Espumisan - pehmekapsel (40mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A03AX13
Toimeaine: simetikoon
Tootja: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Espumisan 40 mg pehmekapslid

Toimeaine: simetikoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Espumisan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Espumisan`i võtmist
 3. Kuidas Espumisan`i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Espumisan`i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Espumisan ja milleks seda kasutatakse

Espumisan`i kasutatakse kõhupuhituse sümptomaatiliseks raviks ning täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamisel lastel alates 6. eluaastast, noorukitel ja täiskasvanutel.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Espumisan`i võtmist

Ärge võtke Espumisan`i

 • kui te olete allergiline ülitundlik simetikooni, päikeseloojangukollase (E110), metüülparahüdroksübensoaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pöörduge arsti poole, kui kõhuvaevused tekivad uuesti või püsivad pikema aja jooksul. Need kaebused võivad olla põhjustatud võimalikust kaasuvast haigusest, millele tuleb määrata vajalik ravi.

Muud ravimid ja Espumisan

Seniajani ei ole täheldatud Espumisan‘i koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Espumisan‘i võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Erinõuded puuduvad.

Espumisan sisaldab metüülparahüdroksübensoaati ja päikeseloojangu kollast (E 110):

Metüülparahüdroksübensoaadi sisalduse tõttu võib selle ravimi kasutamisel tekkida urtikaaria (nõgestõbi). Võimalikud on ka hilist tüüpi reaktsioonid nagu kontaktdermatiit. Harva tekivad varajast tüüpi reaktsioonid urtikaaria ja bronhospasmiga (bronhilihastekramp).

Ravim sisaldab värvainet päikeseloojangu kollane (E110), mis võib põhjustada allergiataolisi reaktsioone, sealhulgas astmat inimestel, kes on selle aine suhtes eriti tundlikud. Allergiat esineb sagedamini isikutel, kes on allergilised atsetüülsalitsüülhappe suhtes.

Kuidas Espumisan`i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõhupuhitusest tingitud seedetrakti kaebuste korral:

Üle 6-aastastele lastele, noorukitele ja täiskasvanutele on soovitatav annus 2 Espumisan kapslit 3...4 korda ööpäevas.

Diagnostilisteks uuringuteks ettevalmistamisel:

2 Espumisan kapslit 3 korda (vastab 240mg simetikoonile) uuringule eelneval päeval ja 2 Espumisan kapslit (vastab 80mg simetikoonile) uuringupäeva hommikul.

Espumisan on suhkruvaba ning sobib kasutamiseks diabeetikutele ja toitumishäiretega patsientidele.

Espumisan‘i võetakse söögi ajal või pärast sööki, vajadusel ka enne magamaminekut.

Ravi kestuse määrab kaebuste kulg. Vajadusel võib Espumisan‘i kasutada pikema aja vältel.

Kui teil on tunne, et Espumisan`i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Espumisan`i rohkem kui ette nähtud

Mürgistusjuhtumid pole teada. Espumisan`i toimeaine langundab seedetraktis olevad gaasimullid füüsikaliselt ning on keemiliselt ja bioloogiliselt inaktiivne. Seetõttu on võimalik mürgistus praktiliselt välistatud. Ka Espumisan`i suured annused on hästi talutavad.

Kui te unustate Espumisan`i võtta

Võib võtta uue annuse mistahes sobival ajal.

Kui te lõpetate Espumisan`i võtmise

Sümptomid võivad tekkida uuesti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Espumisan‘i kasutamisel võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Vt Espumisan sisaldab metüülparahüdroksübensoaati ja päikeseloojangu kollast (E 110)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Espumisan`i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 OC.

Ärge kasutage Espumisan`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril või karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Espumisan sisaldab

 • Toimeaine on simetikoon. Üks pehmekapsel sisaldab 40mg simetikooni.
 • Abiained on metüülparahüdroksübensoaat (E 218), želatiin, glütserool (85%), kinoliinkollane (E104), päikeseloojangukollane FCF (E110).

Kuidas ESPUMISAN välja näeb ja pakendi sisu

Peaaegu ümarad kollased siledapinnalised zelatiinist pehmekapslid. Kapsli sisu on värvitu, kergelt hägune.

 1. Espumisan on pakendatud PVC/alumiinium blistris 25, 50 või 100 kaupa pakendis. Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125

12489 Berliin, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt. 27/29 Tallinn 10612 Eesti

Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014