Dhc continus - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (60mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA08
Toimeaine: dihüdrokodeiin
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

DHC CONTINUS, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Dihüdrokodeiintartraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on DHC CONTINUS ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne DHC CONTINUS’e võtmist
 3. Kuidas DHC CONTINUS’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas DHC CONTINUS’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on DHC CONTINUS ja milleks seda kasutatakse

DHC CONTINUS, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad toimeainena 60 mg dihüdrokodeiintartraati igas tabletis.

Dihüdrokodeiin kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse opioidanalgeetikum-valuvaigistiteks.

Milleks DHC CONTINUS tablette kasutatakse?

Tablette kasutatakse mõõduka ja tugeva valu leevendamiseks.

Kes võivad neid tablette kasutada?

DHC CONTINUS tablette võivad võtta täiskasvanud, eakad isikud ja üle 12-aastased lapsed.

Mida on vaja teada enne DHC CONTINUS’e võtmist

Ärge võtke DHC CONTINUS’t

Mõned inimesed ei tohi neid tablette kasutada või peaksid nad ravimit võtma teistest erinevas annuses.

Enne tablettide kasutama hakkamist rääkige oma arstile või apteekrile:

kui olete dihüdrokodeiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga;

kui te võtate mõnda depressiooniravimit, näiteks monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit või kui te kasutasite sellist ravimit viimase kahe nädala jooksul;

kui teie soolestik ei tööta korralikult

kui teil on pikka aega kestev turse ja armistumise tõttu hingamisteid ahendav kopsuhaigus (raskekujuline krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);

kui teil on südamehaigus, mis tuleneb kopsuvereringe kroonilisest ülekoormusest (raske kopssüda);

kui teil on raskekujuline bronhiaalastma;

kui teil esineb hingamisraskus, tugev hingamise pärssumine ja madal hapnikutase veres;

kui teil esineb tugev peavalu või te oksendate, sest need sümptomid võivad viidata, et teie koljusisene rõhk on tõusnud;

kui te tarvitate alkoholi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne DHC CONTINUS’e võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Rääkige oma arstile ka sellest, kui teil esineb mõni allpool esitatud seisunditest:

astma;

pikka aega kestev haigus, mille jooksul hingamisteed ahenevad tursumise ja armistumise tõttu (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);

või teised hingamistegevuse häired;

krooniline bronhiit;

kilpnäärmehaigus;

neeruhaigus;

maksahaigus;

sapipõie või sapijuha häired;

kõhunäärmepõletik;

eesnäärme suurenemine;

kõhukinnisus;

peavigastus;

raske südamehaigus;

opioidide kuritarvitamine või sõltuvus;

olete eakas patsient.

Muud ravimid ja DHC CONTINUS

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Enne tablettide kasutama hakkamist rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda depressiooniravimit, näiteks monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit või kui te kasutasite sellist ravimit viimase kahe nädala jooksul.

Teised kesknärvisüsteemile pärssivat toimet avaldavad ained, nende hulgas rahustid või uinutid, fenotiasiinid, ärevusevastased ravimid, antidepressandid, antipsühhootikumid, muud rahustid ja alkohol, võivad põhjustada hingamise pärssimist ja unisust.

DHC CONTINUS koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge tarvitage nende tablettide kasutamise ajal alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Dihüdrokodiintartraadi pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib põhjustada opioidide ärajätusümptomeid vastsündinud lapsel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete ennast unisena või te ei suuda kontsentreeruda, ärge juhtige autot ega töötage keeruliste mehhanismidega.

DHC CONTINUS sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne DHC CONTINUS’e võtmist konsulteerima arstiga.

Kuidas DHC CONTINUS’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage neid tablette ainult juhul, kui need on personaalselt teile välja kirjutatud. Ärge andke neid tablette mitte kunagi teistele inimestele, isegi siis, kui nende sümptomid on samasugused nagu teil. Apteeker kirjutab teie ravimi pakendile, kui palju tablette ja kui sageli te neid võtma peate. Kui teile jääb midagi arusaamatuks, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Ärge närige ega purustage tablette. Tabletid võib soovitava annuse saamiseks jagada poolitusjoone abil kaheks võrdseks pooleks.

