Dhc continus - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (60mg)

ATC Kood: N02AA08
Toimeaine: dihüdrokodeiin
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

DHC CONTINUS
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (60mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

DHC CONTINUS, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Dihüdrokodeiintartraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on DHC CONTINUS ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne DHC CONTINUS’e võtmist
 3. Kuidas DHC CONTINUS’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas DHC CONTINUS’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on DHC CONTINUS ja milleks seda kasutatakse

DHC CONTINUS, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad toimeainena 60 mg dihüdrokodeiintartraati igas tabletis.

Dihüdrokodeiin kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse opioidanalgeetikum-valuvaigistiteks.

Milleks DHC CONTINUS tablette kasutatakse?

Tablette kasutatakse mõõduka ja tugeva valu leevendamiseks.

Kes võivad neid tablette kasutada?

DHC CONTINUS tablette võivad võtta täiskasvanud, eakad isikud ja üle 12-aastased lapsed.

Mida on vaja teada enne DHC CONTINUS’e võtmist

Ärge võtke DHC CONTINUS’t

Mõned inimesed ei tohi neid tablette kasutada või peaksid nad ravimit võtma teistest erinevas annuses.

Enne tablettide kasutama hakkamist rääkige oma arstile või apteekrile:

kui olete dihüdrokodeiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga;

kui te võtate mõnda depressiooniravimit, näiteks monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit või kui te kasutasite sellist ravimit viimase kahe nädala jooksul;

kui teie soolestik ei tööta korralikult

kui teil on pikka aega kestev turse ja armistumise tõttu hingamisteid ahendav kopsuhaigus (raskekujuline krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);

kui teil on südamehaigus, mis tuleneb kopsuvereringe kroonilisest ülekoormusest (raske kopssüda);

kui teil on raskekujuline bronhiaalastma;

kui teil esineb hingamisraskus, tugev hingamise pärssumine ja madal hapnikutase veres;

kui teil esineb tugev peavalu või te oksendate, sest need sümptomid võivad viidata, et teie koljusisene rõhk on tõusnud;

kui te tarvitate alkoholi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne DHC CONTINUS’e võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Rääkige oma arstile ka sellest, kui teil esineb mõni allpool esitatud seisunditest:

astma;

pikka aega kestev haigus, mille jooksul hingamisteed ahenevad tursumise ja armistumise tõttu (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);

või teised hingamistegevuse häired;

krooniline bronhiit;

kilpnäärmehaigus;

neeruhaigus;

maksahaigus;

sapipõie või sapijuha häired;

kõhunäärmepõletik;

eesnäärme suurenemine;

kõhukinnisus;

peavigastus;

raske südamehaigus;

opioidide kuritarvitamine või sõltuvus;

olete eakas patsient.

Muud ravimid ja DHC CONTINUS

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Enne tablettide kasutama hakkamist rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda depressiooniravimit, näiteks monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit või kui te kasutasite sellist ravimit viimase kahe nädala jooksul.

Teised kesknärvisüsteemile pärssivat toimet avaldavad ained, nende hulgas rahustid või uinutid, fenotiasiinid, ärevusevastased ravimid, antidepressandid, antipsühhootikumid, muud rahustid ja alkohol, võivad põhjustada hingamise pärssimist ja unisust.

DHC CONTINUS koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge tarvitage nende tablettide kasutamise ajal alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Dihüdrokodiintartraadi pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib põhjustada opioidide ärajätusümptomeid vastsündinud lapsel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete ennast unisena või te ei suuda kontsentreeruda, ärge juhtige autot ega töötage keeruliste mehhanismidega.

DHC CONTINUS sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne DHC CONTINUS’e võtmist konsulteerima arstiga.

Kuidas DHC CONTINUS’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage neid tablette ainult juhul, kui need on personaalselt teile välja kirjutatud. Ärge andke neid tablette mitte kunagi teistele inimestele, isegi siis, kui nende sümptomid on samasugused nagu teil. Apteeker kirjutab teie ravimi pakendile, kui palju tablette ja kui sageli te neid võtma peate. Kui teile jääb midagi arusaamatuks, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Ärge närige ega purustage tablette. Tabletid võib soovitava annuse saamiseks jagada poolitusjoone abil kaheks võrdseks pooleks.

Soovitatav annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on 60...120 mg iga 12 tunni järel. Eakatel patsientidel võivad kasutatavad annuseid olla väiksemad. Alla 12-aastased lapsed ei tohi neid tablette kasutada.

