Domosedan vet - süstelahus (10mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QN05CM90
Toimeaine: detomidiin
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Domosedan Vet, 10 mg/ml süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

1 ml süstelahust sisaldab:

 

 

Toimeaine:

 

 

Detomidiinvesinikkloriidi

10 mg (vastab 8,36 mg detomidiinile)

Abiaine:

 

 

Metüülparahüdroksübensoaat (E218)

1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Läbipaistev värvitu süstelahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune ja veis.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Hobuste ja veiste rahustamine ja valu vaigistamine erinevate uuringute ja raviprotseduuride ajaks ning olukordades, kus loomade talitsemiseks on vaja kasutada ravimit

Uuringud: endoskoopia, günekoloogilised protseduurid, röntgenpiltide tegemine, rektaaluuringud jne.

Raviprotseduurid: hambaravi, rautamine, ninaneelusondi kasutamine jne.

Väikesed kirurgilised protseduurid: haavade õmblemine, nisajuha laiendamine, kõõluste töötlemine, nahakasvajate eemaldamine jne.

Transport

Premedikatsioon

.Vastunäidustused

Mitte kasutada raskelt haigetel loomadel, kellel on südamepuudulikkus, maksa või neerude talitluse häire.

Mitte kasutada samaaegselt sümpatomimeetiliste amiinidega või intravenoosselt manustatavate sulfoonamiididega.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Soovitatav on loomi enne üldanesteesiat mitte sööta.

Enne manustamist tuleb protseduuri eest vastutaval veterinaararstil hoolikalt hinnata kasu/riski suhet kui ravimit manustatakse hobustele, kellel on tekkimas või tekkinud endotoksiline või traumaatiline šokk, kalduvus bradükardiale, südameblokaad (AV- või SA-blokaad), kaugelearenenud kopsuhaigus, palavik või tugev stress. Ravimit saanud loomi tuleb kaitsta ekstreemsete temperatuuritingimuste eest.

Pärast ravimi manustamist tuleb looma võimalikult vähe häirida. Enne protseduuri alustamist tuleb oodata kuni saabub ravimi maksimaalne toime, mis tekib umbes 10 minutit pärast ravimi manustamist. Toime alguses võib loom kõikuda ja hobune langetab pea. Veised (eriti noorloomad) võivad külili vajuda, kui kasutatakse suures annuses detomidiini.

Pärast protseduuri võib looma joota ja sööta alles siis, kui ravimi sedatiivne toime on möödunud.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Detomidiin on -adrenoretseptoriα agonist, mis võib inimestel põhjustada sedatsiooni, unisust, vererõhu langust ja pulsi aeglustumist. Arstide ja talitajate kaitsmiseks tuleb rakendada ohutusabinõusid, sest mõned hobused võivad vaatamata sügavale sedatsiooniseisundile reageerida välistele ärritajatele.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel või iseendale süstimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti. MITTE JUHTIDA SÕIDUKIT/LIIKLUSVAHENDIT, sest ravim võib põhjustada uimasust ja vererõhu muutusi. Vältida ravimi sattumist nahale, silma või limaskestadele.

Pesta ravimiga kokkupuutunud nahk kohe rohke veega puhtaks.

Võtta seljast ära ravimiga saastunud riided, mis on otseses kokkupuutes nahaga.

Juhuslikul ravimi silma sattumisel loputada silmi rohke puhta veega. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

Eriti ettevaatlik tuleb ravimi juhuslikul endale manustamisel olla rasedatel naistel, sest ravimi süsteemne toime võib põhjustada emaka kokkutõmbeid ja loote vererõhu langust.

Nõuanne arstidele:

Detomidiin on alfa-2-adrenoretseptorite agonist, mis võib süsteemse toime korral põhjustada selliseid kliinilisi nähte, nagu annusest sõltuv sedatsioon, respiratoorne depressioon, bradükardia, hüpotensioon, suukuivus ja hüperglükeemia. Samuti on täheldatud ventrikulaarseid arütmiaid. Respiratoorsete ja hemodünaamiliste sümptomite tekkimisel tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Kõrvaltoimeid esineb harva (<1/1000).

Kõik -adrenoretseptoriteα agonistid (ka detomidiin) võivad põhjustada südame löögisageduse vähenemist, elektrijuhtivuse muutusi südamelihases (nt osaline AV- ja SA- blokaad), muutusi hingamissageduses, koordinatsioonihäireid/ataksiat ja higistamist. Diureetiline toime tekib tavaliselt 45...60 minutit pärast manustamist. Üksikjuhtudel on võimalik ülitundlikkuse teke, sealhulgas paradoksaalse toime esinemine (erutusseisund).

