Diclac 1% - geel (10mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA15
Toimeaine: diklofenak
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diclac 1%, geel

Diklofenak

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabei saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist
 3. Kuidas Diclac 1% kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Diclac 1% säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse

Diclac 1% geel kuulub valuvaigistavate ja põletikuvastaste ravimpreparaatide rühma (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid).

Diclac 1% on mõeldud nahale määrimiseks ja seda kasutatakse valu leevendamiseks ning põletiku ja turse vähendamiseks liigeseid ja lihaseid hõlmavate valulike seisundite korral.

Diclac 1% geeli võib kasutada järgmiste seisundite raviks täiskasvanutel ja üle 14-aastastel noorukitel:

lihaste ja liigeste vigastused (nt nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, spordivigastused), kõõluste põletikud (nt nn tennise küünarnukk).

Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist

Ärge kasutage Diclac 1% järgmistel juhtudel:

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained kutsuvad teil esile astma, nõgestõve (urtikaaria) või ägeda nohu hoogusid;
 • kui teil on raseduse viimane trimester.
 • kui te olete noorem kui 14 eluaastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Üldised soovitused:

 • kui te kasutate ravimit suurtel nahapindadel pikema aja jooksul. Juhul kui selline ravi on plaanis, siis tuleks teil tutvuda diklofenaki süsteemsete vormide pakendi infolehega.
 • Diclac 1% geeli tohib manustada ainult tervele nahapinnale (kus ei ole lahtisi haavu ega vigastusi). Vältida tuleb selle sattumist silma või limaskestadele ning samuti geeli allaneelamist.

Ärge manustage geeli nahale, millel on:

lööve või ekseem,

haavad.

Kui pärast selle ravimi manustamist tekib lööve, lõpetage ravi.

Olge hoolikas, et geeli ei satuks silma, suhu ega teistele limaskestadele.

Vältige manustamist suurtele nahapindadele või pika aja jooksul, välja arvatud juhul, kui see on arsti korraldus.

Ettevaatus on vajalik, kui viibite päikese käes või solaariumis, sest teie nahk võib pärast Diclac 1% geeli kasutamist olla päikesevalguse suhtes tundlikum.

Diclac 1% geeli tohib kasutada tavaliste sidemetega, kuid mitte õhukindlate sidemetega.

Muud ravimid ja Diclac

Diclac 1% geeli õigel kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Siiski palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Te ei tohi Diclac 1% geeli kasutada viimase 3 raseduskuu jooksul, sest see võib kahjustada teie sündimata last või põhjustada probleeme sünnitusel.

Ärge kasutage Diclac 1% geeli raseduse esimese kuue kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda vajalikuks.

Diclac 1% geeli kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav. Aga kui teie arst soovitab teil seda ravimit imetamise ajal kasutada, ei tohi Diclac 1% geeli manustada rindadele ega mujale suurtele nahapindadele või pika aja jooksul.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diklofenaki kutaanne manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Diclac 1% kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid

Pigistage õrnalt tuubist välja väike kogus geeli ja määrige valulikule või turses piirkonnale 3…4 korda päevas, hõõrudes seda aeglaselt nahka.

 1. Vajalik kogus sõltub valuliku või turses piirkonna suurusest. Näiteks 2…4 g diklofenaki geelist (kirsisuurusest kogusest Kreeka pähkli suuruse koguseni) piisab umbes 400…800 cm2 piirkonna raviks.

Vältige kasutamist suurtel nahapindadel ja pika ajal jooksul, välja arvatud juhul, kui see on arsti korraldus.

Kahe manustamiskorra vahele peab jääma vähemalt neli tundi. Ärge manustage 24 tunni jooksul rohkem kui neli korda.

Ärge kasutage Diclac 1% geeli üle kahe nädala arstiga nõu pidamata.

Kui teie enesetunne ei parane või kui see muutub halvemaks, pidage nõu oma arstiga.

Manustamisviis

Võtke tuub karbist välja. Enne esimest kasutamiskorda purustage korgil oleva teravikuga tuubil olev kaitsekile. Ärge kasutage, kui kaitsekile on kahjustatud.

Geel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage suus. Juhuslikul allaneelamisel teavitage kohe oma arsti.

Olge hoolikas, et geeli ei satuks silma ega limaskestadele.

Kui see juhtub, loputage silmi puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Ärge määrige geeli haavadele või piirkondadele, kus nahk on kahjustatud.

Ärge kasutage pärast geeli manustamist õhku mitteläbilaskvat sidet ega rõhksidet. Kuid geeli võib kasutada koos tavalise sidemega.

Geeli määrimisel võite märgata kerget jahutavat tunnet.

Pärast Diclac 1% geeli kasutamist peske käed, välja arvatud juhul, kui ravitavaks piirkonnaks on käed. Keerake kork tagasi.

Kui te kasutate Diclac 1% rohkem kui ette nähtud

Nahal kasutamise korral ei ole Diclac 1% geeli kasutamisel üleannustamine tõenäoline.

Aga kui teie neelate või neelab laps kogemata alla Diclac 1% geeli, pöörduge oma arsti poole või erakorralise meditsiini osakonda. Võtke pakend kaasa, et seda arstile näidata.

Kui unustate Diclac 1% kasutada

Kui te jätsite Diclac 1% geeli manustamise õigel ajal vahele, manustage seda siis, kui see teile meenub. Jätkake nagu enne. Ärge kasutage kahekordset kogust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diclac 1% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva või väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla rasked.

Kui teil tekib mis tahes järgnevates sümptomitest, lõpetage Diclac 1% geeli kasutamine ja pöörduge arsti poole:

villiline nahalööve, nõgestõbi (bulloosne dermatiit) (harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 1000- st);

näo, huulte, keele või kõri turse (väga harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st);

ootamatult tekkiv hingamisraskus ja pigistustunne rinnas koos viliseva hingamise või köhaga (astma) (väga harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st).

Teised kõrvaltoimed

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

nahalööve, sügelus, põletustunne, naha punetus või kipitus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st):

ülitundlikkus, nõgestõve tüüpi lööve;

mädavillidega lööve;

naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes. Võimalikud sümptomid on päikesepõletus koos sügeluse, turse ja villidega.

Kui teil tekib nahalööve, lõpetage selle ravimi kasutamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Diclac 1% säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Geeli võib kasutada 9 kuu jooksul pärast esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclac 1% sisaldab

 • Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
 • Teised abiained on ammoniaagi 10% lahus, ikarbomeer (980), deküüloleaat, naatriumedetaat (FE), oktüüldodekanool (FE), letsitiin, isopropüülalkohol, RRRalfatokoferool, lõhnaained, puhastatud vesi.

Kuidas Diclac 1% välja näeb ja pakendi sisu

Diclac 1% on kergelt kollakas emulsioongeel iseloomuliku isopropüülalkoholi lõhnaga.

Diclac 1% on 25 g, 50 g ja 100 g tuubides saadaval.

Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootjad

Salutas Pharma GmBH

Otto-vonGuericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Salutas Pharma GmbH

Lange Göhren 3

39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn

Tel + 372 665 2400

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.