Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Espramag 40mg - gastroresistentne tabl 40mg n7; n14; n15; n28; n30; n50; n56; n60; n90; n98; n100; n150 - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02BC05
Toimeaine: Esomeprazole
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Espramag 20 mg, gastroresistentsed tabletid

Espramag 40 mg, gastroresistentsed tabletid

Esomeprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Espramag ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Espramag’i võtmist

3.Kuidas Espramag’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Espramag’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Espramag ja milleks seda kasutatakse

Espramag sisaldab toimeainet, mida nimetatakse esomeprasooliks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse “prootonpumba inhibiitoriteks”. Need vähendavad maos toodetava maohappe hulka.

Espramag’i kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

Täiskasvanud ja noorukid vanuses 12 eluaastat ja vanemad

-Gastroösofageaalne reflushaigus (GÖRH). See on olukord, kus hape pääseb maost söögitorusse (torujas elund, mis ühendab kõri maoga), põhjustades valu, põletikku ja kõrvetisi.

-Mao- või soolestiku ülaosas esinevate haavandite korral, mis on nakatunud Helicobacter pylori nimelise bakteriga. Kui teil on selline seisund, võib arst samuti määrata antibiootikume, et

ravida nakkust ja võimaldada haavandi paranemist. Täiskasvanud

-Maohaavandid, mida on põhjustanud MSPVA-deks (mittesteroidsed põletikuvastased ained) nimetatavad ravimid. Espramag’i võib samuti kasutada, et peatada maohaavandite tekkimist MSPVA-de võtmise ajal.

-Kõhunäärme suurenemise tõttu maos liigse happe esinemine (Zollingeri-Ellisoni sündroom).

-Pikaajaliseks raviks haavandite uuesti veritsemise ärahoidmiseks pärast intravenoosset esomeprasoolravi.

2. Mida on vaja teada enne Espramag’i võtmist

Ärge võtke Espramag’i:

-kui olete esomeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui olete allergiline mõne teise prootonpumba inhibiitori suhtes.

-kui te võtate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (kasutatakse HIV raviks)

Kui mõni eelnevalt loetletust kehtib teie kohta, ärge võrke Espramag’i. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Espramag’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Espramag’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on rasked maksaprobleemid.

-kui teil on rasked neeruprobleemid.

Espramag võib varjata teiste haiguste sümptome. Seetõttu, kui mõni järgnevatest ilmneb teil enne Espramag-raviga alustamist või ravi jooksul, võtke koheselt ühendust oma arstiga:

-kui teil on suur kehakaalu kaotus ilma selge põhjuseta ja esineb neelamishäireid.

-kui teil tekib kõhuvalu või seedehäireid.

-kui te hakkate oksendama toitu või verd.

-kui teil tekib mustjas roe (verine väljaheide).

Kui teile on määratud see ravim “võtmiseks vajadusel”, peaksite pöörduma oma arsti poole, kui sümptomid püsivad või nende iseloom on muutunud.

Muud ravimid ja Espramag

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Espramag võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet ja teised ravimid võivad mõjutada Espramag’i toimet.

Ärge võtke Espramag’i, kui võtate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (kasutatakse HIV-i raviks).

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate ükskõik millist järgnevatest ravimitest:

-Atasanaviir (kasutatakse HIV-i raviks).

-Ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (kasutatakse seennakkuste raviks).

-Digoksiin (kasutatakse südameprobleemide korral).

-Tsitalopraam, imipramiin või klomipramiin (kasutatakse depressiooni raviks).

-Diasepaam (kasutatakse ärevuse raviks, lihaslõõgastina või epilepsia puhul).

-Fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks). Kui võtate fenütoiini, peab arst teid jälgima, kui alustate või lõpetate Espramag’i võtmise.

-Ravimid, mis vedeldavad verd, nagu varfariin. Arst võib soovida teid jälgida, kui alustate või lõpetate Espramag’i võtmise.

-Tsisapriid (kasutatakse seedehäirete ja kõrvetiste raviks).

-Klopidogreel (kasutatakse verehüüvete (trombid) ennetamiseks).

-Rifampitsiin (antibiootikum, mida kasutatakse tuberkuloosi ja leepra raviks).

