Exemestane accord - õhukese polümeerikattega tablett (25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02BG06
Toimeaine: eksemestaan
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

Exemestane Accord 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Exemestanum

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Exemestane Accord ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Exemestane Accord’i võtmist
 3. Kuidas Exemestane Accord’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Exemestane Accord’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Exemestane Accord ja milleks seda kasutatakse

Exemestane Accord kuulub ravimite rühma, mida tuntakse aromataasi inhibiitoritena. Need ravimid takistavad aromataasiks nimetatava aine toimet, mida on tarvis naissuguhormoon östrogeeni tootmiseks eeskätt menopausijärgses eas naistel. Östrogeeni taseme vähendamine organismis võimaldab ravida hormoonsõltuvat rinnanäärmevähki.

Exemestane Accord’i kasutatakse varase hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravimiseks menopausijärgses eas naistel pärast seda, kui nad on lõpetanud 2...3 aastat kestnud ravi tamoksifeeniga.

Samuti kasutatakse seda kaugelearenenud hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravimiseks menopausijärgses eas naistel, kui teistsugune hormonaalne ravi ei ole andnud piisavalt häid tulemusi.

Mida on vaja teada enne Exemestane Accord’i võtmist

Ärge võtke Exemestane Accord’i

 • kui te olete praegu või olete varem olnud allergiline eksemestaani või selle ravimi mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).
 • kui teil ei ole veel olnud menopausi, st teil esineb veel igakuine menstruatsioon;
 • kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • Exemestane Accord’i tabletid sisaldavad ainet, mis võib anda positiivse tulemuse dopingukontrolli analüüsides.
 • Enne ravi Exemestane Accord’iga võib teie arst soovida võtta teilt vereanalüüsid veendumaks, et te olete menopausijärgses eas.
 • Enne ravi kontrollitakse rutiinselt ka teie Dvitamiini taset, kuna see võib olla rinnanäärmevähi varases staadiumis väga madal. Teile antakse täiendavalt Dvitamiini, kui tase on alla vajaliku normi.
 • Kui teil on probleeme maksa või neerudega, rääkige sellest oma arstile enne Exemestane Accord’i võtmist.
 • Kui teil on varem olnud või on praegu mõni seisund, mis mõjutab teie luude tugevust. Teie arst võib soovida mõõta teie luude tihedust ja/või 25hüdroksüDvitamiini taset enne ravi ja ravi ajal Exemestane Accord’iga. Seda põhjusel, et sellesse klassi kuuluvad ravimid langetavad naissuguhormoonide taset, mis võib põhjustada luudes mineraalaine sisalduse kadu ja vähendada seega nende tugevust.

Muud ravimid ja Exemestane Accord’i tabletid

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Exemestane Accord’i ei tohi võtta samaaegselt hormoonasendusraviga (HAR). Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • rifampitsiin (antibiootikum);
 • epilepsia raviks kasutatavad ravimid (karbamasepiin või fenütoiin);
 • ravimtaim lihtnaistepuna (Hypericum perforatum) või seda sisaldavad preparaadid.

Exemestane Accord’i tabletid koos toidu, joogi ja alkoholiga

Exemestane Accord tablette võetakse pärast sööki iga päev ligikaudu samal kellaajal.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Ärge võtke Exemestane Accord’i, kui olete rase või toidate last rinnaga. Kui olete rase või arvate, et võite olla rase, rääkige sellest oma arstile.

Kui esineb mingi võimalus rasestumiseks, pidage oma arstiga nõu rasestumisvastaste vahendite suhtes.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui tunnete eksemestaani tablettide võtmise ajal uimasust, pearinglust või nõrkust, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Kuidas Exemestane Accord’i võtta

Täiskasvanud ja eakad

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Exemestane Accord tablette tuleb võtta suukaudselt pärast sööki, iga päev ligikaudu samal kellaajal. Teie arst ütleb teile kuidas ja kui kaua tuleb Exemestane Accord’i võtta.

Soovitatav annus on üks 25 mg tablett ööpäevas.

Kui te peate minema haiglasse Exemestane Accord’i võtmise ajal, andke meditsiinipersonalile teada, milliseid ravimeid te võtate.