Täkkudel ja ruunadel võib tekkida osaline mööduv kürva prolaps. Harvadel juhtudel võib hobustel -adrenoretseptoriα agonisti manustamise järgselt esineda kergeid koolikute sümptomeid, sest selle rühma ravimid inhibeerivad soolte liikuvust. Veistel võib see põhjustada kerget puhitust.

Aeg-ajalt on teatatud urtikaaria esinemisest.

Kerged kõrvaltoimed on möödunud iseenesest ilma ravita. Ägedaid reaktsioone tuleb ravida sümptomaatiliselt.

.Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil

Tiinus

Ravimi kasutamine ei ole soovitatav tiinuse viimase kolmandiku ajal. Kasutada ainult vastavalt vastutava veterinaararsti poolt tehtud kasu/riski suhte hinnangule. Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud teratogeenset, fetotoksilist või maternotoksilist toimet.

Laktatsioon

Detomidiin imendub piima väga väikestes kogustes (jälgedena).

Fertiilsus

Ohutust ei ole uuritud suguloomadel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Detomidiin potentseerib teiste rahustavate ja uinutavate ravimite toimet.

Samaaegne sulfoonamiidide intravenoosne manustamine võib põhjustada anesteseeritud või rahustatud loomadel eluohtlikke arütmiaid.

.Annustamine ja manustamisviis

Ravimit manustatakse intramuskulaarselt või aeglase intravenoosse süstena annuses 10...80 µg detomidiini kg kehamassi kohta, olenevalt sellest, kui pikka ja tugevat rahustavat või analgeetilist toimet on tarvis. Toime saabub kiiremini pärast intravenoosset manustamist.

Kasutamine üksikravimina hobusel ja veisel:

Annus

Toime

Toime kestvus/

Muud toimed

 

 

ml/100 kg

µg/kg

 

 

 

0,1...0,2

10...20

Sedatsioon

0,5…1

 

 

 

 

 

 

0,2…0,4

20…40

Sedatsioon,

0,5…1

Kerge kõikumin

 

 

analgeesia

 

 

 

 

 

 

 

0,4…0,8

40…80

Sügavam

0,5…2

Kõikumine,

 

 

sedatsioon ja

 

higistamine,

 

 

tugevama valu

 

piloerektsioon,

 

 

vaigistamine

 

lihasvärinad

Ravimi toime algab 2...5 min pärast. Maksimaalne toime avaldub 10...15 min pärast ravimi manustamist. Vajadusel võib annust 15 minuti pärast korrata.

Kombinatsioonid detomidiiniga tõhusama sedatsiooni või analgeesia saavutamiseks seisval hobusel:

detomidiin 0,01...0,03 mg kg kehamassi kohta intravenoosselt kombineerituna koos

butorfanooliga

0,04...

0,05 mg/kg i.v. või

levometadooniga

0,05...

0,1 mg/kg i.v. või

atsepromasiiniga

0,02...

0,05 mg/kg i.v.

Kombinatsioonid detomidiiniga tõhusama üldanesteesia saavutamiseks hobusel:

järgmisi anesteetikume võib kasutada pärast rahustamist detomidiiniga (0,01…0,03 mg/kg) lamava asendi ja üldanesteesia saavutamiseks:

ketamiin

2,2 mg/kg i.v.

või

tiopentaal

3...6 mg/kg i.v.

• guaifenesiin (toime saavutamiseks) millele järgneb

 

O ketamiin

2,2 mg/kg i.v.

 

Kombinatsioonid detomidiiniga ja inhaleeritavate anesteetikumidega hobusel:

detomidiini võib kasutada rahustava ravimina premedikatsioonis (0,01…0,02 mg/kg) enne inhalatsioonanesteesia indutseerimist ja saavutamist koos

halotaaniga

toime saavutamiseks

või

isofluraaniga

toime saavutamiseks

 

Kombinatsioon detomidiiniga intravenoosse anesteesia saavutamiseks (täielik intravenoosne anesteesia TIVA) hobusel:

detomidiini võib kasutada kombineerituna koos ketamiini ja guaifenesiiniga täielikuks intravenoosseks anesteesiaks (TIVA).

Infundeeritav lahus sisaldab guaifenesiini 50...100 mg/ml, detomidiini 0,02 mg/ml ja ketamiini 2 mg/ml.

1 g ketamiini ja 10 mg detomidiini lahustatuna 500 ml-s 5...10 % guaifenesiinis tekitab anesteesia infusioonikiirusel 1 ml/kg/h.

Kombinatsioonid detomidiiniga üldanesteesia saavutamiseks ja säilitamiseks veisel:

detomidiin 20 µg/kg (0,2 ml/100kg) koos

 

ketamiiniga 0,5…1 mg/kg i.v., i.m.

või

tiopentaaliga 6…10 mg/kg i.v.

