Dioppex - suukaudse lahuse pulber (1000mg +12,2mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE95
Toimeaine: paratsetamool +fenüülefriin
Tootja: WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Dioppex, 1000 mg/12,2 mg suukaudse lahuse pulber

Paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infolehte alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dioppex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dioppex’i võtmist
 3. Kuidas Dioppex’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dioppex’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dioppex ja milleks seda kasutatakse

Dioppex leevendab gripi ja külmetushaiguse sümptomeid, nagu peavalud, valud mujal kehas, kurguvalu, ninakinnisus ning alandab palavikku. See sisaldab kahte toimeainet:

Mida on vaja teada enne Dioppex’i võtmist

 • paratsetamool, mis on hästi tuntud valuvaigisti (analgeetikum) ja palavikualandaja (antipüreetiline aine).
 • fenüülefriinvesinikkloriid (nina dekongestant) vähendab paistetust ninakäikudes ja seeläbi leevendab ninakinnisust.

Ärge võtke Dioppex’i:

 • kui olete paratsetamooli, fenüülefriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on tõsine südamehaigus;
 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);
 • kui teil on raske maksahaigus;
 • kui teil on neeruhaigus või probleeme neerudega;
 • kui teil on raske kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoos);
 • kui teil on suletudnurga glaukoom (silma siserõhu tõus);
 • kui te võtate praegu või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud monoaminooksüdaasi inhibiitoreid (MAOId);
 • kui te kasutate teisi dekongestante gripi ja külmetushaiguse ravimiseks.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke Dioppex’i alla 16-aastastele lastele.

Oluline: sisaldab paratsetamooli. Ärge võtke seda ravimit koos ühegi teise paratsetamooli sisaldava ravimiga. Üleannustamise korral on vajalik kohene arstiabi, isegi kui teie enesetunne ei ole halvenenud, sest esineb risk hilisema tõsise maksakahjustuse tekkeks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dioppex’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on probleeme maksafunktsiooniga;
 • kui teil on kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoos);
 • kui olete meessoost ja teil on suurenenud eesnääre, sest teie raskused urineerimisel võivad süveneda;
 • kui teil on suhkurtõbi või vereringehäired (sh Raynaud sündroom);
 • kui teil on alatoitumus (olete tõsises alakaalus);
 • kui teil on glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus (geneetiline häire);
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Muud ravimid ja Dioppex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Öelge oma arstile või apteekrile enne Dioppex’i võtmist, kui te võtate:

 • ravimeid, mis sisaldavad paratsetamooli või teisi dekongestante gripi ja külmetushaiguse raviks. Kui te võtate selliseid ravimeid, siis ei tohi Dioppex’i võtta.
 • monoaminooksüdaasi inhibiitoreid ( MAOId), mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Ärge võtke Dioppex’i, kui te olete võtnud MAOIsid viimase 14 päeva jooksul.
 • tritsüklilisi antidepressante depressiooni raviks, nt amitriptüliin või imipramiin.
 • ravimeid kõrgvererõhutõve raviks (hüpertensioonivastased ravimid), sh beetablokaatorid või ravimeid, mis toetavad südamefunktsiooni või korrigeerivad südame rütmihäireid (digoksiin, lanoksiin, digitoksiin).
 • iivelduse ja oksendamise vastaseid ravimeid (nt metoklopramiid või domperidoon).
 • verevedeldajaid (antikoagulandid), nt varfariin või teised kumariinid.
 • ravimeid kõrge kolesteroolitaseme langetamiseks (nt kolestüramiin).
 • rahusteid (barbituraadid).
 • aspiriini sisaldavaid ravimeid.
 • klooramfenikooli (antibiootikum).
 • probenetsiidi või AZTd (zidovudiin).

Dioppex koos toidu ja joogiga

Ärge võtke seda ravimit koos alkohoolsete jookidega.

