Engystol - tablett - Pakendi infoleht

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Engystol, tabletid

Enne preparaadi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda preparaati on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Engystol’i täpselt juhistele vastavalt.

  • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
  • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
  • Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Infolehes antakse ülevaade:

  1. Mis preparaat on Engystol
  2. Mida on vaja teada enne Engystol’i kasutamist.
  3. Kuidas Engystol’i võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Engystol’i säilitada

MIS RAVIM ON ENGYSTOL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lisainfo

Engystol on homöopaatiline preparaat.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ENGYSTOL’I KASUTAMIST

Ärge võtke Engystol’i, kui te olete allergiline või ülitundlik Engystol’i toimeainete või mõne abiaine suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Engystol, kuna

antud preparaat sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  1. Engystol`i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.
  2. KUIDAS ENGYSTOL`i KASUTADA

Võtke Engystol`i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täisksvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 1 tablett 3 korda päevas. Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 1 tablett 2 korda päevas.

Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 1 tablett 1...2 korda päevas.

Tabletid lasta sulada aeglaselt suus toidukordade vahel. Lastele manustamisel võib tableti purustada ja lahustada väikeses koguses vees.

Kui teil on tunne, et Engystoli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Engystoli rohkem kui peab

Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui te unustasite Engystoli võtta

Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

Kui te katkestate Engystoli kasutamist

Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Engystol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juht 10 000 kasutajate kohta).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS ENGYSTOL`i HEEL SÄILITADA

Engystol ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Engystol’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida ENGYSTOL sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

 

 

1.

Vincetoxicum hirundinaria

D6

75,0 mg

2.

Vincetoxicum hirundinaria

D10

75,0 mg

3.

Vincetoxicum hirundinaria

D30

75,0 mg

4.

Sulfur

D4

37,5 mg

5.

Sulfur

D10

37,5 mg

Abiaine: magneesiumstearaat

Kuidas Engystol välja näeb ja pakendi sisu

Engystol on valge kuni kollakas-valkjas tablett, ümmargune, sileda pinnaga ja töödeldud servadega.

Pappkarp, milles plastmasspurk 50 või 250 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja.

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS Võru tn 11 13612 Tallinn Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud: juunis 2012