Te peate tablette manustama iga 12 tunni järel. Näiteks, kui te võtate ühe tableti kell 8 hommikul, tuleb järgmine tablett võtta kell 8 õhtul.

Kui teil on tunne, et DHC CONTINUS’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Suukaudsete ravimvormide parenteraalne manustamine kuritarvitamise eesmärgil põhjustab tõenäoliselt tõsised kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga.

Kui te võtate DHC CONTINUS’t rohkem kui ette nähtud

Mida teha, kui keegi võttis juhuslikult sisse minu tablette või kui ma ise võtsin sisse liiga palju tablette?

Võtke viivitamatult ühendust oma arsti või kiirabiga! Arst oskab teid ravida.

Ägeda üleannustamise sümptomid võivad olla: unisus, mis progresseerub stuuporiks (vähene reageerimine välistele ärritajatele) või koomaks, kitsad pupillid, lihaskahjustus, südametegevusega mitteseotud kopsuturse, väga aeglane südamerütm, vererõhu langus ja hingamise pärssimine või hingamispeetus.

Kui te unustate DHC CONTINUS’t võtta

Kui te unustate oma tableti manustamata ja järgmise planeeritud annuseni on veel aega, võtke ununenud tablett niipea, kui see teile meenub. Edasi jätkake ravi vastavalt ettenähtud skeemile. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate DHC CONTINUS’e võtmise

Ärge lõpetage ravi, välja arvatud juhul kui teie arst või apteeker on seda soovitanud teha. Kui te lõpetate järsku selle ravimi kasutamise, võivad teil tekkida ärajätusümptomid. Seetõttu, kui on otsustatud ravi lõpetada, vähendab arst teie annust järk-järgult aja jooksul.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed on tavalisest suurem unisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, suukuivus, iiveldus ja oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on peavalu või pearinglus, kusepeetus, maksaensüümide aktiivsuse tõus, kõhuvalu, vererõhu langus, torkimistunne sõrmedes ja varvastes, unisus, krambid, nõrkus, energiapuudus, väsimus (kurnatus), üldine halb enesetunne, segasus, hallutsinatsioonid, meeleolu muutused, lööve koos sügelemisega või ilma, allergiline reaktsioon näo, huulte, keele ja/või kõri tursega (angioödeem), nahaõhetus, nägemishäired, higistamine, vähenenud sugutung, hingeldus ja hingamise pärssimine, kõhulahtisus, soolestik ei tööta korralikult (soolehalvatus, soolesulgus).

Tekkida võivad ravimtaluvuse tõus (tolerantsus) ja sõltuvus. Ravi lõppedes võivad tekkida rahutus ning ärritatud olek. Vastsündinutel, kelle emad on raseduse ajal kasutanud seda ravimit, võib tekkida ärajätusündroom.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas DHC CONTINUS’t säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida DHC CONTINUS sisaldab

 • Toimeaine on dihüdrokodeiintartraat. DHC CONTINUS toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad toimeainena 60 mg dihüdrokodeiintartraati.
 • Abiained on laktoos, ketostearüülalkohol, puhastatud talk, hüdroksüetüültselluloos, magneesiumstearaat, puhastatud vesi, hüpromelloos, makrogool 4000, polüdekstroos.

Kuidas DHC CONTINUS välja näeb ja pakendi sisu

DHC CONTINUS 60 mg: valged kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on märgitud “DHC 60” ja teisel küljel poolitusjoon.

Tabletid on polüpropüleenist (plast)pudelis või blistris (alumiiniumfooliumist kattega PVC blister). Pudelis on maksimaalselt 56 tabletti. Igas blistris on 10 tabletti.

Apteeker väljastab teile just sellise koguse tablette, nagu arst on teile välja kirjutanud.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mundipharma Gesellschaft.m.b.H.

Apollogasse 16 –18

A-1070 Wien

Austria

Tootja

Fidelio Healthcare Limburg GmbH

Mundipharmastraße 2

65549 Limburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DHC CONTINUS, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks DHC CONTINUS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 60 mg dihüdrokodeiinvesiniktartraati, mis vastab 40 mg dihüdrokodeiinile.

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.

DHC CONTINUS 60 mg: valged kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on märgitud “DHC 60” ja teisel küljel on poolitusjoon.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Mõõdukas ja tugev valu.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1...2 DHC CONTINUS 60 mg tabletti iga 12 tunni järel. Eakatel patsientidel tuleks annust vähendada.