-Liht-naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse depressiooni raviks).

Kui arst on teile määranud antibiootikumid amoksitsilliini ja klaritromütsiini ja ka Espramag’i, et ravida Helicobacter pylori infektsioonist põhjustatud haavandeid, on väga oluline, et te räägiksite oma arstile kõigist teistest ravimitest, mida te võtate.

Espramag koos toidu ja joogiga

Espramag’i võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ettevaatusabinõuna on soovitatav vältida Espramag’i kasutamist raseduse ajal.

Ei ole teada, kas esomeprasool imendub rinnapiima. Seetõttu ei tohiks Espramag’i võtta, kui toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Espramag ei mõjuta tõenäoliselt teie võimet juhtida autot või kasutada masinaid või mehhanisme.

Espramag sisaldab sahharoosi ja laktoosi

Espramag sisaldab sahharoosi ja laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkrud. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist rääkima oma arstiga.

3.Kuidas Espramag’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Espramag 20 mg ei ole soovitatav lastele kehakaaluga vähem kui 20 kg. Espramag 40 mg ei ole näidustatud lastele alla 12 eluaasta.

Kogemused esomeprasooolravis lastel < 1 eluaastat on piiratud, seetõttu ravi ei ole soovitatav.

-Kui te võtate seda ravimit pikaajaliselt, võib teie arst soovida teid jälgida (eriti, kui võtate seda kauem kui üks aasta).

-Kui arst on teile määranud seda ravimit võtmiseks vastavalt vajadusele, öelge oma arstile, kui teie süptomid muutuvad.

Manustamisviis

-Võite võtta tabletti päeva ükskõik millisel ajal.

-Võite võtta tabletti koos toiduga või tühja kõhuga.

-Neelake tablett alla tervelt, koos joogiveega. Ärge tabletti närige ega purustage. Tablett sisaldab kaetud pelleteid, mis ei lase ravimit lagundada maohappe tagajärjel. On oluline pelleteid mitte kahjustada.

Mida teha, kui teil on raskusi tableti neelamisel

-Kui teil on raskusi tableti neelamisel:

Pange tabletid klaasi karboniseerimata (mullideta) vette. Teisi vedelikke ei tohi kasutada.

Segage, kuni tabletid on lahustunud (tekkinud lahus ei ole läbipaistev). Jooge vedelik koheselt või 30 minuti jooksul. Alati segage lahust vahetult enne joomist.

Et olla kindel, et jõite kogu ravimi, loputage klaasi väga hoolikalt poole klaasi veega ja jooge see ära. Tahked tükid sisaldavad ravimit – ärge närige ega purustage neid.

-Kui te ei saa üldse neelata, võib tabletid segada vähese veega ning panna süstlasse. Seeläbi saab manustada ravimit läbi toru otse makku (“maosond”). On oluline, et valitud süstla ja sondi omavahelist sobivust hoolikalt kontrollitakse.

Annustamine

-Teie arst ütleb, kui mitu tabletti peate võtma ja kui kaua peate neid võtma. See oleneb teie seisundist, vanusest ja maksafunktsioonist.

-Tavalised annused on antud allpool.

Gastroösofageaalse reflukshaiguse põhjustatud kõrvetiste ravi:

Täiskasvanud ja noorukid alates 12-aasta vanusest:

-Kui teie arst on leidnud, et teie söögitoru on kergelt kahjustunud, on tavaline annus 1 Espramag 40 mg tablett üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul. Kui söögitoru ei ole paranenud, võib arst lasta teil võtta sama annust veel lisaks 4 nädala jooksul.

-Tavaline annus, kui söögitoru on paranenud, on üks Espramag 20 mg tablett üks kord ööpäevas.

-Kui teie söögitoru ei ole kahjustatud, on tavaline annus üks Espramag 20 mg tablett iga päev. Kui seisund on kontrolli alla saadud, võib arst soovitada teil võtta ravimit vajadusel, maksimaalselt üks Espramag 20 mg tablett iga päev.

-Kui teil on rasked maksaprobleemid, võib arst teile määrata väiksema annuse.

