Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Duofilm - nahalahus (167mg +0 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D02AF81
Toimeaine: salitsüülhape +piimhape
Tootja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Duofilm, 167 mg/150 mg/g nahalahus

Salitsüülhape, piimhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Te peate arstile ütlema, kui te ei tunne ennast 12 nädala möödudes paremini või kui teie seisund halveneb.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Duofilm ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Duofilm-i kasutamist

3.Kuidas Duofilm-i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Duofilm-i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Duofilm ja milleks seda kasutatakse

Duofilm 167 mg/150 mg/g nahalahus sisaldab kahte toimeainet – salitsüülhapet ja piimhapet. Ravim pehmendab nahka soolatüügastel ja põhjustab soolatüügaste koorumist.

Duofilm on mõeldud soolatüügaste paikseks raviks.

-Soolatüügas on pealmiste nahakihtide nakkuslik haigus. Haigust põhjustab viirus.

-Soolatüükad võivad levida, kui viirus puutub kokku kahjustunud nahaga.

-Haiguse levimine on tõenäolisem soojades ja niisketes kohtades. Seepärast on enimlevinud nakkuse saamise kohaks basseinid.

-Soolatüügas võib tekkida mõne nädala kuni mitme kuu pärast.

2. Mida on vaja teada enne Duofilm-i kasutamist

Ärge kasutage Duofilm lahust

-kui olete salitsüülhappe või piimhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui soolatüügas või seda ümbritsev nahk on punane, ärritunud, katki või põletikus;

-sünnimärkidel või tüügastel, mis on kaetud karvadega, millel on punetavad ääred või mis on ebatavalist värvi;

-soolatüügastel, mis asuvad teie näol, päraku piirkonnas, suguelunditel või limaskestadel, nt silmadel, ninal või suul.

Ärge kasutage Duofilmi, kui ülaltoodu kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, rääkige oma arsti või apteekriga enne ravimi Duofilm kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Duofilmi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Duofilmi võib panna ainult soolatüügastele, vältida tuleb ravimi sattumist tervele nahale soolatüüka ümber, sest ravim võib põhjustada nahaärritust. Kui te kannatate tõsise nahaärrituse all, katkestage ravi ja pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Duofilmi ei ole soovitatav kasutada enam kui 5 cm2 suurusel nahapinnal (see on ligikaudu postmargi suurune pindala).

Vältige Duofilm-i sattumist silmadesse, ninna, suhu, suguelundite ja pärakupiirkonda, sest see võib põhjustada ärritust. Kui ravim satub kogemata lahtistele haavadele, silma, ninna, suhu või tuppe, tuleb piirkonda pesta puhta veega 15 minuti jooksul.

Ärge hingake Duofilm lahuse aure sisse, see võib tekitada teil pearinglust.

Duofilm lahust ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, kes põevad tuulerõugeid, grippi või teisi viirusinfektsioone või kes on just nimetatud haigustest paranenud.

Duofilmi lahuse kasutamisel on eriline ettevaatus vajalik järgmistel juhtudel:

-kui teil on diabeet,

-kui teie arst on teile öelnud, et teil on perifeerse vereringe häire või käte ja jalgade häirunud tundlikkus.

Sellistel juhtudel peab soolatüügaste ravi toimuma arstliku järelvalve all.

Muud ravimid ja Duofilm

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid. Duofilm-i nahalahust ei tohi kasutada samaaegselt teiste paikselt manustatavate ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Duofilm lahuse ohutuse kohta rasedatel andmed puuduvad. Duofilm lahust ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Duofilm lahuse koostisained võivad erituda rinnapiima. Ravi ajal Duofilm-i lahusega ei ole imetamine soovitatav.

Imetamise ajal tuleb olla eriliselt ettevaatlik, et vältida rindadele ja sealt edasi juhuslikult lapse suhu sattumist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Duofilm lahuse kasutamine ei mõjuta autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas Duofilm-i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Duofilm lahuse kasutamine

Ravim on ainult välispidiseks kasutamiseks nahal.