Kasutamine lastel

Exemestane Accord tablett ei sobi kasutamiseks lastel.

Kui te võtate Exemestane Accord’i rohkem kui ette nähtud

Kui kogemata on võetud liiga palju tablette, pöörduge kohe oma arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Näidake neile Exemestane Accord’i pakendit.

Kui te unustate Exemestane Accord’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui unustate tableti võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, võtke see tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Exemestane Accord’i võtmise

Ärge lõpetage oma tablettide võtmist, isegi kui tunnete ennast hästi, välja arvatud juhul kui teie arst seda teile soovitab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on Exemestane Accord hästi talutav ning järgnevad kõrvaltoimed, mida Exemestane

Accord’iga ravitud patsientidel on täheldatud, on iseloomult peamiselt kerged või mõõdukad. Enamik kõrvaltoimetest seostub östrogeeni vähesusega (nt kuumahood).

Võib tekkida ülitundlikkus, maksapõletik (hepatiit) ja maksa sapiteede põletik, mis põhjustab naha kollasust (kolestaatiline hepatiit). Sümptomiteks on üldine halb enesetunne, iiveldus, ikterus (naha ja silmade kollasus), sügelus, parempoolne kõhuvalu ja söögiisu kaotus. Võtke ühendust oma arstiga viivitamatult kui te arvate, et teil esineb mõni neist sümptomitest.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • Depressioon
 • Unehäired
 • Peavalu
 • Kuumahood
 • Pearinglus
 • Iiveldus
 • Suurenenud higistamine
 • Valu lihastes ja liigestes (sh osteoartriit, seljavalu, liigesepõletik ja liigesejäikus)
 • Väsimus
 • Valgete vereliblede arvu vähenemine
 • Kõhuvalu
 • Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine
 • Hemoglobiini lagunemise suurenenud tase veres
 • Maksakahjustuse tagajärjel suurenenud vereensüümide tase veres
 • Valu

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • Söögiisu kadumine
 • Karpaalkanali sündroom (kombinatsioon surinast, tuimusest ja valust, mis puudutab kogu labakätt välja arvatud väike sõrm) või pakitsev/torkiv nahk
 • Juuste väljalangemine
 • Oksendamine, kõhukinnisus, seedehäire, kõhulahtisus
 • Nahalööve, nõgeslööve ja sügelus
 • Luude hõrenemine, mis võib vähendada nende tugevust (osteoporoos) ja põhjustada mõnel juhul luumurde (murde või mõrasid)
 • Käte ja jalgade tursed
 • Vereliistakute arvu vähenemine veres
 • Lihasnõrkus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • Ülitundlikkus

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1 000-st):

 • Väikeste villide tekkimine nahalööbe piirkonnas
 • Uimasus
 • Maksapõletik
 • Maksa sapijuhade põletik, mis põhjustab naha kollasust

Teadmata (esinemissagedust ei ole olemasolevate andmete põhjal võimalik hinnata):

 • Teatud valgete vererakkude madal tase veres

Samuti võib ilmneda muutusi teatud vererakkude (lümfotsüüdid) ja vereliistakute arvus, eriti olemasoleva lümfopeeniaga (vähenenud lümfotsüütide arv veres) patsientidel.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Exemestane Accord’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage Exemestane Accord’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril, pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
 • See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 • Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas ära visata ravimeid, mida te enam ei vaja. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mida Exemestane Accord sisaldab

 • Toimeaine on eksemestaan. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg eksemestaani.
 • Teised abiained on

Tableti sisu: mannitool, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), hüpromelloos E5, polüsorbaat 80, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos 6cp (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Exemestane Accord välja näeb ja pakendi sisu

Exemestane Accord tabletid on valged kuni valkjad ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „E25” ja teine külg on sile.

Exemestane Accord on saadaval valgetes läbipaistmatutes PVC/PVdC-alumiinium blistrites, milles on 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 või 120 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Ühendkuningriik

Tootja

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Ühendkuningriik

või

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/C, 12-14 Pol.Ind. Zona FrancaBarcelona

08040 Barcelona

Hispaania

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.