Endoskoopiliselt kinnitatud erosiivse refluksösofagiidi ravi:

-Lapsed kehakaaluga 20 kg ja rohkem: tavaline annus on 10 mg või 20 mg üks kord ööpäevas 8 nädala jooksul. (Teised esomeprasooli preparaadid on saadaval 10 mg annustes.)

Helicobacter pylori nakkusest põhjustatud haavandite ravi ja nende taastekke vältimine:

-Täiskasvanud ja noorukid alates 12-aasta vanusest: tavaline annus on üks Espramag 20 mg tablett kaks korda ööpäevas ühe nädala jooksul.

-Teie arst palub teil võtta ka antibiootikume, nt amoksitsilliini ja klaritromütsiini.

MSPVA-de (mittesteroidsed põletikuvastased ained) põhjustatud maohaavandite ravi:

-18-aastased ja vanemad täiskasvanud: tavaline annus on üks Espramag 20 mg tablett üks kord ööpäevas 4 kuni 8 nädala jooksul.

Maohaavandite ennetamine, kui võtate MSPVA-sid (mittesteroidsed põletikuvastased ained):

-18-aastased ja vanemad täiskasvanud: tavaline annus on üks Espramag 20 mg tablett üks kord ööpäevas.

Kõhunäärme suurenemise tõttu liigse maohappe esinemise (Zollingeri-Ellisoni sündroom) ravi:

-18-aastased ja vanemad täiskasvanud: tavaline annus on üks Espramag 40 mg tablett kaks korda ööpäevas.

-Teie arst kohandab annust vastavalt teie vajadusele ning otsustab, kui kaua peate ravimit võtma. Maksimaalne annus on 80 mg kaks korda ööpäevas.

Pikaajaline ravi pärast haavandite uute verejooksude ennetamiseks tehtud intravenoosset esomeprasoolravi:

-Tavaline annus on üks Espramag 40 mg tablett üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul.

Kui te võtate Espramag’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Espramag’i rohkem kui ette nähtud, võtke koheselt ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Espramag’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea, kui see teile meenub. Kui on aga aeg võtta järgmine annus, ärge võtke unustatud annust.

Ärge võtke kahekordset annust (kahte annust samal ajal), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate mõnda järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage Espramag’i võtmine ja võtke koheselt ühendust arstiga:

-Äkiline hingeldus, huulte, keele-, kõri- või kehaturse, lööve, minestus või neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon).

-Nahapunetus koos villidega või naha mahakoorumisega. Kaasneda võivad ka raskekujulised villid ja veritsus huultel, silmades, suus, ninas ja suguelunditel. See võib olla toksiline epidermaalne nekrolüüs või Stevensi-Johnsoni sündroom.

-Naha kollasus, uriini tumenemine ja väsimus, mis võivad olla maksafunktsiooni häire sümptomiteks.

Need kõrvaltoimed on harvad, mõjutades vähem kui 1 inimest 1000-st.

Teised kõrvaltoimed võivad olla:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

-Peavalu.

-Toimed maole või soolestikule: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhugaasid (puhitus).

-Iiveldus või oksendamine.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

-Jalalabade ja pahkluude turse.

-Unehäired (unetus).

-Pearinglus, torkimistunne „nagu nõelad“, unisus.

-Peapööritus (vertiigo).

-Suukuivus.

-Muutused maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides.

-Nahalööve, sõlmeline lööve ja nahasügelus.

-Prootonpumba inhibiitori, nagu Espramag’i, võtmine (eriti kauem kui aasta) võib mõnevõrra suurendada puusa, randme või lülisamba luumurru tekkeriski. Öelge oma arstile, kui teil on osteoporoos või kui te võtate kortikosteroide (võivad suurendada osteoporoosi riski).

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

-Probleemid verega, nagu vere valgeliblede või vereliistakute arvu vähenemine. See võib tekitada jõuetust, verevalumite tekkimist või muuta teid infektsioonhaigustele vastuvõtlikumaks.

-Madal naatriumitase veres. See võib põhjustada jõuetust, oksendamist ja krampe.

-Ärritatus, segasusseisund või meeleolulangus.