Rasedus ja imetamine

Dioppex’i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Dioppex sisaldab aspartaami (E951), mis on fenüülalaniini allikas. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Dioppex sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Dioppex’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Annustamine

See ravim on pulbrina, mis lahustatakse vees ja juuakse kuuma joogina.

Valage ühest kotikesest pulber standardsuurusega tassi. Täitke tass kuuma, kuid mitte keeva veega (ligikaudu 250 ml). Laske jahtuda joodava temperatuurini.

Täiskasvanud: 1 kotike iga 4…6 tunni järel vastavalt vajadusele.

Noorukid (16-aastased ja vanemad): 1 kotike iga 6 tunni järel vastavalt vajadusele. Ärge võtke rohkem kui 4 kotikest 24-tunnise ajavahemiku jooksul.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Mitte anda alla 16-aastastele lastele, välja arvatud juhul, kui arst on nii soovitanud.

Ärge ületage soovitatavat annust.

Kui sümptomid halvenevad või kestavad üle 5 päeva, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Dioppex’i rohkem kui ette nähtud:

Pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole, kui te kogemata võtsite rohkem ravimit kui ette nähtud, ja seda isegi siis, kui tunnete ennast hästi, sest teil on oht hilisema tõsise maksakahjustuse tekkeks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest või toimub midagi muud ebaharilikku, lõpetage otsekohe selle ravimi kasutamine.

Fenüülefriin võib harvadel juhtudel põhjustada südametöö kiirenemist (südamepekslemine). Samuti võib harva esineda vererõhu tõusu koos peavalu, oksendamise ja südamepekslemisega. Fenüülefriin võib põhjustada ka unehäireid (unetus), närvilisust, rappumist (värinad), ärevust, rahutust, segasust, ärrituvust või peavalu.

Need kõrvaltoimed esinevad harva (mõjutab vähem kui 1 inimest 1000-st, kuid rohkem kui 1 inimest 10 000-st).

Söögiisu kaotust, iiveldust või oksendamist esineb fenüülefriini kasutamisel sageli (mõjutab rohkem kui 1 inimest 100-st, kuid vähem kui 1 inimest 10-st).

Paratsetamooli kasutamisel on teatatud mõningatest verehäiretest, mida esines väga harva (mõjutab vähem kui 1 inimest 10 000-st). Kui see peaks juhtuma, siis sümptomiteks võivad olla ebatavaline verevalumite teke või infektsioonid, nt kurguvalu.

Allergilised reaktsioonid (nt nahalööve või nõgestõbi); raske allergiline reaktsioon (anafülaksia); vilisev hingamine või hingamisraskused võivad esineda harva (mõjutab vähem kui 1 inimest 1000-st, kuid rohkem kui 1 inimest 10 000-st).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dioppex’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kotikesel ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dioppex sisaldab

 • Toimeained on paratsetamool ja fenüülefriinvesinikkloriid. Üks kotike sisaldab 1000 mg paratsetamooli ja 12,2 mg fenüülefriinvesinikkloriidi (vastab 10 mg fenüülefriinile).
 • Teised koostisosad on sahharoos, naatriumtsitraat, sidrunhape, askorbiinhape, kaaliumatsesulfaam (E950), aspartaam (E951), kinoliinkollane (E104), sidruni lõhna ja maitseaine.

Kuidas Dioppex välja näeb ja pakendi sisu

Dioppex on kollane pulber suukaudse lahuse valmistamiseks, mis on pakendatud laminaatkotikestesse ja kartongkarpi. Ravim on saadaval karpides, mis sisaldavad 5 või 10 kotikest.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Wick Pharma, Sulzbacher Strasse 40,

65824 Schwalbach am Taunus, Saksamaa

Tootja

Wrafton Laboratories Limited Braunton,

Devon, EX33 2DL

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta küsige palun nõu oma arstilt või apteekrilt või pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Eesti Vabariik Telefon: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.