 

Detomidiini-ketamiini toime kestab 20…30 minutit ja detomidiini-tiopentaali toime kestab 10...20 minutit.

.Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamine ilmneb peamiselt hilinenud ärkamisena rahustamise või uinutamise järel. Üksikutel juhtudel võib esineda vereringe- ja hingamissüsteemi pärssumist.

Kui looma ärkamine hilineb, tuleb kindlustada, et ta saaks toibuda vaikses ja soojas kohas. Vereringe- ja hingamishäirete korral võib vajadusel anda hapnikku. Detomidiini põhjustatud bradükardiat saab kõrvaldada atropiiniga. Atropiin suurendab südame löögisagedust, kuid võib põhjustada arütmiaid.

Ravimi toimet võib kõrvaldada kasutades spetsiifilist antidooti atipamesooli, mis on α- adrenoretseptori antagonist. Atipamesooli manustatakse 2…10-kordses detomidiini annuses mikrogrammides kilogrammi kehamassi kohta (nt kui hobusele on manustatud 20 µg detomidiini kg kehamassi kohta (0,2 ml 100 kg kehamassi kohta), on atipamesooli annus 40…200 µg kg kehamassi kohta).

.Keeluajad

Hobune ja veis:

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: psühholeptikumid.

ATCvet kood: QN05CM90

.Farmakodünaamilised omadused

Ravimi toimeaine on detomidiin. Selle keemiline struktuur on 4-(2,3-dimetüülbensüül)- imidasoolvesinikkloriid. Detomidiin on α2-agonist, mis avaldab toimet kesknärvisüsteemile,

takistades noradrenaliini vahendusel toimivate närviimpulsside liikumist. Looma teadvuse tase langeb ja valulävi tõuseb. Sedatsiooni ja analgeesia tugevus ja kestus on annusest sõltuv.

Detomidiini toimel südame löögisagedus aeglustub, vererõhk esialgu tõuseb ja seejärjel langeb normaalsele tasemele. Südamelihase juhtivuses võib esineda mööduvaid muutusi, mida näitavad osalised atrioventrikulaar(AV)- ja sinoaurikulaar(SA)-blokaadid. Respiratoorse toime tõttu hingamissagedus väheneb esialgu pärast manustamist mõne sekundi või 1...2 minuti jooksul ning tõuseb normaalsele tasemele 5 minuti jooksul. Suurte annuste manustamisel esineb sageli higistamist, piloerektsiooni, suurenenud süljeeritust ja kergeid lihasvärinaid. Täkkudel ja ruunadel tekib osaline, mööduv kürva prolaps. Veistel on täheldatud kerget, iseeneslikult mööduvat puhitust ja süljeerituse suurenemist. Mõlemal loomaliigil suureneb vere suhkrusisaldus.

.Farmakokineetilised andmed

Detomidiin imendub kiiresti pärast lihasesisest manustamist; tmax varieerub vahemikus 15…30 minutit. Detomidiin jaotub kiiresti ka organismis, Vd on 0,75…1,89 l/kg. Valkudega seondub 75…85%. Detomidiin metaboliseerub peamiselt maksas, väike osa metüülitakse neerudes. Põhiosa metaboliitidest eritub uriini kaudu. T1/2 on 1...2 tundi. Veistel on detomidiini eritumine piima kaudu vähene. 23 tundi pärast manustamist tuvastatavaid koguseid ei leidu.

Detomidiini farmakokineetilised parameetrid pärast üksikannuse manustamist (80 µg kg kehamassi kohta).

 

 

Hobune

 

 

Veis

 

 

 

 

 

 

Parameeter/ühik

i.v. (N = 6)

i.m. (N = 6)

i.v. (N = 4)

 

i.m. (N = 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax(obs) ng/ml

 

 

51,3

 

 

 

65,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax(obs) h

 

 

0,50

 

 

 

0,26

 

 

 

 

 

 

 

 

T½a h

 

 

0,15

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

T½γ1 h

0,15

± 0,11

0,24

0,24

± 0,13

 

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

T½ h

1,19

± 0,27

1,78

1,32

± 0,45

 

2,56

 

 

 

 

 

 

 

 

CL ml/min/kg

7,1

± 1,6

10,1

9,5

± 1,9

 

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 1/kg

0,74

± 0,25

1,56

0,73

± 0,17

 

1,89

 

 

 

 

 

 

AUC ng h/ml

199,1 ± 52,3

131,6

144,9 ± 27,1

 

122,9

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Metüülparahüdroksübensoaat (E218)

Naatriumkloriid

Süstevesi

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

.Säilitamise eritingimused

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

5 ml ja 20 ml I tüüpi klaasist süsteviaal klorobutüülkummist korgiga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 02.02.2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.04.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Juuli 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim