lõpetamisel Elicea Q-Tab´iga. Risk on suurem juhul, kui Elicea Q-Tab’i on kasutatud pikka aega või suurtes annustes või kui annust vähendatakse liiga kiiresti. Enamik inimesi leiab, et sümptomid on kerged ja taanduvad iseeneslikult kahe nädala jooksul. Ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt väljendunud või kesta pikka aega (2...3 kuud või kauem). Kui teil tekivad Elicea Q-Tab-ravi lõpetamise järgselt tõsised ärajätunähud, palun võtke ühendust oma arstiga. Ta võib soovitada, et te alustaksite uuesti tablettide võtmist ja vähendaksite annust aeglasemalt.

Ärajätunähud on järgmised: pearinglus (kõikumise või tasakaalukaotuse tunne), surisemistunne, põletustunne ja (harvem) elektrilöögi taoline tunne (sh peapiirkonnas), unehäired (elavad unenäod, hirmuunenäod, unetus), ärevus, peavalud, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine), rahutus või agiteeritus, värinad, segasus või desorientatsioon, suurenenud emotsionaalsus või ärrituvus, kõhulahtisus, nägemishäired, südamepekslemine või -kloppimine.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on üldjuhul kerged ja taanduvad tavaliselt paari nädala jooksul. Teadke, et mitmed toimed võivad olla ka haiguse sümptomiteks ja seetõttu taanduda, kui teie enesetunne paraneb.

Kui teil tekib ravi ajal mõni järgmistest kõrvaltoimetest, pöörduge otsekohe oma arsti poole:

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st):

 • Ebatavalised verejooksud, sealhulgas seedetrakti verejooksud.

Harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st):

 • Kui teil tekib naha, keele, huulte või näo turse või esinevad hingamis või neelamisraskused (allergiline reaktsioon).
 • Kui teil on kõrge palavik, liikumisrahutus (agiteeritus), segasus, värisemine ja järsud lihaskokkutõmbed, võivad need olla harvaesineva seisundi serotoniinisündroomi – sümptomiteks.

Kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse:

 • Urineerimisraskused.
 • Krambid, vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.
 • Naha ja silmavalgete kollasus on maksafunktsiooni häirete/hepatiidi nähud.
 • Kiire, ebaregulaarne südamerütm, minestushoog, mis võivad olla eluohtliku seisundi Torsade de pointes sümptomiteks.

Lisaks ülaltoodule on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 kasutajat 10-st):

 • Iiveldus
 • Peavalu

Sage (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st):

 • Ninakinnisus või nohu (ninakõrvalkoobaste põletik)
 • Söögiisu vähenemine või suurenemine
 • Ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, haigutamine, värinad, naha kihelus
 • Kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus
 • Suurenenud higistamine
 • Lihas ja liigesvalu (artralgia ja müalgia)
 • Seksuaalhäired (hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, sugutungi vähenemine ning naistel orgasmi saamise raskus)
 • Väsimus, palavik
 • Kehakaalu suurenemine

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st):

 • Nõgestõbi (urtikaaria), lööve, sügelus (pruritus)
 • Hammaste krigistamine, liikumisrahutus (agiteeritus), närvilisus, paanikahood, segasusseisund
 • Unehäired, maitsehäired, minestus
 • Pupillide laienemine (müdriaas), nägemishäired, kohin kõrvus (tinnitus)
 • Juuste väljalangemine
 • Verejooks tupest
 • Kehakaalu langus
 • Kiire südametegevus
 • Käte või jalgade turse
 • Ninaverejooksud

Harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st):

 • Agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid
 • Aeglane südametegevus

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Enesetapu või enesevigastamise mõtted, vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”
 • Naatriumisisalduse vähenemine veres (selle sümptomiteks on iiveldus ja halb enesetunne koos lihasnõrkuse või segasusega)
 • Pearinglus püstitõusmisel vererõhu languse tõttu (ortostaatiline hüpotensioon)
 • Kõrvalekalded maksafunktsiooni testides (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine)
 • Liikumishäired (lihaste tahtmatud liigutused)
 • Valulik erektsioon (priapism)
 • Veritsushäired, sh naha ja limaskestade veritsus (täppverevalumid) ja madal vereliistakute arv (trombotsütopeenia)
 • Järsku tekkiv naha või limaskestade turse (angioödeem)
 • Uriinierituse suurenemine (antidiureetilise hormooni sekretsioonihäired)
 • Piimaeritus naistel, kes ei imeta
 • Mania
 • Patsientidel, kes kasutavad seda tüüpi ravimeid, on täheldatud suurenenud riski luumurdude tekkeks.
 • Südamerütmi muutus (nn „QTintervalli pikenemine“, mida on näha EKGs, südame elektriline aktiivsus).

Lisaks on mõned kõrvaltoimed teada ravimite puhul, millel on sarnane toime estsitalopraamiga. Nendeks on:

 • Motoorne rahutus (võimetus paigal püsida, akatiisia)
 • Isutus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Elicea Q-Tab’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Elicea Q-Tab sisaldab

 • Toimeaine on estsitalopraam.

Elicea Q-Tab 5 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg estsitalopraami (estsitalopraamoksalaadina).

Elicea Q-Tab 10 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg estsitalopraami (estsitalopraamoksalaadina).

Elicea Q-Tab 15 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg estsitalopraami (estsitalopraamoksalaadina).

Elicea Q-Tab 20 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 20 mg estsitalopraami (estsitalopraamoksalaadina).

 • Teised abiained on kaaliumpolakriliin, kontsentreeritud vesinikkloriidhape, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, kaaliumatsesulfaam, neohesperidiin dihüdrohalkoon, piparmündi aroom [sisaldab maltodekstriini (mais), modifitseeritud tärklis E1450 (mais) ja piparmündiõli (Mentha arvensis)], magneesiumstearaat. Vt lõik 2 „Elicea QTab sisaldab laktoosi“.

Kuidas Elicea Q-Tab välja näeb ja pakendi sisu

Elicea Q-Tab 5 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Valged kuni valkjad, ümmargused, lamedad, kaldservadega tabletid, diameetriga 7 mm ja mille ühele küljele on pressitud “5”.

Elicea Q-Tab 10 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Valged kuni valkjad, ümmargused, lamedad, kaldservadega tabletid, diameetriga 9 mm ja mille ühele küljele on pressitud “10”.

Elicea Q-Tab 15 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Valged kuni valkjad, ümmargused, lamedad, kaldservadega tabletid, diameetriga 11 mm ja mille ühele küljele on pressitud “15”.

Elicea Q-Tab 20 mg suus dispergeeruvad tabletid:

Valged kuni valkjad, ümmargused, lamedad, kaldservadega tabletid, diameetriga 12 mm ja mille ühele küljele on pressitud “20”.

Elicea Q-Tab suus dispergeeruvaid tablette on karbis 28, 30, 56, 60, 84 või 90 tk blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Genepharm S.A.

Marathonos Av.

15351 Pallini Attiki

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141 11314 Tallinn Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016.