-Muutused maitsetundlikkuses.

-Nägemise häired, nagu nägemise hägustumine.

-Äkiline hingeldus või õhupuudus (bronhospasm).

-Põletik suuõõnes.

-„Sooriks“ nimetatav seennakkus, mis võib mõjutada soolestikku.

-Maksaprobleemid, sealhulgas kollatõbi, mis võib põhjustada naha kollasust, uriini tumenemist ja väsimust.

-Juuste väljalangemine (alopeetsia).

-Päikesest põhjustatud nahalööve.

-Liigesvalu (artralgia) või lihasvalu (müalgia).

-Üldine halb enesetunne ja energiapuudus.

-Suurenenud higistamine.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

-Muutused verevalemis, sealhulgas agranulotsütoos (vere valgeliblede vähesus).

-Agressiivsus.

-Olematute asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid).

-Rasked maksaprobleemid, mis viivad maksapuudulikkuse ja aju põletikuni.

-Äkiline raskekujulise nahalööbe, villide või naha mahakoorumise algus. See võib olla seotud kõrge palaviku ja liigesvaluga (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni südroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs).

-Lihasnõrkus.

-Rasked neeruprobleemid.

-Rinnanäärmete suurenemine meestel.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-Kui te kasutate Espramag’i enam kui kolm kuud, võib magneesiumisisaldus teie veres langeda. Magneesiumi madala sisalduse tunnusteks võivad olla nõrkus, tahtmatud lihastõmblused, desorientatsioon, krambid, pearinglus ja südamerütmi kiirenemine. Kui teil tekib mõni loetletud sümptomitest, võtke palun kohe ühendust oma arstiga. Magneesiumi madal sisaldus võib põhjustada ka kaaliumi- või kaltsiumisisalduse langust veres. Teie arst võib otsustada teil regulaarselt vereanalüüse teha, et jälgida magneesiumisisaldust veres.

Espramag võib väga harvadel juhtudel mõjutada vere valgeliblesid, viies immuunpuudulikkuseni. Kui teil on nakkus sümptomitega, nagu palavik koos oluliselt halvenenud üldseisundiga või palavik koos paikse nakkuse sümptomitega, nagu valu kaelas, kõris või suus või urineerimishäired, peate võimalikult kiiresti nõu pidama oma arstiga, et vereanalüüsiga välja selgitada võimalik vere valgeliblede vähesus (agranulotsütoos).

On oluline, et annate informatsiooni sel ajal kasutatavatest ravimitest.

Ärge muretsege eelnimetatud kõrvaltoimete pärast. Teil ei pruugi neist ühtegi tekkida.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Espramag’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril/pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Pudel

Pärast esmast avamist: 100 päeva.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Espramag sisaldab

-Toimeaine on esomeprasool. Esomeprasool gastroresistentsed tabletid on saadaval kahe tugevusega, mis sisaldavad 20 mg või 40 mg esomeprasooli (esomeprasoolmagneesiumina).

-Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluoos, talk, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, makrogool 8000, metakrüülhappe - etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), naatriumlaurüülsulfaat, polüsorbaat 80, kopovidoon, krospovidoon (tüüp A), suhkrusfäärid (sahharoos ja maisitärklis), povidoon, hüpromelloos, kerge magneesiumoksiid, magneesiumstearaat, dietüülftalaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, titaandioksiid (E171), etüültselluloos, punane raudoksiid (E172), Opacode S-1- 17823 (must tint, mis sisaldab musta raudoksiidi (E 172), šellakit, propüleenglükooli ja ammooniumhüdroksiidi).

Kuidas Espramag välja näeb ja pakendi sisu

Espramag 20 mg gastroresistentne tablett:

Telliskivipunane, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, märgistusega "20" ühel küljel.

Espramag 40 mg gastroresistentne tablett:

Telliskivipunane, ümar, kaldservaga, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, märgistusega "40" ühel küljel.

Pakendi suurused:

blistrid: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1 tabletti.

pudelid: 100, 150 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Teva Pharma B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holland

Tootjad:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Või

Teva Sante

Rue Bellocier

89100 Sens

Prantsusmaa

Või

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

20131 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4 11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2016