Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Disperin - tabl 500mg n50

ATC Kood: N02BA01
Toimeaine: Acetylsalicylic acid
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

DISPERIN
tabl 500mg N50


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Disperin, 500 mg tabletid

Atsetüülsalitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

-Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Disperin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Disperini kasutamist

3.Kuidas Disperini kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Disperini säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Disperin ja milleks seda kasutatakse

Disperin`is sisalduv atsetüülsalitsüülhape alandab palavikku ja leevendab valu ning põletikku.

Disperin`i kasutatakse erinevatest põhjustest tulenevate valude ning palaviku- ja reumaatiliste haiguste raviks (nt. peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalud, lihase- ja liigesevalud, külmetushaigused).

2. Mida on vaja teada enne Disperini kasutamist

Ärge kasutage Disperini

kui te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe või Disperin’i mõne koostisosa suhtes;

kui teil on seedetrakti värske haavand;

kui teil on kalduvus verejooksudele (nt. veritsustõbi või vereliistakute vähesus);

kui teil on raske neerupuudulikkus;

kui te põete astmat ja sümptomid süvenevad valuvaigistite kasutamisel;

kui teil on salitsülaatide või sarnase toimega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite poolt esilekutsutud astmakui teile on määratud raviks metotreksaati 15 mg nädalas või rohkem;

kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Disperini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui olete alla 18-aastane laps või nooruk. Palavikuga kulgevat viirusinfektsioonide korral võivad atsetüülsalitsüülhappe preparaadid suurendada Reye sündroomi tekke riski. Selle nähtude hulka kuuluvad muuhulgas teadvushäired, maksafunktsiooni häired ja kauakestev oksendamine.

kui teil on või on varasemalt olnud seedetrakti haavand;

kui teil on astma, nõgestõbi (urtikaaria) või ninapolüübid;

kui teil on maksa-, neeru-või südamepuudulikkus;

kui teil on tulemas operatsioon (ravimi võtmine tuleb lõpetada mitu päeva enne lõikust);

kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi;

kui te olete rase (esimene ja teine kolmandik) või imetate last;

kui teil on kusihappe eritumise häired (juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired).

Muud ravimid ja Disperin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõnede ravimite või Disperini toime võib muutuda või teil võivad tekkida kõrvaltoimeid, kui te kasutate allpool mainitud ravimeid samaaegselt. Sellised ravimid on näiteks:

teatud verehüübimist takistavad ravimid (nt varfariin, hepariin)

kortikosteroidid

muud põletikuvastased ravimid

teatud reumaravimid (metotreksaat)

diureetikumid ja teised vererõhuravimid (AKE-inhibiitorid, AT-II-retseptori antagonistid)

depressiooniravimid (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid SSTI)

teatud diabeediravimid (sulfonüüluurea preparaadid)

teatud südamepuudulikkuse ravis kasutatav ravim (digoksiin)

teatud epilepsiaravimid (fenütoiin, valproaat)

teatud podagraravimid (probenetsiid)

teatud silmarõhuravimid (asetatsoolamiid)

Ärge unustage mainida arstile, et te kasutate Disperini.

Disperini kasutamine koos toidu, joogi ja alkohiliga

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Disperin’i kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul võib atsetüülsalitsüülhapet kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Disperin’i kasutada.

Atsetüülsalitsüülhape eritub rinnapiima. Juhendi kohaseid annuseid kasutades ei põhjusta ravim lapsele kahjulikke kõrvaltoimeid. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Disperin ei mõjuta autojuhtimise võimet.

3.Kuidas Disperini kasutada

Tablett tuleb võtta koos piisava vedelikuga (nt klaas vett) ja soovitavalt söögi ajal.

Täiskasvanud

Erinevatest põhjustest tulenevate valude ja palaviku korral 500...1000 mg kuni 3 korda ööpäevas.

Reumaatiliste põletike korral on annus individuaalne, tavaliselt 3000...5000 mg ööpäevas jagatuna

3...4 annuseks.

Ravimi pikaajaline kasutamine toimub ainult arsti ettekirjutuse kohaselt.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid - vt Hoiatused ja ettevaatusabinõud.

Üle 12-aastased lapsed 1 tablett ühekordse annusena, vajadusel kuni 3 korda ööpäevas. Manustada mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Alla 12-aastastele lastele ei sobi Disperin toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 12-aastastele lastele soovitatakse kasutada atsetüülsalitsüülhappe väiksema sisaldusega tablette.