Kasutamine täiskasvanutel ja üle kaheaastastel lastel

-Kasutage Duofilm lahust üks kord päevas, kasutades pakendis olevat pintslit. Soolatüüka täieliku eemaldumiseni võib kuluda 6 kuni 12 nädalat.

-Kasutage Duofilm lahust kuni soolatüüka täieliku kadumiseni. Kui soolatüügas on kadunud, näete te jälle oma nahajooni.

Kuidas kasutada Duofilmi

1.Kui soolatüügas on plaastriga kaetud, eemaldage plaaster.

2.Leotage soolatüükaid soojas vees 5 minutit.

3.Kuivatage piirkond enda isikliku rätikuga.

4.Hõõruge soolatüüka pealispinda ettevaatlikult pimsskiviga või mõne muu selleks otstarbeks mõeldud vahendiga.

5.Seejärel katke soolatüügas piisava koguse Duofilm lahusega. Vältige lahuse sattumist tervele nahale soolatüüka ümbruses.

6.Laske Duofilm lahusel kuivada.

7.Katke soolatüügas plaastriga, kui see on suur või asub teie jalal.

Ärge kasutage lahust kauem kui 12 nädalat. Kui soolatüükad ei ole 12-nädalase raviga kadunud, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Duofilm lahus on väga tuleohtlik. Ärge suitsetage ega seiske küttekeha, tule või lahtise leegi lähedal, kui kannate lahust soolatüükale või kui olete lahust just kasutanud.

Soolatüügaste leviku piiramine

Ärge unustage, et soolatüükad võivad levida

-Kasutage ainult enda isiklikku rätikut.

-Kui soolatüükad on teie jalataldadel, ärge kõndige palja jalu.

Lapsed

Duofilmi ei soovitata kasutada alla 2-aastastel lastel. Alla 12-aastastel lastel soovitatakse ravimit kasutada ainult täiskasvanute meditsiinilise järelvalve all.

Kui te kasutate Duofilm-i rohkem kui ette nähtud

Kui te juhuslikult neelate Duofilm-i alla, kasutate seda liiga sageli, liiga pika aja jooksul või liiga suurel nahapinnal, võib teie organismi imenduda liiga palju salitsüülhapet. Selle tagajärjel võib tekkida salitsülaadi mürgistus (salitsülism). Mõned tavalisemad sümptomid, mis tavaliselt salitsülismi puhul tekivad on janutunne, helin kõrvades või kurtus, haiglane enesetunne, väsimus, hingamissageduse tõus, pearinglus, soojad käed ja jalad või ebatavalised meeleolud ja mõtted.

Kui teil tekivad need või mõned teised sümptomid, lõpetage Duofilm lahuse kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nahapiirkonna ümbruses, kuhu te Duofilm-i manustate, võivad esineda:

allergilised reaktsioonid

põletik

valu

nahaärritus

põletustunne

punetus

sügelus

nahavärvuse muutus

lööve

turse

ketendus

nahakuivus

Kui Duofilm lahus satub juhuslikult tervele nahale, võivad teil tekkida:

villid

nahaketendus, koorumine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Duofilm-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ravim on tuleohtlik, hoida eemal lahtisest tulest.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Duofilm sisaldab

-Toimeained on salitsüülhape ja piimhape. 1 g nahalahust sisaldab 167 mg salitsüülhapet ja 150 mg piimhapet.

-Abiained on: elastne kolloodium (koosneb: kampol, külmpressi kastoorõli, kolloodium, püroksüleen, eeter, etanool).

Kuidas Duofilm välja näeb ja pakendi sisu

Salitsüülhappe ja piimhappe lahus on selge viskoosne vedelik, kollaka kuni merevaigukollase värvusega.

Pakend: 15 ml lahust pintsliga varustatud merevaikkollasest klaasist pudelis, mis on suletud keeratava korgiga.

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootjad

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park, Sligo

Iirimaa

Famar Nederland B.V.

Industrieweg 1

5531 AD BLADEL

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 8a

11415 Tallinn

Eesti

Tel: 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016.