Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Disperin - tabl 500mg n50 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BA01
Toimeaine: Acetylsalicylic acid
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Disperin, 500 mg tabletid

Atsetüülsalitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

-Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Disperin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Disperini kasutamist

3.Kuidas Disperini kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Disperini säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Disperin ja milleks seda kasutatakse

Disperin`is sisalduv atsetüülsalitsüülhape alandab palavikku ja leevendab valu ning põletikku.

Disperin`i kasutatakse erinevatest põhjustest tulenevate valude ning palaviku- ja reumaatiliste haiguste raviks (nt. peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalud, lihase- ja liigesevalud, külmetushaigused).

2. Mida on vaja teada enne Disperini kasutamist

Ärge kasutage Disperini

kui te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe või Disperin’i mõne koostisosa suhtes;

kui teil on seedetrakti värske haavand;

kui teil on kalduvus verejooksudele (nt. veritsustõbi või vereliistakute vähesus);

kui teil on raske neerupuudulikkus;

kui te põete astmat ja sümptomid süvenevad valuvaigistite kasutamisel;

kui teil on salitsülaatide või sarnase toimega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite poolt esilekutsutud astmakui teile on määratud raviks metotreksaati 15 mg nädalas või rohkem;

kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Disperini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui olete alla 18-aastane laps või nooruk. Palavikuga kulgevat viirusinfektsioonide korral võivad atsetüülsalitsüülhappe preparaadid suurendada Reye sündroomi tekke riski. Selle nähtude hulka kuuluvad muuhulgas teadvushäired, maksafunktsiooni häired ja kauakestev oksendamine.

kui teil on või on varasemalt olnud seedetrakti haavand;

kui teil on astma, nõgestõbi (urtikaaria) või ninapolüübid;

kui teil on maksa-, neeru-või südamepuudulikkus;

kui teil on tulemas operatsioon (ravimi võtmine tuleb lõpetada mitu päeva enne lõikust);

kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi;

kui te olete rase (esimene ja teine kolmandik) või imetate last;

kui teil on kusihappe eritumise häired (juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired).

Muud ravimid ja Disperin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõnede ravimite või Disperini toime võib muutuda või teil võivad tekkida kõrvaltoimeid, kui te kasutate allpool mainitud ravimeid samaaegselt. Sellised ravimid on näiteks:

teatud verehüübimist takistavad ravimid (nt varfariin, hepariin)

kortikosteroidid

muud põletikuvastased ravimid

teatud reumaravimid (metotreksaat)

diureetikumid ja teised vererõhuravimid (AKE-inhibiitorid, AT-II-retseptori antagonistid)

depressiooniravimid (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid SSTI)

teatud diabeediravimid (sulfonüüluurea preparaadid)

teatud südamepuudulikkuse ravis kasutatav ravim (digoksiin)

teatud epilepsiaravimid (fenütoiin, valproaat)

teatud podagraravimid (probenetsiid)

teatud silmarõhuravimid (asetatsoolamiid)

Ärge unustage mainida arstile, et te kasutate Disperini.

Disperini kasutamine koos toidu, joogi ja alkohiliga

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Disperin’i kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul võib atsetüülsalitsüülhapet kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Disperin’i kasutada.

Atsetüülsalitsüülhape eritub rinnapiima. Juhendi kohaseid annuseid kasutades ei põhjusta ravim lapsele kahjulikke kõrvaltoimeid. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Disperin ei mõjuta autojuhtimise võimet.

3.Kuidas Disperini kasutada

Tablett tuleb võtta koos piisava vedelikuga (nt klaas vett) ja soovitavalt söögi ajal.

Täiskasvanud

Erinevatest põhjustest tulenevate valude ja palaviku korral 500...1000 mg kuni 3 korda ööpäevas.

Reumaatiliste põletike korral on annus individuaalne, tavaliselt 3000...5000 mg ööpäevas jagatuna

3...4 annuseks.

Ravimi pikaajaline kasutamine toimub ainult arsti ettekirjutuse kohaselt.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid - vt Hoiatused ja ettevaatusabinõud.

Üle 12-aastased lapsed 1 tablett ühekordse annusena, vajadusel kuni 3 korda ööpäevas. Manustada mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Alla 12-aastastele lastele ei sobi Disperin toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 12-aastastele lastele soovitatakse kasutada atsetüülsalitsüülhappe väiksema sisaldusega tablette.

Kui te võtate Disperin’i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui võtate (või keegi teine võtab) kogemata liiga suure annuse ravimit. Esmaabiks võib manustada ravisütt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esienvad kõrvaltoimed: kõhuvalu ja iiveldus, seedetrakti haavandid, mis võivad põhjustada verejookse. Kuna atsetüülsalitsüülhape takistab vere hüübimist, võivad haavad veritseda tavalisest kauem.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: kõhulahtisus või allergiline lööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed: allergilised reaktsioonid (nt õhupuudus, allergiline nohu või nõgestõbi), veresüsteemi häired (aneemia, aplastiline aneemia, trombotsütopeenia, agranulotsütoos, hüpoprotromineemia), seedetrakti stenoos, maksakahjustus ja maksaensüümide aktiivsuse tõus, Reye sündroom, nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni või Lyelli sündroom, multiformne erüteem, purpur, nodoosne erüteem, hemorraagiline vaskuliit), neerutalitluse häired, vedelikupeetus

Teiste valuvaigistite suhtes allergilised patsiendid (kellel esineb lööve või õhupuudus) võivad olla ülitundlikud ka Disperin`i suhtes. Disperin võib põhjustada turseid patsientidel, kes põevad neeru- või südamepuudulikkust.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Disperini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni25 °C. Hoida originaalpakendis. Hoida niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Disperin sisaldab

Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape.

Abiained on alumiiniumatsetaat, raske magneesiumoksiid, mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, talk, steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid ja küllastamata taimeõli.

Kuidas Disperin välja näeb ja pakendi sisu

Disperin on valge või peaaegu valge, ümmargune, sile, diagonaalsete servadega, ilma poolitusjooneta, katteta tablett, diameeter 13 mm.

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Tel: +372 66 44 550

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2012