Kui te võtate Disperin’i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui võtate (või keegi teine võtab) kogemata liiga suure annuse ravimit. Esmaabiks võib manustada ravisütt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esienvad kõrvaltoimed: kõhuvalu ja iiveldus, seedetrakti haavandid, mis võivad põhjustada verejookse. Kuna atsetüülsalitsüülhape takistab vere hüübimist, võivad haavad veritseda tavalisest kauem.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: kõhulahtisus või allergiline lööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed: allergilised reaktsioonid (nt õhupuudus, allergiline nohu või nõgestõbi), veresüsteemi häired (aneemia, aplastiline aneemia, trombotsütopeenia, agranulotsütoos, hüpoprotromineemia), seedetrakti stenoos, maksakahjustus ja maksaensüümide aktiivsuse tõus, Reye sündroom, nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni või Lyelli sündroom, multiformne erüteem, purpur, nodoosne erüteem, hemorraagiline vaskuliit), neerutalitluse häired, vedelikupeetus

Teiste valuvaigistite suhtes allergilised patsiendid (kellel esineb lööve või õhupuudus) võivad olla ülitundlikud ka Disperin`i suhtes. Disperin võib põhjustada turseid patsientidel, kes põevad neeru- või südamepuudulikkust.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Disperini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni25 °C. Hoida originaalpakendis. Hoida niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Disperin sisaldab

Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape.

Abiained on alumiiniumatsetaat, raske magneesiumoksiid, mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, talk, steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid ja küllastamata taimeõli.

Kuidas Disperin välja näeb ja pakendi sisu

Disperin on valge või peaaegu valge, ümmargune, sile, diagonaalsete servadega, ilma poolitusjooneta, katteta tablett, diameeter 13 mm.

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Tel: +372 66 44 550

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2012


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Disperin, 500 mg tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 500 mg atsetüülsalitsüülhapet. INN. Acidum acetylsalicylicum

Abiainete täielik loetelu vt. 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett.

Valge või peaaegu valge, ümmargune, sile, diagonaalsete servadega, ilma poolitusjooneta, katteta tablett,

Ø 13 mm.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Nõrk valu. Palavik. Reumaatilised haigused.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud

Erinevatest põhjustest tulenevate valude ja palaviku korral 500…1000 mg 2…3 korda päevas. Reumaatiliste põletike korral on annustamine individuaalne, tavaliselt 3000…5000 mg ööpäevas jagatuna

3…4 annuseks.

Pikaajaline kasutamine toimub ainult arsti ettekirjutuse kohaselt.

Lapsed ja noorukid: vt lõik 4.4.

Üle 12-aastased - ühekordselt 500 mg, vajadusel kuni 3 korda ööpäevas. Manustada mitte sagedamini kui

4 tunni järel.

Juveniilse artriidi korral kuni 70 mg/kg/ööpäevas, jagatuna 5...6 annuseks.

Alla 12-aastastele lastele ei sobi Disperin 500 mg tablett toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 12- aastastele

lastele soovitatakse kasutada väiksema toimeaine sisaldusega tablette arvestusega 60 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas jagatuna 4…6 väiksemaks annuseks, st umbes 15 mg/kg iga 6 tunni või 10 mg/kg iga 4

tunni järel.

Annustamine maksa- ja neerufunktsiooni häire korral:

Maksa- või neerufunktsiooni häirega patsientidel tuleb atsetüülsalitsüülhapet kasutada ettevaatusega. Võimalusel tuleb atsetüülsalitsüülhappe kasutamist raske maksa- või neerufunktsiooni häirega patsientidel vältida.

Manustamisviis:

Tabletid võetakse sisse suu kaudu koos rohke vedelikuga.

4.3Vastunäidustused

Äge mao- või kaksteistsõrmikuhaavand

Hemorraagiline diatees

Trombotsütopeenia

Raseduse viimane trimester

Kombineeritud ravi metotreksaadiga annuses 15 mg nädalas või rohkem (vt lõik 4.5).

Raske neerupuudulikkus (GFR alla 30 ml/h)

Ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe, teiste salitsülaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Anamneesis salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) poolt esile kutsutud astma.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Atsetüülsalitsüülhapet tuleb kasutada ettevaatusega alla 16-aastastel lastel ja noorukitel. Viirusinfektsioonide puhul võivad atsetüülsalitsüülhappe preparaadid suurendada Reye’ sündroomi riski (entsefalopaatia, maksafunktsiooni häired, esmanähuna kauakestev oksendamine).

Atsetüülsalitsüülhapet tuleb määrata ettevaatusega patsientidele, kellel on anamneesis seedetrakti haavand.