Alla 12-aastastel lastel ei soovitata kasutada.

Manustamisviis

Tablette võetakse iga 12 tunni järel ja neelatakse tervelt alla, neid ei tohi närida ega purustada. Tabletid võib soovitava annuse saamiseks jagada poolitusjoone abil kaheks võrdseks pooleks.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus dihüdrokodeiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Raskekujuline krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Raskekujuline kopssüda (cor pulmonale). Raskekujuline bronhiaalastma.

Raskekujuline hingamisdepressioon koos hüpoksiaga. Paralüütline iileus.

Äge alkoholism.

Koljusisese rõhu suurenemisel või peatrauma korral tuleb opioid-analgeetikumide kasutamist vältida.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

DHC CONTINUS’t tuleb manustada ettevaatusega eakatele või patsientidele, kellel esineb

 • anamneesis opiaatide kuritarvitamine või sõltuvus;
 • sapiteede häired;
 • pankreatiit;
 • maksafunktsiooni kahjustus;
 • raske neerufunktsiooni kahjustus;
 • krooniline obstruktiivne kopsuhaigus;
 • cor pulmonale;
 • bronhiaalastma;
 • hingamisdepressioon koos hüpoksiaga;
 • kõhukinnisus;
 • hüpotüreoidism;
 • monoamiini oksüdaasi inhibiitorite samaaegne kasutamine (vt lõik 4.5);
 • eesnäärme hüpertroofia.

Ravimi pikaajaline kasutamine võib patsiendil põhjustada tolerantsuse teket ning ta võib vajada järjest suuremaid annuseid valu üle kontrolli säilitamiseks. DHC CONTINUS’e pikaajaline kasutamine võib viia füüsilise sõltuvuseni ning ravi järsul katkestamisel võib esineda võõrutussündroom.

Kui patsient ei vaja enam ravi DHC CONTINUS’ega, on võõrutussümptomite ärahoidmiseks soovitav vähendada annust järkjärgult.

Dihüdrokodeiinil on äratuntav, teiste opioididega sarnane kuritarvitamis- ja sõltuvusprofiil. Latentse või väljendunud sõltuvushäirega patsiendid võivad dihüdrokodeiini kuritarvitada ja sel eesmärgil hankida. Võimalik on psühholoogilise sõltuvuse kujunemine opioidanalgeetikumide, sh dihüdrokodeiini suhtes. Anamneesis alkohol- või ravimsõltuvusega patsientidel tuleb dihüdrokodeiini kasutada äärmise ettevaatusega.

Toimeainet kontrollitult vabastavad tabletid tuleb alla neelata tervelt, neid ei tohi purustada ega närida. Kui toimeainet kontrollitult vabastavaid tablette manustada purustatult või näritult, on tulemuseks toimeaine kiire vabanemine, mis võib viia dihüdrokodeiini potentsiaalselt surmava annuse manustamiseni ja põhjustada üleannustamist (vt lõik 4.9).

Suukaudsete ravimvormide parenteraalne manustamine kuritarvitamise eesmärgil võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, mis võivad lõppeda surmaga.

Patsiendid, kellel on harva esinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire ei tohiks seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Dihüdrokodeiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes saavad samaaegselt teisi kesknärvisüsteemile depressiivset toimet avaldavad ained, sh rahustid või uinutid, fenotiasiinid, anksiolüütikumid, antidepressandid, antipsühhootikumid, teised trankvillisaatorid ja alkohol. Koostoimete tagajärjel võib tekkida hingamisdepressioon või unisus.

Dihüdrokodeiini ei tohi manustada koos monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega või kahe nädala jooksul pärast sellist ravi.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Selle ravimi kasutamist rasedatel või imetavatel patsientidel tuleb vältida nii palju kui võimalik.

Dihüdrokodeiintartraadi pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib põhjustada opioidi ärajätusündroomi vastasündinul.

Toime reaktsioonikiirusele

Dihüdrokodeiin võib kahjustada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Allpool loetletud kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt organsüsteemile ja esinemissagedusele (sage või aeg-ajalt). Ravimi kõrvaltoimed on sagedased, kui nende esinemissagedus on ≥ 1% ning esinemissagedus < 1% on liigitatud kui „aeg-ajalt“.