Soovitatav annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on 60...120 mg iga 12 tunni järel. Eakatel patsientidel võivad kasutatavad annuseid olla väiksemad. Alla 12-aastased lapsed ei tohi neid tablette kasutada.

Te peate tablette manustama iga 12 tunni järel. Näiteks, kui te võtate ühe tableti kell 8 hommikul, tuleb järgmine tablett võtta kell 8 õhtul.

Kui teil on tunne, et DHC CONTINUS’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Suukaudsete ravimvormide parenteraalne manustamine kuritarvitamise eesmärgil põhjustab tõenäoliselt tõsised kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga.

Kui te võtate DHC CONTINUS’t rohkem kui ette nähtud

Mida teha, kui keegi võttis juhuslikult sisse minu tablette või kui ma ise võtsin sisse liiga palju tablette?

Võtke viivitamatult ühendust oma arsti või kiirabiga! Arst oskab teid ravida.

Ägeda üleannustamise sümptomid võivad olla: unisus, mis progresseerub stuuporiks (vähene reageerimine välistele ärritajatele) või koomaks, kitsad pupillid, lihaskahjustus, südametegevusega mitteseotud kopsuturse, väga aeglane südamerütm, vererõhu langus ja hingamise pärssimine või hingamispeetus.

Kui te unustate DHC CONTINUS’t võtta

Kui te unustate oma tableti manustamata ja järgmise planeeritud annuseni on veel aega, võtke ununenud tablett niipea, kui see teile meenub. Edasi jätkake ravi vastavalt ettenähtud skeemile. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate DHC CONTINUS’e võtmise

Ärge lõpetage ravi, välja arvatud juhul kui teie arst või apteeker on seda soovitanud teha. Kui te lõpetate järsku selle ravimi kasutamise, võivad teil tekkida ärajätusümptomid. Seetõttu, kui on otsustatud ravi lõpetada, vähendab arst teie annust järk-järgult aja jooksul.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed on tavalisest suurem unisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, suukuivus, iiveldus ja oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on peavalu või pearinglus, kusepeetus, maksaensüümide aktiivsuse tõus, kõhuvalu, vererõhu langus, torkimistunne sõrmedes ja varvastes, unisus, krambid, nõrkus, energiapuudus, väsimus (kurnatus), üldine halb enesetunne, segasus, hallutsinatsioonid, meeleolu muutused, lööve koos sügelemisega või ilma, allergiline reaktsioon näo, huulte, keele ja/või kõri tursega (angioödeem), nahaõhetus, nägemishäired, higistamine, vähenenud sugutung, hingeldus ja hingamise pärssimine, kõhulahtisus, soolestik ei tööta korralikult (soolehalvatus, soolesulgus).

Tekkida võivad ravimtaluvuse tõus (tolerantsus) ja sõltuvus. Ravi lõppedes võivad tekkida rahutus ning ärritatud olek. Vastsündinutel, kelle emad on raseduse ajal kasutanud seda ravimit, võib tekkida ärajätusündroom.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas DHC CONTINUS’t säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida DHC CONTINUS sisaldab

 • Toimeaine on dihüdrokodeiintartraat. DHC CONTINUS toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad toimeainena 60 mg dihüdrokodeiintartraati.
 • Abiained on laktoos, ketostearüülalkohol, puhastatud talk, hüdroksüetüültselluloos, magneesiumstearaat, puhastatud vesi, hüpromelloos, makrogool 4000, polüdekstroos.

Kuidas DHC CONTINUS välja näeb ja pakendi sisu

DHC CONTINUS 60 mg: valged kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on märgitud “DHC 60” ja teisel küljel poolitusjoon.

Tabletid on polüpropüleenist (plast)pudelis või blistris (alumiiniumfooliumist kattega PVC blister). Pudelis on maksimaalselt 56 tabletti. Igas blistris on 10 tabletti.

Apteeker väljastab teile just sellise koguse tablette, nagu arst on teile välja kirjutanud.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mundipharma Gesellschaft.m.b.H.

Apollogasse 16 –18

A-1070 Wien

Austria

Tootja

Fidelio Healthcare Limburg GmbH

Mundipharmastraße 2

65549 Limburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.