Ligikaudu 20 % täiskasvanud patsientidest esineb ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappele. Kliiniliselt olulist ülitundlikkust esineb ligikaudu 4 %. Patsientidel, kellel on astma, krooniline urtikaaria või ninapolüübid, on suurenenud risk ülitundlikkusreaktsiooni tekkeks (vt lõik 4.8). Ristallergia võib esineda kõikide prostaglandiinide sünteesi inhibeerivate palaviku- ja valuravimitega.

Rasket neeru-, maksa- või südamepuudulikkust põdevatel patsientidel tuleb atsetüülsalitsüülhapet kasutada ettevaatusega. Eakatel patsientidel suureneb seedetrakti kõrvaltoimete tekke risk.

Nefrotoksilisust on täheldatud patsientidel, kellel neeruperfusiooni säilitamisel on renaalsetel prostaglandiinidel kompensatoorne roll. Nendel patsientidel võib MSPVA-de kasutamine vähendada prostaglandiinide moodustumist sõltuvalt annusest, mis viib vähenenud neerutsirkulatsioonini. See võib põhjustada neerupuudulikkuse teket. Risk on kõige suurem eakatel patsientidel, patsientidel, kes kasutavad diureetikume või AKE inhibiitoreid ja neeru- või maksafunktsiooni häirega või südamehaigusega patsientidel. MSPVA-ravi katkestamisel taastub tavaliselt ravieelne seisund.

Atsetüülsalitsüülhape suurendab veritsemise riski, mida tuleb arvestada seoses kirurgiliste protseduuridega. Otsus ravi jätkamiseks või lõpetamiseks peab põhinema riski, sealhulgas trombootiliste ja veritsemise komplikatsioonide, hoolikal hindamisel.

Atsetüülsalitsüülhappe kasutamine on soovitatav lõpetada mitu päeva enne kirurgilist operatsiooni verejooksu ohu suurenemise tõttu. Disperin’i kasutamine samaaegselt antikoagulantidega (nt. varfariin või hepariin) või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoritega suurendab verejooksude ohtu (vt lõik 4.5).

Atsetüülsalitsüülhappe kasutamine võib vähendada naise viljakust ning seda ei soovitata rasestuda soovivatele naistele. Atsetüülsalitsüülhappe ravi lõpetamist tuleks kaaluda naistel, kellel on probleeme rasestumisega või kellel tehakse viljatuse uuringuid.

Isegi väike atsetüülsalitsüülhappe annus vähendab kusihappe eritumist. See võib vallandada podagra hooge eelsoodumusega patsientidel.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Atsetüülsalitsüülhape tugevdab hüübimist takistavate ravimite (nagu hepariin, kumariini derivaatid ja trombotsüütide agregatsiooni takistajate) antikoaguleerivat toimet.

Muud põletikuvastased ravimid, kortikosteroidid ja alkohol võivad tugevdada atsetüülsalitsüülhappe kõrvaltoimeid seedetraktile.

Diureetikumid, AKE inhibiitorid ning angiotensiini II antagonistid: põletikuvastased ravimid võivad vähendada diureetikumide ja muude vererõhuravimite vererõhku alandavat toimet. AKE inhibiitori/angiotensiini II antagonisti samaaegne manustamine tsüklooksügenaasi inhibiitoritega võib põhjustada neerutalitluse nõrgenemist patsientidel, kellel on juba varem esinenud neerutalitluse häireid (nt. vedelikuvaeguse all kannatavad ja eakad patsiendid). Tulemusena võib tekkida äge neerupuudulikkus, mis on üldiselt siiski taastuv. Mittesteroidsete valu- ja palavikuravimite ja AKE inhibiitori/angiotensiini II-antagonisti kombinatsiooni tuleks kasutada ettevaatlikult, eriti eakatel patsientidel. Patsiendid peaksid saama piisavalt vedelikku ja neerutalitlust tuleks kontrollida kombinatsioonravi alustamisel ning perioodiliselt ravi ajal. Diureetikumid võivad suurendada MSPVA-ga seotud nefrotoksilisust.

Atsetüülsalitsüülhape takistab metotreksaadi tubulaarset eritumist ning suurendab selle tsütostaatilist toimet. Lisaks on leitud, et atsetüülsalitsüülhappega koosmanustamisel suureneb märkimisväärselt metotreksaadi tsütotoksilise 7-OH-metotreksaatmetaboliidi plasmasisaldus. Kui nende ravimite samaaegne kasutamine on vajalik, tuleks ülalmainitud koostoimega arvestada.