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt Angioödeem

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt Segasusseisund

Ravimsõltuvus

Hallutsinatsioonid

Meeleolu muutused

Düsfooria

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt Hüpotensioon

Teadmata Nahaõhetus

Närvisüsteemi häired

SageUnisus

Aeg-ajalt Krambid

Pearinglus

Peavalu

Paresteesia

Sedatsioon

Silma kahjustused

Teadmata

Hägune nägemine

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt Peapööritus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt Liighigistamine

Kihelus

Lööve

Urtikaaria

Seedetrakti häired

SageKõhuvalu

Kõhukinnisus

Suukuivus

Iiveldus

Oksendamine

Aeg-ajalt Kõhulahtisus

Paralüütiline iileus

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt Sapikoolikud

Maksaensüümide aktiivsuse tõus

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt

Uriinipeetus

Teadmata

Ureetra spasm

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata Libiido langus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt Düspnoe

Hingamisdepressioon

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt Asteenia Kurnatus Haigusetunne

Võõrutussündroom

Teadmata

Ravimi ärajätusündroom vastsündinutel

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Ägeda dihüdrokodeiini üleannustamise sümptomid võivad olla unisus, mis progresseerub stuuporiks või koomaks, miootilised pupillid, bradükardia, hüpotensioon, rabdomüolüüs ja hingamise depressioon või apnoe, mis võivad rasketel juhtudel lõppeda surmaga.

Tuleb tagada hingamisteede avatus. Opioidide üleannustamise sümptomite spetsiifiliseks antidoodiks on puhas opioidi antagonist. Vastavalt vajadusele tuleb rakendada teisi toetavaid meetmeid. Näritud või purustatud tablettide manustamine võib viia dihüdrokodeiini üleannustamiseni.

Üleannustamise ravi on soovitatavalt konservatiivne, tuleb teha maoloputus. Tuleb tagada hingamisteede avatus. Raske hingamisdepressiooni korral tuleb manustada intravenoosselt 0,8 mg naloksoonvesinikkloriidi, manustamist korratakse vajadusel 2...3 minutiliste intervallidega.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: looduslikud oopiumi alkaloidid, ATC-kood: N02AA08

Dihüdrokodeiin on opioidagonist, millel puudub antagonistlik toime.

Kesknärvisüsteem

Dihüdrokodeiini raviannuste peamisteks toimeteks on analgeesia ja köhavastane toime (pärsib köharefleksi tänu otsesele toimele köhakeskusele piklikajus). Köhavastane toime võib esineda väiksemate annustega kui need, mida on tavaliselt vaja analgeesia saavutamiseks.

Dihüdrokodeiin võib põhjustada hingamisdepressiooni, toimides otseselt hingamiskeskusele ajutüves.

Seedetrakt ja teised silelihased

Dihüdrokodeiin vähendab motiilsust, mis on tingitud silelihaste toonuse tõusust mao lukutikoopas ja kaksteistsõrmikus. Toidu seedumine peensooles on aeglustunud ja propulsiivsed kontraktsioonid vähenenud. Propulsiivne peristaltikalaine käärsooles nõrgeneb, samal ajal toonus tugevneb kuni spasmini, mistõttu tekib kõhukinnisus.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine

DHC CONTINUS tablettide manustamisel imendub dihüdrokodeiin seedetraktist hästi ning selle tase vereplasmas säilib kogu 12-tunnise annustamisintervalli kestel.

Biotransformatsioon ja eritumine

Sarnaselt teistele fenantreeni derivaatidele metaboliseerub dihüdrokodeiin peamiselt maksas, tekkivad metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Dihüdrokodeiini metabolism seisneb O-demetüleerimises, N-demetüleerimises, 6-keto-redutseerimises ja glükuronisatsioonis.

Prekliinilised ohutusandmed

Dihüdrokodeiini genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- või arengutoksilisuse ametlikke uuringuid ei ole läbi viidud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoos (veevaba)

Hüdroksüetüültselluloos

Ketostearüülalkohol

Magneesiumstearaat

Puhastatud talk

Puhastatud vesi

Hüpromelloos

Makrogool 4000

Polüdekstroos

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 või 56 tabletti pakendis.

Polüetüleenkaanega polüpropüleenist pudelid või polüpropüleenkaanega polüetüleenist pudelid. Maksimaalselt 56 tabletti pudelis.

Alumiiniumfooliumist kattega PVC blistrid. Maksimaalselt 10 tabletti blisterriba kohta.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.

Apollogasse 16-18

A-1070 Wien

Austria

MÜÜGILOA NUMBER

DHC CONTINUS 60 mg: 173197

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.05.1997

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.11.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2016