SSRI-ravimite ja atsetüülsalitsüülhappe kooskasutamisel suureneb seedetrakti verejooksu risk.

Salitsülaadimürgistus võib tekkida suurte salitsülaadiannuste ja süsihappeanhüdraasi inhibiitorite samaaegsel kasutamisel.

Atsetüülsalitsüülhappe toimel võib suureneda nii vaba kui farmakoloogiliselt aktiivse atsetasoolamiidi sisaldus, mis on üksikjuhtudel viinud metaboolse atsidoosini. Kooskasutamist tuleks vältida.

Vähenenud eritumise tõttu neerude kaudu suureneb digoksiini plasmakontsentratsioon.

Atsetüülsalitsüülhape võib tugevdada sulfonüüluurea preparaatide hüpoglükeemilist toimet.

Atsetüülsalitsüülhappe toimel võib suureneda vaba valproaadi sisaldus plasmas ja tugevneda valproaadi toime. Kooskasutamisel tuleks jälgida valproaadi võimalikke kõrvaltoimeid.

Suured annused atsetüülsalitsüülhapet võivad vähendada fenütoiini seondumist albumiiniga ja vähendada fenütoiini kogusisaldust plasmas. Vaba fenütoiini sisaldus tavaliselt siiski ei muutu, seega koostoimel puudub üldiselt kliiniline tähendus.

Atsetüülsalitsüülhape võib vähendada urikosuuriliste podagraravimite (probenetsiidi) toimet.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse viimasel trimestril on atsetüülsalitsüülhape vastunäidustatud (vt lõik 4.3)

Mitmes epidemioloogilises uuringus on salitsülaatide kasutamist esimesel kolmel raseduskuul seostatud

väärarengute (suulaelõhe, südame väärarengud) tekke suurenenud ohuga. Tavaliste terapeutiliste annuste

kasutamisel on see risk väike: prospektiivses uuringus, kus osales umbes 32000 ema-lapse paari, ei ilmnenud seost väärarengute esinemissageduse suurenemisega.

Salitsülaate tohib raseduse ajal kasutada ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist.

Salitsülaatide suurte annuste (>300 mg/päevas) kasutamine viimasel kolmel raseduskuul võib viia gestatsiooniaja pikenemiseni, arterioosjuha enneaegse sulgumiseni ja emakakontraktsioonide pärssimiseni.

Nii emal kui lapsel on täheldatud suurenenud eelsoodumust verejooksu tekkeks.

Atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste (>300 mg/päevas) manustamine vahetult enne sünnitust võib põhjustada koljusiseste verevalumite teket, eriti enneaegsetel imikutel.

Imetamine

Atsetüülsalitsüülhape eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste kasutamisel on ravimisisaldus rinnapiimas nii väike, et see ei mõju lapsele kahjulikult. Ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel

tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole teada.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedus on määratud alljärgnevalt:

sage (>1/100), aeg-ajalt (>1/1000, <1/100), harv (<1/1000, >1/10000)

 

Sage

Aega-ajalt

Harv

Vere ja

Pikenenud verejooks,

 

Aneemia¹),

lümfisüsteemi häired

vähenenud

 

hüpoprotrombineemia,

 

trombotsüütide

 

trombotsütopeenia,

 

agregatsioon

 

agranulotsütoos,

 

 

 

aplastiline aneemia

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Valu ülakõhus,

Kõhulahtisus

Seedetrakti stenoos

 

iiveldus, seedetrakti

 

 

 

haavandid ja

 

 

 

verejooks¹)

 

 

 

 

 

 

Maksa ja sapiteede

 

 

Maksakahjustus.

 

 

 

maksaensüümide

 

 

 

aktiivsuse tõus ²),

 

 

 

Reye sündroom ³)

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

Allergiline lööve

Stevensi-Johnsoni

kahjustus

 

 

või Lyelli sündroom,

 

 

 

multiformne erüteem,

 

 

 

purpur, nodoosne erüteem,

 

 

 

hemorraagiline vaskuliit

 

 

 

 

Neerude ja kuseteede

 

 

Neerutalitluse häired,

häired

 

 

vedelikupeetus

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

Anafülaktiline

häired

 

 

reaktsioon

 

 

 

 

¹) Üldiselt rauavaegusaneemia. Ka kliiniliste sümptomiteta seedetrakti verejooks võib põhjustada rauavaegusaneemiat.

²) Maksakahjustus on annusest sõltuv ja seda esineb rohkem sidekoehaigusi põdevatel inimestel ja lastel

³) Reye sündroom võib esineda lastel ja murdeeas noortel atsetüülsalitsüülhappe kasutamisel viirusinfektsioonide ajal.

Pikaajalise kasutamise korral suurtes annustes võib esineda salitsülismi sümptomeid nagu kõrvade kohin,

peavalu, pearinglus, iiveldus, higistamine, hüperventilatsioon ja kõhulahtisus.

4.9 Üleannustamine

Atsetüülsalitsüülhappe toksiline ühekordne annus on umbes 150 mg/kg ja eluohtlik ühekordne annus on üle 300 mg/kg. Seerumi salitsülaadisisaldus üle 5 mmol/l (üle 690 mg/l) viitab tõsisele mürgistusele. Pika toimega preparaatide korral võib seerumi salitsülaadisisaldus tõusta isegi 2…3 ööpäeva jooksul.

Sümptomid;

Keskmise raskusega mürgistus:

üleannustamise korral ilmnevad sümptomid on tinnitus, kuulmise langus, peavalu, vertiigo ja segasus, mis

vajavad annuse vähendamist. Raske mürgistus:

palavik, hüperventilatsioon, ketoos, respiratoorne alkaloos, metaboolne atsidoos, kooma, kardiovaskulaarne šokk, hingamispuudulikkus, raske hüpoglükeemia.

Ravi:

Spetsiifilist antidooti ei ole. Kerge mürgistuse korral on ravi peamiselt sümptomaatiline. Imendumist võidakse takistada korduva söe manustamise ja soolte loputusega. Vedeliku-, elektrolüütide ja hapete ning aluste tasakaalu jälgimine ja korrigeerimine on oluline. Kui atsidoos, dehüdratsioon ja hüpokaleemia on ravitud, võidakse salitsülaadi eritumist uriini kiirendada aluselise diureesiga (eesmärgiks on uriini pH 7,5…8,5). Raske mürgistuse korral antakse verejooksude vältimiseks K1 vitamiini 10 mg suu kaudu või aeglaselt süstina. Kui verejooksud tekivad, võidakse anda jääplasmat. Hemodialüüs või hemoperfusioon on vajalik raske mürgistuse korral.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: salitsüülhape ja selle derivaadid. ATC kood: N02BA01.

Atsetüülsalitsüülhappel on analgeetiline, antipüreetiline ja põletikuvastane toime. Puhverdamata atsetüülsalitsüülhape põhjustab mao limaskesta erosiooni ja mikroskoopilist verejooksu.

Terapeutiliste annuste kasutamisel on umbes 70 % inimestest varjatud verejooksu hulgaks saadud 2…6 ml

verd ööpäevas. Puhvri lisamine atsetüülsalitsüülhappe preparaadile vähendab väljaheitest määratud vere

hulka.

Disperin`is on atsetüülsalitsüülhape puhverdatud tugevate antatsiididena tuntud alumiiniumaminoatsetaadi

ja magneesiumoksiidiga.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Atsetüülsalitsüülhape imendub kiiresti ja täielikult maost ja jämesoolest. Kõrgeim tase plasmas saavutatakse 0,5…2 tunni jooksul. Kiirus sõltub mao täitumusest ja happelisusest. Salitsülaadid ühinevad

plasmaproteiinidega 80-90 % ulatuses.

Atsetüülsalitsüülhape muutub hüdrolüüsi toimel kiiresti salitsüülhappeks, millel on ka põletikuvastane, valuvaigistav ja antipüreetiline toime. Salitsüülhappe biosaadavus on 100 %. Kahe tunni möödudes leidub

organismis vaid salitsüülhapet ja selle metaboliite. Metaboliitidest on gentisiinhappel veidi tugevam põletikuvastane toime kui salitsüülhappel. Põhilised metaboliidid on toimeteta glütsiini ja glükuronhappe

ühendid. Atsetüülsalitsüülhappe elimineerumise pooldumisaeg on 15…20 minutit, salitsüülhappel umbes 2…3 tundi. Suurte annuste kasutamisel metabolismivõime suureneb ja mürgistust

tekitavate annuste puhul on pooldumisaeg 20 tundi. Umbes neljandik salitsüülhappest eritub uriiniga muutumatul kujul, selle hulk sõltub oluliselt uriini pH-st.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Andmed puuduvad.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Alumiinium atsetaat

Magneesiumoksiid, raske

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumkroskarmelloos

Naatriumlaurüülsulfaat

Talk

Steariinhape

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Küllastamata taimeõli

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis. Hoida niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PE/PVDC/alumiiniumist blisterpakend 50 tabletti.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

8. MÜÜGILOA NUMBER

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.02.2002/4.05.2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2012